[Download] Tải Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 7 – Hoàng Huy Cường (2016) – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 7 – Hoàng Huy Cường (2016)

Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 7 – Hoàng Huy Cường (2016)
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 7 – Hoàng Huy Cường (2016)

Download


Bài giảng “Kế toán chi phí – Chương 7: Ảnh hưởng của phương pháp giá thành trong quá trình ra quyết định” trình bày giá thành khả biến và giá thành sản xuất; báo cáo thu nhập theo giá thành khả biến và giá thành sản xuất; sự khác biệt khi lập báo báo thu nhập,… Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 7 – Hoàng Huy Cường (2016) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 7 – Hoàng Huy Cường (2016) File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 7 – Hoàng Huy Cường (2016)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 7 – Hoàng Huy Cường (2016)

 1. 10/24/2016

  Chương 7
  Ảnh hưởng của phương pháp giá
  thành trong quá trình ra quyết định

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM, KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

  Mục tiêu của chương

  • Tính toán được giá thành theo phương pháp giá
  thành khả biến và giá thành sản xuất trong một doanh
  nghiệp.
  • Lập báo cáo thu nhập theo phương pháp giá thành
  khả biến và giá thành sản xuất.
  • Phân tích sự khác biệt khi lập báo cáo thu nhập theo
  hai phương pháp.
  • Ảnh hưởng của các quyết định quản trị khi sử dụng
  hai phương pháp giá thành.

  2

  1

 2. 10/24/2016

  Nội dung

  • Giá thành khả biến và giá thành sản xuất.
  • Báo cáo thu nhập theo giá thành khả biến và giá
  thành sản xuất.
  • Sự khác biệt khi lập báo báo thu nhập.
  • Ra quyết định quản trị khi sử dụng hai phương
  pháp giá thành.

  Hai phương pháp giá thành

  • Giá thành khả biến (Variable Costing)
  • Giá thành sản xuất (Absorption costing)

  2

 3. 10/24/2016

  Giá thành khả biến (Variable Costing)

  Chi phí Chi phí Biến phí
  NVLTT NCTT SXC

  Giá thành sản phẩm

  Giá thành sản xuất (Absorption costing)

  Biến phí
  Chi phí Chi phí SXC và
  NVLTT NCTT Định phí
  SXC

  Giá thành sản phẩm

  3

 4. 10/24/2016

  Ví dụ 1
  Tại một DN sản xuất có thông tin về chi phí sản xuất năm thứ
  nhất như sau: (đơn vị tính).
  Biến phí sản xuất:
  • Chi phí NVLTT: 40.000
  • Chi phí NCTT: 210.000
  • Biến phí SXC: 240.000
  Định phí sản xuất 54.000
  Kết quả sản xuất: trong kỳ hoàn thành 10.000 sp, không có
  sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ.
  Yêu cầu: Tính tổng giá thành và giá thành đơn vị theo hai
  phương pháp:
  • Giá thành khả biến (Variable Costing)
  • Giá thành sản xuất (Absorption costing)

  Giá thành sản xuất

  Tổng Đơn vị
  Chi phí sản xuất
  • Chi phí NVLTT
  • Chi phí NCTT
  • Chi phí SXC
  Tổng

  4

 5. 10/24/2016

  Giá thành khả biến

  Tổng Đơn vị
  Biến phí sản xuất
  • Chi phí NVLTT
  • Chi phí NCTT
  • Biến phí SXC
  Tổng

  Lập báo cáo thu nhập

  • Giá thành khả biến (Variable Costing)
  • Giá thành sản xuất (Absorption costing)

  5

 6. 10/24/2016

  Báo cáo thu nhập theo giá thành
  sản xuất
  Chi phí SXDD
  (Biến phí sản xuất và Thành phẩm tồn kho
  Định phí sản xuất)

  Giá vốn hàng bán

  Thu nhập

  Báo cáo thu nhập theo giá thành
  khả biến

  Chi phí SXDD
  Thành phẩm tồn kho
  (Biến phí sản xuất)

  Định phí sản xuất Giá vốn hàng bán

  Thu nhập

  6

 7. 10/24/2016

  Ví dụ 2

  Tiếp theo ví dụ 1, một số thông tin bổ sung năm thứ
  nhất:
  • Định phí ngoài sản xuất 30.000
  • Biến phí ngoài sản xuất 16.000
  Trong kỳ, DN tiêu thụ được 8.000 sản phẩm với đơn
  giá bán là 71 đ/sp.
  Yêu cầu: Lập báo cáo thu nhập theo hai phương
  pháp:
  • Giá thành khả biến (Variable Costing)
  • Giá thành sản xuất (Absorption costing)

  Báo cáo thu nhập theo giá thành
  sản xuất

  Số tiền
  Doanh thu
  Giá vốn hàng bán
  Lợi nhuận gộp
  Chi phí ngoài sản xuất
  Lợi nhuận

  7

 8. 10/24/2016

  Báo cáo thu nhập theo giá thành
  khả biến

  Số tiền
  Doanh thu
  Giá vốn hàng bán
  Biến phí ngoài sản xuất
  Số dư đảm phí
  Định phí sản xuất
  Định phí ngoài sản xuất
  Lợi nhuận

  Sự khác biệt trong việc báo cáo thu
  nhập giữa hai phương pháp

  • Giá thành khả biến (Variable Costing)
  • Giá thành sản xuất (Absorption costing)

  8

 9. 10/24/2016

  Sự khác biệt trong việc báo cáo thu
  nhập giữa hai phương pháp
  Absorption costing Variable costing
  Phân tích định • Định phí SXC • Định phí SXC
  phí SXC được tính vào giá được tính vào chi
  thành sản phẩm. phí thời kỳ.

