[Download] Tải Bài giảng Chương 7: Sổ kế toán và hình thức kế toán – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Chương 7: Sổ kế toán và hình thức kế toán

Bài giảng Chương 7: Sổ kế toán và hình thức kế toán
Nội dung Text: Bài giảng Chương 7: Sổ kế toán và hình thức kế toán

Download


Bài giảng Chương 7: Sổ kế toán và các hình thức kế toán trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm và các yêu cầu của sổ kế toán, các loại kế toán, các loại sổ kế toán, kỹ thuật ghi sổ, sửa sổ kế toán, các hình thức kế toán áp dụng tại các doanh nghiệp.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Chương 7: Sổ kế toán và hình thức kế toán – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Chương 7: Sổ kế toán và hình thức kế toán File Word, PDF về máy

Bài giảng Chương 7: Sổ kế toán và hình thức kế toán

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 7: Sổ kế toán và hình thức kế toán

 1. 05-Jul-19

  CH NG 7 M C TIÊU
  S K TOÁN & CÁC HÌNH TH C K TOÁN
  Sau khi nghiên c u, ng i h c có th n m c:

  1. Khái ni m và các yêu c u c a s k toán;
  2. Các lo i s k toán;
  3. K thu t ghi s , s a s k toán;
  4. Các hình th c k toán áp d ng t i các doanh nghi p.
  – Nh t ký-S cái
  – Nh t ký chung
  – Ch ng t ghi s
  – Nh t ký ch ng t
  www.themegallery.com

  N I DUNG
  Tài li u tham kh o
  7.1 S K TOÁN
  Lu t k toán
  7.2 CÁC HÌNH TH C K TOÁN Chu n m c k toán Vi t Nam
  Thông t s 200/2014/TT-BTC H ng d n ch k
  toán doanh nghi p
  Nguy n Th Loan (Ch biên, 2018), Giáo trình Nguyên
  lý k toán: Lý Thuy t – Bài t p – Bài gi i, Nhà xu t b n
  Lao ng.
  Võ V n Nh (Ch biên, 2016), Giáo trình Nguyên lý k
  toán, Nhà xu t b n Kinh t Tp. HCM.
  www.themegallery.com 4

  1

 2. 05-Jul-19

  7.1.1. Khái ni m và yêu c%u i v i s k toán

  7.1.1.1 Khái ni m

  7. 1 S k toán là nh ng quy n s ho c t s c xây
  d ng theo m u, có liên h ch t ch v i nhau dùng

  S K TOÁN ghi chép các nghi p v kinh t phát sinh trên c!
  s” s li u c a ch#ng t$ k toán
  S k toán là bi u hi n v t ch t c th c a
  ph !ng pháp tài kho n

  Ghi chép trên s k toán là s th hi n nguyên lý
  c a ph !ng pháp ghi s kép

  5 6

  7.1.1. Khái ni m và yêu c%u i v i s k toán 7.1.1. Khái ni m và yêu c%u i v i s k toán

  7.1.1.2. Yêu c u i v i s k toán
  7.1.1.1 Khái ni m
  K t c u khoa h c, h p lý, m b o thu n ti n cho vi c ghi
  chép, h th ng hóa, t ng h p thông tin
  L u ý: Tr ng h p S k toán l p trên máy vi tính
  c ng ph i th hi n y các ch tiêu quy nh cho M i n v có m t h th ng s k toán cho m t k k toán c n
  t ng m u s . Cu i k k toán (tháng, quý, n m), sau c vào h th ng s k toán c a BTC
  khi ã hoàn t t vi c khoá s theo quy nh cho t ng lo i Thu n ti n trong ng d ng các ph ng ti n k thu t
  s , n v ph i in ra gi y toàn b! s k toán t ng h p, S k toán ph i m b o nh ng n i dung ch y u nh ngày
  s k toán chi ti t và ph i óng thành t ng quy n, ký
  tháng ghi s , s hi u và ngày tháng c a ch ng t dùng làm c n
  tên, óng d u, xác nh n c a Th tr “ng n v nh s
  l p b#ng tay. c ghi s , s ti n và n i dung c a nghi p v kinh t phát sinh, s
  d u k , s phát sinh trong k , s d cu i k

