[Download] Tải Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 2 – TS. Lê Kim Ngọc – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 2 – TS. Lê Kim Ngọc

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 2 – TS. Lê Kim Ngọc
Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 2 – TS. Lê Kim Ngọc

Download


“Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 2: Các công cụ mô tả hệ thống thông tin kế toán” trình bày các công cụ mô tả hệ thống thông tin kế toán; sơ đồ dòng dữ liệu data Flow diagrams – DFD; lưu đồ. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 2 – TS. Lê Kim Ngọc – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 2 – TS. Lê Kim Ngọc File Word, PDF về máy

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 2 – TS. Lê Kim Ngọc

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 2 – TS. Lê Kim Ngọc

 1. BÀI 2:
  CÁC CÔNG CỤ MÔ TẢ HỆ THỐNG
  THÔNG TIN KẾ TOÁN

  TS. Lê Kim Ngọc
  TS. Phạm Đức Cường
  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  v1.0015112230 1

 2. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG
  Quy trình thanh toán tiền lương trong doanh nghiệp
  • Hàng ngày các phòng ban, phân xưởng (bộ phận sử dụng lao động) theo dõi thời
  gian lao động của từng cán bộ, nhân viên trên Bảng chấm công. Cuối tháng Bảng
  chấm công được chuyển cho bộ phân tính lương ở Phòng Nhân sự.
  • Phòng Nhân sự theo dõi tình hình thay đổi số lượng lao động trong công ty, tuyển
  dụng thêm, điều chuyển công tác khác, sa thải và các thay đổi khác về vị trí công
  việc, hệ số lương của các cán bộ, nhân viên.
  • Cuối tháng Phòng Nhân sự sử dụng Bảng chấm công do các bộ phận sử dụng lao
  động gửi đến cùng với Báo cáo tình hình biến động lao động trong tháng để lập Bảng
  thanh toán lương trong đó trình bày rõ tổng số tiền phải trả người lao động, số tiền
  khấu trừ lương, số còn phải trả người lao động và chuyển cho Phòng Kế toán.
  • Phòng Kế toán tiến hành trả lương cho người lao động qua hệ thống ngân hàng VCB
  • Tổng hợp thông tin về chi phí lương được báo cáo Ban giám đốc.
  • Thông tin về thu nhập của cán bộ, nhân viên được chuyển cho cơ quan thuế làm cơ
  sở xác định số thuế thu nhập cá nhân của từng người.

  v1.0015112230 2

 3. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG

  1. Những bộ phận, cá nhân nào tham gia vào quá trình trên?
  2. Các chứng từ luân chuyển như thế nào?
  3. Mức độ tham gia của phần mềm?
  4. Đánh giá kiểm soát của quá trình xử lý trên?

  v1.0015112230 3

 4. MỤC TIÊU

  • Hiểu được ý nghĩa của việc mô tả hệ thống thông tin kế toán bằng các công cụ.
  • Nắm được những kỹ thuật mô tả hệ thống thông tin kế toán bằng các công cụ
  sơ đồ dòng dữ liệu và lưu đồ chứng từ, lưu đồ hệ thống để đọc, hiểu và mô tả
  hệ thống.
  • Phân tích ưu nhược điểm của các công cụ mô tả.

  v1.0015112230 4

 5. NỘI DUNG

  Các công cụ mô tả hệ thống thông tin kế toán

  Sơ đồ dòng dữ liệu data flow diagrams – DFD

  Lưu đồ

  v1.0015112230 5

 6. 1. CÁC CÔNG CỤ MÔ TẢ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
  • Tài liệu hóa hệ thống thông tin kế toán là việc sử
  dụng các công cụ phù hợp để mô tả lại cấu trúc và
  toàn bộ hoạt động của hệ thống thông tin kế toán.
  • Các công cụ mô tả gồm: lời văn, các sơ đồ, lưu
  đồ, bảng biểu và các cách biểu diễn thông tin
  bằng đồ họa.
  • Các công cụ này bao quát và giúp trả lời các câu
  hỏi: who, what, where, why, how về các bước
  công việc: nhập dữ liệu, xử lý dữ liệu, lưu trữ dữ
  liệu, thông tin đầu ra và kiểm soát hệ thống thông
  tin kế toán.

