[Download] Tải Bài giảng Kế toán – Chương 1: Tổng quan về kế toán – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán – Chương 1: Tổng quan về kế toán

Bài giảng Kế toán – Chương 1: Tổng quan về kế toán
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán – Chương 1: Tổng quan về kế toán

Download


Sau khi học xong chương 1 người học có khả năng: Hiểu được định nghĩa về kế toán, đối tượng của kế toán, nhận thức được quá trình hình thành và phát triển kế toán, giải thích được cách thức phân loại kế toán, phân biệt được Tài sản và Nguồn vốn của một đơn vị kế toán, hiểu được các nguyên tắc, phương pháp kế toán, nhận thức được môi trường pháp lý của kế toán.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán – Chương 1: Tổng quan về kế toán – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán – Chương 1: Tổng quan về kế toán File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán – Chương 1: Tổng quan về kế toán

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán – Chương 1: Tổng quan về kế toán

 1. Chương 1
  TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN
  Khoa KTKT – Bộ môn Kế toán
 2. Mục tiêu 
          Sau  khi  học  xong  chương  1  người  học  có  khả 
  năng:

  ü
   Hiểu được định nghĩa về kế toán, đối tượng của kế toán 
  ü
    Nhận  thức  được  quá  trình  hình  thành  và  phát  triển  kế 
  toán.
  ü
    Giải thích được cách thức phân loại kế toán
  ü
    Phân biệt  được Tài sản và Nguồn vốn của một đơn vị 
  kế toán
  ü
    Hiểu được các nguyên tắc, phương pháp kế toán
  ü
    Nhận thức được môi trường pháp lý của kế toán
  2

 3. Nội dung 
  1.1 Định nghĩa kế toán
  1.2 Vai trò và chức năng của kế toán
  1.3 Quá trình hình thành và phát triển của kế toán
  1.4 Đối tượng của kế toán
  1.5 Phân loại kế toán
  1.6 Các phương pháp kế toán
  1.7 Các nguyên tắc và yêu cầu của kế toán
  1.8 Môi trường pháp lý

  3

 4. Tài liệu tham khảo

  v
  Luật kế toán
  v
  Chuẩn mực kế toán Việt Nam
  v
  Thông tư số 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế
  toán doanh nghiệp
  v
  TS. Lê Thị Thanh Hà và TS. Trần Thị Kỳ (Đồng chủ biên,
  2014), Giáo trình Nguyên lý kế toán, Nhà xuất bản Tài
  chính.
  v
  Võ Văn Nhị (Chủ biên, 2012), Giáo trình Nguyên lý kế
  toán, Nhà xuất bản Phương Đông
  4

 5. 1.1. Định nghĩa kế toán

  Keá toaùn laø coâng vieäc tính toaùn, ghi cheùp baèng con soá bieåu hieän giaù 
  trò tieàn teä taát caû caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh trong caùc ñôn vò.

  Keá toaùn laø moät ngheä thuaät ghi cheùp, phaân loaïi, toùm löôït moät caùch
  coù yù nghóa tieàn baïc qua caùc khoaûn thöông vuï vaø caùc söï kieän maø qua ñoù
  phaàn naøo theå hòeân ñöôïc tính chaát taøi chính.

  Keá toaùn laø moät moân khoa hoïc veà ghi nhaän coù heä thoáng nhöõng dieãn
  tieán hoaït ñoäng lieân quan ñeán taøi chính cuûa moät toå chöùc kinh doanh . . .

  5

 6. 1.1. Định nghĩa kế toán

  Theo Luật kế toán 2015, điều 4

  6

 7. 1.2. Vai trò và chức năng của kế toán

  1.2.1. Vai trò của kế toán

  Kế  toán  là  công  cụ  quản  lý,  giám  sát  chặt  chẽ,  có  hiệu  quả  mọi  hoạt 
  động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin  đầy đủ, trung thực, kịp thời, công 
  khai, minh bạch, đáp  ứng yêu cầu tổ chức, quản lý điều hành của cơ quan nhà 
  nước, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

  7

 8. 1.2.2 Chức năng của Kế toán

  Quyeát ñònh 
  kinh tế Người sử dụng
  Các hoạt động kinh doanh thông tin
  Nhu caàu thoâng tin Thoâng tin

  Döõ lieäu
  HỆ THỐNG KẾ TOÁN

  Phản ánh Xử lý Thông tin
  Ghi chép Phân loại, Báo cáo,
  Dữ liệu sắp xếp truyền tin

  8

 9. 1.2.2 Chức năng của Kế toán
  Người sử dụng
  thông tin

  9

 10. 1.3 Quá trình hình thành và phát triển của kế 
  toán
  1.3.1. Trên thế giới

  Kế toán đã xuất hiện trong hoạt động thương mại cách đây hàng ngàn năm 
  dưới  những  hình  thức  giản  đơn.  Qua  thời  gian,  hoạt  động  kế  toán  phát  triển 
  thành các qui tắc mang tính ước lệ của mỗi quốc gia. 

  Kế  toán  trên  thế  giới  chia  thành  2  trường  phái  chính  gồm  nhóm  các  nước 
  Anglo­Saxon (Anh, Mỹ..)  và nhóm châu Âu lục địa (Pháp, Đức..)  và mỗi nhóm 
  có những đặc trưng kế toán riêng do có sự khác biệt về môi trường kinh doanh, 
  pháp lý, chính trị, văn hóa.

  10

 11. 1.3 Quá trình hình thành và phát triển của kế 
  toán
  1.3.1. Trên thế giới

  Sang  thế  kỷ  20,  để  giảm  khoảng  cách  khác  biệt  giữa  các  quốc  gia,  CMKT 
  quốc  tế  (IAS)  được  hình  thành  với  các  qui  định  và  những  nguyên  tắc  để  hòa 
  hợp kế toán quốc tế.
   
