[Download] Tải Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 6 – Hoàng Huy Cường (2016) – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 6 – Hoàng Huy Cường (2016)

Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 6 – Hoàng Huy Cường (2016)
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 6 – Hoàng Huy Cường (2016)

Download


Bài giảng “Kế toán chi phí – Chương 6: Phân bổ chi phí” cung cấp cho người học các kiến thức những vấn đề chung về phân bổ chi phí, các phương pháp phân bổ chi phí, phân bổ chi phí sản xuất chung,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 6 – Hoàng Huy Cường (2016) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 6 – Hoàng Huy Cường (2016) File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 6 – Hoàng Huy Cường (2016)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 6 – Hoàng Huy Cường (2016)

 1. 10/24/2016

  Chương 6
  Phân bổ chi phí

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM, KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

  Mục tiêu của chương
  • Trình bày những vấn đề cơ bản của việc phân bổ chi
  phí tới đối tượng tính giá thành.
  • Giải thích sự khác nhau giữa phương pháp phân bổ
  chi phí SXC theo truyền thống và theo ABC.
  • Phân biệt và tính toán được các phương pháp phân
  bổ trực tiếp, phương pháp bậc thang và cung cấp lẫn
  nhau trong việc phân bổ chi phí của bộ phận phục vụ.
  • Trình bày các phương pháp trong việc phân bổ chi
  phí kết hợp, cũng như cách thức xử lý sản phẩm phụ,
  thiệt hại trong sản xuất theo KTCP quá trình.
  • Trình bày kế toán chi phí trong môi trường vừa theo
  công việc và vừa theo quá trình.
  2

  1

 2. 10/24/2016

  Nội dung

  • Những vấn đề chung về phân bổ chi phí
  • Các phương pháp phân bổ chi phí:
   Phân bổ chi phí sản xuất chung
   Phân bổ chi phí bộ phận phục vụ.
   Sản phẩm kết hợp, sản phẩm phụ, thiệt hại
  trong sản xuất.
   Trong môi trường vừa theo công việc và vừa
  theo quá trình.

  Mục đích phân bổ chi phí

  • Cung cấp thông tin cho các quyết định quản lý: có
  nên tăng số lượng bán, quyết định làm một chi tiết
  của SP hay mua bên ngoài, quyết định giá bán cho
  sản phẩm, dịch vụ.

  • Động cơ các nhà quản lý và nhân viên: khuyến khích
  thiết kế sản phẩm đơn giản hơn để sản xuất SP với
  giá rẻ hơn.

  • Thương lượng khi ký kết hợp đồng và một số vấn đề
  khác như lập báo cáo bộ phận …

  2

 3. 10/24/2016

  Chi phí gián tiếp
  Chi phí gián tiếp là một phần chi phí của đối tượng
  tính giá thành nhưng chúng không thể tính cho đối
  tượng tính giá thành một cách dễ dàng.

  Bộ phận Bộ phận vận
  bảo trì chuyển nội
  bộ

  Sản Sản
  phẩm A phẩm B

  Chi phí gián tiếp

  Chi phí gián tiếp bao gồm:
  • Chi phí gián tiếp sản xuất: chi phí sản xuất
  chung
  • Chi phí của bộ phận phục vụ.
  • Chi phí gián tiếp ngoài sản xuất: bộ phận
  quản lý công ty (tham khảo).

  3

 4. 10/24/2016

  Phân bổ chi phí sản xuất chung

  • Phân bổ theo truyền thống.
  • Phân bổ theo ABC.

  Phân bổ chi phí sản xuất chung
  theo truyền thống

  Chi phí Chi phí
  NVLTT Chi phí SXC
  NCTT

  Tính Tính Cơ sở phân
  trực tiếp trực tiếp bổ

  Các sản phẩm

  4

 5. 10/24/2016

  Cơ sở phân bổ

  • Cơ sở phân bổ nào được sử dụng khi phân
  bổ chi phí gián tiếp tới các sản phẩm.
  • Cơ sở phân bổ thường có mối quan hệ
  nhân quả giữa chi phí gián tiếp và đối tượng
  tính giá thành.

