[Download] Tải Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 2 – Hoàng Huy Cường (2016) – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 2 – Hoàng Huy Cường (2016)

Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 2 – Hoàng Huy Cường (2016)
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 2 – Hoàng Huy Cường (2016)

Download


Bài giảng Kế toán chi phí – Chương 2: Phân loại chi phí cung cấp cung cấp các kiến thức giúp người học có thể giải thích được định nghĩa chi phí và đối tượng tính giá thành, phân loại được chi phí theo các tiêu thức khác nhau như yếu tố chi phí, theo cách ứng xử của chi phí; theo đối tượng tính giá thành; và theo thời kỳ xác định kết quả kinh doanh,… Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 2 – Hoàng Huy Cường (2016) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 2 – Hoàng Huy Cường (2016) File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 2 – Hoàng Huy Cường (2016)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 2 – Hoàng Huy Cường (2016)

 1. 10/24/2016

  Chương 2
  Phân loại chi phí

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM, KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

  Mục tiêu học tập

  • Giải thích được định nghĩa chi phí và đối tượng tính
  giá thành.
  • Phân loại được chi phí theo các tiêu thức khác nhau:
  yếu tố chi phí, theo cách ứng xử của chi phí; theo đối
  tượng tính giá thành; và theo thời kỳ xác định kết quả
  kinh doanh.
  • Trình bày định nghĩa giá thành, phân loại giá thành
  theo các tiêu chuẩn khác nhau.

  1

 2. 10/24/2016

  Nội dung

  • Khái niệm chi phí, phân loại chi phí.
  • Khái niệm giá thành và phân loại giá
  thành.

  Chi phí

  Chi phí là khoản tiêu hao của các nguồn lực
  sử dụng cho một mục đích và được
  biểu hiện bằng tiền

  Các nguồn lực tiêu Các nguồn lực Các nguồn lực
  hao để R&D? tiêu hao để giao tiêu hao để xử lý
  hàng cho khách? chất thải?

  2

 3. 10/24/2016

  Chi phí
  • Đối tượng tính giá thành (cost object): là đối
  tượng mà doanh nghiệp mong muốn tính toán
  chi phí đơn vị.

  Trung tâm CSKH

  Hoạt động giao hàng

  Các sản phẩm

  Phân loại chi phí

  • Phân loại theo yếu tố chi phí.
  • Phân loại theo đối tượng tính giá thành: chi
  phí trực tiếp và chi phí gián tiếp.
  • Phân loại theo cách ứng xử của chi phí: biến
  phí và định phí.
  • Phân loại theo thời kỳ xác định kết quả kinh
  doanh: chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ.

  3

 4. 10/24/2016

  Phân loại theo yếu tố chi phí

  • Phân loại theo cách này cho biết được tổng sinh phí
  phát sinh ban đầu theo yếu tố để làm căn cứ lập kế
  hoạch và kiểm soát chi phí phát sinh mà không chú ý
  đến địa điểm phát sinh chi phí.
  • Chủ yếu cho mục đích báo cáo bên ngoài, và ít phục vụ
  cho quyết định quản trị nội bộ.

  Ví dụ:
   Chi phí nguyên vật liệu
   Chi phí nhân công
   Chi phí khấu hao
   Chi phí dịch vụ mua ngoài
   Chi phí khác

  Phân loại theo đối tượng tính giá thành

  • Đối tượng tính giá thành, đối tượng chịu chi phí (cost
  object): là đối tượng mà doanh nghiệp mong muốn tính
  toán chi phí đơn vị.
  • Dùng để nhận diện và tập hợp những chi phí liên quan
  đến đối tượng tính giá thành gồm: chi phí trực tiếp và
  chi phí gián tiếp.
  Trung tâm CSKH

  Hoạt động giao hàng

  Các sản phẩm

  4

 5. 10/24/2016

  Phân loại theo đối tượng tính giá thành

  Chi phí trực tiếp Chi phí gián tiếp
   Là chi phí dễ dàng tính  Là chi phí không thể dễ
  trực tiếp cho đối tượng dàng tính trực tiếp cho
  tính giá thành. cho đối tượng tính giá
  thành.
  Phòng studio
  Chi phí gì?
  Chi phí
  gì?

  Bài giảng ONLINE
  của ĐH Mở

  Giảng viên
  Chi phí gì?
  NV studio

  Chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp
  Đậu nành
  Sữa
  Chi phí gì?
  Chi phí gì?

  Dây chuyền Dây chuyền Sữa
  Sữa chua đậu nành

  Chi phí gì?
  Bộ phận bảo trì

  5

 6. 10/24/2016

  Phân loại theo cách ứng xử
  của chi phí

  • Cách phân loại này giúp DN nhận diện và
  hiểu được sự thay đổi của chi phí theo
  mức độ hoạt động.

