[Download] Tải Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất: Bài 11 – PGS.TS. Trần Văn Thuận – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất: Bài 11 – PGS.TS. Trần Văn Thuận

Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất: Bài 11 – PGS.TS. Trần Văn Thuận
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất: Bài 11 – PGS.TS. Trần Văn Thuận

Download


“Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất – Bài 11: Kế toán tiêu thụ thành phẩm” với mục tiêu cung cấp kiến thức tiêu thụ sản phẩm, khi nào kế toán được ghi nhận doanh thu; nhận biết và vận dụng được nguyên tắc ghi nhận doanh thu và các tài khoản liên quan đến quá trình tiêu thụ theo các phương thức bán hàng khác nhau; sử dụng được các chứng từ, tài khoản, trình tự ghi sổ một số nghiệp vụ chủ yếu và sổ sách kế toán liên quan đến quá trình tiêu thụ sản phẩm.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất: Bài 11 – PGS.TS. Trần Văn Thuận – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất: Bài 11 – PGS.TS. Trần Văn Thuận File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất: Bài 11 – PGS.TS. Trần Văn Thuận

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất: Bài 11 – PGS.TS. Trần Văn Thuận

 1. BÀI 11
  KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM

  PGS.TS. Trần Văn Thuận
  Giảng viên trường Đại học Kinh tế quốc dân

  1

 2. MỤC TIÊU BÀI HỌC

  01 Nhận biết được tiêu thụ sản phẩm, khi nào kế toán được ghi nhận doanh thu;

  Nhận biết và vận dụng được nguyên tắc ghi nhận doanh thu và các tài
  02 khoản liên quan đến quá trình tiêu thụ theo các phương thức bán hàng
  khác nhau;

  Sử dụng được các chứng từ, tài khoản, trình tự ghi sổ một số nghiệp vụ
  03 chủ yếu và sổ sách kế toán liên quan đến quá trình tiêu thụ sản phẩm.

  2

 3. CẤU TRÚC NỘI DUNG

  11.1. Những vấn đề chung về doanh thu và tiêu thụ thành phẩm

  11.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên

  11.3. Kế toán tiêu thụ thành phẩm trong một số trường hợp cụ thể

  3

 4. 11.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DOANH THU VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM

  11.1.1. Thế nào là tiêu thụ sản phẩm?

  11.1.2. Một số chỉ tiêu cơ bản liên quan đến tiêu thụ

  11.1.3. Xác định doanh thu trong một số trường hợp

  4

 5. 11.1.1. THẾ NÀO LÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM?

  Tiêu thụ là quá trình trao đổi để thực hiện giá trị
  của hàng hóa, tức là chuyển hóa vốn từ hình thái
  hiện vật sang giá trị, đây là khâu cuối cùng của quá
  trình sản xuất, chuyển quyền sở hữu về hàng hóa,
  thành phẩm từ doanh nghiệp cho khách hàng.

  5

 6. 11.1.2. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN TIÊU THỤ

  • Doanh thu: Là giá trị sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán tính theo giá bán và là yếu tố góp
  phần làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
  • Nguyên tắc ghi nhận doanh thu: Ghi nhận doanh thu phải tuân thủ nguyên tắc doanh thu
  thực hiện, nguyên tắc phù hợp. Doanh thu được ghi nhận không bao gồm các khoản thuế gián
  thu phát sinh trong quá trình tiêu thụ, trừ trường hợp không xác định được số thuế phải nộp
  ở thời điểm xuất hóa đơn.

  6

 7. 11.1.2. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN TIÊU THỤ (tiếp theo)

  • Điều kiện ghi nhận doanh thu

  Doanh nghiệp đã chuyển Doanh nghiệp không còn Doanh thu được xác định
  giao phần lớn rủi ro và nắm giữ quyền quản lý tương đối chắc chắn.
  lợi ích gắn liền với quyền hàng hóa như người sở
  sở hữu sản phẩm hoặc hữu hàng hóa hoặc quyền
  hàng hóa cho người mua. kiểm soát hàng hóa.

  Doanh nghiệp đã thu Xác định được chi phí liên
  được hoặc sẽ thu được quan đến giao dịch
  lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.
  bán hàng.
  7

 8. 11.1.2. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN TIÊU THỤ (tiếp theo)

  • Chiết khấu thanh toán
  Là số tiền người bán, người thu tiền thưởng cho người
  mua, người trả tiền do thanh toán tiền hàng trước thời hạn
  quy định.
  • Chiết khấu thương mại
  Là số tiền người bán thưởng cho người mua theo tỷ lệ nhất
  định tính trên giá bán do đã mua hàng với khối lượng lớn.

  8

 9. 11.1.2. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN TIÊU THỤ (tiếp theo)

  • Giảm giá hàng bán
  Là số tiền người bán giảm cho người mua theo tỷ lệ nhất
  định tính trên giá bán do hàng đã bán bị kém phẩm chất
  hoặc do người bán giao hàng sai về thời gian, địa điểm.
  • Hàng bán bị trả lại
  Giá trị hàng đã bán tính theo giá bán chấp nhận cho khách
  hàng trả lại do kém phẩm chất, sai quy cách, hư hỏng.

