[Download] Tải Bài giảng Chương 6: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính (2019) – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Chương 6: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính (2019)

Bài giảng Chương 6: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính (2019)
Nội dung Text: Bài giảng Chương 6: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính (2019)

Download


Bài giảng Chương 6: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính (2019) trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về kế toán hoạt động đầu tư tài chính, kế toán hoạt động đầu tư tài chính, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Chương 6: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính (2019) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Chương 6: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính (2019) File Word, PDF về máy

Bài giảng Chương 6: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính (2019)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 6: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính (2019)

 1. 06-Jul-19

  M C TIÊU

  Sau khi h c xong ch ng này, ng i h c có th :
  CH NG 6:
  • Nh n bi t các kho n u t tài chính t i doanh nghi p.
  • Xác nh giá g c c a các kho n u t tài chính.
  • Nh n di n và v n d ng các tài kho n k toán thích h p
  K TOÁN trong x lý các giao d ch kinh t liên quan n các kho n
  u t tài chính.
  • V n d ng h ch toán k toán m t s giao d ch kinh t ch
  HO T NG UT TÀI CHÍNH y u liên quan n các kho n u t tài chính.
  • Trình bày thông tin các kho n u t tài chính trên báo
  cáo tài chính.

  2

  N I DUNG TÀI LI U THAM KH O

  1. Nh ng v n chung v k toán ho t ng u • Chu n m c k toán 07- Các kho n u t vào Công ty
  t tài chính liên k t
  • Chu n m c k toán 08- Thông tin tài chính v nh ng
  2. K toán ho t ng u t tài chính kho n v n góp liên doanh
  • Chu n m c k toán 21- Trình bày BCTC
  3. Trình bày thông tin trên báo cáo tài chính • Chu n m c k toán 25- BCTC h p nh t và k toán các
  kho n u t vào Công ty con
  • Chu n m c k toán 30- Lãi trên c phi u
  • Thông t 228/2009/TT-BTC v h ng d n l p d phòng

  3 4

  1

 2. 06-Jul-19

  1. NH NG V N CHUNG 1. NH NG V N CHUNG

  1.1 Khái ni m 1.2 Phân lo i
  1.2.1 C n c th i gian thu h i v n: u t tài chính
  u t tài chính (Financial investments) c a DN là ng n h n (short-term financial investments) và u t tài
  ho t ng u t v n ra bên ngoài d i nhi u hình th c chính dài h n (long-term financial investments).
  v i m c ích gia t ng l i nhu n ho c chia s l i ích và – Các kho n u t tài chính ng n h n là các kho n u
  trách nhi m v i DN khác. t tài chính c n m gi ch y u cho m c ích
  th ng m i ho c cho m c ích ng n h n mà d ki n
  thu h i ho c thanh toán trong vòng 12 tháng.
  – Các kho n u t tài chính dài h n là các kho n u t
  tài chính khác ngoài các kho n u t tài chính ng n
  h n và có th i h n thu h i v n trên 12 tháng.