  • Biến phí: là chi phí mà tổng
  số của nó sẽ thay đổi với sự
  thay đổi của mức độ hoạt
  động.

  Phân loại theo cách ứng xử
  của chi phí

  • Định phí: là chi phí mà
  tổng số của nó không
  thay đổi khi mức độ
  hoạt động thay đổi.

  6

 7. 10/24/2016

  Ví dụ 3

  Công ty sản xuất xe đạp Martin
  mua tay cầm với giá 52đ/cái để lắp
  cho mỗi chiếc xe

  Tổng chi phí tay cầm của Martin
  là bao nhiêu khi sản xuất
  1.000 xe đạp?

  Ví dụ 4

  Tổng chi phí tay cầm của Martin
  là bao nhiêu khi sản xuất
  3.500 xe đạp?

  Chi phí thuê nhà xưởng của Martin là
  94.500 đ/năm.
  Hãy tính chi phí cô định cho mỗi xe ở
  Mức sản xuất: 1.000 xe và 3.500 xe.

  7

 8. 10/24/2016

  Ví dụ 5

  Hãy tính tổng chi phí sản xuất và
  chi phí đơn vị ở
  mức sản xuất: 1.000 xe và 3.500 xe?

  Biến phí và định phí

  Phạm vi phù hợp
  Phạm vi phù hợp là phạm vi mà tổng định phí không thay đổi.
  Khi vượt ra khỏi phạm vi này thì tổng định phí sẽ thay đổi.

  Giả định rằng chi phí thuê nhà xưởng của Martin là 94.500
  một năm để sản xuất trong phạm vi từ 1.000 to 5.000 xe.
  Phạm vi phù hợp của Martin?

  8

 9. 10/24/2016

  Phạm vi phù hợp của công ty
  Martin

  120000
  100000
  Định phí

  80000
  60000
  40000 94.500
  20000
  0
  0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
  Sản lượng sản xuất

  Biến phí và định phí

  Chi phí hỗn hợp bao gồm các yếu tố định phí và
  biến phí.

  Phương pháp cực đại, cực tiểu
  Đường tổng chi phí hỗn hợp có thể được mô tả
  dưới một phương trình: Y = a + bX Chênh lệch chi phí
  giữa mức hoạt động
  ở đó Y = Tổng chi phí hỗn hợp cao nhất và thấp nhất
  Biến phí
  a = Tổng định phí (giao điểm giữa đơn vị =
  đường thẳng và trục tung Chênh lệch giữa mức
  b = Biến phí đơn vị độ hoạt động cao nhất
  (độ ghiêng của đường thẳng) và thấp nhất
  X = Mức độ hoạt động

  9

 10. 10/24/2016

  Ví dụ 6

  Công ty ABC đã ghi nhận mức sản xuất và chi phí
  bảo trì trong 2 tháng như sau:
  Số lượng Chi phí
  Mức hoạt động cao nhất 8,000 $ 9,800
  Mức hoạt động thấp nhất 5,000 7,400
  Chêch lệch 3,000 $ 2,400

  Hãy xác định biến phí đơn vị, định phí và viết
  phương trình chi phí hỗn hợp.

  Phân loại theo thời kỳ xác định kết quả
  kinh doanh

  • Giúp DN xác định được kết quả
  kinh doanh của một kỳ trong mối
  tương quan giữa số lượng sản
  phẩm sản xuất và tiêu thụ.
  • Theo cách phân loại này, chi phí
  bao gồm: chi phí sản phẩm và chi
  phí thời kỳ.

  10

 11. 10/24/2016

  Phân loại theo thời kỳ xác định kết quả
  kinh doanh
  • Chi phí sản phẩm:
  là chi phí liên quan
  đến sản xuất sản
  phẩm.
  • Chúng được ghi
  nhận vào tài sản khi
  phát sinh và cấu
  thành nên giá trị
  hàng tồn kho.

  Bảng CĐKT – Hàng tồn kho

  Chi phí sản phẩm

  Chi phí Chi phí Chi phí Tổng chi phí
  NVLTT + NCTT + SXC = sản xuất

  Chi phí Chi phí
  cơ bản chuyển đổi

  11

 12. 10/24/2016

  Chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ

  • Chi phí thời kỳ: là chi
  phí được ghi nhận Báo cáo KQKD
  khác biệt với thời kỳ
  ghi nhận chi phí sản
  phẩm.
  • Chúng được ghi nhận
  trên báo cáo kết quả
  hoạt động kinh doanh
  ngay khi chúng phát
  sinh.

  Chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ

  Doanh nghiệp dịch vụ
  Doanh nghiệp dịch vụ cung cấp
  các dịch vụ hay sản phẩm vô
  hình cho khách hàng.

