[Download] Tải Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 5 – Hoàng Huy Cường (2016) – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 5 – Hoàng Huy Cường (2016)

Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 5 – Hoàng Huy Cường (2016)
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 5 – Hoàng Huy Cường (2016)

Download


Bài giảng “Kế toán chi phí – Chương 5: Kế toán chi phí định mức” cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung kế toán chi phí định mức; trình tự kế toán chi phí theo định mức và đánh giá chênh lệch, tính giá thành theo chi phí định mức,… Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 5 – Hoàng Huy Cường (2016) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 5 – Hoàng Huy Cường (2016) File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 5 – Hoàng Huy Cường (2016)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 5 – Hoàng Huy Cường (2016)

 1. 10/24/2016

  Chương 5
  Kế toán chi phí định mức

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM, KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

  Mục tiêu
  • Trình bày định nghĩa và vai trò của chi phí định mức.
  • Giải thích và trình bày các thành tố khi xây dựng chi
  phí định mức.
  • Tính toán và xác định được các chênh lệch giữa chi
  phí thực tế và chi phí định mức
  • Trình bày phương pháp kế toán theo chi phí định
  mức
  • Nhận diện và đánh giá các chênh lệch chi phí sản
  xuất.
  • Trình bày được cách tính giá thành theo chi phí định
  mức

  1

 2. 10/24/2016

  Nội dung

  • Những vấn đề chung kế toán chi phí định
  mức.
  • Xây dựng chi phí định mức và xác định các
  chênh lệch.
  • Trình tự kế toán chi phí theo định mức và
  đánh giá chênh lệch.
  • Tính giá thành theo chi phí định mức.

  Định nghĩa chi phí định mức

  • Chi phí định mức (standard costing)
  là chi phí được xác định trước khi
  quá trình sản xuất diễn ra, thường
  là đầu tháng, đầu quý, đầu năm.

  • Chi phí định mức được thiết lập cho
  một đơn vị sản phẩm, dịch vụ trong
  quá trình sản xuất theo tiêu chuẩn ở
  điều kiện hoạt động nhất định.

  2

 3. 10/24/2016

  Vai trò chi phí định mức
  Trong hoạt động sản xuất, xây dựng định mức
  chi phí sản xuất sẽ giúp cho doanh nghiệp :
  • Xây dựng hệ thống dự toán chi phí sản xuất
  làm cơ sở triển khai, phối hợp hoạt động sản
  xuất tốt hơn.
  • Động viên các cá nhân, bộ phận cố gắng thực
  hiện công việc được giao cao hơn so với định
  mức, phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất.
  • Hệ thống chi phí định mức cho phép kiểm
  soát chi phí ở từng bộ phận cũng như toàn
  doanh nghiệp. Mọi sự chênh lệch giữa thực
  tế thực hiện và định mức chi phí cho phép
  đều phải được kiểm tra để kịp thời điều
  chỉnh.

  Xây dựng chi phí định mức

  • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  định mức
  • Chi phí nhân công trực tiếp định
  mức
  • Chi phí sản xuất chung định mức

  Định mức chi phí sản xuất được xây dựng từ hai yếu tố :
  • Định mức lượng
  • Định mức giá

  3

 4. 10/24/2016

  Các loại định mức chi phí

  • Định mức lý tưởng: Là định mức được xây
  dựng với điều kiện sản xuất hoàn hảo và tối ưu
  nhất. Định mức lý tưởng còn gọi là định mức lý
  thuyết.
  • Định mức thực tế: Là những định mức được
  xây dựng một cách chặt chẽ và có thể đạt đuợc
  nếu cố gắng.

  Định mức chi phí NVL trực tiếp

  CP NVLTT = Lượng NVLTT x Giá NVLTT
  định mức định mức định mức

  • Hợp đồng giá với nhà
  cung cấp
  • Đặc tính thiết kế của một sản phẩm.
  • Một nguồn cung ứng mới
  • Tuổi thọ và hiệu suất của máy móc
  có thể thay thế.
  • Chất lượng và kinh nghiệm của
  • Giá trung bình của các kỳ.
  công nhân.
  • Mức độ lạm phát.
  • Lãng phí, hao hụt nếu có.