  5 6

  1. NH NG V N CHUNG 1. NH NG V N CHUNG

  1.2 Phân lo i 1.3 Quy nh k toán
  1.2.2 C n c m c ích u t : u t tài chính m c ích
  – Ph ng pháp k toán: k toán v n d ng ph ng pháp
  h !ng lãi và u t tài chính m c ích chia s l i ích và trách
  nhi m v i DN khác; g m ch ng khoán kinh doanh, ch ng giá g c và ph ng pháp v n ch s! h u
  khoán u t n m gi n ngày áo h n và các kho n u t + PP giá g c s d ng khi ghi s k toán, l p và trình bày
  v n vào n v khác. BCTC riêng c a nhà u t
  – Ch ng khoán kinh doanh là các lo i ch ng khoán và công c + PP v n ch s! h u: s d ng khi l p và trình bày BCTC
  tài chính khác mà doanh nghi p n m gi vì m c ích kinh h p nh t c a nhà u t
  doanh ki m l i
  – T ch c k toán chi ti t: ph i m! s chi ti t theo dõi giá
  – Ch ng khoán u t n m gi n ngày áo h n là các
  tr kho n u t vào t$ng bên nh n u t . Trên s chi ti t
  kho n u t tài chính mà doanh nghi p d ki n n m gi
  ph i theo dõi m nh giá, giá th c t mua c phi u, v n
  n ngày áo h n nh”m thu lãi hang k#
  góp, chi phí th c t u t vào bên nh n u t
  – Các kho n u t v n vào n v khác là kho n v n u t
  d i hình th c góp v n, mua c ph n v i m c ích u t – Cu i n m tài chính, khi có b”ng ch ng áng tin c y v s
  lâu dài nh”m h !ng lãi ho c chia s l i ích và trách nhi m gi m giá c a ch ng khoán kinh doanh, k toán ph i l p
  v i n v khác 7
  d phòng t n th t cho các kho n 8 u t tài chính.

  2

 3. 06-Jul-19

  2. K TOÁN HO T NG UT TÀI CHÍNH 2.1 K TOÁN CH”NG KHOÁN KINH DOANH

  2.1 K toán ch ng khoán kinh doanh Nguyên t c
  ( Marketable securities/Trading securities & Available – Ph n ánh kho n u t theo giá g c
  for sale securities) Giá g c CKKD= giá mua + các chi phí mua (n u
  2.2 K toán u t n m gi n ngày áo h n có) nh chi phí môi gi i, giao d ch, cung c!p thông
  ( Held to maturity securities) tin, thu , l phí và phí ngân hàng
  2.3 K toán u t vào công ty con * – H ch toán k p th i y các kho n thu nh p t$ ho t
  ( Investments in subsidiaries) ng u t ch ng khoán kinh doanh
  2.4 K toán u t vào công ty liên doanh, liên k t * – M! s chi ti t theo dõi t$ng lo i ch ng khoán
  (Investments in associates, joint ventures) – Khi thanh lý, nh ng bán ch ng khoán kinh doanh, giá
  2.5 K toán các kho n u t khác * v n c xác nh theo ph ng pháp bình quân gia
  (Other investments) quy n di ng
  2.6 K toán d phòng gi m giá các kho n u t tài chính * – Cu i niên k toán, n u giá tr th tr ng c a ch ng
  (Provision for diminution in value of investments) khoán kinh doanh b gi m xu ng th p h n giá g c, k
  9 toán c l p d phòng gi m giá
  10

  2.1 K TOÁN CH”NG KHOÁN KINH DOANH 2.1 K TOÁN CH”NG KHOÁN KINH DOANH

  Tài kho#n s$ d ng: TK 121 – Ch ng khoán(CK) kinh
  doanh (Marketable Securities/ Trading securities and Ph ng pháp k toán m%t s giao d ch kinh t ch’ y u
  Available for sale securities)
  – TK 1211 – C phi u ( Shares)
  – TK 1212 – Trái phi u (Bonds) TK 111, 112, 141,… TK 121
  – TK 1218 – Ch ng khoán và công c tài chính khác
  (securities and other financial instruments) Mua CK

  K t c!u TK và n%i dung ph#n ánh:
  Bên N&: Giá tr ch ng khoán kinh doanh mua vào.
  Bên Có: Giá tr ghi s ch ng khoán kinh doanh khi bán.
  S d bên N&: Giá tr ch ng khoán kinh doanh t i th i
  i%m báo cáo. 11 12

  3

 4. 06-Jul-19

  2.1 K TOÁN CH”NG KHOÁN KINH DOANH 2.1 K TOÁN CH”NG KHOÁN KINH DOANH

  Ph ng pháp k toán m%t s giao d ch kinh t ch’ y u Ph ng pháp k toán m%t s giao d ch kinh t ch’ y u

  TK 515 TK 111, 112 TK 121 TK 111, 112, 131
  nh k( thu lãi, tính lãi CK

  Giá…….. Chuy n nh &ng CK Giá……..