  7 8

  2

 3. 05-Jul-19

  7.1.2. Các lo&i s k toán 7.1.2. Các lo&i s k toán

  M i n v k toán ch có m t h th ng s k toán ND ghi C u Hình
  PP ghi
  chép trúc s th#c s
  cho m t k k toán n m chép

  S k toán có nhi u lo i. Có th phân lo i s k
  • S ghi theo • S k • S theo ki u
  toán theo các tiêu th c sau: trình t th i m t bên • S t r i
  toán t ng
  gian
  – Theo ph ng pháp ghi chép h p • S theo ki u • S óng
  • S ghi theo hai bên thành
  – Theo n i dung ghi chép • S k
  h th ng quy n
  toán chi • S theo lo&i
  – Theo k t c u (c u trúc) s ti t
  • S liên h p bàn c
  – Theo hình th c t ch c s

  www.themegallery.com
  9

  7.1.3. K’ thu t m” s , ghi s , khóa s và 7.1.3. K’ thu t m” s , ghi s , khóa s và
  s(a s k toán s(a s k toán

  7.1.3.1. M s
  7.1.3.1. M” s
  S k toán ph i m vào u k k toán n m.
  i v i nh ng n v k toán m i thành l p, s k
  7.1.3.2. Ghi s toán ph i m k t ngày thành l p.
  u niên k toán, c n c vào s d cu i k tr c
  7.1.3.3. Khóa s k toán và yêu c u qu n lý c th c a t ng i t ng k toán
  trong k , xây d ng m u s và ghi s d u k vào
  s , có th óng thành quy n ho c t r i.
  7.1.3.4. S a s k toán
  Ng i i di n theo pháp lu t và k toán tr ng ph i
  có trách nhi m ký duy t tr c khi s d ng
  11 12

  3

 4. 05-Jul-19

  7.1.3. K’ thu t m” s , ghi s , khóa s và 7.1.3. K’ thu t m” s , ghi s , khóa s và
  s(a s k toán s(a s k toán

  7.1.3.2. Ghi s ( i u 27 – Lu t k toán )
  M i s li u ghi trên s k toán b!t bu c ph i có ch ng t h p
  7.1.3.3. Khóa s k toán
  pháp, h p l ch ng minh. n v k toán ph i khóa s k toán tr c khi l p báo
  S k toán ph i ghi k p th i, rõ ràng, y theo các n i dung cáo tài chính và các tr ng h p khóa s k toán khác
  c a s . S li u, thông tin ghi vào s k toán ph i chính xác, theo quy nh c a pháp lu t ( Ki m kê t xu t, sát nh p
  trung th c, úng v i s k toán. chia tách, chuy n hình th c s h u, ình ch% ho t ng,
  S li u ghi trên s k toán c a n m sau ph i k ti p s li u ghi gi i th DN . . .)
  trên s k toán n m tr c li”n k”. S k toán ph i ghi liên t c
  t khi m s n khi khoá s
  Cu i k , khóa s b#ng cách g ch ngang t trái sang
  Ghi b#ng tay: ghi b#ng bút m c, không ghi xen thêm vào phía ph i, c ng s phát sinh trong k và tính ra s d cu i k
  trên ho c phía d i, không ghi ch$ng lên nhau, không ghi cách trên s .
  dòng Công vi c th c hi n bao g$m: C ng phát sinh, tính s
  Ghi s b#ng máy vi tính: DN c l a ch n mua ho c t xây
  d ng hình th c k toán trên máy vi tính cho phù h p. d cu i k , chuy n c t cân i, ki m tra
  13 14

