[Download] Tải Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 3 – Hoàng Huy Cường (2016) – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 3 – Hoàng Huy Cường (2016)

Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 3 – Hoàng Huy Cường (2016)
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 3 – Hoàng Huy Cường (2016)

Download


Bài giảng “Kế toán chi phí – Chương 3: Kế toán chi phí theo công việc Job costing” cung cấp cho người học các kiến thức về những vấn đề chung kế toán chi phí theo công việc, kế toán chi phí theo công việc được tính theo chi phí thực tế, kế toán chi phí theo công việc được tính theo chi phí thực tế kết hợp với ước tính.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 3 – Hoàng Huy Cường (2016) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 3 – Hoàng Huy Cường (2016) File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 3 – Hoàng Huy Cường (2016)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 3 – Hoàng Huy Cường (2016)

 1. 10/24/2016

  Chương 3
  Kế toán chi phí theo công việc
  Job costing

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM, KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

  Mục tiêu

  • Trình bày những khái niệm quan trọng của một hệ
  thống kế toán chi phí.
  • Phân biệt giữa hệ thống KTCP theo công việc và theo
  quá trình.
  • Trình bày nội dung kế toán chi phí theo công việc tính
  theo chi phí thực tế.
  • Trình bày nội dung kế toán chi phí theo công việc tính
  theo chi phí thực tế kết hợp với ước tính.
  • Giải thích được việc xử lý được chênh lệch chi phí
  sản xuất chung vào thời điểm cuối kỳ.

  1

 2. 10/24/2016

  Nội dung

  • Những vấn đề chung kế toán chi phí
  theo công việc
  • Kế toán chi phí theo công việc được
  tính theo chi phí thực tế
  • Kế toán chi phí theo công việc được
  tính theo chi phí thực tế kết hợp với
  ước tính.

  Các khái niệm cơ bản của hệ thống kế
  toán chi phí
  • Đối tượng tính giá thành (cost object): là đối
  tượng mà doanh nghiệp mong muốn tính toán
  chi phí đơn vị.

  Trung tâm CSKH

  Hoạt động giao hàng

  Các sản phẩm

  2

 3. 10/24/2016

  Các khái niệm cơ bản của hệ thống kế
  toán chi phí
  • Chi phí trực tiếp (Direct cost): là chi phí mà có thể tính
  cho đối tượng tính giá thành một cách dễ dàng (xét
  trên khía cạnh chi phí – lợi ích).

  Nguyên vật liệu Nhân công

  Các sản phẩm

  Các khái niệm cơ bản của hệ thống kế
  toán chi phí
  • Chi phí gián tiếp (Indirect cost) : là chi phí không thể
  tính cho đối tượng tính giá thành một cách dễ dàng
  (chi phí – lợi ích). Chi phí gián tiếp được phân bổ tới
  các đối tượng tính giá thành bằng việc phân bổ chi
  phí.

  Nhà máy

  Kiểm tra chất lượng

  Các sản phẩm

  3

 4. 10/24/2016

  Các khái niệm cơ bản của hệ thống kế
  toán chi phí
  • Tập hợp chi phí (Cost accumulation): là quá trình
  tổng hợp chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp của
  một đối tượng tính giá thành

  Chi phí Tính trực tiếp
  trực tiếp Đối
  tượng
  tính
  Chi phí Phân bổ chi phí giá
  gián tiếp thành

  Các khái niệm cơ bản của hệ thống kế
  toán chi phí

  • Cơ sở phân bổ chi phí (Cost allocation base):
  là một nhân tố thường được phân tích một
  cách khoa học để liên kết chi phí gián tiếp tới
  đối tượng tính giá thành.

  Số giờ kiểm tra

  Nhà máy

  Kiểm tra chất lượng
  Số giờ máy chạy

  Các sản phẩm

  4

 5. 10/24/2016

  Kế toán chi phí theo công việc
  Đặc điểm
   Trong hệ thống sản xuất theo công việc,
  việc tách biệt riêng rẻ mỗi công việc được gọi
  là một công việc hay đơn đặt hàng.