  Cơ sở phân bổ

  • Các cơ sở phân bổ theo truyền thống:
  Chi phí nhân công trực tiếp
  Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  Số giờ lao động trực tiếp
  Số giờ máy hoạt động

  5

 6. 10/24/2016

  Cơ sở phân bổ

  • Số liệu chi phí có vai trò quan trọng trong việc ra
  các quyết định quản trị, vì vậy nếu lựa chọn cơ sở
  phân bổ không hợp lý (mang tính nhân quả) thì sẽ
  ảnh hưởng đến mục tiêu dài hạn của DN.
  • Sản phẩm bị tính giá quá cao hoặc quá thấp, điều
  đó ảnh hưởng đến khả năng thâm nhập thị trường.
  Có thể sản phẩm đang bị lỗ nhưng DN cho rằng
  lời, hoặc DN loại bỏ sản phẩm đó vì đang lỗ nhưng
  thực sự thì đang lời.

  Ví dụ 1
  Ví dụ: Tại một DN trên cùng quy trình công nghệ sản xuất ra 2 SP A
  và B.
  Thông tin về sản lượng sản xuất:
  • Số SPDD đầu kỳ là 0
  • Số SP hoàn thành 20.000 SP A và 30.000 SP B.
  • Số SPDD cuối kỳ là 0
  Thông tin về chi phí sản xuất:
  • CPSXDD đầu kỳ là: 0
  • Chi phí sản xuất PSTK
  +CP trực tiếp
  SP A: NVLTT là 50.000; CPNCTT: 20.000
  SP B: NVLTT là 80.000; CPNCTT: 50.000
  +CP SXC của hai SP là 70.000
  • DN phân bổ CPSXC theo CPNCTT.
  Yêu cầu: hãy phân bổ CPSXC cho từng SP và tính giá thành từng
  sản phẩm.

  6

 7. 10/24/2016

  Phân bổ chi phí sản xuất chung theo
  ABC (Ativity based costing)

  • Phân bổ theo phương pháp hai giai đoạn.
  (Two-Stage ABC Approach)
  • Phân bổ theo phương pháp nhiều giai đoạn.
  (Multiple-Stage ABC Approach): tham khảo

  Phân bổ chi phí sản xuất chung theo
  ABC (Ativity based costing)
  Chi phí sản xuất chung
  Chi phí Chi phí
  NVLTT NCTT
  Chi phí của Chi phí của Chi phí của
  hoạt động hoạt động hoạt động

  Tính Tính Kích tố chi phí Kích tố chi phí Kích tố chi phí
  trực tiếp trực iếp (Cost driver) (Cost driver) (Cost driver)

  Các sản phẩm

  7

 8. 10/24/2016

  Phân bổ chi phí sản xuất chung
  theo ABC (Ativity based costing)

  • Một hoạt động (An activity) là một nhiệm vụ hay
  một hành động để thực hiện một công việc.
  • Nguồn lực (resource): là một yếu tố kinh tế cần
  thiết và được sử dụng để thực hiện hoạt động.
  • Chi phí của một hoạt động: các chi phí tiêu hao
  tính cho một hoạt động được thực hiện.
  • Kích tố chi phí (cost driver): là nhân tố làm thay
  đổi chi phí của một hoạt động. Đây chính là cơ sở
  phân bổ chi phí của các hoạt động.