  7.1.3. K’ thu t m” s , ghi s , khóa s và
  7.1.3.4 S)A S K TOÁN
  s(a s k toán

  7.1.3.4. S(a s k toán 1 2 3

  i”u 28 – Lu t k toán PP c i chính PP ghi s âm PP ghi b sung
  “ Khi phát hi n s k toán ghi b#ng tay có sai sót thì G ch 1 ng th$ng • Ghi l i b#ng m(c
  không c t&y xóa làm m t d u v t thông tin, s li u xóa b% ch& ghi sai % (trong ngo)c L p “ch ng t ghi
  Ghi s (ch’) úng n) bút toán ã s ” và ghi thêm s
  ghi sai mà ph i s a ch a theo m t trong các ph ng b#ng m(c th ng, ghi sai h y chênh l ch thi u
  pháp sau”: phía trên cho
  – Ph ng pháp c i chính Có ch’ ký c a KTT • Ghi l i bút toán
  – Ph ng pháp ghi b sung (ph trách k toán) úng b#ng m(c
  – Ph ng pháp ghi s âm bên c nh ch& s a th ng.

  www.themegall
  15 ery.com 16

  4

 5. 05-Jul-19

  7.2.1. Khái ni m hình th#c k toán

  7.2 Hình th c k toán là bi u hi n c a h th ng t
  ch c s k toán dùng ghi chép, t ng h p, h
  th ng hóa s li u k toán t ch ng t g c t ó
  CÁC HÌNH TH C có th l p các báo cáo k toán theo m t trình t và
  ph ng pháp nh t nh.
  K TOÁN

  17 18

  7.2.1. Khái ni m hình th#c k toán 7.2.2 Các hình th#c k toán

  Các hình th c k toán
  Các n i dung c! b n c a hình th#c k toán: ang c áp d ng t i Vi t Nam
  S l ng s k toán, k t c u t ng lo i s ;
  Trình t và ph ng pháp ghi chép vào t ng lo i s ;
  M i quan h gi a các lo i s v i nhau trong quá
  trình x lý thông tin.
  Nh t ký Nh t ký Ch ng Nh t ký K toán
  s cái chung t ch ng t trên
  Ghi s máy VT

  19 20

  5

 6. 05-Jul-19

  7.2.2 Các hình th#c k toán 7.2.2.1 HÌNH TH C NH+T KÝ – S CÁI

  Vi c l a ch n hình th c k toán nào áp d ng ph i T t c các nghi p v kinh t tài chính phát sinh
  c n c vào c i m, qui mô ho t ng s n xu t, kinh * c c k t h p ghi chép theo trình t( th i gian và
  tr ng theo n!i dung kinh t trên cùng m!t cu n s k
  doanh c a doanh nghi p; trình nhân viên k toán;
  i u ki n và ph ng ti n tính toán. toán t ng h p duy nh t là Nh t ký – S cái.

  Các lo&i • Nh t ký – S cái
  s KT
  • S và th* k toán chi ti t.

  www.themegallery.com
  21

  7.2.2.1 HÌNH TH C NH+T KÝ – S CÁI 7.2.2.1 HÌNH TH C NH+T KÝ – S CÁI
  B :………………….. NH+T KÝ – S CÁI

  *!n v : ……………. Tháng …… n m………
  *!n v tính: Tri u ,ng

  á

 7. NH+T KÝ S CÁI

  #

  “!

  TT Ngày Ch ng t Di+n Tài kho n S TK 111 TK 112
  ghi s gi i ti,
  S hi u Ngày N Có N Có N Có
  n

  Á

  “!

