[Download] Tải Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 3 – GV. Trần Đức Vinh – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 3 – GV. Trần Đức Vinh

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 3 – GV. Trần Đức Vinh
Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 3 – GV. Trần Đức Vinh

Download


“Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán – Bài 3: Hệ thống thông tin kế toán chu trình mua hàng” thông tin đến các bạn kiến thức về khái quát chung về chu trình hàng; quy trình thông tin kế toán chu trình mua hàng; các rủi ro tiềm tàng và kiểm soát thông tin chu trình mua hàng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 3 – GV. Trần Đức Vinh – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 3 – GV. Trần Đức Vinh File Word, PDF về máy

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 3 – GV. Trần Đức Vinh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 3 – GV. Trần Đức Vinh

 1. BÀI 3
  HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN CHU
  TRÌNH MUA HÀNG

  GV. Trần Đức Vinh
  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  v1.0015112230 1

 2. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG: Quá trình mua hàng trong doanh nghiệp
  • Công ty TNHH Sơn Hà là công ty chuyên về sản xuất bể nước inox, một nguyên vật
  liệu chính đầu vào của công ty là thép inox lá cuộn được mua trên thị trường nội địa
  do các nhà cung cấp Việt Nam thực hiện.
  • Trên cơ sở định mức dự trữ, phòng cung ứng thực hiện mua thép inox lá cuộn, hàng
  về được nhập kho nguyên vật liệu của công ty, khi đến hạn thanh toán công ty trả
  tiền cho nhà cung cấp.

  Hãy thiết kế sơ bộ quá trình mua hàng tại công ty TNHH sơn Hà.

  v1.0015112230 2

 3. MỤC TIÊU
  Sau khi học xong bài này, sinh viên sẽ:
  • Nắm chắc các hoạt động và dòng thông tin trong chu trình mua hàng:
   Nhận yêu cầu mua hàng, dịch vụ;
   Nhận hàng từ người cung cấp;
   Ghi nhận nợ phải trả;
   Thanh toán với người bán.
  • Nắm chắc các hoạt động kiểm soát trong chu trình mua hàng.

  v1.0015112230 3

 4. NỘI DUNG

  Khái quát chung về chu trình hàng

  Quy trình thông tin kế toán chu trình mua hàng

  Các rủi ro tiềm tàng và kiểm soát thông tin chu trình mua hàng

  v1.0015112230 4

 5. 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHU TRÌNH MUA HÀNG

  1.1. Khái niệm chu trình mua hàng

  1.2. Các hoạt động cơ bản

  v1.0015112230 5

 6. 1.1. KHÁI NIỆM CHU TRÌNH MUA HÀNG
  • Khái niệm: Chu trình mua hàng là một loạt các hành vi kinh doanh phát sinh và các
  hoạt động thu thập, xử lý dữ liệu và cung cấp thông tin liên quan đến quá trình mua
  hàng hóa, dịch vụ và thanh toán cho các loại hàng mua.
  • Mục tiêu:
   Mua hàng từ những người bán tin cậy;
   Mua hàng với chất lượng cao;
   Mua hàng với giá cả tốt nhất;
   Mua những khoản mục được yêu cầu;
   Có được các nguồn lực khi cần;
   Nhận được những mặt hàng đã đặt mua;
   Đảm bảo các loại hàng mua không bị mất, bị hỏng, bị mất cắp.

  v1.0015112230 6

 7. 1.2. CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
  • Nhận yêu cầu mua hàng, dịch vụ trong nội bộ, tìm kiếm người cung cấp phù hợp và
  đặt hàng.
  • Nhận hàng từ người cung cấp.
  • Ghi nhận nợ phải trả.
  • Thanh toán với người bán.
  • Các quan hệ thông tin trên được thể hiện qua 2 sơ đồ dòng dữ liệu:
   Dòng dữ liệu tổng quát chu trình mua hàng;
   Dòng dữ liệu cấp 0 chu trình mua hàng.

  v1.0015112230 7

 8. Sơ đồ dòng dữ liệu tổng quát chu trình mua hàng

  Hàng hóa hoặc dịch vụ Yêu cầu mua hàng Chu trình
  Bán hàng hoàn thành Nhận hàng doanh thu