  4

 5. 10/24/2016

  Ví dụ 1
  • Công ty ABC có tài liệu về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp X để sản
  xuất sản phẩm A như sau :

  1. Lượng nguyên vật liệu trực tiếp sử dụng : 10kg/sp
  – Nhu cầu NVL trực tiếp cơ bản để sản xuất sản phẩm 9,8kg/sp
  – Nhu cầu NVL trực tiếp hao hụt để sản xuất sản phẩm 0,1kg/sp
  – Nhu cầu NVL trực tiếp hư hỏng để sản xuất sản phẩm 0,1kg/sp
  2. Giá mua nguyên vật liệu trực tiếp: 8.000đ/kg
  – Đơn giá mua: 7.800đ/kg
  – Chi phí vận chuyển, bốc dỡ: 120đ/kg
  – Chi phí hao hụt thu mua: 80đ/kg
  3. Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp X để sản xuất
  ra sản phẩm A

  Định mức chi phí nhân công trực tiếp

  CP NCTT = Lượng NCTT x Giá NCTT
  định mức định mức định mức

  • Hợp đồng lao động.
  • Nghiên cứu thời gian chuẩn thực • Chính sách nhân sự của
  hiện của người công nhân. công ty.
  • Việc thực hiện quá khứ. • Chi phí hay đơn giá nhân
  công trung bình các kỳ
  • Mong muốn của nhà quản lý và khả
  trước
  năng người thực hiện là phù hợp.

  5

 6. 10/24/2016

  Ví dụ 2
  Công ty ABC có tài liệu về chi phí nhân công trực tiếp để sản xuất sản
  phẩm A như sau:
  1.Lượng giờ công lao động trực tiếp 2giờ/sp
  – Thời gian sản xuất cần thiết cho một sản phẩm 1,9 giờ/sp
  – Thời gian nghỉ ngơi cần thiết khi SX một sản phẩm 0,05 giờ/sp
  – Thời gian nghỉ ngơi do vận hành, sửa chữa máy móc 0,05 giờ/sp
  2. Đơn giá nhân công trực tiếp 30.000đ/giờ
  – Lương cơ bản một giờ 25.000đ/giờ
  – Phụ cấp theo lương một giờ 250đ/giờ
  – Khoản trích theo lương tính vào chi phí 4.750đ/giờ
  3.Định mức chi phí nhân công trực tiếp

  Định mức chi phí sản xuất chung

  Chi phí sản xuất chung gồm nhiều
  khoản mục chi phí, vì vậy để xây
  dựng định mức chi phí sản xuất
  chung thì phải tách chi phí sản xuất
  chung thành hai bộ phận:
  • Biến phí sản xuất chung;
  • Định phí sản xuất chung.

  6

 7. 10/24/2016

  Định mức biến phí sản xuất chung

  Định mức = Định mức lượng x Định mức giá
  Biến phí SXC cơ sở phân bổ BP SXC

  • Tổng biến phí sản xuất chung kế
  hoạch ÷ Khối lượng cơ sở phân bổ
  (giờ NCTT, giờ máy, …)

  Ví dụ 3

  Công ty ABC có tài liệu thực nghiệm và thống kê
  qua các kỳ về chi phí nhiên liệu để sản xuất sản
  phẩm A trong kỳ như sau:
  • Chi phí nhiên liệu cho mỗi giờ máy là 10.000đ/giờ.
  • Thời gian chạy máy bình quân để sản xuất ra một
  sản phẩm là 2 giờ máy.

  7

 8. 10/24/2016

  Định mức định phí sản xuất chung

  Định mức = Định mức lượng x Định mức giá
  Định phí SXC cơ sở phân bổ ĐP SXC

  • Tổng định phí sản xuất chung kế
  hoạch ÷ Khối lượng cơ sở phân bổ
  (giờ NCTT, giờ máy, …).

