[Download] Tải Bài giảng Chương 9: Kế toán các khoản đầu tư dài hạn – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Chương 9: Kế toán các khoản đầu tư dài hạn

Bài giảng Chương 9: Kế toán các khoản đầu tư dài hạn
Nội dung Text: Bài giảng Chương 9: Kế toán các khoản đầu tư dài hạn

Download


Bài giảng Chương 9: Kế toán các khoản đầu tư dài hạn được biên soạn nhằm giúp người học: Nhận biết được các khoản đầu tư dài hạn và phân biệt được các khoản đầu tư dài hạn, biết được nguyên tắc, điều kiện và phương pháp ghi nhận các khoản đầu tư dài hạn, nắm được phương pháp hạch toán tình hình biến động của các khoản đầu tư dài hạn,… Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Chương 9: Kế toán các khoản đầu tư dài hạn – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Chương 9: Kế toán các khoản đầu tư dài hạn File Word, PDF về máy

Bài giảng Chương 9: Kế toán các khoản đầu tư dài hạn

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 9: Kế toán các khoản đầu tư dài hạn

 1. http://vietquiz.vn

  Chöông 9
  KEÁ TOAÙN CAÙC KHOAÛN ÑAÀU TÖ
  DAØI HAÏN

 2. http://vietquiz.vn

  Muïc tieâu Chöông 9
   Nhaän bieát ñöôïc caùc khoaûn ñaàu tö daøi haïn vaø phaân bieät
  ñöôïc caùc khoaûn ñaàu tö daøi haïn vôùi baát ñoäng saûn chuû sôû
  höõu söû duïng.
   Bieát ñöôïc nguyeân taéc, ñieàu kieän vaø phöông phaùp ghi nhaän
  caùc khoaûn ñaàu tö daøi haïn.
   Naém ñöôïc phöông phaùp haïch toaùn tình hình bieán ñoäng
  cuûa caùc khoaûn ñaàu tö daøi haïn.

 3. http://vietquiz.vn

  9.1. KEÁ TOAÙN BAÁT ÑOÄNG SAÛN ÑAÀU

   9.1.1. Khaùi nieäm
   Baát ñoäng saûn (BÑS) ñaàu tö laø BÑS, goàm: quyeàn söû duïng
  ñaát; nhaø hoaëc moät phaàn cuûa nhaø hoaëc caû nhaø vaø ñaát; cô sôû
  haï taàng do ngöôøi chuû sôû höõu hoaëc ngöôøi ñi thueâ taøi saûn
  theo hôïp ñoàng thueâ taøi chính, naém giöõ nhaèm muïc ñích thu
  lôïi töø vieäc cho thueâ hoaëc chôø taêng giaù maø khoâng phaûi ñeå:
  – Söû duïng trong saûn xuaát, cung caáp haøng hoùa, dòch vuï
  hoaëc söû duïng cho caùc muïc ñích quaûn lyù;
  – Baùn trong kyø saûn xuaát, kinh doanh thoâng thöôøng.

 4. http://vietquiz.vn

  9.1.2. Ñieàu kieän ghi nhaän
   Moät baát ñoäng saûn ñaàu tö ñöôïc ghi nhaän laø taøi saûn phaûi thoûa
  maõn ñoàng thôøi hai ñieàu kieän sau:
  a) Chaéc chaén thu ñöôïc lôïi ích kinh teá trong töông lai;
  b) Nguyeân giaù cuûa BÑS ñaàu tö phaûi ñöôïc xaùc ñònh moät caùch
  ñaùng tin caäy.

 5. http://vietquiz.vn

  9.1.3. Caùc nguyeân taéc haïch toaùn veà baát ñoäng saûn ñaàu tö

   1. BÑS ñaàu tö phaûi ñöôïc xaùc ñònh giaù trò ban ñaàu theo
  nguyeân giaù. Nguyeân giaù cuûa BÑS ñaàu tö bao goàm caû caùc chi
  phí giao dòch lieân quan tröïc tieáp ban ñaàu.
   2. Caùc chi phí lieân quan ñeán BÑS ñaàu tö phaùt sinh sau ghi
  nhaän ban ñaàu ñöôïc ghi nhaän laø CPSX, KD trong kyø.
   Nếu khi chi phí naøy coù khaû naêng chaéc chaén laøm cho BÑS
  ñaàu tö taïo ra lôïi ích kinh teá trong töông lai nhieàu hôn möùc
  hoaït ñoäng ñöôïc ñaùnh giaù ban ñaàu thì ñöôïc ghi taêng nguyeân
  giaù BÑS ñaàu tö.

 6. http://vietquiz.vn

  9.1.3. Caùc nguyeân taéc haïch toaùn veà baát ñoäng saûn ñaàu tö

   3. Sau ghi nhaän ban ñaàu, trong thôøi gian naém giöõ, cho thueâ
  hoaït ñoäng BĐS ñaàu tö ñöôïc xaùc ñònh theo nguyeân giaù, soá
  khaáu hao luõy keá vaø giaù trò coøn laïi.

   4. Vieäc chuyeån töø BĐS ñaàu tö sang BĐS chuû sôû höõu söû duïng
  hay HTK vaø ngöôïc laïi chæ ñöôïc thöïc hieän khi coù söï thay ñoåi
  veà muïc ñích söû duïng.

 7. http://vietquiz.vn

  9.1.3. Caùc nguyeân taéc haïch toaùn veà baát ñoäng saûn ñaàu tö
   5. Khi quyeát ñònh baùn moät BÑS ñaàu tö maø khoâng coù giai

  ñoaïn söõa chöõa, caûi taïo naâng caáp thì vaãn tieáp tuïc ghi

  nhaän laø BÑS ñaàu tö cho ñeán khi BÑS ñaàu tö ñoù ñöôïc

  baùn maø khoâng chuyeån thaønh HTK.