   Sản phẩm hay dịch vụ được sản xuất cho
  một mục đích hoặc khách hàng đã xác định
  trước.

  Kiểm tra nhanh 
  Công ty nào sau đây có thể sử dụng hệ thống
  KTCP theo công việc:
  a. Công ty sản xuất kem đánh răng
  b. Công ty kiến trúc
  c. Công ty thực phẩm sản xuất nước nước tương
  d. Công ty tổ chức tiệc đám cưới
  e. Nhà máy đóng tàu đánh cá

  5

 6. 10/24/2016

  Kiểm tra nhanh 

  Công ty nào sau đây có thể sử dụng hệ thống KTCP
  theo công việc:
  a. Công ty Pulpy sản xuất khăn giấy.
  b. Công ty trang trí nội thất
  c. Công ty sản xuất sữa
  d. Công ty tổ chức các sự kiện
  e. Công ty quảng cáo
  f. Công ty sản xuất tập vở

  Kế toán chi phí theo công việc

   Đối tượng tính giá thành
   Chi phí trực tiếp
   Chi phí gián tiếp
   Cơ sở phân bổ
   Kỳ tính giá thành

  6

 7. 10/24/2016

  Kế toán chi phí theo công việc

  • Tính theo chi phí thực tế (Actual costing)
  • Tính theo chi phí thực tế kết hợp ước
  tính (Actual costing versus Budgeted
  costing)

  Kế toán chi phí công việc theo
  chi phí thực tế

  Kế toán theo chi phí thực tế là hệ thống sử dụng
  chi phí thực tế để xác định giá thành cho từng
  công việc.

  • Chi phí NVLTT thực tế
  • Chi phí NCTT thực tế
  • Chi phí SXC thực tế

  7

 8. 10/24/2016

  Kế toán chi phí theo công việc
  Qui trình kế toán chi phí theo công việc

  Nhận đơn đặt Bắt đầu
  hàng từ khách sản xuất
  hàng

  Lịch trình Đặt mua
  công việc nguyên vật liệu

  7 bước KTCP theo công việc

  Bước 1:
  Xác định đối tượng tính giá thành
  Bước 2:
  Xác định chi phí trực tiếp cho công việc

  8

 9. 10/24/2016

  Minh hoạ bước 1 và 2

  NVL trực tiếp
  Công việc 1

  Lao động trực
  tiếp Công việc 2

  Chi phí sản xuất Công việc 3
  chung

  Minh hoạ bước 1 và 2

  JOB 1

  Nguyên
  vật liệu

  JOB 2

  JOB 3

  9

 10. 10/24/2016

  Minh hoạ bước 1 và 2

  Chi phí NVL được tính
  cho công việc A-143.

  Loại, số lượng, và
  tổng chi phí NVL tính
  cho công việc A-143.

  Minh hoạ bước 1 và 2

  10

 11. 10/24/2016

  Minh hoạ bước 1 và 2

  JOB 1

  JOB 2

  JOB 3
  Nhân công

  Minh hoạ bước 1 và 2

  11

 12. 10/24/2016

  Minh hoạ bước 1 và 2

  Minh hoạ bước 1 và 2

  12

 13. 10/24/2016

  7 bước KTCP theo công việc

  Bước 3:
  Lựa chọn cơ sở phân bổ chi phí.
  Bước 4:
  Xác định chi phí gián tiếp
  Bước 5:
  Tính tỷ lệ chi phí gián tiếp.
  Bước 6:
  Phân bổ chi phí gián tiếp

  Minh hoạ bước 3, 4, 5 và 6
  Chi phí SXC
  JOB 1

  JOB 2

  JOB 3

  13

 14. 10/24/2016

  Minh hoạ bước 3, 4, 5 và 6

  Tỷ lệ CPSXC được sử dụng để phân bổ CPSXC
  cho những công việc

  Tỷ lệ Tổng chi phí SX chung thực tế
  CPSXC =
  thực tế Tổng khối lượng thực tế cơ sở phân bổ
  của tất cả các công việc

