[Download] Tải Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất: Bài 10 – PGS.TS. Trần Văn Thuận – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất: Bài 10 – PGS.TS. Trần Văn Thuận

Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất: Bài 10 – PGS.TS. Trần Văn Thuận
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất: Bài 10 – PGS.TS. Trần Văn Thuận

Download


“Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất – Bài 10: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm” giúp người học nhận biết được khái niệm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm; mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; phân loại được chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm và hiệu, sử dụng được các phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất; xác định và vận dụng được chứng từ, tài khoản kế toán sử dụng trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất: Bài 10 – PGS.TS. Trần Văn Thuận – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất: Bài 10 – PGS.TS. Trần Văn Thuận File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất: Bài 10 – PGS.TS. Trần Văn Thuận

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất: Bài 10 – PGS.TS. Trần Văn Thuận

 1. BÀI 10
  KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

  Tiến sĩ Trần Văn Thuận
  Giảng viên trường Đại học Kinh tế quốc dân

  1

 2. MỤC TIÊU BÀI HỌC

  01
  Nhận biết được khái niệm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm; mối quan
  hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm;

  Phân loại được chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm và hiểu, sử dụng được
  02 các phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất;

  Xác định và vận dụng được chứng từ, tài khoản kế toán sử dụng trong kế
  03 toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

  2

 3. NỘI DUNG BÀI HỌC

  1.1. Tổng quan về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

  1.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  3

 4. 10.1. TỔNG QUAN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

  10.1.1 Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất

  10.1.2 Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm

  10.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí và chi tiêu, chi phí và giá thành

  4

 5. 10.1.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT

  Chi phí sản xuất: Là biểu hiện bằng Đối tượng kế toán chi phí sản xuất:
  tiền của toàn bộ hao phí về lao động Là giới hạn tập hợp chi phí trong kế
  sống, lao động vật hóa và các chi phí toán chi phí sản xuất. Xác định đối
  cần thiết khác mà doanh nghiệp đã chi tượng kế toán chi phí sản xuất là việc
  ra để tiến hành hoạt động sản xuất xác định nơi phát sinh chi phí và nơi
  trong một thời kì nhất định. chịu chi phí.

  5

 6. 10.1.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT (tiếp theo)

  Chi phí theo yếu tố.

  Phân loại chi phí sản xuất Chi phí theo khoản mục.

  Chi phí theo phương pháp tập hợp
  chi phí và đối tượng chịu chi phí.

  6

 7. 10.1.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT (tiếp theo)

  Chi phí nguyên vật liệu

  Chi phí nhân công

  Chi phí theo yếu tố Chi phí khấu hao tài sản cố định

  Chi phí dịch vụ mua ngoài

  Chi phí khác bằng tiền

  7

 8. 10.1.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT (tiếp theo)

  Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

  Chi phí theo khoản mục Chi phí nhân công trực tiếp

  Chi phí sản xuất chung

  8

 9. 10.1.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT (tiếp theo)

  Chi phí sản xuất trực tiếp

  Chi phí theo phương pháp
  tập hợp chi phí và đối tượng
  chịu chi phí

  Chi phí sản xuất gián tiếp

  9

 10. 10.1.2. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

  Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng
  tiền của toàn bộ hao phí về lao động
  sống và lao động vật hóa có liên quan
  đến khối lượng công tác, sản phẩm, lao
  vụ đã hoàn thành.

  Đối tượng tính giá thành là các sản
  phẩm, công việc, lao vụ mà doanh nghiệp
  đã sản xuất hoàn thành đòi hỏi phải tính
  tổng giá thành và giá thành đơn vị.

  10

 11. 10.1.2. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI GIÁ THÀNH SẢN PHẨM (tiếp theo)

  Giá thành kế hoạch

  Giá thành định mức

  Phân loại
  Giá thành thực tế
  giá thành sản phẩm

  Giá thành sản xuất (giá thành công xưởng)

  Giá thành toàn bộ (giá thành tiêu thụ hay
  giá thành đầy đủ)
  11

 12. 10.1.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ VÀ CHI TIÊU, CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH

  Chi phí và chi tiêu

  Chi tiêu là sự giảm đi đơn thuần của các loại tài sản của doanh nghiệp. Chi tiêu là cơ sở phát sinh chi
  phí. Chi tiêu và chi phí khác nhau cả về lượng và thời gian. Có những khoản chi tiêu kỳ này nhưng
  chưa tính vào chi phí và ngược lại có những khoản chi phí tính vào kỳ này nhưng chưa chi tiêu.

