[Download] Tải Bài giảng Chương 7: Kế toán tiêu thụ – xác định kết quả kinh doanh (2019) – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Chương 7: Kế toán tiêu thụ – xác định kết quả kinh doanh (2019)

Bài giảng Chương 7: Kế toán tiêu thụ – xác định kết quả kinh doanh (2019)
Nội dung Text: Bài giảng Chương 7: Kế toán tiêu thụ – xác định kết quả kinh doanh (2019)

Download


Bài giảng Chương 7: Kế toán tiêu thụ – xác định kết quả kinh doanh (2019) trình bày các nội dung chính sau: Quy trình thực hiện nghiệp vụ bán hàng, kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, kế toán giá vốn hàng bán, kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Chương 7: Kế toán tiêu thụ – xác định kết quả kinh doanh (2019) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Chương 7: Kế toán tiêu thụ – xác định kết quả kinh doanh (2019) File Word, PDF về máy

Bài giảng Chương 7: Kế toán tiêu thụ – xác định kết quả kinh doanh (2019)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 7: Kế toán tiêu thụ – xác định kết quả kinh doanh (2019)

 1. 06-Jul-19
 2. Ch ng 7 s giúp ng i h c:

  Hi u quy trình th c hi n nghi p v bán hàng th c t
  Nh n bi t các lo i doanh thu và chi phí phát sinh t
  ho t ng bán hàng, ho t ng tài chính và ho t ng
  khác
  Ghi nh n và theo dõi các lo i doanh thu và chi phí phát
  sinh t i doanh nghi p s n xu t
  Bi t ph ng pháp k toán KQKD c a DN s n xu t
  Trình bày thông tin v KQKD trên BCTC

  2

  N I DUNG CH NG 7

  Lu t k toán s 03/2003/QH11. 1. QUY TRÌNH TH C HI N NGHI P V BÁN
  M t s chu n m c k toán Vi t Nam (Chu n HÀNG
  m c s 14, 17).
  2. K TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG
  Thông t 200/2014/TT-BTC C P D CH V
  Giáo trình K Toán tài chính tr ng ih c
  Ngân Hàng. 3. K TOÁN GIÁ V N HÀNG BÁN
  Giáo trình K Toán tài chính tr ng ih c 4. K TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG, CHI PHÍ
  Kinh t TP.HCM – PGS.TS Bùi V n D ng. QU N LÝ DOANH NGHI P
  Báo cáo tài chính c a các DN niêm y t.

  3 4

  1

 3. 06-Jul-19

  N I DUNG CH NG 7 1. QUY TRÌNH TH C HI N NGHI P V BÁN HÀNG

  5. K TOÁN DOANH THU HO T !NG TÀI
  CHÍNH, CHI PHÍ TÀI CHÍNH

  6. K TOÁN THU NH”P KHÁC, CHI PHÍ KHÁC

  7. K TOÁN CHI PHÍ THU TNDN HI N HÀNH

  8. K TOÁN K T QU KINH DOANH

  9. TRÌNH BÀY THÔNG TIN V# K T QU KINH
  DOANH LÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  5 6

  1. QUY TRÌNH TH C HI N NGHI P V BÁN HÀNG 2. K TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CCDV

  CÁC PH NG TH C BÁN HÀNG: 2.1 NH$NG V N # CHUNG
  2.2 CH%NG T& K TOÁN
  Tiêu th tr c ti p 2.3 TÀI KHO N K TOÁN
  2.4 PH’ ( NG PHÁP K TOÁN M!T S
  Tiêu th chuy n hàng ch ch p nh n NGHI P V CH) Y U

  Bán hàng i lý, ký g i

  Bán hàng tr góp

  7 8

  2

 4. 06-Jul-19

  2.1 NH NG V N CHUNG 2.1.1 M T S KHÁI NI M

  2.1.1 M!T S KHÁI NI M •Là t+ng giá tr, các l-i ích kinh t DN thu
  2.1.2 NGUYÊN T*C K TOÁN DOANH THU DOANH -c trong k. KT, phát sinh t các H SXKD
  THU thông th ng c a DN, góp ph/n làm t ng
  2.1.3 I#U KI N GHI NH”N DOANH THU VCSH