  v1.0015112230 6

 7. VAI TRÒ CỦA CÁC CÔNG CỤ MÔ TẢ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

  • Mô tả hoàn chỉnh hệ thống thông tin kế toán;
  • Hướng dẫn sử dụng hệ thống;
  • Giúp đánh giá hệ thống hiện tại và thiết kế hệ thống mới phù hợp hơn;
  • Hỗ trợ kiểm toán.

  v1.0015112230 7

 8. 2. SƠ ĐỒ DÒNG DỮ LIỆU DATA FLOW DIAGRAMS – DFD

  • Sơ đồ dòng dữ liệu là công cụ mô tả bằng hình ảnh các thành phần, các dòng lưu
  chuyển dữ liệu giữa các thành phần của hệ thống thông tin.
  • Sơ đồ dòng dữ liệu mô tả các nguồn dữ liệu và điểm đến, quy trình xử lí, nơi lưu trữ
  dữ liệu và thông tin của hệ thống.

  v1.0015112230 8

 9. 2.1. VAI TRÒ CỦA SƠ ĐỒ DÒNG DỮ LIỆU DATA FLOW DIAGRAMS – DFD

  • Mô tả hệ thống đang tồn tại hoặc thiết kế hệ thống mới.
  • Mô tả nội dung hoạt động, trình tự tiến hành các hoạt động trong hệ thống.
  • Đánh giá các nội dung hoạt động có đáp ứng được các chức năng cần thiết không? Có
  nhận diện được các hạn chế, rủi ro trong quá trình thực hiện các hoạt động không?

  v1.0015112230 9

 10. 2.2. CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA DFD
  • Nguồn dữ liệu và điểm đến (Data sources and destinations): là các đối tượng
  chuyển dữ liệu cho hệ thống xử lý hoặc nhận dữ liệu do hệ thống tạo ra.
  • Dòng dữ liệu (Data flows): là sự vận động của dữ liệu vào hoặc ra một quá trình xử
  lý, một kho dữ liệu, một nguồn dữ liệu hoặc điểm đến.
   Dòng dữ liệu cho biết dữ liệu đã vận động như thế nào.
   Dòng dữ liệu bao gồm đường biểu diễn dòng, mũi tên chỉ hướng dịch chuyển của
  dữ liệu và tên của dòng.
   Các dòng dữ liệu khác nhau mang tên khác nhau.

  v1.0015112230 10

 11. 2.2. CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA DFD (tiếp theo)
  • Quá trình xử lý (Transformation processes): là quá trình biến đổi dữ liệu. Từ dữ
  liệu đầu vào qua quá trình xứ lý được biến đổi thành thông tin đầu ra hoặc lưu trữ.
  • Lưu trữ dữ liệu: là kho dữ liệu các thông tin lưu trữ như các tập tài liệu, cặp hồ sơ,
  tệp thông tin trên đĩa…
   Có thể đặt kho dữ liệu ở nhiều chỗ nhằm giúp việc thể hiện các dòng dữ liệu trở
  nên dễ dàng hơn.
   Mục tiêu thâm nhập kho dữ liệu: để cập nhật (lưu trữ dữ liệu) hoặc để khai sử
  dụng dữ liệu.
   Khi khai thác sử dụng dữ liệu, dùng mũi tên hướng ra phía ngoài, khi lưu trữ cập
  nhật dùng mũi tên hướng vào phía trong.
   Trường hợp việc thâm nhập chứa 2 mục đích thì có thể dùng mũi tên 2 chiều.

