[Download] Tải Bài giảng Kế toán – Chương 6: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán – Chương 6: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp

Bài giảng Kế toán – Chương 6: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán – Chương 6: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp

Download


Chương này giúp người học hiểu và thực hiện các nội dung: Kế toán các yếu tố của quá trình sản xuất: Nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ; Tài sản cố định; Tiền lương và các khoản trích theo lương. Kế toán chi phí sản xuất chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. Phương pháp phân tích và ghi nhận các bút toán doanh thu bán hàng, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán – Chương 6: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán – Chương 6: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán – Chương 6: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán – Chương 6: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp

 1. CHƯƠNG 6

  KẾ TOÁN
  CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU
  TRONG DOANH NGHIỆP

  1

 2. MỤC TIÊU

  Giúp người học hiểu và thực hiện các nội dung:

  Kế toán các yếu tố của quá trình sản xuất: nguyên vật
  liệu và công cụ dụng cụ; Tài sản cố định; Tiền lương và
  các khoản trích theo lương.

  Kế toán chi phí sản xuất chi phí và tính giá thành sản
  phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.

  Phương pháp phân tích và ghi nhận các bút toán
  doanh thu bán hàng, chi phí bán hàng, chi phí quản lý
  doanh nghiệp và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh
  nghiệp sản xuất.
  www.themegallery.com

 3. MỤC TIÊU

   Quy trình hoạt động cơ bản về giao dịch mua bán
  hàng hóa của doanh nghiệp thương mai.
   Phương pháp phân tích và ghi nhận bút toán các giao
  dịch mua, bán hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ
  trong doanh nghiệp thương mại.

  www.themegallery.com

 4. NỘI DUNG

  6.1. KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

  TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

  6.2. KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

  TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

  www.themegallery.com

 5. TÀI LIỆU THAM KHẢO

   Luật kế toán
   VAS 01, VAS 02, VAS 03, VAS 04, VAS 14
   Thông tư số 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế
  toán doanh nghiệp
   TS. Lê Thị Thanh Hà và TS. Trần Thị Kỳ (Đồng chủ
  biên, 2014), Giáo trình Nguyên lý kế toán, Nhà xuất
  bản Tài chính.
   Võ Văn Nhị (Chủ biên, 2012), Giáo trình Nguyên lý kế
  toán, Nhà xuất bản Phương Đông

  www.themegallery.com

 6. 6.1. KT CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU TRONG DNSX

  6.1.1. KẾ TOÁN CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO CỦA QUÁ
  TRÌNH SẢN XUẤT
  6.1.2. KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
  6.1.3. KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
  TIÊU THỤ

  www.themegallery.com

 7. 6.1.1. KT CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO CỦA QUÁ TRÌNH SX

  PHẦN 1: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
  PHẦN 2: KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU, CÔNG CỤ
  DỤNG CỤ
  PHẦN 3: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN
  TRÍCH THEO LƯƠNG

  www.themegallery.com

 8. PHẦN 1: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

   MỘT SỐ KHÁI NIỆM
   TIÊU CHUẨN GHI NHẬN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
   KẾ TOÁN TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
   KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
   KẾ TOÁN SỬA CHỮA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  www.themegallery.com

 9. PHẦN 1: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

   MỘT SỐ KHÁI NIỆM (VAS 03, VAS 04)

  Tài sản cố định hữu hình: Là những tài sản có hình thái
  vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho
  hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu
  chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình.
  Tài sản cố định vô hình: Là tài sản không có hình thái
  vật chất nhưng xác định được giá trị và do doanh
  nghiệp nắm giữ, sử dụng trong sản xuất, kinh doanh,
  cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê
  phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình.
  www.themegallery.com

 10. PHẦN 1: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  Nguyên giá: Là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp
  phải bỏ ra để có được TSCĐ tính đến thời điểm đưa tài
  sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

  Khấu hao: Là sự phân bổ một cách có hệ thống giá trị
  phải khấu hao của TSCĐ trong suốt thời gian sử dụng
  hữu ích của tài sản đó.