  DOANH • Là giá tr, s n ph m hàng hoá d,ch v
  THU BH
  và mà DN ã bán, ã cung c p cho khách
  CCDV hàng -c xác ,nh là tiêu th

  CHI T • Là kho n ti n ng i bán gi m tr cho
  KH U
  THANH ng i mua, do ng i mua thanh toán
  TOÁN ti n mua hàng tr 0c th i h n h-p 1ng

  9 10

  2.1.1 M T S KHÁI NI M 2.1.2 NGUYÊN T C K TOÁN DOANH THU

  + Doanh thu -c ghi nh n t i th i i m
  CÁC KHO N GI M TR& DOANH THU phát sinh giao d,ch
  (Revenue Reductions) + Khi ch2c ch2n thu -c l-i ích kinh t
  + Xác ,nh b3ng giá tr, h-p lý các kho n
  -c quy n nh n
  + Không phân bi t ã thu hay s thu ti n
  • Chi t kh u th ng m i (Sale Discount/
  Trade discount)
  • Hàng bán b, tr l i ( Sales Returns)
  • Gi m giá hàng bán (Sales Rebates/ m b o nguyên t2c phù h-p gi4a doanh thu
  Devaluation of sales/ Sale allowances) và chi phí t o ra doanh thu ó

  11 12

  3

 5. 06-Jul-19

  2.1.2 NGUYÊN T C K TOÁN DOANH THU 2.1.3 I U KI N GHI NH N DOANH THU

  Doanh thu không bao g1m các kho n thu h ã chuy n giao ph/n l0n r i ro và l-i ích liên
  bên th5 ba: Các lo i thu gián thu ph i n p:
  thu GTGT, thu XK, thu TT B, thu BV môi quan n hàng cho khách hàng
  tr ng … ã chuy n giao quy n qu n lý hàng cho khách
  hàng
  DT -c coi là ch a th c hi n n u: S ti n xác ,nh -c 1 cách áng tin c y
  + DN còn có trách nhi m th c hi n các ngh6a ã ho7c s thu l-i ích kinh t t giao d,ch bán
  v trong t ng lai (tr b o hành thông hàng
  th ng)
  + Và ch a ch2c ch2n thu -c l-i ích kinh t Xác ,nh -c chi phí liên quan n giao d,ch
  + Không ph thu c ã phát sinh dòng ti n bán hàng
  hay ch a. (VAS 14)

  13 14

  2.2 CH NG T K TOÁN 2.3 TÀI KHO N K TOÁN

  Hóa n bán hàng TK 511 – Doanh thu bán hàng và CCDV
  Hóa n GTGT (B TC phát hành ho7c DN t TK 521 – Các kho n gi m tr doanh thu:
  in) + TK 5211 – Chi t kh u th ng m i
  Hoá n kiêm phi u xu t kho + TK 5212 – Hàng bán b, tr l i
  Phi u xu t kho + TK 5213 – Gi m giá hàng bán
  B ng thanh toán hàng i lý, hàng ký g8i TK 3387 – Doanh thu ch a th c hi n
  TK 333 – Thu và các kho n ph i n p NN
  TK 131 – Ph i thu khách hàng

  15 16

  4

 6. 06-Jul-19

  2.4 PH NG PHÁP K TOÁN
  2.3 ACCOUNTS M TS NGHI P V CH Y U

  TK 511 – Sales of Goods and Rendering of BÁN HÀNG TRONG N C: (Domestic Sales)
  Services VAT KH U TR , VAT TR C TI P:
  TK 521 – Sale deductions:
  + TK 5211 – Trade discount TK 511 TK 11-, 131
  + TK 5212 – Sales Returns Giá bán
  ch a BG
  + TK 5213 – Sales Allowances VAT

  TK 3387 – Unearned Revenue
  TK 3331
  TK 333 – Taxes and other payables to the
  State Budget
  TK 131 – Accounts Receivable
  17 18