  9

 10. 11.1.2. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN TIÊU THỤ (tiếp theo)

  • Giá vốn hàng bán
   Chi phí doanh nghiệp bỏ ra nằm trong số sản
  phẩm, hàng hóa đã bán, dịch vụ đã cung cấp cho
  khách hàng.
   Doanh nghiệp có thể sử dụng một trong các
  phương pháp: Nhập trước – Xuất trước,
  Đích danh, Giá đơn vị bình quân để xác định
  giá vốn thành phẩm, hàng hóa trên cơ sở
  tuân thủ nguyên tắc nhất quán.

  10

 11. 11.1.2. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN TIÊU THỤ (tiếp theo)

  • Các khoản giảm trừ doanh thu
  Chứng khoán thương mại, giảm giá hàng bán và
  Hàng bán bị trả lại. Các khoản thuế gián thu: thuế
  xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi
  trường và VAT theo phương pháp trực tiếp có thể có
  hoặc không có trong các khoản giảm trừ doanh thu.

  11

 12. 11.1.2. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN TIÊU THỤ (tiếp theo)

  • Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

  Doanh thu
  Các khoản
  thuần về bán Doanh thu bán hàng, giảm trừ
  hàng và cung cung cấp dịch vụ doanh thu
  cấp dịch vụ

  12

 13. 11.1.2. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN TIÊU THỤ (tiếp theo)

  • Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

  Lợi nhuận gộp về
  Doanh thu thuần bán
  bán hàng và Giá vốn hàng bán
  hàng, cung cấp dịch vụ
  cung cấp dịch vụ

  13

 14. 11.1.3. XÁC ĐỊNH DOANH THU TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP

  • Đối với hàng hóa bán • Đối với hàng hóa dùng
  theo phương thức trả để trao đổi: Giá bán của
  góp: Tiền bán hàng hóa sản phẩm, hàng hóa
  trả tiền một lần, không cùng loại hoặc tương
  bao gồm tiền lãi trả góp. đương trên thị trường
  tại thời điểm trao đổi.

  • Đối với hoạt động gia • Đối với hàng hóa nhận
  công: Tiền thu về hoạt bán ký gửi, đại lý: Tiền hoa
  động gia công. hồng được hưởng.

  14

 15. 11.1.3. XÁC ĐỊNH DOANH THU TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP (tiếp theo)

  • Đối với hoạt động cho thuê tài sản: Tiền bên thuê trả
  từng kỳ theo hợp đồng thuê. Trường hợp bên thuê
  trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu được
  phân bổ cho số năm trả tiền trước.
  • Đối với hoạt động cung cấp điện, nước sạch: Số tiền
  cung cấp điện, nước sạch ghi trên hóa đơn giá trị
  gia tăng.
  • Đối với hoạt động cho thuê sân gôn: Tiền bán thẻ
  hội viên, bán vé chơi gôn.
  • Đối với hoạt động vận tải: Toàn bộ doanh thu vận
  chuyển hành khách, hàng hóa phát sinh trong kỳ.

  15

 16. 11.2. KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM

  11.2.1. Chứng từ kế toán

  11.2.2. Tài khoản kế toán

  16

 17. 11.2.1. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

  Hợp đồng
  Phiêu xuất kho…
  kinh tế

  Các chứng từ
  Hóa đơn thanh toán
  GTGT (Phiếu thu,
  giấy báo có)

  17

 18. 11.2.2. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

  • TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”
  • TK 632 “Giá vốn hàng bán”
  • TK 155 “Thành phẩm”
  • TK 521 “Các khoản giảm trừ doanh thu”
  Ngoài ra còn sử dụng các TK 111, 112, 131, 154, 157, 333, 635, 641…

  18

 19. 11.2.2. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN (tiếp theo)

  • Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  TK511
  TK 111, 112, 131
  TK521 Doanh thu bán hàng và CCDV
  Kết chuyển các khoản
  phát sinh trong kỳ
  giảm trừ doanh thu

  TK 333
  TK 911

  Kết chuyển doanh thu thuần
  về bán hàng Thuế gián
  thu

  19

 20. 11.2.2. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN (tiếp theo)

  • Kế toán giá vốn hàng bán

  TK155,154 TK 632 TK 911

  Thành phẩm xuất kho hoặc xuất xưởng K/c giá vốn hàng bán
  tiêu thụ để xác định kết quả
  TK 157
  TK 155, 157
  Gửi bán hoặc Giá vốn hàng gửi bán
  giao đại lý được chấp nhận
  Giá vốn TP đã
  bán bị trả lại

  20

Download tài liệu Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất: Bài 11 – PGS.TS. Trần Văn Thuận File Word, PDF về máy