[Download] Tải Bài giảng Chương 9: Báo cáo tài chính (2019) – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Chương 9: Báo cáo tài chính (2019)

Bài giảng Chương 9: Báo cáo tài chính (2019)
Nội dung Text: Bài giảng Chương 9: Báo cáo tài chính (2019)

Download


Bài giảng Chương 9: Báo cáo tài chính (2019) trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về báo cáo tài chính, những quy định chung về hệ thống báo cáo tài chính, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Chương 9: Báo cáo tài chính (2019) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Chương 9: Báo cáo tài chính (2019) File Word, PDF về máy

Bài giảng Chương 9: Báo cáo tài chính (2019)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 9: Báo cáo tài chính (2019)

 1. 06-Jul-19

  Giúp ng ih cn m c:

  Nh ng quy nh chung v h th ng báo cáo tài chính

  M c ích, n i dung c a t ng báo cáo tài chính

  Nguyên t c, c s và ph ng pháp l p báo cáo tài
  chính.

  3

  Lu t K toán
  1. T4NG QUAN V5 BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  VAS 01, VAS 21
  2. PH67NG PHÁP L8P VÀ TRÌNH BÀY BÁO
  ! “#! -$ % & ‘ () * +
  CÁO TÀI CHÍNH
  ,- (,. /p

  Giáo trình K toán tài chính, 0HNH, TS. Lê Th Thanh
  Hà – ThS. Nguy1n Qu2nh Hoa

  Giáo trình K toán tài chính, tr ng 0H Kinh t
  TP.HCM, B môn k toán tài chính

  BCTC các công ty niêm y t

  1

 2. 06-Jul-19

  4 5 0 9

  1.1. M C 0ÍCH C9A BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1.1. M C 0ÍCH

  1.2. H TH:NG BÁO CÁO TÀI CHÍNH Báo cáo tài chính (Financial statements) là các báo cáo

  1.3. CÁC 0;C 0ING C9A BÁO CÁO k toán cung cAp các thông tin v tình hình tài chính,
  tình hình kinh doanh và các luBng ti n c a m t doanh
  TÀI CHÍNH
  nghi p áp Cng các nhu cDu cho nh ng ng i sE d ng
  1.4. YÊU C?U VÀ NGUYÊN T@C L8P BÁO CÁO
  chúng trong vi c a ra các quy t nh kinh t .
  TÀI CHÍNH

  0 9 0 9

  1.1.1. M C 0ÍCH – N phFi trF (Liabilities)

  Báo cáo tài chính (Financial statements) là các báo cáo – V n ch s h u (Equity/ Owners’ Equity)
  k toán cung cAp các thông tin v tình hình tài chính, – Doanh thu, thu nh p khác, chi phí, lãi/lG (Revenue,
  tình hình kinh doanh và các luBng ti n c a m t doanh other incomes, expenses, gains/losses)
  nghi p áp Cng các nhu cDu cho nh ng ng i sE d ng – Các luBng ti n (cash flows)
  chúng trong vi c a ra các quy t nh kinh t .

  Báo cáo tài chính cung cAp nh ng thông tin c a doanh
  nghi p v :

  – Tài sFn (Assets)

  2

 3. 06-Jul-19

  0 9 0 9

  1.1.2. 0:I T6>NG L8P VÀ TRÌNH BÀY BCTC c) Ch s h u n v quy t nh vi c lMa ch n dIng
  0 it ng l p BCTC nHm: tAt các các doanh nghi p và Dy hoJc tóm l c i v’i BCTC gi a niên c a
  phFi l p theo dIng Dy . n v mình n u không trái v’i quy nh c a pháp

  0 it ng l p BCTC gi a niên (BCTC quý và BCTC lu t mà n v thu c it ng b i u chNnh.

  bán niên): DN cAp trên có các n v trMc thu c không có t

  a) DN do Nhà n ‘c s h u 100% v n i u l hoJc s cách pháp nhân phFi l p BCTC riêng c a mình và

  h u cK phDn chi ph i, n v có l i ích công chúng. BCTC tKng h p.

  b) Các DN khác không thu c it ng tIi iLm a nêu
  trên khuy n khích (nh ng không b t bu c).

  0 9 0 9

  1.1.3. TRÁCH NHI M L8P VÀ TRÌNH BÀY BCTC 1.1.4. KO L8P BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  TKng giám c (hoJc ng i Cng Du) doanh nghi p K2 l p BCTC nHm: nHm d ng l ch hoJc 12 tháng tròn
  ch u trách nhi m v l p và trình bày BCTC. K2 l p BCTC gi a niên : BCTC quý (bao gBm cF quý
  IV) và BCTC bán niên

  0 n v phFi l p BCTC tIi th i iLm chia, tách, h p
  nhAt, sáp nh p, chuyLn Ki hình thCc s h u, giFi thL,
  chAm dCt hoIt ng, phá sFn.

