[Download] Tải Bài giảng Kế toán – Chương 5: Tính giá các đối tượng kế toán – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán – Chương 5: Tính giá các đối tượng kế toán

Bài giảng Kế toán – Chương 5: Tính giá các đối tượng kế toán
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán – Chương 5: Tính giá các đối tượng kế toán

Download


Sau khi học xong chương này SV có khả năng: Trình bày sự cần thiết phải tính giá các đối tượng kế toán; xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến việc tính giá và những loại giá được sử dụng trong kế toán, giải thích các nguyên tắc căn bản và các yêu cầu trong tính giá, thực hành tính giá một số đối tượng kế toán.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán – Chương 5: Tính giá các đối tượng kế toán – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán – Chương 5: Tính giá các đối tượng kế toán File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán – Chương 5: Tính giá các đối tượng kế toán

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán – Chương 5: Tính giá các đối tượng kế toán

 1. Chương 4

  Chương 5
  TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ 
  TOÁN

 2. Mục tiêu 

  Sau khi học xong chương này SV có khả năng:
  • Trình  bày  sự  cần  thiết  phải  tính  giá  các  đối  tượng  kế 
  toán; xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến việc tính 
  giá và những loại giá được sử dụng trong kế toán. 
  • Giải  thích  các  nguyên  tắc  căn  bản  và  các  yêu  cầu  trong 
  tính giá, từ đó nắm được nguyên tắc và kỹ thuật tính giá 
  một số đối tượng kế toán.
  • Thực hành tính giá một số đối tượng kế toán.

  2

 3. Nội dung

  1. Khái niệm – Ý nghĩa của tính giá

  2. Yêu cầu của tính giá 

  3. Một số loại giá sử dụng trong kế toán

  4. Tính giá một số đối tượng kế toán chủ yếu

  5. Trình tự tính giá

  3

 4. Tài liệu tham khảo
   Luật kế toán
   VAS 01, VAS 02, VAS 03, VAS 04, VAS 14
   Thông tư số 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế
  toán doanh nghiệp
   TS. Lê Thị Thanh Hà và TS. Trần Thị Kỳ (Đồng chủ
  biên, 2014), Giáo trình Nguyên lý kế toán, Nhà xuất
  bản Tài chính.
   Võ Văn Nhị (Chủ biên, 2012), Giáo trình Nguyên lý kế
  toán, Nhà xuất bản Phương Đông

  4

 5. 1. Khái niệm – Ý nghĩa của tính giá

  Khái niệm 

  Tính giá  là  phương  pháp  kế  toán  sử  dụng  thước  đo  giá 
  trị để         đo lường các đối tượng kế toán theo những nguyên 
  tắc nhất định
  Tính giá bao gồm
  Tính giá cho ghi nhận ban đầu
  Tính giá sau ghi nhận ban đầu
   

  5

 6. 1. Khái niệm – Ý nghĩa của tính giá

  Ý nghĩa của tính giá

  ☺ Giúp  xác  định  và  tổng  hợp  nhiều  thông  tin  cho  công  tác 
  quản lý kinh tế.
  ☺ Là  điều kiện  để thực hiện chế  độ hạch toán kinh tế (tập 
  hợp các chi phí hoạt động để xác định kết quả kinh doanh).
  ☺ Giúp  kế  toán  ghi  nhận,  phản  ánh  các  đối  tượng  kế  toán 
  khác  nhau  vào  chứng  từ,  tài  khoản  và  tổng  hợp  thông  tin 
  vào các báo cáo kế toán.

  6

 7. 2. Yêu cầu của PP tính giá

  Chính xác Thống nhất Nhất quán

  Toàn  bộ  chi  phí  Nội  dung  và  Phương  pháp 
  hình thành nên tài  phương  pháp  tính  toán,  xác 
  sản  của  đơn  vị  tính  toán,  xác  định  giá  tài  sản 
  phải  được  ghi  định  giá  trị  tài  giữa  các  kỳ  kế 
  chép,  tính  toán  sản  cùng  loại  toán  phải  ổn 
  chính  xác  theo  giữa  các  đơn  vị  định.
  từng loại. khác  nhau  phải  Trường  hợp 
  như nhau. thay đổi ?

  7

 8. 2. Yêu cầu của PP tính giá

  Giả định và nguyên tắc ảnh hưởng đến tính giá

  Cơ sở dồn tích
  Hoạt động liên tục
  Nhất quán
  Khách quan
  Thận trọng 

  8

 9. 3. Một số loại giá sử dụng trong kế toán 

  • Giá gốc
  • Giá trị hợp lý
  • Giá thị trường
  • Hiện giá
  • Giá trị thuần có thể thực hiện
  • Giá hạch toán

  9

 10. 3. Một số loại giá sử dụng trong kế toán 
  GIÁ GỐC
   Khái niệm (VAS 01)
   Là giá được tính theo  số tiền  hoặc  khoản tương đương 
  tiền đã trả, phải trả
   Hoặc tính theo  giá trị hợp lý  của tài sản đó vào thời điểm 
    tài sản được ghi nhận. 
   Đặc điểm:
    Được ghi nhận tại thời điểm tài sản tham gia vào khối tài 

  sản chung của đơn vị.
    Không thay đổi ngay cả khi giá của tài sản trên thị trường 

  của tài sản thay đổi, trừ khi có quy định khác trong CMKT.
  10

 11. 3. Một số loại giá sử dụng trong kế toán 

  GIÁ TRỊ HỢP LÝ

    Khái niệm 
  Giá trị TS có thể được trao đổi hoặc giá trị một khoản 
  nợ được thanh toán một cách tự nguyện
  • Giữa các bên có đầy đủ hiểu biết
  • Trong sự trao đổi ngang giá 
    Sử dụng GTHL như thế nào?

