[Download] Tải Bài giảng Chương 8: Tổ chức công tác kế toán – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Chương 8: Tổ chức công tác kế toán

Bài giảng Chương 8: Tổ chức công tác kế toán
Nội dung Text: Bài giảng Chương 8: Tổ chức công tác kế toán

Download


Bài giảng Chương 8: Tổ chức công tác kế toán trình bày các nội dung chính sau: Ý nghĩa và vai trò của tổ chức công tác kế toán, căn cứ và nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán, nội dung tổ chức công tác kế toán.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Chương 8: Tổ chức công tác kế toán – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Chương 8: Tổ chức công tác kế toán File Word, PDF về máy

Bài giảng Chương 8: Tổ chức công tác kế toán

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 8: Tổ chức công tác kế toán

 1. 05-Jul-19

  CH NG 8 M C TIÊU
  T CH C CÔNG TÁC K TOÁN
  Sau khi nghiên c u, ng i h c có th :
  – Hi u c ý ngh a và vai trò c a t ch c
  công tác k toán
  – Bi t c n i dung trong vi c c a t ch c
  công tác k toán trong doanh nghi p

  www.themegallery.com

  N I DUNG
  Tài li u tham kh o
  8.1 Ý NGH A VÀ VAI TRÒ C A T
  Lu t k toán
  CH C CÔNG TÁC K TOÁN Chu n m c k toán Vi t Nam

  8.2 C N C VÀ NHI M V T Thông t s 200/2014/TT-BTC H ng d n ch k
  toán doanh nghi p
  CH C CÔNG TÁC K TOÁN Nguy n Th Loan (Ch biên, 2018), Giáo trình Nguyên
  8.3 N I DUNG T CH C CÔNG TÁC lý k toán: Lý Thuy t – Bài t p – Bài gi i, Nhà xu t b n
  Lao ng.
  K TOÁN
  Võ V n Nh (Ch biên, 2016), Giáo trình Nguyên lý k
  toán, Nhà xu t b n Kinh t Tp. HCM.
  www.themegallery.com 4

  1

 2. 05-Jul-19

  Ý ngh a và vai trò c a t ch c công tác k toán

  Ý ngh a

  8. 1 – Ph c v cho công tác qu n lý ho t ng
  k toán c hi u qu và linh ho t
  Ý NGH A VÀ VAI TRÒ C A T – Nâng cao ch t l ng thông tin k toán
  CH C CÔNG TÁC K TOÁN

  5

  Ý ngh a và vai trò c a t ch c công tác k toán

  Vai trò

  – áp ng yêu c u qu n lý c a doanh nghi p 8. 2
  – Ki!m soát ngu”n l c kinh t c hi u qu
  – Ch ng trong công tác i#u hành ho t ng
  C N C VÀ NHI M V T
  k toán CH C CÔNG TÁC K TOÁN

  8

  2

 3. 05-Jul-19

  8.2. C n c và nhi m v c a t ch c công tác k toán 8.2. C n c và nhi m v c a t ch c công tác k toán

  + C n c vào ch th l v qu n lý kinh t tài chính c a nhà n c, + T ch c khoa h$c và h p lý công tác k toán và b
  Lu t k toán, các chu n m c k toán và ch k toán hi n hành máy k toán…
  + C n c vào các i u kiên c th c a nv
  – T ch c th c hi n các ph %ng pháp k toán, nguyên
  – C n c vào c i m, tính ch t,m c ích ho t ng c a nv
  t&c k toán, ch k toán…
  – C n c vào quy mô, ph m vi ( a bàn) ho t ng c a nv
  – T ch c h ng d n m$i ng ‘i ch p hành các chính
  – C n c vào trình , kh n ng chuyên môn và qu n lý c a i ng
  cán b nhân viên k toán sách ch th! l kinh t tài chính…

  – C n c vào trình trang b và s d ng các ph ng ti n k thu t – T ch c ào t o b”i d (ng i ng) cán b nhân viên
  tính toán c a nv k toán…

  8.3. N i dung t ch c công tác k toán

  8.3.1 T ch c h th ng ch ng t* k toán
  8.3.2 T ch c h th ng tài kho n k toán
  8.3
  8.3.3 T ch c v n d ng ph %ng php tính gi
  N I DUNG T CH C
  8.3.4 T ch c h th ng s k toán
  CÔNG TÁC K! TOÁN
  8.3.5 T ch c th c hi n ch báo cáo k toán
  8.3.6 Hình th c t ch c công tác k toán
  8.3.7 T ch c ki!m tra k toán
  8.3.8 T ch c phân tích ho t ng kinh doanh