  Ví dụ 4
  Công ty ABC có tài liệu thực nghiệm và thống kê qua các kỳ về
  định phí sản xuất chung để sản xuất sản phẩm A trong kỳ như
  sau:
  – Chi phí nhân công quản lý 40.000.000đ
  – Bảo hiểm máy sản xuất 20.000.000đ
  – Khấu hao máysản xuất 80.000.000đ
  – Chi phí hành chính phân xưởng 4.000.000đ
  Tổng định phí sản xuất chung 144.000.000đ
  • Thời gian chạy máy dự toán trong kỳ là 10.000 giờ.
  • Thời gian chạy máy BQ để sản xuất ra một sản phẩm là 2 giờ máy.
  • Định mức định phí sản xuất chung:

  8

 9. 10/24/2016

  Định mức chi phí SXC

  CP SXC = Biến phí SXC + Định phí SXC
  định mức định mức định mức

  Ví dụ 5

  Tại một doanh nghiệp kế hoạch số sản phẩm sản xuất
  trong năm là 144.000 áo. Số giờ máy kế hoạch trong
  năm là 57.600 giờ.
  Doanh nghiệp ước tính biến phí SXC trong năm là
  1.728.000 và định phí SXC trong năm là 3.312.000.
  Yêu cầu: Xác định định mức chi phí SXC cho hai đầu ra:
  (1) sản phẩm; (2) giờ máy.

  9

 10. 10/24/2016

  Xây dựng chi phí định mức
  Khoản mục Số tiền
  Số SPSX kế hoạch
  Giờ máy kế hoạch
  Số giờ máy trên một SP
  Biến phí SXCKH
  Biến phí SXC trên mỗi giờ máy
  Biến phí SXC trên mỗi SP
  Định phí SXCKH
  Định phí SXC trên mỗi giờ máy
  Định phí SXC trên mỗi SP
  Định mức CPSXC

  Bảng tổng hợp chi phí định mức

  • Sau khi xây dựng các định mức tiêu chuẩn cho
  từng loại chi phí cần lập bảng tổng hợp các định
  mức chi phí.
  • Số liệu tổng hợp được là định mức tiêu chuẩn để
  sản xuất một đơn vị sản phẩm, là cơ sở lập dự
  toán chi phí, là căn cứ để kiểm soát, điều hành
  và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của
  doanh nghiệp.

  10

 11. 10/24/2016

  Ví dụ 6
  Hệ thống định mức chi phí sản xuất sản phẩm A của công ty ABC như sau:

  Chỉ tiêu Định mức Định mức Định mức
  lượng giá chi phí
  1.Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 10kg/sp 8.000đ/kg 80.000đ/sp
  2.Chi phí nhân công trực tiếp 2giờ/sp 30.000đ/giờ 60.000đ/sp
  3.Biến phí sản xuất chung 2giờ/sp 10.000đ/giờ 20.000đ /sp
  4.Định phí sản xuất chung 2giờ/sp 14.400đ/giờ 28.800đ/sp
  Tổng cộng 188.800đ/sp

  Các loại dự toán chi phí
  sản xuất

  Định mức chi phí sản xuất có thể lập:
  • Cho một mức độ hoạt động cụ thể – gọi là dự
  toán tĩnh, hoặc
  • Cho nhiều mức độ hoạt động khác nhau – gọi là
  dự toán linh hoạt.

  11

 12. 10/24/2016

  Ví dụ 7
  Căn cứ vào các số liệu trên, định mức chi phí sản xuất sản phẩm
  A của công ty ABC theo các hình thức dự toán như sau:
  Định mức chi phí sản xuất sản phẩm A theo dự toán tĩnh với mức
  độ hoạt động 10.000 giờ máy và số lượng sản phẩm dự tính sản
  xuất là 5.000 sản phẩm.
  Chỉ tiêu Dự toán chi phí
  Định mức chi Mức độ hoạt Tổng chi phí
  phí động
  1.Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 80.000đ/kg 5.000 sp 400.000.000đ
  2.Chi phí nhân công trực tiếp 60.000đ/sp 5.000 sp 300.000.000đ
  3.Biến phí sản xuất chung 20.000đ /sp 5.000 sp 100.000.000đ
  4.Định phí sản xuất chung 28.800đ/sp 5.000 sp 144.000.000đ
  Tổng chi phí 188.800đ/sp 944.000.000đ

  Ví dụ 8

  Định mức chi phí sản xuất sản phẩm A theo dự toán linh
  hoạt với các mức độ hoạt động 9.000 giờ máy, 10.000 giờ
  máy, 11.000 giờ máy tương ứng với số lượng sản phẩm
  dự tính sản xuất là 4.500 sản phẩm, 5.000 sản phẩm và
  5.500 sản phẩm như sau:

