[Download] Tải Bài giảng Kế toán – Chương 7: Sổ kế toán và các hình thức kế toán – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán – Chương 7: Sổ kế toán và các hình thức kế toán

Bài giảng Kế toán – Chương 7: Sổ kế toán và các hình thức kế toán
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán – Chương 7: Sổ kế toán và các hình thức kế toán

Download


Sau khi nghiên cứu, người học có thể nắm được: Khái niệm và các yêu cầu của sổ kế toán, các loại sổ kế toán, kỹ thuật ghi sổ, sửa sổ kế toán, các hình thức kế toán áp dụng tại các doanh nghiệp, nhật ký-Sổ cái, chứng từ ghi sổ – Nhật ký chứng từ.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán – Chương 7: Sổ kế toán và các hình thức kế toán – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán – Chương 7: Sổ kế toán và các hình thức kế toán File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán – Chương 7: Sổ kế toán và các hình thức kế toán

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán – Chương 7: Sổ kế toán và các hình thức kế toán

 1. CHƯƠNG 7

  SỔ KẾ TOÁN &

  CÁC HÌNH THỨC

  KẾ TOÁN

 2. MỤC TIÊU HỌC TẬP

  Sau khi nghiên cứu, người học có thể nắm được:

  1. Khái niệm và các yêu cầu của sổ kế toán;

  2. Các loại sổ kế toán;

  3. Kỹ thuật ghi sổ, sửa sổ kế toán;

  4. Các hình thức kế toán áp dụng tại các doanh nghiệp.

  – Nhật ký-Sổ cái
  www.themegallery.com

 3. NỘI DUNG

  7.1 SỔ KẾ TOÁN
  7.2 CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN

  www.themegallery.com

 4. Tài liệu tham khảo:

  – TS. Lê Thị Thanh Hà, TS. Trần Thị Kỳ, Giáo trình
  Nguyên lý kế toán – Trường Đại học Ngân hàng
  Tp.HCM, nhà xuất bản Thống kê, năm 2011
  – PGS,TS. Võ Văn Nhị, Nguyên lý kế toán –
  Trường Đại học Kinh Tế Tp.HCM, nhà xuất bản Đại học
  Kinh Tế Tp.HCM, năm 2013
  – Bộ Tài chính, Thông tư 200/2014, Chế độ kế toán
  doanh nghiệp
  – Chính phủ, Luật Kế toán, năm 2003
  – Chính phủ, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày
  31/5/2004 của Chính phủ, năm 2004
  – Website của Bộ Tài chính : www.mof.gov.vn

 5. 7. 1 SỔ KẾ TOÁN

  5

 6. 7.1.1. Khái niệm và yêu cầu đối với sổ kế toán

  7.1.1.1 Khái niệm

  Sổ kế toán là những quyển sổ hoặc tờ sổ được xây
  dựng theo mẫu, có liên hệ chặt chẽ với nhau dùng
  để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên cơ
  sở số liệu của chứng từ kế toán
  Sổ kế toán là biểu hiện vật chất cụ thể của
  phương pháp tài khoản

  Ghi chép trên sổ kế toán là sự thể hiện nguyên lý
  của phương pháp ghi sổ kép
  6

 7. 7.1.1. Khái niệm và yêu cầu đối với sổ kế toán

  7.1.1.1 Khái niệm

  Lưu ý: Trường hợp Sổ kế toán lập trên máy vi tính
  cũng phải thể hiện đầy đủ các chỉ tiêu quy định cho
  từng mẫu sổ. Cuối kỳ kế toán (tháng, quý, năm), sau
  khi đã hoàn tất việc khoá sổ theo quy định cho từng loại
  sổ, đơn vị phải in ra giấy toàn bộ sổ kế toán tổng hợp,
  sổ kế toán chi tiết và phải đóng thành từng quyển, ký
  tên, đóng dấu, xác nhận của Thủ trưởng đơn vị như sổ
  lập bằng tay. 7

 8. 7.1.1. Khái niệm và yêu cầu đối với sổ kế toán

  7.1.1.2. Yêu cầu đối với sổ kế toán
    Kết  cấu  khoa  học,  hợp  lý,  đảm  bảo  thuận  tiện  cho  việc 
  ghi chép, hệ thống hóa, tổng hợp thông tin
  Mỗi đơn vị có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán 
  căn cứ vào hệ thống sổ kế toán của BTC
  Thuận tiện trong ứng dụng các phương tiện kỹ thuật
  Sổ  kế  toán  phải  đảm  bảo  những  nội  dung  chủ  yếu  như 
  ngày tháng ghi sổ, số hiệu và ngày tháng của chứng từ dùng 
  làm căn cứ ghi sổ, số tiền và nội dung của nghiệp vụ kinh tế 
  phát sinh, số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ 

  8

 9. 7.1.2. Các loại sổ kế toán

   Mỗi đơn vị kế toán chỉ có một hệ thống sổ kế 
  toán cho một kỳ kế toán năm
   Sổ kế toán có nhiều loại. Có thể phân loại sổ 
  kế toán theo các tiêu thức sau:
  ­ Theo phương pháp ghi chép
  ­ Theo nội dung ghi chép
  ­ Theo kết cấu (cấu trúc) sổ
  ­ Theo hình thức tổ chức sổ

  9

 10. 7.1.2. Các loại sổ kế toán

  ND ghi Cấu Hình
  PP ghi
  chép trúc sổ thức sổ
  chép

  • Sổ ghi theo • Sổ kế • Sổ theo kiểu
  trình tự thời một bên • Sổ tờ rời
  toán tổng
  gian hợp • Sổ theo kiểu • Sổ đóng
  • Sổ ghi theo hai bên thành
  • Sổ kế
  hệ thống quyển
  toán chi • Sổ theo loại
  • Sổ liên hợp tiết bàn cờ

  www.themegallery.com

 11. 7.1.3. Kỹ thuật mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và
  sửa sổ kế toán