  Trong  xu  hướng  toàn  cầu  hóa  kinh  tế,  nhu  cầu  thông  tin  đòi  hỏi  mang  tính 
  chuẩn tắc  nhằm giúp  so sánh  được  để  đáp  ứng yêu cầu thị trường vốn quốc tế. 
  Với yêu cầu này, kế toán đã có sự chuyển hướng từ  hòa hợp sang hội tụ  bằng 
  việc xây dựng IFRS chất lượng cao mang tính toàn cầu.

  11

 12. 1.3 Quá trình hình thành và phát triển của kế 
  toán
  1.3.1. Trên thế giới

  ANGLO ­  SAXON
  (Anh – Mỹ)

  HỆ THỐNG
  IAS/ IFRS

  CHÂU ÂU LỤC ĐỊA
  (Pháp – Đức)

  12

 13. 1.3 Quá trình hình thành và phát triển của kế 
  toán
  1.3.2. ÔÛ Vieät Nam  

  Là một quốc gia thuộc địa của Pháp trong gần một trăm năm, Việt Nam chịu ảnh 
  hưởng của Pháp trên nhiều phương diện trong đó có kế toán. Sau năm 1954, Việt 
  Nam bị chia đôi và ở hai miền, kế toán có những sự phát triển khác nhau. 
  ­ Miền Bắc chịu  ảnh hưởng nhiều của hệ thống kế toán Trung Quốc với các chế 
  độ kế toán quy định cách thức ghi chép các nghiệp vụ. Từ năm 1970, Bộ Tài chính bắt 
  đầu đổi mới kế toán theo hướng hệ thống thống nhất của Liên Xô (cũ) với Hệ thống 
  tài khoản kế toán thống nhất năm 1970 và một loạt các quy định về chế độ báo cáo kế 
  toán, chế độ ghi chép ban đầu…
  ­ Tại miền Nam, trong giai  đoạn 1954 ­ 1975, hệ thống kế toán Pháp theo Tổng 
  hoạch đồ vẫn được các doanh nghiệp sử dụng. 

  13

 14. 1.3 Quá trình hình thành và phát triển của kế 
  toán
  1.3.2. ÔÛ Vieät Nam  

   Sau ngày thống nhất đất nước năm 1975, hệ thống kế toán thống nhất 1970 được 
  tiếp tục sử dụng trong cả nước cho đến khi Việt Nam tiến hành đổi mới. 

  Trong xu hướng chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh 
  tế thị trường, Nhà nước đã có nhiều thay đổi trong chính sách kế toán nhằm nâng cao 
  tính  pháp  lý  trong  quản  lý  kinh  tế  như  ban  hành  Pháp  lệnh  kế  toán  thống  kê  (1988). 
  Trong thời gian này, đây là văn bản pháp lý cao nhất về kế toán và thống kê của Việt 
  Nam. 

  14

 15. 1.3 Quá trình hình thành và phát triển của kế 
  toán
  1.3.2. ÔÛ Vieät Nam  

   Hệ thống kế toán đầu tiên thể hiện hướng cải cách này được áp dụng năm 1990 
  nhưng chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn ghi chép trên tài khoản.

  Quá trình thực hiện chính sách đa phương hóa về ngoại giao và kinh tế,  Bộ Tài 
  chính đã ban hành Quyết định 1141 TC/QĐ/CĐKT năm 1995  về việc ban hành hệ 
  thống Chế độ kế toán doanh nghiệp được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc 
  mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Đây được coi là Chế độ kế toán đầy đủ và hoàn 
  chỉnh so với những lần trước.

  15

 16. 1.3 Quá trình hình thành và phát triển của kế 
  toán
  1.3.2. ÔÛ Vieät Nam  

  Cùng với xu hướng phát triển trong khu vực và quốc tế được sự trợ giúp của EU, 
  Việt  Nam  bắt  đầu  triển  khai  nghiên  cứu  và  soạn  thảo  các  chuẩn  mực  kế  toán  Việt 
  Nam từ năm 1999. 

  Trong  gần  7  năm  sau  đó,  cho  đến  năm  2006,  Việt  Nam  đã  ban  hành  được  26 
  chuẩn mực kế toán Việt Nam trên nền tảng các chuẩn mực kế toán quốc tế của Hội 
  đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB). 

  16

 17. 1.3 Quá trình hình thành và phát triển của kế 
  toán
  1.3.2. ÔÛ Vieät Nam  

  Trên cơ sở nội dung các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Bộ Tài chính đã ban hành 
  Chế độ kế toán cho các doanh nghiệp SXKD theo Quyết định 15/2006 và cho các doanh 
  nghiệp nhỏ và vừa theo Quyết định 48/2006.

  Hiện nay, Bộ Tài chính đã ban hành  Thông tư 200/2014  TT­BTC về Chế độ kế 
  toán cho các doanh nghiệp SXKD, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 
  1/1/2015.

  17

 18. 1.4. Đối tượng của kế toán

  Đối tượng chung của kế toán là quá trình hoạt động của một tổ chức.
  Quá trình hoạt động của một tổ chức thể hiện qua  sự hình thành và vận động của 
  tài sản
        
   Ñoái töôïng cuûa keá toaùn laø

  18

 19. 1.4. Đối tượng của kế toán

  Kết cấu tài sản Nguoàn hình thaønh TS

  1 1
  2 2
  19

 20. 1.4.3 Mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn


  Tài sản =  Nguồn vốn

  Nguồn vốn=Nợ phải trả+Vốn CSH

  à
    Tài sản=
   
  à
   Vốn CSH=

  20

Download tài liệu Bài giảng Kế toán – Chương 1: Tổng quan về kế toán File Word, PDF về máy