  12

 13. 10/24/2016

  Ví dụ 8

  Chỉ tiêu Mức độ hoạt động Mức độ hoạt động Mức độ hoạt động
  9.000 giờ máy 10.000 giờ máy 11.000 giờ máy
  4.500sp 5.000sp 5.500sp
  Đơn vị Tổng số Đơn vị Tổng số Đơn vị Tổng số
  đ/giờ (đồng) đ/giờ (đồng) đ/giờ (đồng)
  1.CP NVL trực tiếp 80.000 360.000.000 80.000 400.000.000 80.000 440.000.000
  2.CP NC trực tiếp 60.000 270.000.000 60.000 300.000.000 60.000 330.000.000
  3.Biến phí SX chung 20.000 90.000.000 20.000 100.000.000 20.000 220.000.000
  4.Định phí SX chung 32.000 144.000.000 28.800 144.000.000 26.182 144.000.000
  Lương quản lý 40.000.000 40.000.000đ 40.000.000
  Bảo hiểm 20.000.000 20.000.000 20.000.000
  Khấu hao 80.000.000 80.000.000 80.000.000
  CP hành chính 4.000.000 4.000.000 4.000.000
  Tổng CP định mức 864.000.000 944.000.000 1.134.000.000

  Kế hoạch linh hoạt giúp nhà quản trị thấy được khi sản lượng thay đổi
  trong phạm vi phù hợp thì chi phí biến động thích ứng như thế nào.

  Tính giá thành sản phẩm theo chi
  phí định mức
  Quyết định sản xuất

  Lệnh sản xuất

  Hệ thống chi phí định
  mức

  Chứng từ nguyên vật Chứng từ lao động Chứng từ chi phí sản
  liệu xuất chung

  Báo cáo chi phí thực Báo cáo chi phí định Báo cáo chênh lệch
  tế mức chi phí

  BÁO CÁO GIÁ THÀNH ĐỊNH MỨC

  BÁO CÁO GIÁ THÀNH THỰC TẾ

  13

 14. 10/24/2016

  Nội dung tính giá thành
  • Chọn đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng
  tính giá thành.
  • Căn cứ vào định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành và dự
  toán chi phí được duyệt để tính ra giá thành định mức
  của sản phẩm.
  • Trong kỳ, chi phí sản xuất phát sinh được tập hợp chi
  tiết cho từng đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và được
  phân tích thành hai thành phần là: chi phí theo định
  mức, chi phí chênh lệch do thực hiện định mức.
  • Trên cơ sở tính được giá thành thực tế từ số chênh lệch
  do thực hiện định mức.

  Giá thành thực tế
  • Giá thành thực tế của sản phẩm sản xuất
  trong kỳ được tính như sau:

  Giá thành Giá thành Chênh lệch do
  thực tế của = định mức sản + thực hiện định
  sản phẩm phẩm mức

  14

 15. 10/24/2016

  Xác định chênh lệch giữa chi phí thực
  tế và chi phí định mức
  Chênh lệch chi phí:
  • Chênh lệch chi phí nguyên vật
  liệu trực tiếp
  • Chênh lệch chi phí nhân công
  trực tiếp
  • Chênh lệch chi phí sản xuất chung
  Tính chất chênh lệch
  • Thuận lợi
  • Bất lợi

  Nguyên tắc

  Phân tích chênh lệch

  Biến động về giá Biến động về lượng

  Chênh lệch giữa giá Chênh lệch giữa lượng
  thực tế và giá định mức thực tế và lượng định mức

  15

 16. 10/24/2016

  Xác định chênh lệch chi phí nguyên vật
  liệu trực tiếp

  • Xác định chênh lệch giá ngay khi
  mua nguyên vật liệu về nhằm kiểm
  soát giá mua.

  • Xác định chênh lệch lượng nguyên
  vật liệu khi đưa chúng vào sản
  xuất.