  TK 121
  TK ……

  TK 138 TK …….
  L)
  Lãi

  13 14

  2.1 K TOÁN CH”NG KHOÁN KINH DOANH 2.1 K TOÁN CH”NG KHOÁN KINH DOANH

  Ph ng pháp k toán m%t s giao d ch kinh t ch’ y u Ph ng pháp k toán m%t s giao d ch kinh t ch’ y u
  TK 121 TK 111, 112, 131
  TK 121 TK 111, 112
  Giá v n Giá
  Chuy n nh &ng CK thanh
  bqgq *o + n CK
  toán

  TK 515
  TK 635

  TK 515 Lãi
  L)
  Lãi

  15 16

  4

 5. 06-Jul-19

  2.1 K TOÁN CH”NG KHOÁN KINH DOANH 2.1 K TOÁN CH”NG KHOÁN KINH DOANH

  VD1 T i DN A: ( VT: 1000 )
  Ngày 1/4/N: 2. Ngày 12/7/N: DN A bán
  – TK 121: 241.000, CP X: 20.000 35.000 CP X:
  1. Ngày 12/4/N: mua 30.000 CP + Giá bán 16/CP, m nh giá
  X v i m c ích th ng m i, CP: 10/CP
  + Giá mua: 14/CP, m nh giá + CP môi gi i 0.5% trên giá
  CP: 10/CP bán
  + Chi phí môi gi i 0.5% trên giá – Các kho n thu, chi thanh
  mua toán b”ng chuy%n kho n
  Các kho n thu, chi thanh toán
  b”ng chuy%n kho n
  17 18

  2.1 K TOÁN CH”NG KHOÁN KINH DOANH 2.2 K TOÁN UT N,M GI N NGÀY ÁO H N

  Nguyên t c
  – H ch toán k p th i, y doanh thu ho t ng tài
  VD2: DN B &o ‘ n 1000 chính(nh lãi ti n g i, lãi cho vay, lãi, l()
  trái phi u u t ng n – K toán ph i m! s chi ti t theo dõi t$ng kho n u t
  n m gi n ngày áo h n theo t$ng k# h n, t$ng i
  h n b”ng chuy%n
  t ng, t$ng lo i nguyên t , t$ng s l ng…
  kho n(NH ã báo Có).
  – i v i các kho n u t n m gi n ngày áo h n,
  – Giá g c c a trái n u ch a c l p d phòng ph i thu khó òi theo quy
  phi u: 1.250.000 /TP nh c a pháp lu t, k toán ph i ánh giá kh n ng thu
  – M nh giá: 1.000.000 h i. N u có b”ng ch ng ch c ch n cho th y m t ph n
  ho c toàn b kho n u t có th% không thu h i c,
  – Lãi: 300.000.000 k toán ph i ghi nh n s t n th t vào chi phí tài chính
  trong k#
  19 20

  5

 6. 06-Jul-19

  2.2 K TOÁN UT N,M GI N NGÀY ÁO H N 2.2 K TOÁN UT N,M GI N NGÀY ÁO H N

  Ph ng pháp k toán m%t s giao d ch kinh t ch’ y u
  Tài kho#n s$ d ng: TK s d ng: TK 128 – ut n m
  gi n ngày áo h n (Held to maturity Securities)
  TK 111, 112 TK 128
  – TK 1281 – Ti n g i có k h n (Term deposits)
  – TK 1282 – Trái phi u (Bonds) u t n m gi n ngày
  – TK 1283 – Cho vay (Loans) áo h n b”ng ti n
  K t c!u TK và n%i dung ph#n ánh:
  Bên N&: Giá tr các kho n u t n m gi n ngày
  áo h n t ng.
  Bên Có: Giá tr các kho n u t n m gi n ngày
  áo h n gi m.
  S d bên N&: Giá tr các kho n u t n m gi n
  ngày áo h n hi n có t i th i i%m báo cáo.
  21 22

