[Download] Tải Bài giảng Chương 8: Kế toán tài sản cố định – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Chương 8: Kế toán tài sản cố định

Bài giảng Chương 8: Kế toán tài sản cố định
Nội dung Text: Bài giảng Chương 8: Kế toán tài sản cố định

Download


Bài giảng Chương 8: Kế toán tài sản cố định trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm về TSCĐ, phân biệt TSCĐ với các khoản đầu tư dài hạn, nguyên tắc, điều kiện và phương pháp ghi nhận TSCĐ,… Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Chương 8: Kế toán tài sản cố định – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Chương 8: Kế toán tài sản cố định File Word, PDF về máy

Bài giảng Chương 8: Kế toán tài sản cố định

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 8: Kế toán tài sản cố định

 1. www.giangblog.com

  Chöông 8
  KEÁ TOAÙN TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH

 2. www.giangblog.com

  Muïc tieâu Chöông 8
   Khaùi nieäm veà TSCĐ
   Phaân bieät TSCĐ vôùi caùc khoaûn ñaàu tö daøi haïn.
   Nguyeân taéc, ñieàu kieän vaø phöông phaùp ghi nhaän TSCĐ.
   Caùc vaán ñeà lieân quan sau khi ghi nhaän ban ñaàu cuûa TSCĐ.
   Haïch toaùn ñöôïc tình hình bieán ñoäng cuûa TSCĐ.
   Naém ñöôïc caùc vaán ñeà lieân quan ñeán khaáu hao TSCÑ.

 3. www.giangblog.com

  8.1. KEÁ TOAÙN TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH (TSCÑ) HÖÕU HÌNH

   8.1.1. Khaùi nieäm

   Taøi saûn coá ñònh höõu hình laø nhöõng taøi saûn coù hình thaùi vaät chaát
  do doanh nghieäp naém giöõ ñeå söû duïng cho hoaït ñoäng saûn xuaát,

  kinh doanh phuø hôïp vôùi tieâu chuaån ghi nhaän TSCÑ höõu hình.

 4. www.giangblog.com

  8.1.2. Tieâu chuaån ghi nhaän
  Boán tieâu chuaån ghi nhận TSCĐ hữu hình:
   (1) Chaéc chaén thu ñöôïc lôïi ích kinh teá trong töông
  lai töø vieäc söû duïng taøi saûn ñoù;
   (2) Nguyeân giaù taøi saûn phaûi ñöôïc xaùc ñònh moät
  caùch ñaùng tin caäy;
   (3) Thôøi gian söû duïng öôùc tính treân 1 naêm;
   (4) Coù ñuû tieâu chuaån giaù trò theo quy ñònh hieän
  haønh.

 5. www.giangblog.com

  8.1.3. Caùc nguyeân taéc tính giaù TSCÑ höõu
  hình
   TSCÑ höõu hình mua saém:
   Nguyeân giaù

   Giaù mua (tröø caùc khoaûn ñöôïc chieát khaáu thöông maïi,
  giaûm giaù)
   Caùc khoaûn thueá (khoâng bao goàm caùc khoaûn thueá
  ñöôïc hoaøn laïi)
   Caùc chi phí lieân quan tröïc tieáp ñeán vieäc ñöa taøi saûn
  vaøo traïng thaùi saün saøng söû duïng

 6. www.giangblog.com

  8.1.3. Caùc nguyeân taéc tính giaù TSCÑ höõu
   TSCÑ höõ u hình
  hìnhthöùc giao thaàu: do ñaà u tö xaâ y döï ng cô baû n theo phöông

   Nguyeân giaù
  – Giaù quyeát toaùn coâng trình ñaàu tö xaây döïng
  – Caùc chi phí lieân quan tröïc tieáp khaùc
  – Leä phí tröôùc baï (neáu coù).

 7. www.giangblog.com

  8.1.3. Caùc nguyeân taéc tính giaù TSCÑ höõu
  hình
   TSCÑ höõu hình mua traû chaäm:

   Nguyeân giaù TSCÑ ñoù ñöôïc phaûn aùnh theo giaù mua
  traû ngay taïi thôøi ñieåm mua
   Khoaûn cheânh leäch giöõa giaù mua traû chaäm vaø giaù
  mua traû tieàn ngay ñöôïc haïch toaùn vaøo chi phí theo
  kyø haïn thanh toaùn, tröø khi soá cheânh leäch ñoù ñöôïc
  tính vaøo nguyeân giaù TSCÑ höõu hình (voán hoùa) theo
  quy ñònh cuûa Chuaån möïc “Chi phí ñi vay”.

 8. www.giangblog.com

  8.1.3. Caùc nguyeân taéc tính giaù TSCÑ
  höõu hình
   TSCÑ höõu hình töï xaây döïng hoaëc töï cheá:

   Nguyeân giaù gồm
  – Giaù thaønh thöïc teá cuûa TSCÑ töï xaây döïng hoaëc töï cheá
  – Chi phí laép ñaët, chaïy thöû
   Tröôøng hôïp doanh nghieäp duøng saûn phaåm do mình saûn xuaát
  ra ñeå chuyeån thaønh TSCÑ:
  – Nguyeân giaù gồm:
  + Chi phí saûn xuaát saûn phaåm
  + Caùc chi phí tröïc tieáp lieân quan ñeán vieäc ñöa TSCÑ vaøo
  traïng thaùi saün saøng söû duïng