  2.4 PH NG PHÁP K TOÁN 2.4 PH NG PHÁP K TOÁN
  M TS NGHI P V CH Y U M T S NGHI P V CH Y U

  BÁN HÀNG TRONG N C: BÁN HÀNG TRONG N’ 9 C
  VAT TR C TI P: TH không tách c thu GTGT ra DN xu t kho 1.000 SP-A cho c:a hàng, n giá
  kh i doanh thu ngay
  TK 11-,131
  bán: 60/SP-A ch a bao g1m 10% thu GTGT,
  TK 511
  khách hàng H ch p nh n thanh toán sau 30
  Giá bán HH
  ngày.
  ã BG VAT

  nh k , KT th c hi n xác nh thu GTGT phái n p, ghi BÀI GI I
  gi m doanh thu:
  TK 3331 TK 511

  ST VAT

  19 20

  5

 7. 06-Jul-19

  2.4 PH NG PHÁP K TOÁN 2.4 PH NG PHÁP K TOÁN
  M TS NGHI P V CH Y U M TS NGHI P V CH Y U

  XU T KH U SP, HH (Exports of goods) (1) 15-3-N
  Xu t kh u 50.000SP-A
  TK 511 TK 111,112,131
  Giá hoá n theo FOB: 12 USD/SP
  Th i h n thanh toán 30 ngày
  T; giá: 20.130 – 20.230 /USD
  TK 3333 Thu xu t kh u: 8%
  Hàng ã giao cho KH

  21 22

  2.4 PH NG PHÁP K TOÁN 2.4 PH NG PHÁP K TOÁN
  M TS NGHI P V CH Y U M TS NGHI P V CH Y U

  BÀI GI I (2). 15-4-N
  Nhà nh p kh u NN thanh toán toàn b ti n
  hàng mua ngày 15-3-N
  NH ã báo Có tài kho n ti n g:i USD c a DN
  T; giá mua: 20.050 /USD, T; giá bán:
  20.150 /USD
  (3). N P THU XK (NH Ã BÁO N )

  23 24

  6

 8. 06-Jul-19

  2.4 PH NG PHÁP K TOÁN 2.4 PH NG PHÁP K TOÁN
  M TS NGHI P V CH Y U M TS NGHI P V CH Y U

  BÀI GI I: BÁN HÀNG TR GÓP (Installment Sales)
  TK 131 TK TI N
  2. TK 511
  (1b) ST TR
  GB (1a) NGAY
  TR
  NGAY GT H P NG
  (2a) THU G C + LÃI
  TK 3331
  ( nh k )

  3. VAT
  TK 515
  TK 3387

  LÃI
  (2b)Ghi nh n lãi tr góp
  ( nh k )

  25 26

  2.4 PH NG PHÁP K TOÁN 2.4 PH NG PHÁP K TOÁN
  M TS NGHI P V CH Y U M TS NGHI P V CH Y U

  BÁN HÀNG TR CH M (TH CÓ TÍNH LÃI TR CH M) BÁN HÀNG TR GÓP
  ( Deferred Sales) THÁNG 6
  TK 511 Bán tr góp 500 SP-A, thu su t GTGT 10%
  TK 131
  TK 111, 112 Th i gian tr góp 10 tháng, tr u hàng tháng
  GB
  Gía bán tr góp 7.230/sp ( ã bao g m VAT)
  GB + VAT + LÃI THU G C, LÃI KH –X tr ngay 20% GT h p ng b ng TM
  TK 3331 (khi n h n)
  GB tr ngay ch a có VAT 6.300/sp
  VAT
  TK 515 THÁNG 7:
  TK 3387 KH-X chuy n kho n tr góp k th! 1 (NH ã báo
  Ghi nh n DT TC có)
  LÃI
  Phân b” DT ch a th#c hi$n vào DT H TC
  27 28

  7

 9. 06-Jul-19

  2.4 PH NG PHÁP K TOÁN 2.4 PH NG PHÁP K TOÁN
  M TS NGHI P V CH Y U M TS NGHI P V CH Y U
  BÁN HÀNG TR GÓP
  KT CÁC KHO N GI M TR CHO KHÁCH HÀNG
  THÁNG 6
  TK 111, 112 TK 521 TK 511