  12

 13. 10/24/2016

  Chi phí sản phẩm và chi phí
  thời kỳ
  Báo cáo KQKD
  Bảng CĐKT
  Doanh thu
  Trừ
  CP NVLTT
  CPNCTT Dịch vu Giá vốn
  CPSXC dỡ dang dịch vụ
  Hoàn
  thành = LN gộp
  Trừ
  Chi phí
  thời kỳ
  LN thuần

  Ví dụ 7
  Tại một doanh nghiệp vận tải hành khách, có các khoản doanh thu và
  chi phí phát sinh sau:
  • Doanh thu từ bán vé: 50.000
  • Lương nhân viên tài xế xe khách 10.000, lương quản lý doanh
  nghiệp: 5.000
  • Chi phí khấu hao xe khách: 20.000, văn phòng: 2.000
  • Chi phí xăng dầu xe khách 4.000
  • Chi phí sửa chữa xe khách: 2.000
  • Dụng cụ văng phòng: 1.000
  • Chi phí bằng tiền khác của quản lý: 1.000
  Yều cầu:
  – Hãy tính chi phí dịch vụ phát sinh trong kỳ.
  – Giá vốn dịch vụ, lợi nhuận thuần là bao nhiêu nếu cuối kỳ: (a)
  không có dịch vụ dỡ dang; (b) có dịch vụ dỡ dang là 2.000.

  13

 14. 10/24/2016

  Chi phí sản phẩm và chi phí
  thời kỳ

  Doanh nghiệp thương mại
  • Doanh nghiệp thương mại cung
  cấp các sản phẩm hữu hình mà
  trước đó họ đã mua lại từ nhà
  cung cấp khác.

  • Hàng hoá mua về sẽ được tồn
  kho sau đó sẽ bán cho một nhà
  cung cấp khác hay người tiêu
  dùng cuối cùng.

  Chi phí sản phẩm và chi phí
  thời kỳ
  Báo cáo KQKD
  Bảng CĐKT
  Doanh thu
  Trừ
  Chi phí mua Hàng hoá Giá vốn
  hàng hoá tồn kho dịch vụ
  Tiêu
  thụ = LN gộp
  Trừ
  Chi phí
  thời kỳ
  LN thuần

  14

 15. 10/24/2016

  Ví dụ 8
  Tại một doanh nghiệp thương mại có các khoản doanh thu và
  chi phí phát sinh sau:
  -Doanh thu: 60.000
  -Hàng hoá tồn đầu kỳ: 10.000
  -Hàng hoá mua vào trong kỳ: 20.000
  -Hàng hoá tồn cuối kỳ: 5.000
  -Lương nhân viên bán hàng 5.000, lương quản lý doanh
  nghiệp: 2.000
  -Chi phí khấu hao văn phòng: 2.000
  -Chi phí xăng dầu xe vận chuyển 4.000
  -Dụng cụ văng phòng: 1.000
  -Chi phí bằng tiền khác của quản lý: 1.000
  Yều cầu: Hãy xác định lợi nhuận gộp và lợi nhuận thuần

  Chi phí sản phẩm và chi phí
  thời kỳ
  Doanh nghiệp sản xuất
   Doanh nghiệp sản xuất cung cấp
  các sản phẩm hữu hình bằng cách
  chuyển đổi hình thái vật tư thông
  qua nhân công và máy móc thiết bị
  để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu
  của thị trường, khách hàng.

   Cuối kỳ kế toán, DN sản xuất sẽ có
  nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ,
  thành phẩm tồn kho và sản phẩm dở
  dang.

  15

 16. 10/24/2016

  Chi phí sản phẩm và chi phí
  thời kỳ
  Báo cáo KQKD
  Bảng CĐKT
  Doanh thu
  Trừ
  CP NVLTT
  CPNCTT Thành phẩm Giá vốn
  CPSXC Tiêu dịch vụ
  thụ = LN gộp
  Trừ

  Chi phí sản Chi phí
  xuất dỡ dang thời kỳ
  LN thuần

  Ví dụ 9
  Tại một doanh nghiệp sản xuất có các khoản doanh thu và chi phí
  phát sinh sau:
  -Doanh thu: 50.000
  -NVL tồn đầu kỳ: 10.000
  -NVL mua vào trong kỳ: 23.000
  -NVL tồn cuối kỳ: 8.000
  -Chi phí NCTT: 20.000
  -Chi phí SXC: 10.000
  -Chi phí SXDD cuối kỳ: 5.000
  -Giá thành sản phẩm: 55.000
  -Thành phẩm tồn cuối kỳ: 25.000
  -Giá vốn hàng bán: 40.000
  -Chi phí BH và QLDN: 8.000
  Yều cầu: Hãy xác định chi phí NVLTT, chi phí SXDD đầu kỳ, tổng chi
  phí sản xuất, thành phẩm tồn đầu kỳ, lợi nhuận thuần, lợi nhuận gộp?