  Xác định chênh lệch chi phí
  nguyên vật liệu trực tiếp

  NVLTT được mua Tồn kho NVLTT Chi phí SXKD

  (Lượng thực tế x (Lượng thực tế x (Lượng định mức x
  Giá thực tế) Giá định mức) Giá định mức)

  Chênh lệch Chênh lệch

  Biến động giá NVLTT Biến động lượng NVLTT

  Tổng biến động chi phí NVLTT

  16

 17. 10/24/2016

  Ví dụ 9
  Tại một doanh nghiệp có thông tin định mức chi phí NVLTT
  X để sản xuất ra một SP như sau:
  1. Số lượng NVL X cần để SX 1 SP: 2 m/sp
  2. Đơn giá NVL X: 30 đ/m
  Trong tháng DN sản xuất 10.000 sp. Trong kỳ, DN mua
  22.000 m và xuất sử dụng hết 22.000 m với đơn giá mua
  thực tế là 28 đ/m.
  Yêu cầu: Xác định chênh lệch chi phí NVLTT.

  Xác định chênh lệch chi phí
  nhân công trực tiếp
  Chi phí NCTT theo
  Lương trả NCTT Chi phí SXKD
  số giờ thực tế
  (Giờ NCTT thực tế x (Giờ NCTT định mức x
  (Giờ NCTT thực tế x
  Giá NCTT thực tế) Giá NCTT định mức)
  Giá NCTTđịnh mức)

  Chênh lệch Chênh lệch

  Biến động giá NCTT Biến động lượng NCTT

  Tổng biến động chi phí NCTT

  17

 18. 10/24/2016

  Ví dụ 10
  Tại một doanh nghiệp có thông tin định mức chi phí
  NCTT như sau:
  1.Số giờ nhân công trực tiếp SX: 0,8 giờ/sp.
  2.Đơn giá giờ công nhân công trực tiếp: 20đ/giờ.
  Trong tháng DN sản xuất 10.000 sp và sử dụng hết 9.000
  giờ với đơn giá nhân công thực tế là 22đ.
  Yêu cầu: Xác định chênh lệch chi phí nhân công trực
  tiếp.

  Xác định chênh lệch biến phí
  sản xuất chung
  Biến phí SXC định mức
  Biến phí SXC thực tế Đầu vào thực tế theo
  tính theo lượng sản xuất
  giá ngân sách
  thực tế
  (Lượng thực tế x (Lượng thực tế x
  (Lượng định mức x
  Giá BP đợn vị thực tế) Giá BP đợn vị định mức)
  Giá BP đơn vị định mức)

  Chênh lệch Chênh lệch

  Biến động lượng BPSXC
  Biến động giá BPSXC
  (Năng suất)

  Tổng biến động BP SXC

  18

 19. 10/24/2016

  Ví dụ 11
  Tại một DN may mặc trong tháng có thông tin về định mức:
  • Biến phí SXC là $30/giờ máy.
  • Định phí SXC kế hoạch là $276.000.
  • Định phí SXCKH trên 1 giờ máy là $57,50/giờ máy.
  • Số lượng sản xuất kế hoạch là 12.000 sp.
  • Số giờ máy KH để SX 1 SP là 0,4giờ/sp.
  Thông tin thực tế sản xuất như sau:
  • Số lượng SPSX thực tế là 10.000 sp.
  • Số giờ máy thực tế là 4.500 giờ.
  • Biến phí SXC thực tế phát sinh là $130.500.
  • Định phí SXC thực tế là $285.000.
  Yêu cầu: Xác định chênh lệch biến phí và định phí SXC

  Xác định chênh lệch định phí
  sản xuất chung
  Định phí SXC Định phí SXC kế hoạch
  Định phí SXC kế hoạch Tính theo SL thực tế
  thực tế Số SP KH x đm giờ Số SP tt x đm giờ máy x
  máy x giá định mức giá định mức

  Chênh lệch Chênh lệch

  Biến động dự toán Biến động khối lượng

  Tổng biến động

  19

 20. 10/24/2016

  Phương pháp tài khoản
  chênh lệch NVLTT

  TK 111, 112, 331 TK 152 TK 621

  Ltt x Gtt Ltt x Gđm Ltt x Lđm x Gđm
  Gđm

  TK CL GIÁ VL TK CL LƯỢNG VL
  BL TL BL TL

  Phương pháp tài khoản
  chênh lệch NCTT
  TK 334, 338 TK 622 TK 154
  Ltt x Gtt Lđm x Gđm Lđm x Gđm Lđm x Gđm

  TK CL Giá NCTT

  BL TL

  TK CL Lượng NCTT

  BL TL

  20

Download tài liệu Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 5 – Hoàng Huy Cường (2016) File Word, PDF về máy