  2.2 K TOÁN UT N,M GI N NGÀY ÁO H N 2.2 K TOÁN UT N,M GI N NGÀY ÁO H N

  Ph ng pháp k toán m%t s giao d ch kinh t ch’ y u Ph ng pháp k toán m%t s giao d ch kinh t ch’ y u

  TK 515 TK 111, 112, TK 111, 112,… TK 128 TK 111, 112
  nh k# nh n lãi t$
  H T Mua trái phi u
  S ti n tr lãi tr c áo h n
  ã nh n
  trái phi u
  TK 138

  Lãi ch a TK 515 TK 3387
  thu
  TK 128 nh k# k/c lãi
  Lãi
  Lãi thu
  c %
  23 24
  tái u t

  6

 7. 06-Jul-19

  2.2 K TOÁN UT N,M GI N NGÀY ÁO H N 2.2 K TOÁN UT N,M GI N NGÀY ÁO H N

  Ph ng pháp k toán m%t s giao d ch kinh t ch’ y u Ph ng pháp k toán m%t s giao d ch kinh t ch’ y u

  TK 111, 112… TK 128 TK 111, 112 TK 111, 112… TK 128 TK 111, 112

  Mua trái phi u Mua trái phi u
  tr lãi nh k# áo h n tr lãi sau áo h n
  trái phi u trái phi u
  TK 138

  TK 515 TK 111, 112 TK 515

  nh k# tính lãi Lãi các k# tr c
  nh k# nh n lãi
  Lãi k# áo h n

  25 26

  2.3 K TOÁN UT VÀO CÔNG TY CON 2.3 K TOÁN UT VÀO CÔNG TY CON

  Nguyên t c

  K toán ghi nh-n “ u t vào công ty con” – Ph n ánh giá tr v n u t vào công ty con theo
  (Investment in subsidiaries) khi: giá g c = giá mua + chi phí mua
  + N m gi. > 50% quy/n bi u quy t (power over
  – M s chi ti t theo dõi các kho n ut vào t$ng
  more than 50% voting right) ho0c n m gi. < =
  50% quy/n bi u quy t nh ng có th1a thu-n khác công ty con

  – Ghi nh n y , k p th i các kho n thu nh p t$
  + Có quy/n chi ph i các chính sách tài chính và công ty con vào BCTC riêng c a công ty m)
  ho t %ng (power to govern the financial and
  doanh thu ho t ng tài chính
  operating policies) => thu l&i ích kinh t
  TK s$ d ng: TK 221 – u t vào C.Ty con
  27 28

  7

 8. 06-Jul-19

  2.3 K TOÁN UT VÀO CÔNG TY CON 2.3 K TOÁN UT VÀO CÔNG TY CON

  Ph ng pháp k toán m%t s giao d ch kinh t ch’ y u Ph ng pháp k toán m%t s giao d ch kinh t ch’ y u

  TK 111, 112, 341 TK 221 TK 121, 223, 228 TK 515 TK 111, 112

  T vào C.ty con =>
  Mua CP/ u t C.ty con Cu i n m TC, nh n c thu nh p
  kho n T khác
  t$ các kho n u t vào C.ty con
  TK 222, 228, 121 TK 111, 112, 138 TK 131

  T khác => kho n T Thu h i, thanh lý kho n
  vào C.ty con T vào C.ty con

  TK 515 TK 635 TK 221

  Lãi
  L)
  29 30

  2.3 K TOÁN UT VÀO CÔNG TY CON 2.4 K TOÁN UT VÀO C.TY LIÊN DOANH, LIÊN K T

  VD3: Công ty A u t
  kho n v n 650tr t ng K toán ghi nh-n “ u t vào công ty LD, LK”
  ng v i 51% quy n khi:
  bi%u quy t vào công ty + N m gi. 20% 2 quy/n bi u quy t 2 50% và
  B, chi phí môi gi i là không có th1a thu-n khác
  2%. Thanh toán b”ng
  chuy%n kho n (Ngân
  hàng ã báo N )
  Yêu c u: nh kho n
  nghi p v kinh t phát
  sinh
  31 32