  Minh hoạ tập hợp chi phí và phân bổ
  chi phí theo ABC
  Chi phí sản xuất chung

  Lương nhân Thiết bị, phụ tùng
  viên cài đặt dùng cho cài đặt

  Chi phí của hoạt
  động cài đặt máy

  Số lần cài đặt

  SP A 3 lần cài đặt SP B 6 lần cài đặt

  8

 9. 10/24/2016

  Minh hoạ tập hợp chi phí và phân bổ
  chi phí theo ABC
  Chi phí sản xuất chung

  Nhiên liệu, điện,
  Khấu hao máy móc
  nước …

  Chi phí của hoạt
  động chạy máy

  Số giờ chạy máy

  SP A 100 giờ SP B 400 giờ

  Ví dụ 2
  Tiếp theo ví dụ 1. DN phân loại các hoạt động chính tại bộ phận sản xuất:
  – Hoạt động 1: Hoạt động thiết kế sản xuất, số chi tiết thiết kế là 20 cho SP A
  và 30 SP B.
  – Hoạt động 2: Cài đặt máy móc, số giờ cài đặt cho SP A là 10 giờ và 50 giờ.
  – Hoạt động 3: Hoạt động chạy máy để sản xuất, số giờ máy sử dụng cho
  SP A là 300 giờ và SP B là 400 giờ.
  – Hoạt động 4: Sửa chữa, bảo trì máy móc: số lần sửa chữa, bảo trì sử dụng
  cho SP A là 2 lần và SP B là 5 lần.
  – Hoạt động 5: kiểm tra chất lượng và giao nhập kho, số lần kiểm tra và giao
  nhập kho sử dụng cho SP A là 50 và cho SP B là 90.
  Chi phí được tập hợp cho các hoạt động:
  – Hoạt động 1: 5.000
  – Hoạt động 2: 10.000
  – Hoạt động 3: 40.000
  – Hoạt động 4: 13.000
  – Hoạt động 5: 2.000
  Yêu cầu: Hãy phân bổ CPSXC cho từng SP A và B theo phương pháp ABC.
  Hãy tính giá thành SP A, B và so sánh với phương pháp truyền thống.

  9

 10. 10/24/2016

  Phân bổ chi phí bộ phận
  phục vụ
  • Bộ phận sản xuất hay các phân xưởng sản
  xuất trong các doanh nghiệp là nơi chế biến
  và tạo ra các sản phẩm, dịch vụ.

  • Một bộ phận phục vụ cung cấp các dịch vụ
  hỗ trợ cho các bộ phận sản xuất và bộ phận
  chức năng.

  Phân bổ chi phí bộ phận
  phục vụ

  • Phương pháp trực tiếp
  • Phương pháp bậc thang
  • Phương pháp phân bổ qua lại lẫn nhau

  10

 11. 10/24/2016

  Phương pháp phân bổ
  trực tiếp
  • Phương pháp này chỉ phân bổ chi phí bộ
  phận phục vụ tới bộ phận sản xuất.
  • Chi phí cung cấp lẫn nhau giữa các bộ phận
  phục vụ sẽ không tính đến khi tính tổng giá
  thành của bộ phận phục vụ.

  Phương pháp phân bổ trực tiếp
  Chi phí SX Chi phí SX
  =6+ 0 – 0 = 6 =3 + 0 – 0 = 3
  Giá định Giá định
  mức 2 mức 1
  3 3 1,5 1,5

  Quy trình Quy trình
  sản xuất sản xuất
  phục vụ Chi phí PS = phục vụ
  II 11 + 6 + 3 = 20 I

  TP hoàn thành

  TP hoàn thành

  Quy trình sản xuất chính

  11

 12. 10/24/2016

  Phương pháp phân bổ
  trực tiếp
  Bước 1

  Tổng giá thành cần Chi phí Chi phí Chi phí
  = SXDDĐK + –
  phân bổ SXPSTK SXDDCK

  Bước 2
  Tổng giá thành
  Giá thành
  =
  đơn vị
  Số lượng hoàn Số lượng tiêu dùng nội
  thành của bộ phận – bộ và cung cấp cho BP
  phục vụ phục vụ khác
  Bước 3

  Phân bổ cho BP Số lượng cung cấp Giá thành
  chức năng = x
  cho BP chức năng đơn vị