  á á á

  à
  $
  #

  %
  #

  &’
  (

  )

  *+
  – ,
  www.themegallery.com www.themegallery.com

  6

 8. 05-Jul-19

  7.2.2.1 HÌNH TH C NH+T KÝ – S CÁI 7.2.2.2 HÌNH TH C NH+T KÝ CHUNG

  T t c các NVKT phát sinh ,u ph i c ghi
  u i m vào s Nh t ký chung, theo trình t( th i gian
  * c
  tr ng phát sinh và theo n!i dung kinh t . Sau ó l y
  M us !n gi n, d ki m tra, i chi u s li u trên các s Nh t ký ghi vào s cái
  theo t ng nghi p v phát sinh.
  Nh c i m
  • S nh t ký chung
  • Khó phân công công vi c
  Các lo&i • S nh t ký )c bi t
  • Ch- thích h p v i !n v có quy mô h.at ng s KT • S cái
  nh/, s l ng nghi p v không nhi0u • S và th* k toán chi ti t.

  www.themegallery.com www.themegallery.com

  7.2.2.2 HÌNH TH C NH+T KÝ CHUNG 7.2.2.2 HÌNH TH C NH+T KÝ CHUNG
  NH+T KÝ CHUNG NH+T KÝ THU TI1N
  Tháng …… n m……… Tháng …… n m………
  *!n v tính: Tri u ,ng
  *!n v tính: Tri u ,ng

  Ngày Ch ng t Di+n gi i Ghi N Ghi có các TK
  Ngày Ch ng t Di+n gi i -ã ghi S hi u S phát sinh
  ghi s S Ngày TK 111 131 511 512 515 TK khác
  ghi s S Ngày s cái TK N Có
  S S ti,n
  hi u

  C!ng chuy n trang sau
  C!ng trang 1
  www.themegallery.com www.themegallery.com

  7

 9. 05-Jul-19

  7.2.2.2 HÌNH TH C NH+T KÝ CHUNG 7.2.2.2 HÌNH TH C NH+T KÝ CHUNG
  S CÁI Ch#ng t$ g c
  Tên tài kho n: Ti0n m t – S hi u: 111
  Tháng …… n m……
  *!n v tính: Tri u ,ng Nh t ký
  S , th2 k
  chuyên dùng NH+T KÝ CHUNG toán chi ti t
  Ch ng t Di+n gi i Trang TK S ti,n
  S Ngày nh t i ng N Có
  ký B ng t ng
  S cái
  S d uk 200 h p chi ti t

  B ng cân is
  phát sinh

  Ghi h3ng ngày
  Ghi cu i k4 Báo cáo tài chính

  C!ng s phát sinh * i chi u, ki m tra
  S d cu i k
  www.themegallery.com www.themegallery.com

  7.2.2.2 HÌNH TH C NH+T KÝ CHUNG 7.2.2.3 HÌNH TH C CH NG T6 GHI S

  u i m
  * c
  M u s !n gi n, d ghi chép, d phân công tr ng
  công vi c .

  Nh c i m

  • Kh i l ng công vi c t ng do ghi chép trùng Các lo&i
  l5p nhi0u s KT ! ” # # !
  $ %
  • Ch- thích h p v i nh ng doanh nghi p có quy
  mô l n
  www.themegallery.com www.themegallery.com

  8

 10. 05-Jul-19

  7.2.2.3 HÌNH TH C CH NG T6 GHI S 7.2.2.3 HÌNH TH C CH NG T GHI S
  M u ch#ng t$ ghi s
  Ch#ng t$ g c…
  &3 45 # 65 . # 7
  & 8 S qu’… CT – GS S k toán chi ti t

  S cái S ng ký CT-GS

  B ng i chi u SPS B ng chi ti t SPS

  3
  Báo cáo Tài chính và các báo cáo k toán khác
  & ‘( ) ‘* + ,- . ‘*
  / $0 12 / $0 12 / $0 12 34

  7.2.2.3 HÌNH TH C CH NG T6 GHI S 7.2.2.4 HÌNH TH C NH+T KÝ – CH NG T6

  !”
  u i m
  #” $ %
  & ‘ (
  * c ” # # ” ) * +,
  9:5 + ! $4; $ 5? 6 ” @ @ ,6
  01 2. 3 % ” / “01 45 %& ” $,
  A
  678 ” 0952. 2: 45 # !” 3
  ; < = 545; >?
  Nh c i m
  3 ,
  B < C D$ # ‘ @ ,6
  Các ? ! ” @*AB ?+C
  75$,6 = >4E , 5# A
  lo&i D; ” *ABD; ” +C
  s .E *095 & ! ? ! ” @+ C
  www.themegallery.com KT . F G , www.themegallery.com

