[Download] Tải Bài giảng Chương 7: Kế toán hàng tồn kho – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Chương 7: Kế toán hàng tồn kho

Bài giảng Chương 7: Kế toán hàng tồn kho
Nội dung Text: Bài giảng Chương 7: Kế toán hàng tồn kho

Download


Bài giảng Chương 7: Kế toán hàng tồn kho trình bày các nội dung chính sau: Nguyên vật liệu, phương pháp hạch toán nguyên vật liệu, kế toán nguyên vật liệu, kế toán công cụ dụng cụ,… Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Chương 7: Kế toán hàng tồn kho – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Chương 7: Kế toán hàng tồn kho File Word, PDF về máy

Bài giảng Chương 7: Kế toán hàng tồn kho

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 7: Kế toán hàng tồn kho

 1. www.giangblog.com

  Chöông 7

  KEÁ TOAÙN
  HÀNG TỒN
  KHO

 2. www.giangblog.com

  I. Keá toaùn nguyeân vaät lieäu
  1. Khaùi nieäm vaø nhieäm vuï
   Khaùi nieäm
  Nguyeân vaät lieäu laø nhöõng taøi saûn
  thuoäc nhoùm haøng toàn kho cuûa doanh
  nghieäp, laø thaønh phaàn cô baûn caáu
  thaønh neân saûn phaåm
   Ñaëc ñieåm nguyeân vaät lieäu
  Tham gia vaøo moät chu kyø saûn xuaát,
  thay ñoåi hình daùng ban ñaàu sau quaù
  trình söû duïng

 3. www.giangblog.com

  2. Phöông phaùp haïch toaùn
  nguyeân vaät lieäu (1)
   Phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân
  • Moïi nghieäp vuï nhaäp, xuaát vaät lieäu ñeàu
  ñöôïc keá toaùn theo doõi, tính toaùn vaø ghi
  cheùp moät caùch thöôøng xuyeân.

  • Trò giaù NVL toàn kho cuoái kyø =
  • Trò giaù NVL toàn kho ñaàu kyø + Trò giaù
  NVL nhaäp trong kyø – Trò giaù NVL xuaát
  trong kyø

 4. www.giangblog.com

  2. Phöông phaùp haïch toaùn
  nguyeân vaät lieäu (2)
   Phöông phaùp kieåm keâ ñònh kyø
  Trong kyø keá toaùn chæ theo doõi, tính toaùn
  vaø ghi cheùp caùc nghieäp vuï nhaäp vaät
  lieäu, coøn trò giaù vaät lieäu xuaát chæ ñöôïc
  xaùc ñònh moät laàn vaøo cuoái kyø khi coù keát
  quaû kieåm keâ vaät lieäu
  Trò giaù NVL xuaát trong kyø =
  Trò giaù NVL toàn kho ñaàu kyø + Trò giaù
  NVL nhaäp kho trong kyø – Trò giaù NVL
  toàn kho cuoái kyø

 5. www.giangblog.com

  3. Tính giaù nguyeân vaät lieäu (1)
  A/ Nguyeân vaät lieäu ñöôïc tính giaù theo nguyeân
  taéc giaù goác
   Tính giaù nguyeân vaät lieäu nhaäp
   Nguyeân vaät lieäu mua ngoaøi
  Giaù nhaäp kho NVL = Chi phí mua NVL
   Nguyeân vaät lieäu töï saûn xuaát
  Giaù nhaäp kho =
  = Giaù thaønh thöïc teá saûn xuaát NVL
  = Chi phí mua nguyeân vaät lieäu + Chi phí
  cheá bieán + Chi phí khaùc