  Nhà cung cấp
  Yêu cầu mua hàng Kiểm soát hàng
  Nhận hàng tồn kho

  Đặt hàng mua
  Chu trình
  Thanh toán tiền
  mua hàng

  Yêu cầu mua hàng
  Bộ phận khác
  Nhận hàng

  HT sổ cái và Dữ liệu mua hàng Nhận hàng Chu trình
  báo cáo và thanh toán Yêu cầu mua hàng sản xuất

  v1.0015112230 8

 9. Sơ đồ dòng dữ liệu cấp 0 chu trình mua hàng

  Yêu cầu mua hàng
    Yêu cầu mua hàng
  Đặt hà ng

  Yêu cầu mua hàng
    Đặt hà ng

    Đặt hà ng
    Đặt hàng

  Yêu cầu mua hàng
  Đặt hà ng

    Hàng & thông Hàng & thông
  tin giao hàng tin nhập kho

     
  Thông ti n bá n hà ng Thông ti n nhập kho
  hoà n thà nh – Hóa đơn

   
  Thanh toá n

  Đề ng hị tha nh toán

   
  Thanh toá n
  Mua hàng & công nợ

  v1.0015112230 9

 10. 2. QUY TRÌNH THÔNG TIN KẾ TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG

  2.1. Đặt hàng với nhà cung cấp

  2.2. Nhận và bảo quản hàng hóa

  2.3. Chấp nhận hóa đơn và theo dõi công nợ

  2.4. Thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ đã mua

  2.5. Theo dõi chi tiết công nợ phải trả

  v1.0015112230 10

 11. 2.1. ĐẶT HÀNG VỚI NHÀ CUNG CẤP
  2.1.1. Nhận yêu cầu mua hàng
  2.1.2. Tìm kiếm người bán phù hợp và đặt hàng

  v1.0015112230 11

 12. 2.1.1. NHẬN YÊU CẦU MUA HÀNG
  • Yêu cầu mua hàng phát sinh từ các bộ phận chức năng kiểm soát hàng tồn kho hoặc bộ
  phận sử dụng trực tiếp hàng hóa, dịch vụ. Cụ thể:
   Nhu cầu về văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, TSCĐ: phát sinh ít không thường xuyên
   đề xuất từ các bộ phận hoặc phòng ban.
   Nhu cầu về nguyên vật liệu, hànghóa: phát sinh nhiều, thường xuyên  đề xuất từ hệ
  thống kiểm soát kho hàng.
  • Hệ thống kiểm soát kho hàng là một hệ thống gồm kiểm soát trực tiếp hàng trong kho và
  phương pháp quản lý tính toán hàng dự trữ:
   Phương pháp tính theo số lượng đơn hàng kinh tế (EOQ: economic order quantity).
   Phương pháp lập kế hoạch nhu cầu vật tư (MRP: materials requirements planning).
   Phương pháp hàng tồn kho tức thời (JIT: Just-in-time inventory system).

  v1.0015112230 12

 13. 2.1.2. TÌM KIẾM NGƯỜI BÁN PHÙ HỢP VÀ ĐẶT HÀNG
  • Bộ phận mua hàng kiểm tra xét duyệt, tổng hợp các nhu cầu, tìm kiếm người bán và
  lập các thủ tục đặt hàng.
  • Lựa chọn người bán:
   Giá cả hợp lý;
   Chất lượng hàng tốt theo yêu cầu;
   Giao hàng kịp thời (chọn nhà vận chuyển);
   Độ tin cậy của người bán (đặc biệt liên quan đến hệ thống JIT).