  Giá trị còn lại: Là nguyên giá của TSCĐ sau khi trừ (-)
  số khấu hao luỹ kế của tài sản đó.

  www.themegallery.com

 11. PHẦN 1: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  Thời gian sử dụng hữu ích: Là thời gian mà TSCĐ hữu
  hình phát huy được tác dụng cho sản xuất, kinh doanh,
  được tính bằng:

  (a) Thời gian mà doanh nghiệp dự tính sử dụng TSCĐ
  hữu hình, hoặc:

  (b) Số lượng sản phẩm, hoặc các đơn vị tính tương tự
  mà doanh nghiệp dự tính thu được từ việc sử dụng tài
  sản.

  www.themegallery.com

 12. PHẦN 1: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
   TIÊU CHUẨN GHI NHẬN (VAS 03, VAS 04)
  TSCĐ HỮU HÌNH: TSCĐ VÔ HÌNH:
  Các tư liệu lao động có hình 5 TIÊU CHUẨN:
  thái vật chất có đủ 4 tiêu – TS không có hình thái vật
  chuẩn sau:
  chất nhưng xác định được
   Chắc chắn thu được lợi ích
  giá trị và do DN nắm giữ,
  kinh tế trong tương lai từ
  việc SD; sử dụng trong SXKD, cung
   Nguyên giá xác định một cấp dịch vụ hoặc cho thuê.
  cách đáng tin cậy; – 4 tiêu chuẩn khác (như
   Có thời gian sử dụng ước
  TSCĐ HH)
  tính trên một năm;
   Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo VÍ DỤ: Nhãn hiệu hàng hoá,
  quy định hiện hành.
  www.themegallery.com Quyền phát hành …
 13. PHẦN 1: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  ĐẶC ĐIỂM CỦA TSCĐ HỮU HÌNH:

   Tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh

   Hình thái vật chất không đổi

   Giá trị chuyển dần vào chi phí của đối tượng sử
  dụng có liên quan

  www.themegallery.com

 14. PHẦN 1: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

   KẾ TOÁN TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

   CHỨNG TỪ KẾ TOÁN:

  – Biên bản giao nhận TSCĐ

  – Hợp đồng

  – Hóa đơn mua TSCĐ

  – Thẻ TSCĐ

  – Các chứng từ khác có liên quan

  www.themegallery.com

 15. PHẦN 1: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

   XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TSCĐ:

  TSCĐ mua sắm:

  Nguyên giá = Giá mua (trừ CKTM, giảm giá)

  + Các khoản thuế không được hoàn lại

  + Các chi phí liên quan trực tiếp tính

  đến thời điểm đưa TSCĐ vào sử dụng

  www.themegallery.com

 16. PHẦN 1: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  TSCĐ hữu hình do đầu tư xây dựng cơ bản:

  Nguyên giá = Giá quyết toán công trình xây dựng

  + Lệ phí trước bạ

  + Các chi phí liên quan trực tiếp khác

  www.themegallery.com

 17. PHẦN 1: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  TSCĐ được cấp:

  Nguyên giá = Giá trị còn lại trên sổ sách ở các đơn

  vị cấp hoặc giá trị theo đánh giá của

  Hội đồng giao nhận

  + Các chi phí liên quan trực tiếp khác

  www.themegallery.com

 18. PHẦN 1: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  TSCĐ nhận góp vốn:

  Nguyên giá = Giá trị còn lại trên sổ sách ở các đơn

  vị cấp hoặc giá trị theo đánh giá của

  Hội đồng giao nhận

  + Các chi phí liên quan trực tiếp khác

  www.themegallery.com

 19. PHẦN 1: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

   TÀI KHOẢN KẾ TOÁN:
  TK 211, 213 – TSCĐ hữu hình, vô hình

  SDĐK: NG NG TSCĐ
  HH, VH hiện có đầu kỳ

  SPS: NG TSCĐ HH, VH SPS: NG TSCĐ HH, VH
  tăng do mua sắm, giảm do thánh lý, nhượng
  được cấp bán
  Điều chỉnh chênh lệch Điều chỉnh chênh lệch
  tăng do đánh giá lại giảm do đánh giá lại

  SDCK: NG TSCĐ HH, VH
  hiện có cuối kỳ
  www.themegallery.com

 20. PHẦN 1: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

   SƠ ĐỒ KẾ TOÁN:
  • MUA TSCĐ TRONG NƯỚC: • MUA TSCĐ TRONG NƯỚC:
  THUẾ GTGT THEO PP KHẤU TRỪ: THUẾ GTGT THEO PP TRỰC TIẾP:
  TK 111, 112, 331 TK 211, 213
  TK 111, 112, 331 TK 211, 213

  TK 133

  ĐT chuyển nguồn vốn (nếu có)
  www.themegallery.com 20

Download tài liệu Bài giảng Kế toán – Chương 6: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp File Word, PDF về máy