 6. www.giangblog.com

  3. Tính giaù nguyeân vaät lieäu (2)
   Nguyeân vaät lieäu thueâ ngoaøi cheá bieán
  Giaù nhaäp kho = Giaù xuaát NVL ñem cheá bieán +
  Tieàn thueâ cheá bieán + Chi phí vaän chuyeån, boác dôû
  vaät lieäu ñi vaø veà
   Nguyeân vaät lieäu ñöôïc caáp
  Giaù nhaäp kho = Giaù do ñôn vò caáp thoâng baùo +
  Chi phí vaän chuyeån, boác dôû
   Nguyeân vaät lieäu nhaän voán goùp
  Giaù nhaäp kho laø giaù hôïp lyù do hoäi ñoàng ñònh giaù
  xaùc ñònh.
   Nguyeân vaät lieäu ñöôïc bieáu taëng
  Giaù nhaäp kho laø laø giaù hôïp lyù ñöôïc xaùc ñònh theo
  thôøi giaù treân thò tröôøng.

 7. www.giangblog.com

  3. Tính giaù nguyeân vaät lieäu (3)
   Tính giaù nguyeân vaät lieäu xuaát
  AÙp duïng theo moät trong caùc phöông phaùp sau:
  Phöông phaùp tính theo giaù ñích danh
  Phöông phaùp bình quaân gia quyeàn
  Phöông phaùp nhaäp tröôùc, xuaát tröôùc (FIFO)
  Phöông phaùp nhaäp sau, xuaát tröôùc (LIFO)

 8. www.giangblog.com

  a. Phöông phaùp tính theo giaù ñích danh
  • Theo phương phaùp naøy trò giaù vaät lieäu xuaát
  seõ ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû chæ ñònh baát kyø loâ
  haøng hieän coù cuûa DN.
  • b. Phöông phaùp bình quaân gia quyeàn:
  • + Bình quaân gia quyeàn lieân hoaøn:
  • Trò giaù vaät lieäu xuaát kho ñöôïc xaùc ñònh
  baèng caùc laáy ñôn giaù trung bình cuûa vaät lieäu
  hieän toàn kho x soá löôïng xuaát vaø ñôn gía naøy
  seõ ñöôïc xaùc ñònh laïi moãi khi DN coù nhaäp kho
  loâ haøng môùi
  • + Bình quaân gia quyeàn coá ñònh:
  • Trò giaù vaät lieäu xuaát ñöôïc xaùc ñònh vaøo
  cuoái thaùng treân cô sôû laáy ñôn gía trung bình
  cuûa toaøn boä vaät lieäu ñaõ nhaäp trong thaùng ñoù x
  soá löôïng xuaát.

 9. www.giangblog.com

  • c. Phöông phaùp nhaäp tröôùc xuaát tröôùc:
  • Theo phöông phaùp naøy soá haøng nhaäp
  tröôùc seõ ñöôïc xuaát tröôùc
  • d. Phöông phaùp nhaäp sau xuaát tröôùc:
  • Theo phöông phaùp naøy soá haøng nhaäp sau
  seõ ñöôïc xuaát tröôùc

 10. www.giangblog.com

  3. Tính giaù nguyeân vaät lieäu (4)

  B/ Haïch toaùn nguyeân vaät lieäu theo
  phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân
  Taøi khoaûn söû duïng
  _ TK 151 “Haøng mua ñang ñi ñöôøng”.
  _ TK 152 “Nguyeân lieäu, vaät lieäu”
  Phöông phaùp haïch toaùn NVL theo
  phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân.
  Haïch toaùn nhaäp kho nguyeân vaät lieäu
  _ Mua NVL trong nöôùc veà nhaäp kho
  _ Nhaäp khaåu vaät lieäu veà nhaäp kho

 11. www.giangblog.com

  Sô ñoà haïch toaùn mua nguyeân vaät lieäu trong nöôùc
  veà nhaäp kho
  152
  111, 112, 331, 311 331, 111, 112
  (1) (4)

  133

  (2)
  151 152
  (3)

  515 331, 111, 112

  Löu yù:
  Nhöõng doanh nghieäp khoâng thuoäc dieän noäp thueá GTGT theo phöông
  phaùp khaáu tröø thì thueá GTGT noäp khi mua vaät lieäu ñöôïc tính vaøo giaù
  nhaäp kho.