  v1.0015112230 11

 12. 2.3. CÁC BIỂU TƯỢNG SỬ DỤNG TRONG DFD

  Biểu tượng Ý nghĩa của biểu tượng

  Nguồn dữ liệu hoặc điểm đến

  Dòng dữ liệu

  Quá trình xử lý

  Lưu trữ dữ liệu

  v1.0015112230 12

 13. 2.3. CÁC BIỂU TƯỢNG SỬ DỤNG TRONG DFD

  • Dòng dữ liệu phản ảnh dòng luân chuyển giữa nguồn dữ liệu, điểm đến, quá trình xử
  lý và lưu trữ dữ liệu.
  • Dòng dữ liệu luôn được đặt tên trên đó trừ biểu tượng mũi tên lưu trữ.
  • Dòng dữ liệu có thể có mũi tên 2 chiều.

  v1.0015112230 13

 14. 2.3. CÁC BIỂU TƯỢNG SỬ DỤNG TRONG DFD (tiếp theo)
  • Nếu 2 dòng dữ liệu đi cùng nhau thì đặt tên trên cùng một mũi tên

  • Nếu dòng dữ liệu không đi cùng nhau thì vẽ 2 mũi tên tách biệt

  v1.0015112230 14

 15. 2.3. CÁC BIỂU TƯỢNG SỬ DỤNG TRONG DFD (tiếp theo)

  • Quá trình xử lý phản ánh việc chuyển đổi dữ liệu từ dạng này sang dạng khác theo
  yêu cầu của người sử dụng thông tin.
  • Một quá trình xử lý phải có ít nhất một dòng dữ liệu vào và một dòng dữ liệu ra.

  v1.0015112230 15

 16. 2.4. PHÂN CẤP SƠ ĐỒ DÒNG DỮ LIỆU DFD
  • Sơ đồ dòng dữ liệu tổng quát (context diagram): là sơ đồ cấp cao nhất, mô tả 1 cách
  khái quát nội dung của hệ thống bởi 1 hình tròn, biểu diễn dòng dữ liệu đi vào (inflow)
  và đi ra (outflow) giữa hệ thống và các đối tượng bên ngoài hệ thống. DFD khái quát
  cho biết:
   Hệ thống này là gì?
   Dữ liệu bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu?
  • Sơ đồ dòng dữ liệu chi tiết: chi tiết theo mức độ thấp hơn nhằm cung cấp thông tin cụ
  thể hơn cho người sử dụng.

  v1.0015112230 16

 17. 2.4. PHÂN CẤP SƠ ĐỒ DÒNG DỮ LIỆU DFD (tiếp theo)

  Điểm đầu Điểm đầu

  2.0
  A C
  A
  1.0 Lưu trữ
  Hệ thống
  D
  3.0
  B

  Điểm cuối B
  Điểm cuối
  DFD tổng quát DFD Cấp 0

  v1.0015112230 17

 18. 2.4. PHÂN CẤP SƠ ĐỒ DÒNG DỮ LIỆU DFD (tiếp theo)
  • Phân cấp DFD

  Lưu trữ
  D I
  1.2 D
  A E
  3.1.1
  1.1 3.1
  G
  J
  H I
  F
  1.3
  3.1.2
  1.4 3.2
  C
  H
  B
  D
  Cấp 1 Cấp 2

  v1.0015112230 18

 19. DFD TỔNG QUÁT (CONTEXT DIAGRAM)

  Nộp tiền ngân hàng
  Thanh toán
  Khách hàng Hệ thống thu
  tiền bán chịu
  Ngân hàng

  Tổng hợp thanh toán

  Kế toán tổng hợp
  • DFD tổng quát cho biết:
   Hệ thống này là gì;
   Dữ liệu bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu.

  v1.0015112230 19

 20. DFD CHI TIẾT – CẤP 0

  Tiền, Lập giấy chuyển
  Khách hàng
  giấy đòi nợ Nhận ngân hàng
  thanh toán 3.0
  1.0
  Giấy đòi nợ đã
  xác nhận Sổ quỹ
  Chuyển tiền và Chuyển tiền
  Ghi nhận Phiếu thu
  thanh toán Phiếu thu đã xác nhận
  4.0
  Chuyển phiếu thu
  Ngân hàng
  đã xác nhận Đối chiếu với
  tiền thực nhận
  Kế toán tổng hợp 2.0

  v1.0015112230 20

Download tài liệu Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 2 – TS. Lê Kim Ngọc File Word, PDF về máy