  7.1.3.1. Mở sổ

  7.1.3.2. Ghi sổ

  7.1.3.3. Khóa sổ kế toán

  7.1.3.4. Sửa sổ kế toán

  11

 12. 7.1.3. Kỹ thuật mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và
  sửa sổ kế toán

  7.1.3.1. Mở sổ
  Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm.
  Đối với những đơn vị kế toán mới thành lập, sổ kế 
  toán phải mở kể từ ngày thành lập.
  Đầu niên độ kế toán, căn cứ vào số dư cuối kỳ 
  trước và yêu cầu quản lý cụ thể của từng đối tượng 
  kế toán trong kỳ, để xây dựng mẫu sổ và ghi số dư 
  đầu kỳ vào sổ, có thể đóng thành quyển hoặc tờ rời. 
  Người đại diện theo pháp luật và kế toán trưởng 
  phải có trách nhiệm ký duyệt trước khi sử dụng
  12

 13. 7.1.3. Kỹ thuật mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và
  sửa sổ kế toán

  7.1.3.2. Ghi sổ
  Mọi số liệu ghi trên sổ kế toán bắt buộc phải có chứng từ 
  hợp pháp, hợp lệ chứng minh.
  Sổ kế toán phải ghi kịp thời, rõ ràng, đầy đủ theo các nội 
  dung của sổ. Số liệu, thông tin ghi vào sổ kế toán phải chính 
  xác, trung thực, đúng với sổ kế toán.
  Số liệu ghi trên sổ kế toán của năm sau phải kế tiếp số liệu 
  ghi trên sổ kế toán năm trước liền kề. Sổ kế toán phải ghi liên 
  tục từ khi mở sổ đến khi khoá sổ
  Ghi bằng tay: ghi bằng bút mực, không ghi xen thêm vào phía 
  trên hoặc phía dưới, không ghi chồng lên nhau, không ghi cách 
  dòng 
  Ghi sổ bằng máy vi tính: DN được lựa chọn mua hoặc tự xây 
  dựng hình thức kế toán trên máy vi tính cho phù hợp.
  13

 14. 7.1.3. Kỹ thuật mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và
  sửa sổ kế toán

  7.1.3.3. Khóa sổ kế toán
  Đơn vị kế toán phải khóa sổ kế toán trước khi lập 
  báo cáo tài chính và các trường hợp khóa sổ kế toán 
  khác theo quy định của pháp luật ( Kiểm kê đột xuất, 
  sát nhập chia tách, chuyển hình thức sở hữu, đình chỉ 
  hoạt động, giải thể DN . . .)
  Cuối kỳ, khóa sổ bằng cách gạch ngang từ trái sang 
  phải, cộng số phát sinh trong kỳ và tính ra số dư cuối 
  kỳ trên sổ.
  Công việc thực hiện bao gồm: Cộng phát sinh, tính 
  số dư cuối kỳ, chuyển cột để cân đối, kiểm tra
  14

 15. 7.1.3. Kỹ thuật mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và
  sửa sổ kế toán

  7.1.3.4. Sửa sổ kế toán

  “ Khi phát hiện sổ kế toán ghi bằng tay có sai sót thì 
  không được tẩy xóa làm mất dấu vết thông tin, số liệu 
  ghi sai mà phải sửa chữa theo một trong các phương 
  pháp sau”:
  ­ Phương pháp cải chính
  ­ Phương pháp ghi bổ sung
  ­ Phương pháp ghi số âm

  15

 16. 7.1.3.4 SỬA SỔ KẾ TOÁN

  1 2 3

  PP cải chính PP ghi số âm
   Gạch 1 đường thẳng
  PP ghi bổ sung
  • Ghi lại bằng mực
  xóa bỏ chỗ ghi sai đỏ (trong ngoặc Lập “chứng từ ghi
   Ghi số (chữ) đúng
  đơn) bút toán đã sổ” và ghi thêm số
  bằng mực thường, ghi sai để hủy chênh lệch thiếu
  phía trên cho đủ
   Có chữ ký của KTT • Ghi lại bút toán
  (phụ trách kế toán) đúng bằng mực
  bên cạnh chỗ sửa thường.

  www.themegallery.com

  16

 17. 7.2 CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN

  17

 18. 7.2.1. Khái niệm hình thức kế toán

    Hình  thức  kế  toán  là  biểu  hiện  của  hệ  thống 
  tổ  chức  sổ  kế  toán  dùng  để  ghi  chép,  tổng  hợp, 
  hệ thống hóa số liệu kế toán từ chứng từ gốc để 
  từ đó có thể lập các báo cáo kế toán theo một trình 
  tự và phương pháp nhất định.

  18

 19. 7.2.1. Khái niệm hình thức kế toán

  Các nội dung cơ bản của hình thức kế toán:

  Số lượng sổ kế toán, kết cấu từng loại sổ;
  Trình tự và phương pháp ghi chép vào từng loại sổ;
  Mối quan hệ giữa các loại sổ với nhau trong quá 
  trình xử lý thông tin.

  19

 20. 7.2.2 Các hình thức kế toán

  Các hình thức kế toán
  đang được áp dụng tại Việt Nam

           
  Nhật ký  Nhật ký  Chứng  Nhật ký Kế toán 
  sổ cái chung từ  chứng  trên 
  Ghi sổ từ  máy VT
   

  20

Download tài liệu Bài giảng Kế toán – Chương 7: Sổ kế toán và các hình thức kế toán File Word, PDF về máy