[Download] Tải Bài giảng Kế toán – Chương 3: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán – Chương 3: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép

Bài giảng Kế toán – Chương 3: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán – Chương 3: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép

Download


Chương này giúp người học: Hiểu ý nghĩa, nội dung và cách thực hiện hai phương pháp kế toán: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép, hiểu đặc điểm và mối quan hệ của kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết, hiểu cách đối chiếu, kiểm tra số liệu trên tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán – Chương 3: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán – Chương 3: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán – Chương 3: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán – Chương 3: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép

 1. CHƯƠNG 3

  TÀI KHOẢN KẾ TOÁN & GHI SỔ KÉP

  Company
  LOGO

  1
  v

 2. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG

  v
  Hiểu ý nghĩa, nội dung và cách thực hiện
  hai phương pháp kế toán: tài khoản kế
  toán và ghi sổ kép
  v
  Hiểu đặc điểm và mối quan hệ của kế
  toán tổng hợp và kế toán chi tiết
  v
  Hiểu cách đối chiếu, kiểm tra số liệu trên
  tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết.

  v

 3. NỘI DUNG

  1. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

  2. GHI SỔ KÉP

  3. KT TỔNG HỢP VÀ KT CHI TIẾT

  4. ĐỐI CHIẾU, KIỂM TRA SỐ LIỆU KẾ TOÁN

  v

 4. 1. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

  4
  v

 5. 1. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

  1.1 KHÁI NIỆM

  1.2 NỘI DUNG – KẾT CẤU CỦA TÀI KHOẢN

  1.3 PHÂN LOẠI TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

  v

 6. 1.1 KHÁI NIỆM

  v
  TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
  Là phương pháp kế toán dùng để theo
  dõi một cách thường xuyên, liên tục và có hệ
  thống về tình hình hiện có và sự biến động
  của từng đối tượng kế toán cụ thể.

  v

 7. 1.2 NỘI DUNG – KẾT CẤU CỦA TÀI KHOẢN

  v
  Nội dung của tài khoản:
  – SỐ DƯ: phản ánh tình hình hiện có của đối
  tượng kế toán tại một thời điểm nhất định.
  + Số dư đầu kỳ.
  + Số dư cuối kỳ.
  – SỐ PHÁT SINH: phản ánh sự biến động của
  các đối tượng kế toán trong kỳ.
  + Số phát sinh tăng.
  + Số phát sinh giảm.

  SDCK =
  v

 8. 1.2 NỘI DUNG – KẾT CẤU CỦA TÀI KHOẢN

  BIẾN ĐỘNG
  ĐỐI TƯỢNG
  TĂNG GIẢM
  -Tiền mặt Thu Chi
  -Vay ngắn hạn Vay Trả
  -Hàng hóa Nhập Xuất
  … … …

  * Các đối tượng kế toán vận động theo 2 hướng đối lập

  v

 9. 1.2 NỘI DUNG – KẾT CẤU CỦA TÀI KHOẢN

  v
  Kết cấu của tài khoản trên LÝ THUYẾT:
  (Debit) Nợ Tên TK … Có (Credit)

  Hai bên “Nợ” và “Có” mang tính quy ước

  v

 10. 1.2 KẾT CẤU TÀI KHOẢN

  v
  Kết cấu của tài khoản:
  Tên tài khoản: …. Số hiệu: …
  Tháng … Năm …

  Chứng từ Số tiền
  Diễn giải TK đối ứng
  Số Ngày NỢ CÓ

  v

 11. 1.3 PHÂN LOẠI TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

  NỘI DUNG CÔNG DỤNG MỨC ĐỘ TỔNG
  KINH TẾ & KẾT CẤU HỢP, CHI TIẾT

  -TK phản ánh TS –
  TK chủ yếu: –
  TK tổng hợp

  TK phản ánh NV + TK phản ánh TS –
  TK chi tiết
  TK phản ánh
  – + TK phản ánh NV
  quá trình kinh doanh + TK hỗn hợp

  TK điều chỉnh

  TK nghiệp vụ

  v


 12.  TK phản ánh Tài sản

    TK phản ánh Nguồn vốn (nợ phải trả và vốn 
  chủ sở hữu)