 9. www.giangblog.com

  8.1.3. Caùc nguyeân taéc tính giaù TSCÑ höõu
  hình
   TSCÑ höõu hình mua döôùi hình thöùc trao ñoåi:
   Nguyeân giaù TSCÑ höõu hình mua döôùi hình thöùc trao ñoåi
  vôùi moät TSCÑ höõu hình khoâng töông töï hoaëc taøi saûn khaùc
  ñöôïc xaùc ñònh:
  – Theo giaù trò hôïp lyù cuûa TSCÑ höõu hình nhaän veà,
  – Hoaëc giaù trò hôïp lyù cuûa taøi saûn ñem trao ñoåi, sau khi ñieàu
  chænh caùc khoaûn tieàn hoaëc töông ñöông tieàn traû theâm hoaëc
  thu veà

 10. www.giangblog.com

  8.1.7. Phöông phaùp haïch toaùn

   8.1.7.1. Phöông phaùp haïch toaùn caùc nghieäp vuï
  kinh teá chuû yeáu veà taêng TSCÑ
  111,112,331… 211
  Mua TSCĐ

  241
  TSCĐ phải qua quá Đưa TS vào
  trình lắp đặt lâu dài sử dụng
  133

 11. www.giangblog.com

  8.1.7. Phöông phaùp haïch toaùn
   8.1.7.1. Phöông phaùp haïch toaùn caùc nghieäp vuï kinh teá chuû yeáu
  veà taêng TSCÑ
   Mua TSCĐ từ nước ngoaøi:

  111,112,331 211
  (1)

  3333
  (3)
  (2)

  33312
  133
  (4)

 12. www.giangblog.com

  8.1.7. Phöông phaùp haïch toaùn

   8.1.7.1. Phöông phaùp haïch toaùn caùc nghieäp vuï kinh teá chuû yeáu
  veà taêng TSCÑ
   Löu yù: Caùc doanh nghieäp noäp thueá GTGT theo phöông phaùp
  tröïc tieáp thì khoaûn thueá GTGT, TTÑB, thueá nhaäp khaåu (neáu
  TSCÑ nhaäp khaåu) ñöôïc tính vaøo nguyeân giaù.
   + TSCÑ ñöôïc mua töø caùc quyõ chuyeân duøng thì keá toaùn caên cöù
  vaøo NG ñeå chuyeån caùc quyõ naøy thaønh nguoàn voán kinh doanh:
   Nôï TK 414 – Quyõ ñaàu tö phaùt trieån
   Nôï TK 441 – Nguoàn voán ñaàu tö XDCB
   Coù TK 411 – Nguoàn voán kinh doanh

 13. www.giangblog.com

  TSCÑ höõu hình mua döôùi hình thöùc trao ñoåi vôùi TSCÑ
  höõu hình töông töï

  211_TSCÑ trao ñoåi Giaù trò coøn laïi 211-TSCÑ nhaän veà

  214
  Giaù trò khaáu hao

 14. www.giangblog.com

  TSCÑ höõu hình mua döôùi hình thöùc trao ñoåi vôùi TSCÑ
  höõu hình khoâng töông tö
   Khi giao TSCÑ höõu hình cho beân trao ñoåi:

  211_TSCÑ trao ñoåi Giaù trò coøn laïi 811

  214
  Giaù trò khaáu hao

 15. www.giangblog.com

  TSCÑ höõu hình mua döôùi hình thöùc trao ñoåi vôùi TSCÑ
  höõu hình khoâng töông tö

   Ghi taêng thu nhaäp do trao ñoåi TSCÑ

  711 131
  (giaù trò hôïp lyù cuûa TSCÑ
  ñöa ñi trao ñoåi)
  3331
  Thueá GTGT phaûi
  noäp (neáu coù)

 16. www.giangblog.com

  Khi nhaän ñöôïc TSCÑ do trao ñoåi, ghi taêng
  TSCÑ:
  131 211-TSCÑ nhaän veà
  (giaù trò hôïp lyù cuûa TSCÑ
  nhaän ñöôïc do trao ñoåi)

  (thueá GTGT ñöôïc 133
  khaáu tröø (neáu coù)

 17. www.giangblog.com

  Xöû lyù cheânh leäch do trao ñoåi khoâng töông
  töï
  (giaù trò hôïp lyù cuûa TSCÑ ñi trao ñoåi < giaù trò
  hôïp lyù cuûa TSCÑ nhaän veà )
  111,112 131

  (giaù trò hôïp lyù cuûa TSCÑ ñi trao ñoåi < giaù trò
  hôïp lyù cuûa TSCÑ nhaän veà )

 18. www.giangblog.com

  8.1.7.2. Phöông phaùp haïch toaùn caùc nghieäp vuï kinh teá chuû
  yeáu veà giaûm TSCÑ

   Khi nhöôïng baùn TSCÑ

  211 214
  (giaù trò hao moøn)

  (giaù trò coøn laïi) 811

 19. www.giangblog.com

  8.1.7.2. Phöông phaùp haïch toaùn caùc nghieäp vuï kinh teá chuû
  yeáu veà giaûm TSCÑ

   Khi nhöôïng baùn TSCÑ

  111,112,.. 811
  (chi phí do nhöôïng baùn)

  133
  Thueá GTGT(neáu coù)

 20. www.giangblog.com

  8.1.7.2. Phöông phaùp haïch toaùn caùc nghieäp vuï kinh teá chuû
  yeáu veà giaûm TSCÑ

   Khi nhöôïng baùn TSCÑ

  711 111,112,131,…
  (thu nhaäp do nhöôïng baùn)

  3331
  Thueá GTGT phaûi
  noäp (neáu coù)

Download tài liệu Bài giảng Chương 8: Kế toán tài sản cố định File Word, PDF về máy