  12

 13. 10.1.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ VÀ CHI TIÊU, CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH (tiếp theo)

  Chi phí và chi tiêu

  Ví dụ về chi phí và chi tiêu: Công ty cổ phần May mặc Phú Mỹ mua nhập kho vải để phục vụ sản
  xuất, tổng giá trị vải là 800.000.000 đồng. Trong kỳ, Công ty xuất sử dụng vải có giá trị 360.000.000
  đồng cho thực hiện đơn đặt hàng số 1 và số 2. Trong trường hợp này, chi tiêu là 800.000.000
  đồng, chi phí là 360.000.000 đồng.

  13

 14. 10.1.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ VÀ CHI TIÊU, CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH (tiếp theo)

  Chi phí và chi tiêu

  Ví dụ về chi phí và chi tiêu: Tháng 3/2016, Công ty cổ phần Ống thép Hòa Tiến thực hiện trích
  trước chi phí sửa chữa lớn thiết bị sản xuất theo dự toán 68.000.000 đồng, việc sửa chữa sẽ được
  tiến hành vào tháng 4/2016. Như vậy, tháng 3/2016, chi tiêu là 0 đồng, chi phí là 68.000.000 đồng.

  14

 15. 10.1.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ VÀ CHI TIÊU, CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH (tiếp theo)

  Chi phí và giá thành

  Quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm được hiểu là quan hệ giữa mặt hao phí sản
  xuất và kết quả sản xuất. Tất cả các khoản chi phí phát sinh trong kỳ, kỳ trước chuyển sang và chi
  phí trích trước có liên quan đến sản phẩm, dịch vụ hoàn thành trong kỳ sẽ tạo nên chỉ tiêu giá
  thành sản phẩm.
  Ví dụ: Công ty cổ phần Ống thép Hòa Tiến sản xuất thép ɸ6, đầu tháng 6/2016 Công ty có giá trị
  sản phẩm dở dang là 80.000.000, chi phí sản xuất phát sinh tháng 6 là 480.000.000, giá trị sản
  phẩm dở dang cuối tháng 6 là 61.600.000, số lượng thép hoàn thành là 56.000 kg.

  15

 16. 10.1.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ VÀ CHI TIÊU, CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH (tiếp theo)

  Chi phí sản xuất dở dang Chi phí sản xuất phát sinh trong kì
  đầu kì 80 triệu đồng 480 triệu đồng

  Chi phí sản xuất
  Tổng giá thành sản phẩm dở dang cuối kì
  61,6 triệu đồng

  • Tổng giá thành sản phẩm = 80 triệu + 480 triệu − 61,6 triệu = 498,4 triệu
  • Giá thành 1 kg thép ɸ6 = 498,4 triệu/5.600 kg = 8.900 đồng/kg.

  16

 17. 10.2. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

  10.2.1 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất

  Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp
  10.2.2 kê khai thường xuyên

  17

 18. 10.2.1. PHƯƠNG PHÁP TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT

  Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất

  Là cách thức kế toán sử dụng để tập hợp, phân loại các
  khoản chi phí sản xuất phát sinh trong kì theo các đối
  tượng tập hợp chi phí đã xác định.

  18

 19. 10.2.1. PHƯƠNG PHÁP TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT (tiếp theo)

  Phương pháp tập hợp trực tiếp

  Phương pháp tập hợp
  chi phí sản xuất

  Phương pháp phân bổ gián tiếp

  19

 20. 10.2.1. PHƯƠNG PHÁP TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT (tiếp theo)

  Phương pháp phân bổ gián tiếp

  • Phương pháp phân bổ gián tiếp được sử dụng để tách chi phí riêng cho từng đối tượng khi chi
  phí phát sinh có liên quan đến nhiều đối tượng. Vấn đề là lựa chọn tiêu thức phân bổ. Tiêu
  thức phân bổ phải là đại lượng xác định, đã biết và có quan hệ về mặt lượng với chi phí cần
  phân bổ.
  • Tiêu thức phân bổ chi phí nguyên vật liệu có thể sử dụng là: Chi phí nguyên vật liệu chính,
  định mức tiêu hao, số lượng, trọng lượng sản phẩm sản xuất…

  20

Download tài liệu Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất: Bài 10 – PGS.TS. Trần Văn Thuận File Word, PDF về máy