  Ví dụ 3
  Công ty A tổ chức sản xuất gồm 2 BPPV là PX điện và PX sửa chữa.
  Theo tài liệu về chi phí sản xuất của 2 PX trong kỳ như sau:
  1. Chi phí sản xuất dỡ dang đầu kỳ
  – PX điện: 0
  – PX sửa chữa: 800.000đ
  2. Tập hợp CPSX trong kỳ Đvt: đồng
  Chi phí sản xuất PX điện PX sửa chữa
  SXSP PVQL SXSP PVQL
  – Giá TT NVL xuất 3.000.000 450.000 5.200.000 410.000
  – Giá TT CC xuất – – – –
  + Loại PB 1 kỳ – 200.000 – –
  + Loại PB 1 kỳ – 300.000 – 500.000
  – Tiền lương phải trả 600.000 400.000 1.000.000 390.000
  – Khấu hao TSCĐ 1.000.000 – 1.700.000

  12

 13. 10/24/2016

  Ví dụ 3

  3. Kết quả sản xuất của từng PX:
  -PX điện: thực hiện 12.000 kwh, trong đó cung cấp cho: PX
  điện: 600kwh, PX sản xuất: 5.000 kwh, PX sửa chữa: 1.400
  kwh, BPBH: 3.000 kwh, BPQLDN: 2.000 kwh.
  -PX sửa chữa: thực hiện 440 giờ công sửa chữa, trong đó sửa
  chữa cho các bộ phận: PX sửa chữa: 10 giờ, PX sản xuất: 100
  giờ, PX điện: 30 giờ, BPBH: 280 giờ, BPQLDN: 20 giờ.
  Sản phẩm dỡ dang cuối kỳ: BP điện không có sản phẩm dỡ
  dang. BP sửa chữa còn một số công việc sửa chữa dở dang giá
  trị 750.000.
  Yêu cầu: Phân bổ chi phí BP phục vụ cho các BP chức năng.

  Phương pháp phân bổ
  trực tiếp
  Tập hợp chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ

  TK 154 Điện TK 154 Sửa chữa

  13

 14. 10/24/2016

  Phương pháp bậc thang
  • BP nào sẽ được phân bổ đầu tiên? Thông thường
  dựa vào chi phí cung cấp giữa các BP phục vụ để
  quyết định BP nào phân bổ đầu tiên.

  • Tính chi phí BP đầu tiên phân bổ cho BP phục vụ
  khác và BP chức năng

  • Tính chi phí BP thứ hai phân bổ cho BP phục vụ khác
  và BP chức năng. BP thứ hai không phân bổ ngược
  lại cho BP thứ nhất và chi phí BP thứ hai dùng để
  phân bổ đã bao gồm chi phí của BP thứ nhất phân bổ
  cho BP thứ hai.

  Phương pháp bậc thang
  Chi phí SX Chi phí SX
  =6+ 0 – 0 = 6 = 3 +2 = 5

  2 2 2 2,5 2,5

  Quy trình Quy trình
  sản xuất sản xuất
  phục vụ Chi phí PS = phục vụ
  II 11 + 4 + 5 = 20 I

  TP hoàn thành

  TP hoàn thành

  Quy trình sản xuất chính

  14

 15. 10/24/2016

  Phương pháp bậc thang

  CPSXDDĐK + CPSXPSTK – CPSXDDCK +
  Chi phí nhận của bộ phận phục vụ trước
  Giá thành
  đơn vị =
  Số lượng SP SL tiêu dùng
  – – SL cung cấp cho BP
  hoàn thành nội bộ phục vụ trước

  Phân bổ cho BP Số lượng cung cấp
  Giá thành
  chức năng = cho BP phục vụ và x
  đơn vị
  chức năng

  Ví dụ 4

  Lấy lại ví dụ 3 để làm theo phương pháp bậc thang

  15

 16. 10/24/2016

  Phương pháp phân bổ qua lại
  lẫn nhau
  • Phân bổ chi phí qua lại lẫn nhau giữa các bộ
  phận phục vụ và phân bổ tới các bộ phận
  chức năng
  • Chi phí cung cấp giữa các BP phục vụ sẽ tính
  đến khi tính tổng giá thành của BP phục vụ.