  CK GI M TR IV I
  KH
  K/C CK GI M TR CHO KH

  THÁNG 7: TK 131

  TK 3331

  29 30

  2.4 PH NG PHÁP K TOÁN 2.4 PH NG PHÁP K TOÁN
  M T S NGHI P V CH Y U M T S NGHI P V CH Y U

  KT CÁC KHO N GI M TR& CHO KH KT CÁC KHO N GI M TR& CHO KH
  Bài gi i
  1/5/N: Giao 1.000 SP-A cho KH-M tr, giá bán:
  55.000 ( ã b/g 10% thu GTGT) thu b3ng
  TGNH

  10/5/N: KH-M báo có 30 SP-A b, l

 10. 06-Jul-19

  S K TOÁN T NG H P DOANH THU 3. K TOÁN GIÁ V N HÀNG BÁN

  TK 511
  TK 911 TK 111, 112 3.1 NH$NG V N # CHUNG
  DT BH TH C 3.2 CH%NG T& K TOÁN
  K/C DTT HI N
  3.3 TÀI KHO N K TOÁN
  TK 131 3.4 PH’ ( NG PHÁP K TOÁN M!T S
  TK 333 NGHI P V CH) Y U
  DT BÁN CH!U
  THU XK, TT B, GTGT (tt)
  N u có
  TK 521

  K/C CK gi m tr

  T”NG DT 33 34

  3.1 NH NG V N CHUNG 3.1 NH NG V N CHUNG

  Khái ni m NGUYÊN T*C K TOÁN:
  Giá v n hàng bán (Cost of good sold): là giá DN l a ch n ph ng pháp k toán hàng t1n kho:
  thành s n xu t th c t c a thành ph m, d,ch KKTX (perpetual inventory system), KK K
  v ã tiêu th (periodic inventory system)
  Ngoài ra, GVHB còn bao g1m: CP NVL tr c ti p, DN l a ch n cách tính giá xu t kho thành ph m:
  CP NC tr c ti p trên m5c bình th ng; DPGG FIFO (First in – First out) , BQGQ (weighted
  HTK… average) liên hoàn, BQGQ CK, giá th c t ích
  danh ( Specific identification).

  35 36

  9

 11. 06-Jul-19

  3.2 CH NG T K TOÁN 3.3 TÀI KHO N K TOÁN

  Phi u xu t kho TK 155 – THÀNH PH>M ( Finished Goods)
  Biên b n ki m nghi m v t t , công c , s n
  ph m, hàng hóa TK157 – HÀNG G?I I BÁN (Goods in transit
  for sale)
  Biên b n ki m kê v t t công c , s n ph m
  hàng hóa TK 632 – GIÁ V N HÀNG BÁN (Cost of Goods
  Th= kho Sold)

  37 38

  3.4 PH NG PHÁP K TOÁN M T S 4. K TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG
  NGHI P V CH Y U CHI PHÍ QU N LÝ DOANH NGHI P

  HÀNG G$I BÁN B! TR L&I
  HÀNG Ã BÁN B! TR
  L&I
  4.1 KHÁI NI M
  4.2 N!I DUNG
  TK 155(SP-…) TK 157(SP-…) TK 632 4.3 CH%NG T& K TOÁN
  4.4 TÀI KHO N K TOÁN
  HÀNG G$I BÁN
  TK 911 4.5 PH’ ( NG PHÁP K TOÁN M!T S
  HÀNG G$I I
  BÁN Ã TTH% NGHI P V CH) Y U
  BH TR C TI P CU I K# K/C GVHB