  Minh hoạ bước 3, 4, 5 và 6

  Khối lượng cơ sơ phân bổ thực
  tế của 1 công việc: số lượng sản
  phẩm, giờ lao động trực tiếp,
  hoặc giờ máy…

  Phân bổ CPSXC cho 1 công việc = Tỷ lệ × Mức hoạt động thực tế

  14

 15. 10/24/2016

  Ví dụ 1
  • Công ty ABC phân bổ CPSXC theo tiêu thức giờ lao
  động trực tiếp. Tổng CPSXC thực tế của tất cả các công
  việc trong kỳ là 640.000. Tổng chi phí NCTT thực tế của
  tất cả các công việc là 1.400.000 và tổng thời gian lao
  động thực tế của các công việc là 160.000 giờ.
  • Tỷ lệ CPSXC là bao nhiêu?

  Minh hoạ bước 3, 4, 5 và 6

  15

 16. 10/24/2016

  7 bước KTCP theo công việc

  Bước 7:
  Tính tổng giá thành cho một công việc.

  Tổng giá Chi phí sản Chi phí sản Chi phí sản
  thành 1 = xuất dỡ dang + xuất phát – xuất dỡ dang
  công việc đầu kỳ sinh trong kỳ cuối kỳ

  Minh hoạ bước 7

  16

 17. 10/24/2016

  Sơ đồ hạch toán
  TK 154 công việc

  Kết chuyển
  TK 621 Giá thành SP
  CPNVLTT thực tế TK 632, 157
  xuất giao KH

  TK 622 Kết chuyển Giá thành SP TK 155
  CPNCTT thực tế nhập kho

  Phế liệu thu hồi
  Phân bổ
  TK 627 TK 152
  CPSXC theo thực tế

  Ví dụ 2
  Một nhà sản xuất có kế hoạch sản xuất 25 máy đặc biệt (Job
  650) cho một nhà bán lẻ với giá bán là 114.800.
  • Chi phí trực tiếp của Job 650: NVLTT là 50.000; NCTT là
  19.000
  • Chi phí SXC thực tế của tất cả các công việc là 65.100. Chi
  phí SXC được phân bổ dựa trên số giờ máy hoạt động. Job
  650 sử dụng 500 giờ máy. Nhà máy sử dụng 2.480 giờ máy
  cho tất cả các công việc.
  Yêu cầu:
  Trình bày trình tự tính giá thành theo chi phí thực tế cho công
  việc 650.
  Tính lãi gộp và tỷ lệ lãi gộp công việc 650.

  17

 18. 10/24/2016

  Ví dụ 2
  Bước 1:

  Bước 2:

  Bước 3:

  Ví dụ 2

  Bước 4:

  Bước 5:

  Bước 6:

  18

 19. 10/24/2016

  Ví dụ 2
  Bước 7:

  Lãi gộp của công việc này là ?

  Doanh thu
  Giá vốn hàng bán
  Lãi gộp
  Tỷ lệ lãi gộp?

  Kế toán chi phí theo công việc

  • Tính theo chi phí thực tế kết hợp
  với ước tính

  19

 20. 10/24/2016

  Kế toán chi phí công việc theo
  chi phí thực tế kết hợp ước tính

  Kế toán theo chi phí thực tế kết hợp ước tính là hệ
  thống sử dụng chi phí trực tiếp theo thực tế và chi
  phí gián tiếp theo ước tính để xác định giá thành
  cho từng công việc.
  • Chi phí NVLTT thực tế
  • Chi phí NCTT thực tế
  • Chi phí SXC ước tính

  Kế toán chi phí công việc theo
  chi phí thực tế kết hợp ước tính

  Tỷ lệ CPSXC ước tính được sử dụng để phân bổ
  CPSXC cho những công việc

  Tỷ lệ Tổng chi phí SX chung ước tính
  =
  CPSXC Tổng khối lượng ước tính cơ sở phân bổ
  ước tính của tất cả các công việc

  20

Download tài liệu Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 3 – Hoàng Huy Cường (2016) File Word, PDF về máy