  11

  3

 4. 05-Jul-19

  8.3. N i dung t ch c công tác k toán 8.3. N i dung t ch c công tác k toán

  8.3.1. T ch c h th ng ch ng t* k toán 8.3.2 T ch c h th ng tài kho n k toán
  – Xây d ng h th ng danh m c ch ng t*. Quy nh m u
  ch ng t* cho ph h p v i lo i nghi p v và yêu c u qu n T ch c l a ch n các TK h th”ng hóa thông tin:
  lý c a %n v
  – T ch c luân chuy!n, x+ lý, l u tr, và b o qu n ch ng – T ch c v n d ng các TK c p 1 c s d ng # n v cho
  t*. Quy nh ng ‘i ch u trch nhi m ghi nh n thông tin phù h p
  vào các ch ng t* k toán
  – T ch c xây d ng các TK chi ti t (c p 2,3…) h th”ng hoá
  chi ti t thông tin ph c v yêu c$u qu n lý n i b nv

  8.3. N i dung t ch c công tác k toán 8.3. N i dung t ch c công tác k toán

  8.3.3 T ch c v n d ng ph ng pháp tính giá 8.3.4 T ch c h th ng s k toán
  – L a ch n hình th c k toán phù h p v i i u ki n c a nv
  T ch c v n d ng ph ng pháp tính giá xác nh tr giá
  (Nh t ký s cái, Nh t ký chung, Ch ng t ghi s , Nh t ký ch ng t ,
  th c t c a tài s n trong n v . Bao g%m:
  K toán trên máy vi tính)
  L a ch n ph ng pháp tính giá hàng t n kho, ph ng pháp phân
  -T ch c h th”ng s k toán s d ng trong n v c$n chú ý:
  b chi phí, ph ng pháp ánh giá s n ph m d dang, ph ng
  + Ph i có s m b o m i quan h ghi s theo th i gian và ghi theo
  pháp tính giá thành, …
  h th ng
  + Ph i có s m b o m i quan h ghi s t ng h p và ghi s chi ti t
  + Ph i m b o quan h i chi u s li u gi a các s k toán

  4

 5. 05-Jul-19

  8.3. N i dung t ch c công tác k toán 8.3. N i dung t ch c công tác k toán
  8.3.6 Hình th c t ch c công tác k toán
  8.3.5 T ch c th c hi n ch báo cáo k toán
  – Hình th c t ch c b máy k toán t p trung: bao g m 1 phòng k toán
  trung tâm và các nhân viên kinh t các n v ph thu c
  T ch c l p Báo cáo Tài chính, Báo cáo qu n tr
  -Hình th c t ch c b máy k toán phân tán: B máy k toán c t ch c
  -B ng cân “i k toán
  c n v chính (phòng k toán trung tâm) và các n v ph thu c (phòng,
  -Báo cáo k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh
  ban t k toán ph thu c)
  -Báo cáo l u chuy n ti n t
  -Hình th c t ch c b máy k toán v&a t p trung v&a phân tán: B máy
  -Thuy t minh Báo cáo tài chính
  k toán c t ch c phòng k toán trung tâm c a n v và m t s nv
  -Các d toán tiêu th , d toán ho t ng, d toán BCTC ph thu c, còn m t s n v ph thu c khác không t ch c b máy k toán mà
  ch b trí nhân viên kinh t làm nhi m v thu th p ch ng t k toán

  8.3. N i dung t ch c công tác k toán 8.3. N i dung t ch c công tác k toán

  8.3.7 T ch c ki!m tra k toán 8.3.8 T ch c phân tích ho t ng kinh doanh

  – Ki m soát n i b -Các ch’ tiêu ph n ánh hi u qu s d ng v”n
  + Ki m tra tính h p pháp c a nghi p v kinh t -Các ch’ tiêu ph n ánh kh n ng sinh l i
  + Ki m tra tính h p lý c a nghi p v kinh t
  + Ki m tra tính trung th c, chính xác c a nghi p v kinh t -Các ch’ tiêu ph n ánh kh n ng thanh toán
  + Ki m tra các y u t c b n c a ch ng t k toán -Các ch’ tiêu ph n ánh c c u tài chính
  – Ki m tra k t qu ho t ng
  -Các ch’ tiêu ph n ánh vòng quay hàng t%n kho, vòng quay
  – Ki m tra tài s n
  t ng tài s n, k( thu ti n bình quân, …

  5

 6. 05-Jul-19

  Câu h-i ch %ng 8

  1. T ch c v n d ng h th ng tài kho n t ch c x
  lý thông tin k toán th hi n nh ng n i dung nào?
  2. Trình bày mô hình t ch c b máy k toán t p trung.
  3. Xây d ng quy trình luân chuy n ch ng t cho ho t
  ng chi ti n t m ng

  21

  6

Download tài liệu Bài giảng Chương 8: Tổ chức công tác kế toán File Word, PDF về máy