  39 40

  10

 12. 06-Jul-19

  4.1 KHÁI NI M 4.2 N I DUNG

  Chi phí bán hàng ( Selling Expenses) CHI PHÍ BÁN HÀNG CHI PHÍ QU N LÝ DN
  • Là nh4ng chi phí phát sinh trong quá • Chi phí nhân viên • Chi phí nhân viên
  trình tiêu th hàng hóa, thành ph m • Chi phí v t li u, bao bì • Chi phí v t li u qu n lý
  hay cung c p d,ch v cho khách • Chi phí d ng c , 1
  dùng
  • Chi phí 1 dùng v n
  phòng
  hàng • Kh u hao TSC • Kh u hao TSC
  Chi phí qu n lý doanh nghi$p ( General and • Chi phí b o hành • Thu , phí, l phí
  Administration Expenses) • Chi phí d,ch v mua • Chi phí d phòng
  ngoài • Chi phí d,ch v thuê
  • là nh4ng chi phí có tính ch t chung • Chi phí qu ng cáo … ngoài
  toàn DN, nh CP qu n lý kinh • Chi phí h i ngh,, ti p
  khách …
  doanh, chi phí qu n lý hành chính …
  41 42

  4.3 CH NG T K TOÁN 4.4 TÀI KHO N K TOÁN

  Hóa n GTGT TK 641 – Chi phí bán hàng (Selling Expenses)
  Phi u chi TK 642 – Chi phí qu n lý doanh nghi p
  Gi y báo N- (General and Administration Expenses)
  B ng kê thanh toán t m 5ng
  B ng tính kh u hao TSC
  B ng tính l ng ph i tr NL

  43 44

  11

 13. 06-Jul-19

  4.5 PH NG PHÁP K TOÁN M T S 5. K TOÁN DOANH THU HO%T NG TÀI CHÍNH
  NGHI P V CH Y U VÀ CHI PHÍ TÀI CHÍNH

  TK 641, 642 5.1 TÀI KHO N S? D NG
  TK 334, 338
  5.2 K TOÁN DOANH THU HO T !NG TÀI
  B NG PB TL
  TK 911 CHÍNH
  TK 152, 153, 242 5.3 K TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH
  CK: KC CPBH,
  B NG PB VL CPQLDN

  TK 214

  B NG TÍNH KH

  TK 331, 335, 111…
  CÁC CP KHÁC

  45 46

  5.1 TÀI KHO N S& D NG 5.2 K TOÁN DOANH THU HO%T NG TÀI CHÍNH

  TK 515 – DOANH THU HO T !NG TÀI CHÍNH TK 515 TK 111, 112
  (Financial Income) NH’N LÃI TP,C” T(C
  TK 635 – CHI PHÍ TÀI CHÍNH (Financial LN C CHIA
  Expenses) TK 911 TK 112
  CK: KC DT H TC CL GIÁ CP (GB-GV)>0

  LÃI TGH
  TK 111, 112

  CHI T KH U TT
  C H )NG
  …………
  47 48

  12

 14. 06-Jul-19

  5.3 K TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH 6. K TOÁN THU NH P KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC

  TK 635 6.1 TÀI KHO N S? D NG
  TK 112
  6.2 K TOÁN THU NH”P KHÁC
  L* TGH
  TK 911 6.3 K TOÁN CHI PHÍ KHÁC

  TK 111, 112
  CHI CHI T KH U
  CK: KC CPTC
  TT CHO KH

  TK 112
  TR LÃI TI N VAY

  TK 229
  DP GG TTC

  49 50

  6.1 TÀI KHO N S& D NG 6.2 K TOÁN THU NH P KHÁC

  TK 711 – THU NH”P KHÁC (Other Income) TK 711 TK 111, 112

  TK 811 – CHI PHÍ KHÁC (Other expenses)
  THU TI N PH&T, B I
  TH +NG H P NG
  TK 911 TK 111, 112