  v1.0015112230 13

 14. 2.1.2. TÌM KIẾM NGƯỜI BÁN PHÙ HỢP VÀ ĐẶT HÀNG (tiếp theo)
  • Đặt hàng: Doanh nghiệp lập đơn hàng nhằm xác định các yêu cầu về hàng, giá cả,
  giao hàng và thanh toán.
   Đơn đặt hàng là một văn bản hoặc tài liệu điện tử chính thức yêu cầu người bán
  cung cấp loại hàng cụ thể theo giá đặt ra.
   Đơn hàng cũng thể hiện cam kết thanh toán cho số hàng.
   Đơn hàng trở thành hợp đồng khi người bán chấp nhận đơn hàng đó.
   Đơn hàng bao gồm:
   Nhà cung cấp;
   Bộ phận cung ứng;
   Ngày đặt hàng, ngày vận chuyển;
   Nơi vận chuyển;
   Phương thức vận chuyển;
   Thông tin chi tiết về hàng mua;
   …

  v1.0015112230 14

 15. Sơ đồ dòng dữ liệu cấp 1 xử lý đặt hàng

  v1.0015112230 15

 16. 2.1.2. TÌM KIẾM NGƯỜI BÁN PHÙ HỢP VÀ ĐẶT HÀNG (tiếp theo)
  • Tổ chức luân chuyển dữ liệu thông tin hoạt động đặt hàng
   Chứng từ:
   Yêu cầu mua hàng;
   Đơn đặt hàng;
   Hợp đồng mua bán.
   Tổ chức dòng dữ liệu và luân chuyển chứng từ:
   Luân chuyển chứng từ phụ thuộc vào đặc điểm kinh doanh, yêu cầu kiểm
  soát và phương pháp xử lý thông tin (bằng tay, bằng máy) và được thể hiện
  trên sơ đồ dòng dữ liệu hoặc lưu đồ.
   Phương pháp xử lý thông tin: Xử lý bằng tay; Xử lý bằng máy.

  v1.0015112230 16

 17. Lưu đồ xử lý đặt hàng- Xử lý thủ công

  v1.0015112230 17

 18. 2.1.2. TÌM KIẾM NGƯỜI BÁN PHÙ HỢP VÀ ĐẶT HÀNG (tiếp theo)
   Dữ liệu lưu trữ, bao gồm:
   Thông tin đặt hàng (mã người bán, số lượng, giá, thời gian giao hàng, địa
  điểm giao hàng, điều khoản thanh toán…);
   Thông tin người bán (mã người bán, tên người bán, số dư hiện hành…);
   Thông tin hàng tồn kho (mã hàng, tên hàng, đơn vị tính, định mức dự trữ, số
  lượng tồn…).

  v1.0015112230 18

 19. 2.2. NHẬN VÀ BẢO QUẢN HÀNG HÓA
  • Nội dung: gồm 2 công việc cơ bản:
   Đối chiếu hàng giao so với đặt hàng và chấp nhận giao hàng;
   Chuyển hàng tới nơi bảo quản hay sử dụng.
  • Khi nhận hàng xảy ra 2 trường hợp:
   Hàng nhận phù hợp với đặt hàng về mặt hàng, chất lượng và số lượng sẽ được
  chấp nhận và chuyển giao cho thủ kho chịu trách nhiệm quản lý hàng trong kho
  (nếu nhập kho) hoặc bộ phận sử dụng hàng như yêu cầu ban đầu (nếu không
  nhập kho).
   Hàng nhận không đạt các yêu cầu về chất lượng hoặc sai lệch về số lượng so
  với đặt hàng, thì bộ phận nhận hàng sẽ từ chối hàng và thông báo cho người
  bán. Tùy theo thỏa thuận giữa người bán và bộ phận nhận hàng để thực hiện:
  người bán giảm giá bán, điều chỉnh lại hóa đơn về số lượng hoặc giá cả, nhận lại
  hàng đã giao (bên mua trả lại hàng).

  v1.0015112230 19

 20. 2.2. NHẬN VÀ BẢO QUẢN HÀNG HÓA
  • Bộ phận nhận hàng và nơi bảo quản có nhiệm vụ ghi nhận và thông báo tất cả thông
  tin nhận hàng này cho các bộ phận có liên quan.
  Sơ đồ dòng dữ liệu cấp 1 xử lý nhận và bảo quản hàng

  v1.0015112230 20

Download tài liệu Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 3 – GV. Trần Đức Vinh File Word, PDF về máy