  • Cho rằng sản • Cho rằng chỉ có
  phẩm sản xuất biến phí mới thích
  không thể thiếu hợp cho việc ra
  nguồn lực là định quyết định. Định
  phí SXC. phí sản xuất luôn
  phát sinh cho dù
  không có sản xuất.

  Sự khác biệt trong việc báo cáo thu
  nhập giữa hai phương pháp

  Absorption costing Variable costing
  Giá trị tồn Giá trị tồn kho cuối kỳ Giá trị tồn kho cuối kỳ
  kho cuối kỳ cao vì định phí SXC thấp vì chỉ có biến
  được tính vào tồn kho. phí SXC.

  9

 10. 10/24/2016

  Sự khác biệt trong việc báo cáo thu
  nhập giữa hai phương pháp

  Absorption costing Variable costing
  Báo cáo • Nếu lượng sản xuất = lượng bán, Lợi nhuận
  thu nhập theo AC = Lợi nhuận theo VC.

  • Nếu lượng sản xuất > Lượng bán, Lợi nhuận
  AC > Lợi nhuận VC. Vì chi phí SXC được hoãn
  lại trong tồn kho theo AC.

  • Nếu lượng sản xuất < Lượng bán, Lợi nhuận
  AC < Lợi nhuận VC. Vì chi phí SXC được ghi
  nhận vào giá vốn hàng bán nhiều hơn theo AC.

  Ví dụ 3
  Tiếp theo ví dụ 1, 2. Một số thông tin bổ sung năm thứ
  hai:
  • Năm thứ hai chi phí đơn vị không thay đổi so với năm
  thứ nhất.
  • Trong năm thứ 2, DN sản xuất 10.000 sản phẩm và
  tiêu thụ được 11.000 sản phẩm với đơn giá bán là 71
  đ/sp.
  Yêu cầu: Lập báo cáo thu nhập năm thứ hai theo hai
  phương pháp:
  • Giá thành khả biến (Variable Costing)
  • Giá thành sản xuất (Absorption costing)
  • Giải thích sự khác biệt.

  10

 11. 10/24/2016

  Báo cáo thu nhập theo giá
  thành sản xuất

  Số tiền
  Doanh thu
  Giá vốn hàng bán
  Lợi nhuận gộp
  Chi phí ngoài sản xuất
  Lợi nhuận

  Báo cáo thu nhập theo giá
  thành khả biến

  Số tiền
  Doanh thu
  Giá vốn hàng bán
  Biến phí ngoài sản xuất
  Số dư đảm phí
  Định phí sản xuất
  Định phí ngoài sản xuất
  Lợi nhuận

  11

 12. 10/24/2016

  Sự khác biệt trong việc báo cáo thu
  nhập giữa hai phương pháp

  Lợi nhuận theo giá thành khả biến năm 1: 76.000

  Lợi nhuận theo giá thành sản xuất năm 1: 86.800

  Lợi nhuận theo giá thành sản xuất cao hơn 10.800

  Tại sao?

  Sự khác biệt trong việc báo cáo thu
  nhập giữa hai phương pháp
  Lợi nhuận theo giá thành khả biến năm 2 : 136.000

  Lợi nhuận theo giá thành sản xuất năm 2 : 130.600

  Lợi nhuận theo giá khả biến cao hơn 5.400

  Tại sao ?

  12

 13. 10/24/2016

  Sự khác biệt trong việc báo cáo thu
  nhập giữa hai phương pháp

  Thu nhập theo Thu nhập theo
  giá thành sản xuất – giá thành khả biến

  =
  Định phí sản xuất Định phí sản xuất
  của tồn kho cuối kỳ theo của tồn kho đầu kỳ theo
  giá thành sản xuất – giá thành sản xuất

  Một số đồng thuận cho hai
  phương giá thành
   Đồng thuận đối với giá thành sản xuất

  • Phù hợp với các GAAP và IAS cho mục đích tồn kho
  và giá vốn hàng bán.
  • Tránh lợi nhuận “ảo”.
   Trong giai đoạn bán hàng cao, lượng sản xuất
  nhỏ hơn so với lượng bán hàng, một số định phí
  SXC được tính vào chi phí và làm cho lợi nhuận
  cao hơn theo phương pháp giá thành khả biến.
   Giá thành sản xuất tốt hơn trong việc tránh sự
  biến động lợi nhuận khi báo cáo so với giá thành
  khả biến.