 12. www.giangblog.com

  Sô ñoà haïch toaùn nhaäp khaåu vaät lieäu veà nhaäp kho
  111 (1112) 152
  112 (1122) 331 331, 111, 112
  (1) (2)
  T’2 T2 T2 T2
  515 635

  111, 112 3333
  (6) (3)

  111, 112, 331
  (5)

  33312 133
  (4)

 13. www.giangblog.com

  3. Tính giaù nguyeân vaät lieäu (5)

   Nhaäp kho nguyeân vaät lieäu, phaùt hieän cheânh leäch
   Cheânh leäch thieáu
  a. Neáu thieáu do hao huït trong ñònh möùc keá
  toaùn caên cöù soá lieäu treân hoaù ñôn ghi soå.
  b. Neáu nguyeân vaät lieäu thieáu khoâng naèm
  trong ñònh möùc cho pheùp vaø chöa xaùc
  ñònh ñöôïc nguyeân nhaân

 14. www.giangblog.com

  Sô ñoà cheânh leäch thieáu
  152
  331, 111, 112
  (1)

  133

  1381 1388 111, 334
  (2a) (4)

  632
  (2b)

  152
  (3)

 15. www.giangblog.com

  3. Tính giaù nguyeân vaät lieäu (6)
   Nhaäp kho NVL, phaùt hieän cheânh leäch
   Cheânh leäch thöøa
  a. Neáu nguyeân vaät lieäu thöøa xaùc ñöôïc
  nguyeân nhaân, do beân baùn xuaát nhaàm,
  doanh nghieäp giöõ hoä cho beân baùn, keá toaùn
  ghi ñôn beân Nôï TK 002 giaù trò VL thöøa.
  Khi beân baùn nhaän laïi ghi ñôn beân Coù TK
  002.
  b. Neáu nguyeân vaät lieäu thöøa chöa xaùc ñònh
  ñöôïc nguyeân nhaân vaø ñöôïc doanh nghieäp
  nhaäp kho

 16. www.giangblog.com

  Sô ñoà cheânh leäch thöøa

  331, 111, 112, 311 152

  3381 133

 17. www.giangblog.com

  3. Tính giaù nguyeân vaät lieäu (7)
  Cheânh leäch thöøa
   Tröôøng hôïp xaùc ñònh ñöôïc nguyeân nhaân
  do ngöôøi baùn xuaát nhaàm Doanh nghieäp
  xuaát traû soá haøng treân
  Nôï TK 3381
  Coù TK 152
   Tröôøng hôïp xaùc ñònh ñöôïc nguyeân nhaân
  do ngöôøi baùn xuaát nhaàm vaø ñoàng yù baùn
  luoân cho doanh nghieäp

 18. www.giangblog.com

  Sô ñoà haïch toaùn

  111, 112, 331 3381

  133

 19. www.giangblog.com

  3. Tính giaù nguyeân vaät lieäu (8)

   Khi nhaäp nguyeân vaät lieäu töø caùc nguoàn khaùc:
  a. Do töï saûn xuaát ra caên cöù vaøo giaù thaønh thöïc
  teá cuûa vaät lieäu ñöôïc saûn xuaát ñeå ghi
  Nôï TK 152
  Coù TK 154 “Chi phí SXKD dôû dang” (DN
  haïch toaùn theo Keâ khai thöôøng xuyeân)
  Hoaëc Coù 632 (DN haïch toaùn theo Kieåm keâ
  ñònh kyø)

 20. www.giangblog.com

  3. Tính giaù nguyeân vaät lieäu (9)
  b. Nhaäp vaät lieäu thueâ ngoaøi gia coâng, cheá
  bieán hoaøn thaønh

  152 154 152
  (1) (3)

  111, 112, 331
  (2)

  133

Download tài liệu Bài giảng Chương 7: Kế toán hàng tồn kho File Word, PDF về máy