  Phương pháp phân bổ qua lại lẫn nhau
  Chi phí SX Chi phí SX
  =6+ 1 – 2 = 5 =3 + 2 – 1 = 4
  Giá định Giá định
  mức 2 mức 1
  2,5 2,5 2 2

  Quy trình Quy trình
  sản xuất sản xuất
  phục vụ Chi phí PS = phục vụ
  II 11 + 5 + 4 = 20 I

  TP hoàn thành
  10

  TP hoàn thành
  10

  Quy trình sản xuất chính

  16

 17. 10/24/2016

  Phương pháp phân bổ qua lại
  lẫn nhau
  Bước 1
  Chi phí Chi phí SX Chi phí CPSX nhận từ CPSX cung
  Tổng giá
  = SXDDĐK + PSTK – SXDDCK + các BPPV – cấp cho các
  thành khác BPPV khác

  Bước 2

  Giá thành Tổng giá thành
  =
  đơn vị
  Số lượng SLSP tiêu dùng nội bộ và

  SPHT cung cấp cho BPPV khác

  Bước 3

  Phân bổ cho BP chức Số lượng cung cấp cho Giá thành
  = BP chức năng x đơn vị
  năng

  Phương pháp phân bổ qua lại
  lẫn nhau
  Chi phí cung cấp giữa các BP phục vụ có thể tính
  bằng một trong các trường hợp:
  + Tính theo chi phí sản xuất định mức
  + Tính theo chi phí ban đầu
  + Tính theo phương pháp đại số (tham khảo)

  17

 18. 10/24/2016

  Ví dụ 5

  Tính theo chi phí sản xuất định mức

  Lấy lại ví dụ 3 để làm theo phương pháp phân bổ qua lại
  lẫn nhau.
  Thông tin bổ sung: CP định mức PX Điện: 500đ/kwh; PX
  Sửa chữa là 25.000đ/g

  Phương pháp phân bổ qua lại
  lẫn nhau
  Tính theo chi phí ban đầu
  Bước 1
  CP đơn vị CPSXDDĐK + CPSXPSTK – CPSXDDCK
  =
  ban đầu
  Số lượng SPHT – SLSP tiêu dùng nội bộ

  Bước 2
  Phân bổ chi phí lẫn nhau Số lượng cung cấp CP đơn vị
  giữa các BPPV = lẫn nhau x ban đầu

  18

 19. 10/24/2016

  Ví dụ 6

  Lấy lại ví dụ 3 để làm theo phương pháp phân bổ qua
  lại lẫn nhau. Chi phí cung cấp lẫn nhau được tính
  theo chi phí ban đầu.

  Phân bổ chi phí kết hợp
  • Sản phẩm kết hợp là sản phẩm được sản xuất trên
  quy trình công nghệ sử dụng cùng một loại nguyên
  vật liệu mà tạo ra hai hoặc nhiều hơn hai sản phẩm
  khác nhau.

  • Phải phân bổ chi phí cho các sản phẩm kết hợp
  cho các mục đích: tính giá trị hàng tồn kho và giá
  vốn hàng bán và một số mục đích khác.

  19

 20. 10/24/2016

  Phân bổ chi phí kết hợp
  Điểm tách biệt Chi phí kết hợp là các
  chi phí phát sinh trong
  chế biến dầu thô
  Dầu thô
  Chi phí tách biệt là các chi
  phí phát sinh trong quá trình
  sản xuất từng SP riêng lẽ

  Xăng Gas

  Phân bổ chi phí kết hợp

  Sản phẩm chính = 1 Sản phẩm phụ
  Sản phẩm kết hợp ≥ 2

  Cao Thấp

  Giá trị

  20

Download tài liệu Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 6 – Hoàng Huy Cường (2016) File Word, PDF về máy