  11

 12. 3. Một số loại giá sử dụng trong kế toán 

  GIÁ THỊ TRƯỜNG
     Giá  của  TS  hoặc  NPT  được  xác  định  (niêm  yết)  trên  thị 
  trường hoạt động.
    Thị trường hoạt động?

  HIỆN GIÁ 

    Giá trị hiện tại của các dòng tiền thuần sẽ nhận được từ 
  việc sử dụng TS hoặc sẽ trả để thanh toán nợ.
    Hiện giá được sử dụng để định giá cho ghi nhận ban đầu, 
  trong một số trường hợp không có giá gốc như TSCĐ thuê 
  tài chính
  12

 13. 3. Một số loại giá sử dụng trong kế toán 

  GIÁ TRỊ THUẦN CÓ THỂ THỰC HIỆN

    Số tiền hoặc tương đương tiền thuần sẽ thu được khi bán 
  TS hoặc sẽ phải trả để thanh toán nợ hiện tại
     Là  giá  bán  ước  tính  trong  điều  kiện  kinh  doanh  bình 
  thường trừ chi phí ước tính cho việc hoàn thành và tiêu thụ
    Giá trị thuần có thể thực hiện sử dụng để định giá sau ghi 
  nhận ban đầu.

  13

 14. 3. Một số loại giá sử dụng trong kế toán 

  GIÁ HẠCH TOÁN
   Khái niệm
   Là giá do đơn vị xây dựng  áp dụng khi việc xác định giá 

  gốc khó thực hiện hoặc không thể thực hiện được.
   Sử dụng cho từng đối tượng kế toán cụ thể

   Chỉ sử dụng trong nội bộ đơn vị.

   Mục đích
   Giúp đơn giản bớt công việc tính toán

   Đảm bảo việc ghi sổ kế toán kịp thời.

  14

 15. 3. Một số loại giá sử dụng trong kế toán 

  GIÁ HẠCH TOÁN
   Đặc điểm
   Có tính chất ổn định tương đối 

   Sử dụng tạm thời   Cuối kỳ kế toán, phải điều chỉnh giá 
  hạch toán đã ghi sổ hàng ngày trở lại giá gốc 

   Cách lựa chọn
   Thường  sử  dụng  giá  kế  hoạch  hoặc  giá  cuối  kỳ  trước 

  làm giá hạch toán cho kỳ này.

  15

 16. 4. Tính giá một số đối tượng kế toán chủ 
  yếu

    4.1 Tính giá Tài sản cố định

  4.2 Tính giá  hàng tồn kho 

  4.3 Tính giá chứng khoán

  4.4 Tính giá ngoại tệ, vàng bạc, đá quý

  16

 17. 4.1 Tính giá tài sản cố định
  Tính giá TSCĐ hữu hình: (VAS 03)
  • TSCĐ HH được tính theo giá gốc Giá gốc của TSCĐ HH 
  được gọi là nguyên giá
  Nguyên giá của TSCĐ HH
  Là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có 
  được TSCĐ HH
  Tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng 
  sử dụng

  17

 18. 4.1 Tính giá tài sản cố định
  • Tính giá TSCĐ hữu hình
  ­ TSCĐ HH do mua sắm :

  Nguyên Giá Các khoản thuế  Chi phí trước 
  = + +
  giá mua không được hoàn lại sử dụng

  Ví dụ:  Ngày 15/9/N đơn vị mua 1 ô tô, các chi phí phát sinh như 
  sau:
  ­ Giá mua: 550 triệu (đã bao gồm thuế GTGT)

  ­ Chi phí phát sinh liên quan: 13,2 triệu (đã bao gồm thuế GTGT)
  Yêu  cầu:  Xác  định  nguyên  giá  của  ô  tô.  Biết  rằng  đơn  vị  tính 
  thuế  GTGT  theo  phương  pháp  khấu  trừ,  thuế  suất  thuế  GTGT 
  của hàng hóa, dịch vụ là 10%.
  18

 19. 4.1 Tính giá tài sản cố định

  • Tính giá TSCĐ vô hình
  ☺ TSCĐ VH được xác định giá trị ban đầu theo 
  nguyên giá
  ☺ Nguyên giá của TSCĐ vô hình là toàn bộ chi 
  phí mà đơn vị phải chi ra để có được TSCĐ 
  vô  hình  đến  thời  điểm  tài  sản  đó  được  đưa 
  vào sử dụng.

  19

 20. 4.2 Tính giá hàng tồn kho

  Các phương pháp kế toán Hàng tồn kho

   Kê khai thường xuyên

   Kiểm kê định kỳ

  20

Download tài liệu Bài giảng Kế toán – Chương 5: Tính giá các đối tượng kế toán File Word, PDF về máy