    TK phản ánh Doanh thu & Thu nhập

    TK phản ánh Chi phí

    TK phản ánh Xác định kết quả HĐKD

  12

 13. 1.4 PHÂN LOẠI TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

  v
  KẾT CẤU TÀI KHOẢN TÀI SẢN:
  Nợ Tên TK … Có
  Số dư đầu kỳ

  Số phát sinh Số phát sinh
  TĂNG GIẢM

  Cộng phát sinh Cộng phát sinh
  Số dư cuối kỳ
  v

 14. 1.4 PHÂN LOẠI TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

  v
  KẾT CẤU TÀI KHOẢN TÀI SẢN:
  VÍ DỤ 1: Ngày 1/12/N, công ty X tồn quỹ tiền mặt 200 tr.
  Các khoản thu chi phát sinh trong tháng như sau:
  1. Phiếu chi số 12 ngày 12/12: Chi tiền mặt trả lương cho CNV

  130 tr.
  2. Phiếu thu số 10 ngày 13/12: Thu tiền mặt từ bán hàng 160 tr.

  3. Phiếu thu số 11 ngày 15/12: Rút TGNH về nhập quỹ tiền mặt

  180tr.
  4. Phiếu chi số 13 ngày 18/12: Chi tiền mặt mua NVL 190tr.

  YÊU CẦU: – Phản ánh thông tin trên vào sơ đồ chữ T của TK
  tiền mặt.
  – Xác định số tiền tồn vào ngày 31/12/N.

  v

 15. 1.4 PHÂN LOẠI TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
  VÍ DỤ 1:

  Tên tài khoản: TIỀN MẶT Số hiệu: 111 Tháng 12/N
  Chứng từ Số tiền
  Diễn giải TK đối ứng
  Số Ngày NỢ CÓ
  Số dư đầu kỳ

  PC12 12/12 – Chi lương cho
  CNV bằng TM
  PT10 13/12 – Thu tiền mặt từ
  bán hàng
  PT11 15/12 – Rút TGNH về
  nhập quỹ TM.
  PC13 18/12 – Chi TM mua NVL

  Cộng phát sinh
  Số dư cuối kỳ
  v

 16. 1.4 PHÂN LOẠI TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

  v
  KẾT CẤU TÀI KHOẢN NGUỒN VỐN:

  Nợ Tên TK … Có
  Số dư đầu kỳ

  Số phát sinh Số phát sinh
  GIẢM TĂNG

  Cộng phát sinh Cộng phát sinh
  Số dư cuối kỳ

  v

 17. 1.4 PHÂN LOẠI TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

  v
  KẾT CẤU TÀI KHOẢN NGUỒN VỐN:
  VÍ DỤ 2:
  Vào ngày 1/10/N, khoản vay ngắn hạn ngân hàng trị giá 200 tr.
  Trong tháng 10/N, có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
  1. Đơn vị dùng số tiền thu từ bán hàng 140 tr để thanh toán

  khoản vay thời hạn 3 tháng.
  2. Doanh nghiệp vay NH thời hạn 2 tháng 300 tr để trả nợ NB.

  3. Dùng TM 100tr để thanh toán khoản nợ NH thời hạn 9 tháng

  đến hạn.
  YÊU CẦU: – Phản ánh thông tin trên vào sơ đồ chữ T TK “Vay
  và nợ thuê TC”
  – Xác định số dư TK này vào ngày 31/10/N

  v

 18. 1.4 PHÂN LOẠI TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

  v
  Ví dụ 2:
  Nợ TK Vay và NTTC Có

  ĐK:

  CPS: CPS:

  v

 19. 1.4 PHÂN LOẠI TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

  v
  TK CHI PHÍ
  Nợ TÊN TK …. Có

  Phát sinh Phát sinh
  TĂNG GIẢM

  KHÔNG CÓ SỐ DƯ
  TK DOANH THU & THU NHẬP
  v

  Nợ TÊN TK …. Có

  Phát sinh Phát sinh
  GIẢM TĂNG

  KHÔNG CÓ SỐ DƯ v

 20. 1.4 PHÂN LOẠI TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

  v
  TK điều chỉnh:

  Là TK luôn đi kèm với TK chủ yếu mà nó điều chỉnh

  Nhằm phản ánh giá trị thực tế của TS hoặc NV, DT
  tại đơn vị mà ở TK chủ yếu không phản ánh được
  tại thời điểm tính toán.

  v

Download tài liệu Bài giảng Kế toán – Chương 3: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép File Word, PDF về máy