  3

 4. 06-Jul-19

  : 0; 0 < = 6> 9

  o BFng cân i k toán – Báo cáo tình hình tài chính Các Jc iLm chAt l ng c a BCTC (The characteristics
  (Statement of Financial Position/ Balance Sheet) of The Financial Statements) là nh ng Jc iLm làm cho

  o Báo cáo k t quF hoIt ng kinh doanh (Statement of các thông tin cung cAp trong báo cáo tài chính tr nên

  Comprehensive Income/ Income Statement) h u ích (thích h p v i nhu c u a ra quy t nh c a

  o Báo cáo l u chuyLn ti n t (Statement of Cash Flows) ng i s d ng).

  o Thuy t minh báo cáo tài chính (Notes to The Financial Các Jc iLm chAt l ng c a BCTC gBm:
  – Phù h p (Relevant)
  Statements)
  – 0áng tin c y ( Reliable)

  – So sánh c (Comparable)

  – D1 hiLu (Understandable)

  0; 0 < = 6> 9 0; 0 < = 6> 9

  1.3.1. PHÙ H>P (RELEVANT) 1.3.2. 0ÁNG TIN C8Y (RELIABLE)

  Thông tin phù h p khi nó giúp cho ng i sE d ng ánh Thông tin áng tin c y không có sai sót tr ng y u và
  giá các s ki n trong quá kh , hi n tIi và t ng lai hoJc phi n di n. Nó ph thu c vào:
  xác nh n/ i u chNnh nh ng ánh giá tr ‘c ây c a h . – Trình bày trung thMc
  Tính phù h p c a thông tin liên quan n n i dung và – Coi tr ng n i dung h n hình thCc
  m c tr ng y u c a thông tin. – Khách quan

  – Th n tr ng

  – 0Dy

  4

 5. 06-Jul-19

  0; 0 < = 6> 9 0; 0 < = 6> 9

  1.3.3. SO SÁNH 06>C (COMPATIBLE) 1.3.4. DP HI

 6. 06-Jul-19

  ? @ 8 ? @ 8

  C s dBn tích (Accrual basis): DN phFi l p BCTC NhAt quán (Consistency): Vi c trình bày và phân loIi
  theo c s k toán dBn tích, ngo i tr các thông tin các khoFn m c trong BCTC phFi nhAt quán (gi ng
  liên quan n các lu ng ti n. nhau t niên này sang niên khác, tr khi:

  Theo c s dBn tích, các giao d ch và sM ki n c a) Có sM thay Ki áng kL v bFn chAt các hoIt ng
  ghi nh n vào th i i m phát sinh, không cHn cC vào c a DN hoJc khi xem xét lIi vi c trình bày BCTC cho
  th i iLm thMc thu, thMc chi ti n và c ghi nh n thAy rSng cDn phFi thay Ki L có thL trình bày m t
  vào sK k toán và báo cáo tài chính c a các k2 k cách h p lý h n các giao d ch và các sM ki n; hoJc
  toán liên quan. b) M t chuQn mMc k toán khác yêu cDu có sM thay Ki
  trong vi c trình bày.

  ? @ 8 ? @ 8

  Tr ng y u và t p h p (Materiality and aggregation): Bù tr (Offsetting): Các khoFn m c Tài s n và N ph i
  T ng khoFn m c tr ng y u phFi c trình bày riêng tr trình bày trên BCTC không c bù tr , tr khi
  bi ttrong BCTC. Các khoFn m c không tr ng y u m t chuQn mMc k toán khác quy nh hoJc cho phép
  c t p h p vào nh ng khoFn m c có cùng tính bù tr .
  chAt hoJc chCc nHng.

  M t thông tin c coi là tr ng y u n u không trình
  bày ho c trình bày thi u chính xác thông tin ó có th
  làm sai l ch áng k BCTC, làm nh h ng n quy t
  nh kinh t c a ng i s d ng BCTC.

  6

 7. 06-Jul-19

  ? @ 8 67 8

  Thông tin có thL so sánh (Comparative information): 2.1. B NG CÂN 0:I KT TOÁN – BÁO CÁO TÌNH HÌNH
  Các thông tin bSng s li u trong BCTC L so sánh TÀI CHÍNH
  gi a các k2 k toán phFi c trình bày t ng ng 2.2. BÁO CÁO KTT QU KINH DOANH
  v i các thông tin b ng s li u trong BCTC c a k 2.3. BÁO CÁO L6U CHUY NG@N HUN
  TÀI S N NG@N C cAu
  NguBn L i nhu n thuDn t H0KD L i nhu n khác
  HUN N> DÀI HUN tài
  lMc kinh
  chính
  t
  TÀI S N DÀI V:N CH9 SV TKng l i nhu n k toán tr ‘c thu
  HUN HWU

  L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p
  Tham kh o M u bi u B ng Cân i k toán (M u B01) – Báo cáo
  tình hình tài chính theo M u bi u B01a-DNN và M u B01b-DNN

  7

 8. 06-Jul-19

  6 < < 6 < <

  Ti n vào Ti n ra
  L u chuyLn ti n t hoIt ng kinh doanh
  Bán hàng Mua HH và
  ( Cash flows from operating activities) SXKD hóa và d ch d ch v cho
  L u chuyLn ti n t hoIt ng Du t v cho KH SXKD

  ( Cash flows from investing activities)
  0Du t Thanh lý $$$ Mua s m
  L u chuyLn ti n t hoIt ng tài chính TSC0 TSC0

  ( Cash flows from financing activities)
  Phát hành Chia cK tCc
  Báo cáo l u chuy n ti n t cho th y kh n!ng t o ra Tài chính trái phi u và và giFm n
  cK phi u hay VCSH
  ti n và tình hình s d ng ti n c a doanh nghi p.

  T T

  Ví d : BCTC công ty niêm y t
  C s l p và chính Bài t p: 66 trang 405
  sách k toán
  Thông tin bK sung
  Công n dM ki n
  SM ki n sau ngày k t
  thúc niên
  Nghi p v quan
  tr ng liên quan n
  các bên h u quan

  8

Download tài liệu Bài giảng Chương 9: Báo cáo tài chính (2019) File Word, PDF về máy