 8. http://vietquiz.vn

  9.1.3. Caùc nguyeân taéc haïch toaùn veà baát ñoäng saûn ñaàu tö
   6. Doanh thu töø vieäc baùn BÑS ñaàu tö ñöôïc ghi nhaän laø
  toaøn boä giaù baùn.

   Tröôøng hôïp baùn BÑS ñaàu tö theo phöông thöùc traû
  chaäm thì doanh thu ñöôïc xaùc ñònh theo giaù baùn traû
  ngay. Khoaûn cheânh leäch giöõa giaù baùn traû chaäm vaø giaù
  baùn traû ngay vaø thueá GTGT ñöôïc ghi nhaän laø doanh
  thu tieàn laõi chöa thöïc hieän theo quy ñònh cuûa Chuaån
  möïc keá toaùn soá 14 – “Doanh thu vaø thu nhaäp khaùc”.

 9. http://vietquiz.vn

  Chöùng töø keá toaùn

   – Caùc hoùa ñôn, Phieáu chi, uûy nhieäm chi,… lieân quan ñeán vieäc
  mua baát ñoäng saûn ñaàu tö.
   – Caùc hôïp ñoàng kinh teá (mua, thueâ, nhöôïng baùn,…) lieân quan
  ñeán baát ñoäng saûn ñaàu tö.
   – Hoà sô giao nhaän baát ñoäng saûn ñaàu tö.
   – Bieân baûn thanh lyù baát ñoäng saûn ñaàu tö.
   – Bieân baûn kieåm keâ baát ñoäng saûn ñaàu tö.
   – Phieáu thu, giaáy baùo coù cuûa ngaân haøng.

 10. http://vietquiz.vn

  Phöông phaùp haïch toaùn
   1. Haïch toaùn caùc nghieäp vuï mua BÑS ñaàu tö theo
  phöông thöùc traû tieàn ngay:

  111,112,331… 217”baát ñoäng saûn ñaàu tö
  Mua BĐS đầu tư

  133

 11. http://vietquiz.vn

  Phöông phaùp haïch toaùn
   Haïch toaùn nghieäp vuï mua BÑS ñaàu tö theo phöông thöùc traû chaäm
  (doanh nghiệp tính thuế GTGT theo PP khấu trừ):

  111,112,.. 331 217
  Nguyên giá theo
  Khi thanh toán giá mua trả ngay

  242 635
  Phần lãi trả Định kỳ
  chậm phân bổ lãi
  133
  Thuế GTGT

 12. http://vietquiz.vn

  Phöông phaùp haïch toaùn
   Haïch toaùn nghieäp vuï mua BÑS ñaàu tö theo phöông thöùc traû chaäm
  (doanh nghiệp tính thuế GTGT theo PP trực tiếp):

  111,112,.. 331 217
  Nguyên giá theo giá
  Khi thanh toán mua trả ngay đã có VAT

  242 635
  Phần lãi trả Định kỳ
  chậm phân bổ lãi

 13. http://vietquiz.vn

  Phöông phaùp haïch toaùn
   BÑS ñaàu tö hình thaønh do xaây döïng cô baûn hoaøn thaønh baøn giao:

  111,112,331,… 241 217
  Mua BĐS đầu tư đưa vào XDCB, Đủ đk để hình thành
  và các chi phí liên quan BĐS đầu tư

  133 1567
  Thuế GTGT Không đủ đk để hình
  thành BĐS đầu tư

 14. http://vietquiz.vn

  Phöông phaùp haïch toaùn
   Khi chuyeån töø BÑS chuû sôû höõu söû duïng thaønh BÑS ñaàu tö

  211,213 217

  2147 2141,2143

  Kết chuyển hao
  mòn lũy kế

 15. http://vietquiz.vn

  8.1.7. Phöông phaùp haïch toaùn
   Khi chuyeån töø haøng toàn kho thaønh BÑS ñaàu tö

  1567 217

 16. http://vietquiz.vn

  Phöông phaùp haïch toaùn
  Keá toaùn baùn, thanh lyù BÑS ñaàu tö

  5117 111,112,131
  Doanh thu

  3331
  Thueá GTGT đầu ra

 17. http://vietquiz.vn

  Phöông phaùp haïch toaùn
  Baùn BÑS ñaàu tö theo phöông thöùc traû chaäm, traû goùp
  5117 111,112,131
  Doanh thu theo giá
  trả ngay

  3331
  Thueá GTGT
  đầu ra

  515 3387
  Định kỳ Lãi trả chậm
  phân bổ lãi

 18. http://vietquiz.vn

  Phöông phaùp haïch toaùn
  Keá toaùn baùn, thanh lyù BÑS ñaàu tö

  217 Giaù trò coøn laïi 632

  2147
  Giaù trò khaáu hao

 19. http://vietquiz.vn

  Phöông phaùp haïch toaùn
  Caùc chi phí baùn, thanh lyù BÑS ñaàu tö

  217 Chi phí thanh lý 632

  133
  Thueá GTGT

 20. http://vietquiz.vn

  Phöông phaùp haïch toaùn
  Keá toaùn chuyeån BÑS ñaàu tö thaønh haøng toàn kho

  217 Giaù trò coøn laïi 1567

  2147
  Giaù trò khaáu hao

Download tài liệu Bài giảng Chương 9: Kế toán các khoản đầu tư dài hạn File Word, PDF về máy