  16

 17. 10/24/2016

  Bài tập thực hành
  • Công ty Medex có một phân xưởng sản xuất rang và xay cafe Bột
  • Chi phí phát sinh trong kỳ:
  1. Chi phí mua cafe nhân đưa vào sản xuất trong tháng là 400trđ.
  2. Thuê một người chuyên giám sát quá trình rang café: 4,5trđ/tháng.
  3. Thợ rang và xay café trả công 5trđ/ tháng.
  4. Chi phí mua máy vừa rang vừa xay càfé 500trđ, dự kiên sử dụng trong 10
  năm.
  5. Phân xường café dự kiến khấu hao mỗi tháng 30trđ.
  6. Ngoài ra hàng tháng chi phí bao bì, đóng gói sản phẩm café giao cho khách
  là 35trđ.
  7. Chi phí bơ tảng, mùi hương , phụ gia cho rang xay café là 10trđ.
  8. Chi phí quảng cáo trên web hằng tháng là 3trđ.
  9. Chi phí điện nước, điện thọai phải trả hằng tháng là 1,5trđ.
  Yêu cầu : Dựa vào thông tin để đánh dấu (X) vào các ô thích hợp. Tính tổng số

  Bài tập thực hành

  Tên chi Biến đổi Cố định Chi phí sản phẩm Chi phí
  phí thời kỳ
  NVLTT NCTT SXC

  17

 18. 10/24/2016

  Giá thành
  Khái niệm:
  Giá thành sản phẩm là những chi phí sản xuất
  tính cho một khối lượng sản phẩm, dịch vụ hoàn
  thành nhất định.
  Kỳ kế toán
  Chi phí
  sản xuất
  6 6 9 15 15 4
  phát sinh,
  tổng giá
  Sản phẩm Sản phẩm Sản phẩm thành và
  Sản phẩm
  dở dang dở dang dở dang giá thành
  hoàn thành
  cuối kỳ đầu kỳ cuối kỳ
  trước
  đơn vị?

  Phân loại giá thành

  Phân loại theo thời điểm xác định giá thành
   Giá thành định mức: là giá thành được tính
  trước khi bắt đầu sản xuất cho một đơn vị sản
  phẩm dựa trên các điều kiện nhất định.
   Giá thành kế hoạch: là giá thành được tính trước
  khi bắt đầu sản xuất cho tổng sản phẩm kế hoạch
  dựa trên chi phí định mức.
   Giá thành thực tế: là giá thành được xác định
  sau khi đã hoàn thành việc chế tạo sản phẩm trên
  cơ sở các chi phí thực tế phát sinh.

  18

 19. 10/24/2016

  Ví dụ 10

  Công ty Martin dựa vào mức sản xuất
  1.000 xe để xác định chi phí định mức.

  Tổng định phí sản xuất là 94.500
  Tổng biến phí sản xuất là 52.000

  Hãy xác định giá thành định mức 1 chiếc xe đạp

  Ví dụ 11

  Công ty Martin lập dự toán chi phí sản
  xuất cho các mức độ hoạt động
  khác nhau.

  Giá thành kế hoạch của Martin
  là bao nhiêu ở mức sản xuất
  là 600 và 3.500 xe?

  19

 20. 10/24/2016

  Phân loại giá thành

  Phân loại theo nội dung giá thành
  • Giá thành sản xuất (absorption costing): là toàn bộ chi phí
  sản xuất (biến phí sản xuất và định phí sản xuất) liên quan
  đến khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành.
  • Giá thành khả biến (variable costing): là toàn bộ biến phí
  sản xuất liên quan đến khối lượng công việc, sản phẩm
  hoàn thành.
  • Giá thành toàn bộ (full costing): là toàn bộ chi phí sản
  xuất và ngoài sản xuất phát sinh liên quan đến một khối
  lượng sản phẩm hoàn thành từ khi sản xuất đến khi tiêu
  thụ xong sản phẩm.
  GT toàn bộ = GT sản xuất + CP ngoài sản xuất.

  Ví dụ 12

  Công ty Martin dựa vào mức sản xuất
  1.000 xe để xác định chi phí định mức.

  Tổng định phí sản xuất là 94.500
  Tổng biến phí sản xuất là 52.000
  Tổng chi phí BH và QLDN là 20.000

  Hãy xác định giá thành định mức 1 chiếc xe đạp
  theo cách phân loại giá thành.

  20

Download tài liệu Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 2 – Hoàng Huy Cường (2016) File Word, PDF về máy