  9

 11. 05-Jul-19

  7.2.2.4 HÌNH TH C NH+T KÝ – CH NG T6 7.2.2.4 HÌNH TH C NH T KÝ – CH NG T

  M u Nh t ký – Ch#ng t$
  Nh t ký ch#ng t$ S 2 – Ghi Có TK 112 – Ti0n g(i Ngân hàng Ch#ng t$ g c
  Tháng n m

  S k toán ct
  C!ng S qu’… B ng kê B ng PB
  Ghi có TK 112 – TGNH
  CT N!i Có TK
  S Ghi n các TK
  dung 112
  TT Nh t ký CT
  111 133 151 152 153 156 211 311 …
  S N
  B ng chi ti t SPS
  S cái

  Báo cáo tài chính và các báo cáo k toán khác
  ã ghi s Cái ngày….tháng….n m
  Ng i ghi s K toán tr “ng Giám c
  37 38

  7.2.2.4 HÌNH TH C NH+T KÝ – CH NG T6 7.2.2.5 HÌNH TH C K TOÁN TRÊN MÁY VI TÍNH

  u i m c tr ng:
  Công vi c k toán c th c hi n theo m t ch ng trình
  B != FG # ‘ @ ,6 < )>. ph n m m k toán trên máy vi tính
  @ ,6 75 $ @ – (

  Nh c i m S k toán:
  Ph n m m k toán c thi t k theo hình th c k toán
  9:5 H$I J F3 ! nào thì s d ng s c a hình th c ó
  8 K 3 5L1 =@ > A

  www.themegallery.com
  40

  10

 12. 05-Jul-19

  7.2.2.5 HÌNH TH C K TOÁN TRÊN MÁY VI TÍNH Ví d ch !ng 7
  Ngày 05/09/N, k toán v t t phát hi n s ti”n
  S k toán trên phi u xu t kho s 105 ngày 03/09/N, s ti”n
  Ch ng t k toán
  S t ng h p 17.200.000 ã c ghi s cái TK 152 nh sau:
  PH N M M
  S chi ti t S cái TK 152
  K TOÁN Ch ng t Di’n gi i TK S ti”n
  B ng t ng h p S Ngày i N Có
  ch ng t k toán ng
  -Báo cáo TC 105 3/9/N Xu t NVL 621 12.700.000
  cùng lo i -Báo cáo QT s n xu t
  s n ph&m
  MÁY VI TÍNH
  Yêu c u: L a ch n ph ng pháp thích h p ! i u ch”nh s
  ti n ghi sai trên s k toán 152
  41 42

  Ví d 2: Bài t p

  Ngày 30/9/N, k toán phát hi n s ti,n c a phi u chi 10
  ngày 8/9/N có n!i dung “ Chi hoa h.ng bán hàng”, s ti,n Câu h(i và bài t p ch ng 7, Nguy’n Th Loan (Ch
  16.500.000 ã c ghi s cái TK 111 nh sau:
  biên, 2018), Giáo trình Nguyên lý k toán: Lý Thuy t – Bài
  S cái TK 111
  t p – Bài gi i, Nhà xu t b n Lao ng.
  Ch ng t Di#n gi i TK S ti n
  S Ngày i N Có
  ng
  10 8/9/N Chi ti”n 641 15.600.000
  hoa h$ng
  bán hàng

  Yêu c u: L a ch n ph ng pháp thích h p ! i u ch”nh s
  ti n ghi sai trên s k toán 111
  43 44

  11

Download tài liệu Bài giảng Chương 7: Sổ kế toán và hình thức kế toán File Word, PDF về máy