  13

 14. 10/24/2016

  Một số đồng thuận cho hai
  phương giá thành
   Đồng thuận đối với giá thành khả biến

  • Phù hợp hơn để đưa ra quyết định quản trị trong
  ngắn hạn.
  • Khi năng lực sản xuất còn dư thừa thì giá thành khả
  biến linh hoạt hơn so với giá thành sản xuất khi ra
  quyết định giá bán.
  • Thuận lợi cho việc phân tích điểm hoà vốn và các
  quyết định quản trị khác.

  Một số ứng dụng của phương pháp giá
  thành trong quá trình ra quyết định

  • Giá thành khả biến (Variable Costing)
  • Giá thành sản xuất (Absorption costing)

  14

 15. 10/24/2016

  Quyết định về giá trong ngắn hạn
  • Công ty có thông tin về giá bán và chi phí đơn vị cho bên dưới.
  Hiện nay công ty sản xuất xe đạp Martin đang bán 1.000 xe mỗi
  tháng và năng lực sản xuất đang dư thừa.
  • Một khách hàng yêu cầu DN cung cấp 200 xe cho hoạt động khen
  thưởng học sinh giỏi của TP với đơn giá ưu đãi là 8.000 đ/xe. Bạn
  hãy cho biết Công ty Martin sẽ duyệt cho yêu cầu này không theo
  hai phương pháp? Giải thích?
  Phương pháp VC Đơn vị Phương pháp AC Đơn vị
  Doanh thu 10.000 Doanh thu 10.000
  Giá vốn hàng bán 4.000 Giá vốn hàng bán 5.000
  Biến phí ngoài sản xuất 2.000 Lợi nhuận gộp 5.000
  Số dư đảm phí 4.000 Chi phí ngoài sản xuất 3.000
  Định phí sản xuất 1.000 Thu nhập 2.000
  Định phí ngoài sản xuất 1.000
  Thu nhập 2.000

  Phân tích điểm hoà vốn
  • Điểm hoà vốn là điểm mà tại đó tổng doanh thu bằng
  tổng chi phí.
  • Mức độ hoạt động tại điểm hoà vốn, DN không có lợi
  nhuận.
  • Một số giả định: biến phí đơn vị và định phí đơn vị không
  thay đổi trong phạm vi phù hợp. Biến phí sẽ gia tăng tỷ
  lệ thuận với sản lượng sản xuất.

  15

 16. 10/24/2016

  Phân tích điểm hoà vốn

  Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí
  Hoặc
  Doanh thu = Chi phí + Lợi nhuận
  Hoặc
  Doanh thu = Biến phí + Định phí + Lợi nhuận

  Tại điểm hòa vốn
  thì lợi nhuận bằng
  ZERO

  Phân tích điểm hoà vốn
  Phương pháp giá thành khả biến:

  Điểm hòa vốn Định phí
  =
  sản lượng Số dư đảm phí
  đơn vị

  Điểm hòa vốn Định phí
  =
  doanh thu Tỷ lệ dố dư
  đảm phí

  16

 17. 10/24/2016

  Phân tích điểm hoà vốn
  • Công ty có thông tin về giá bán và chi phí đơn vị cho bên dưới.
  Hiện nay công ty sản xuất xe đạp Martin đang bán 1.000 xe mỗi
  tháng và năng lực sản xuất đang dư thừa.
  • Xác định điểm hoà vốn của Martin?

  Phương pháp VC Đơn vị Tổng số Tỷ lệ
  Doanh thu 10.000 10.000.000 100%
  Giá vốn hàng bán 4.000 4.000.000 40%
  Biến phí ngoài sản xuất 2.000 2.000.000 20%
  Số dư đảm phí 4.000 4.000.000 40%
  Định phí sản xuất 1.000.000
  Định phí ngoài sản xuất 1.000.000
  Thu nhập 2.000.000

  Phân tích khi chi phí, sản lượng,
  giá bán thay đổi.
  • Hiện nay Martin đang bán 1.000 xe mỗi tháng. Giám đốc bán hàng
  tin rằng nếu tăng chi phí quảng cáo, tham gia hoạt động cứu trợ và
  nhà tình thương là 1.000, đồng thời ấn định giá bán là 10.100 đ/xe
  thì sản lượng tiêu thụ đạt ở mức 900 xe trong tháng.
  • Công ty Martin sẽ duyệt cho yêu cầu này không?

  Phương pháp VC Đơn vị Tổng số Tỷ lệ
  Doanh thu 10.000 10.000.000 100%
  Giá vốn hàng bán 4.000 4.000.000 40%
  Biến phí ngoài sản xuất 2.000 2.000.000 20%
  Số dư đảm phí 4.000 4.000.000 40%
  Định phí sản xuất 1.000.000
  Định phí ngoài sản xuất 1.000.000
  Thu nhập 2.000.000

  17

Download tài liệu Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 7 – Hoàng Huy Cường (2016) File Word, PDF về máy