  CK: KC TN KHÁC THU THANH LÝ TSC
  THU N KHÓ ÒI
  TK 222

  CL GIÁ TR! GVLD >
  GIÁ TR! S” SÁCH C,A
  TAC , NVL
  …………
  51 52

  13

 15. 06-Jul-19

  6.3 K TOÁN CHI PHÍ KHÁC 7. K TOÁN CHI PHÍ THU TNDN HI N HÀNH

  TK 811 7.1 KHÁI NI M
  TK 112, 111
  7.2 CH%NG T& K TOÁN
  CHI TI N PH&T, TK 911 7.3 TÀI KHO N K TOÁN
  B I TH +NG

  TK 111, 112 7.4 PH’ ( NG PHÁP K TOÁN CP THU TNDN
  CK: KC CP KHÁC
  CHI PHÍ THANH
  LÝ TSC
  HI N HÀNH

  TK 211

  GTCL C,A TSC
  THANH LÝ
  TK …

  53 54

  7.1 KHÁI NI M 7.2 CH NG T K TOÁN

  Chi phí thu TNDN hi n hành (Current Business T khai thu TNDN
  Income tax expense): là s thu TNDN ph i Biên lai n p thu
  n p tính trên thu nh p ch,u thu trong n m và Quy t toán thu thu nh p doanh nghi p.
  thu su t thu TNDN hi n hành
  L u ý: thu nh p ch,u thu (taxable profit) không 7.3 TÀI KHO N K TOÁN
  ph i là l-i nhu n k toán tr 0c thu TK 8211 – Chi phí thu TNDN hi n hành
  (Accounting Profit before income tax)

  55 56

  14

 16. 06-Jul-19

  7.4 PH NG PHÁP K TOÁN CP THU TNDNHH 8. K TOÁN K T QU KINH DOANH

  – Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành: 8.1 KHÁI NI M
  c n c5 theo lu t thu TNDN
  8.2 PH’ ( NG PHÁP XÁC NH KQKD
  N- TK 8211: Chi phí thu TNDN hi n hành
  8.3 TÀI KHO N S? D NG
  Có TK 3334: thu ph i n p NN
  8.4 PH’ ( NG PHÁP K TOÁN X KQKD
  S’ li$u
  c
  Thu
  T+ng thu trình
  TNDN Thu su t (%)
  = nh p ch,u x bày
  ph i n p thu TNDN
  thu trên t
  NN
  khai
  thu
  TNDN
  57 58

  8.1 KHÁI NI M 8.2 PH NG PHÁP XÁC (NH KQKD

  Ho t ng kinh doanh c a DN s n xu t bao g1m: DT THU-N V BH VÀ CCDV DT H TC TN KHÁC
  GVHB, CP BH, CP QLDN CP TC CP KHÁC
  1. Ho t ng kinh doanh và tài chính
  2. Ho t ng khác: LN THU-N T H KD LN KHÁC

  Sau m t k., k toán th c hi n xác ,nh KQKD v0i
  yêu c/u chính xác, k,p th i, m b o nguyên t2c T”NG L I NHU’N K TOÁN TR C THU
  PHÙ H@P

  L I NHU’N SAU THU TNDN

  59 60

  15

 17. 06-Jul-19

  8.3 TÀI KHO N S& D NG 8.4 PH NG PHÁP K TOÁN X KQKD

  TK 911 – X KQKD 63–
  63 911 51–
  51
  TK 632, 635 K/C GV HB, CP TC
  K/C DTT, DT TC
  TK 641, 642
  64–
  64
  TK 811, 821 K/C CPBH, CP QLDN
  TK 511, 512, 515 711
  TK 711 8- – K/C CP KHÁC

  TK 421 K/C CP KHÁC, CP
  THU TNDN
  421

  K/C LNKTST CPP
  61 62

  9. TRÌNH BÀY THÔNG TIN V
  K T QU KINH DOANH LÊN BCTC THUY T MINH BCTC

  THUY T MINH BCTC S : IV. Các chính sách k toán
  BÁO CÁO K T QU HO T !NG KINH áp d)ng (trong tr ng h p doanh nghi$p áp !ng
  DOANH gi *nh ho+t ,ng liên t)c)
  THUY T MINH BCTC 19. Nguyên t2c và ph ng pháp ghi nh n doanh thu:
  Xem file BC KQKD và TM BCTC c a công ty – Doanh thu bán hàng;
  niêm y t – Doanh thu cung c p d,ch v ;
  – Doanh thu ho t ng tài chính;
  – Doanh thu h-p 1ng xây d ng.
  – Thu nh p khác
  20 Nguyên t2c k toán các kho n gi m tr doanh thu

  63 64

  16

Download tài liệu Bài giảng Chương 7: Kế toán tiêu thụ – xác định kết quả kinh doanh (2019) File Word, PDF về máy