  8

 9. 06-Jul-19

  2.4 K TOÁN UT VÀO C.TY LIÊN DOANH, LIÊN K T 2.4 K TOÁN UT VÀO C.TY LIÊN DOANH, LIÊN K T

  Nguyên t c Ph ng pháp k toán m%t s giao d ch kinh t ch’ y u

  TK 111, 112 TK 222
  – Giá tr v n góp là giá ánh giá l i. Chênh l ch
  TK 711/TK 811 Góp v n b”ng ti n VND

  – CP phát sinh CP tài chính
  TK 152, 153, 155…
  – Kho n chênh l ch gi a giá tr thu h i và giá tr v n
  góp TK 515/TK 635 Góp v n b”ng v t t , HH, SP GT
  GT
  ánh
  ghi s giá l i
  – M s chi ti t theo dõi các kho n v n góp liên
  TK 711 TK 811
  doanh.
  Lãi L(
  TK s$ d ng: TK 222 – V n 33
  góp liên doanh 34

  2.4 K TOÁN UT VÀO C.TY LIÊN DOANH, LIÊN K T 2.4 K TOÁN UT VÀO C.TY LIÊN DOANH, LIÊN K T

  Ph ng pháp k toán m%t s giao d ch kinh t ch’ y u Ph ng pháp k toán m%t s giao d ch kinh t ch’ y u
  TK 211,
  213 TK 222 TK 111, 112, 152 TK 635

  Góp v n b3ng TSC GTVG
  CP liên quan
  Nguyên c
  giá ánh giá TK 133
  TK 214
  GT ã TK 515 TK 222
  hao mòn
  TK 711 Thu nh p t$ ho t ng góp v n liên doanh
  TK 811
  Lãi TK 111, 112, 1388
  L(
  35 36

  9

 10. 06-Jul-19

  2.4 K TOÁN UT VÀO C.TY LIÊN DOANH, LIÊN K T 2.4 K TOÁN UT VÀO C.TY LIÊN DOANH, LIÊN K T

  Ph ng pháp k toán m%t s giao d ch kinh t ch’ y u
  TK 222 TK 111, 112 VD4: DN A có tình hình
  Thu h i, thanh lý kho n v n góp liên doanh góp v n liên doanh nh
  sau: ( VT: 1.000.000 )
  TK 152, 153, 155, 156 Góp v n liên doanh b”ng
  TGNH: 1.000 (Ngân hàng
  ã báo Có)
  TK 211, 213 Góp v n liên doanh b”ng
  TSC v i giá ánh giá l i:
  670, nguyên giá c a
  TK 515 TK 635 TSC em i góp v n là:
  850, ã hao mòn: 200.
  Lãi
  37 L) 38

  2.5 K TOÁN CÁC KHO N UT KHÁC 2.5 K TOÁN UT KHÁC

  Ph ng pháp k toán m%t s giao d ch kinh t ch’ y u
  Nguyên t c
  – Ch ng khoán u t dài h n ph#i &c ghi s TK 111, 112 TK 228
  theo giá g c = giá mua + chi phí mua. u t tài chính khác b”ng
  – M4 s chi ti t theo dõi t5ng kho#n ut . ti n

  – TK s$ d ng: TK 228 – ut khác

  39 40

  10

 11. 06-Jul-19

  2.5 K TOÁN CÁC KHO N UT KHÁC 2.5 K TOÁN CÁC KHO N UT KHÁC

  Ph ng pháp k toán m%t s giao d ch kinh t ch’ y u Ph ng pháp k toán m%t s giao d ch kinh t ch’ y u
  TK 211,
  TK 111, 112 TK 228 213 TK 228
  Góp v n b”ng ti n VND Nguyên Góp v n b”ng TSC GTVG
  giá c
  ánh giá

  TK 152, 153, 155… TK 214
  Góp v n b”ng v t t , HH, SP GT
  GT ã
  GT
  ánh hao mòn
  ghi s giá l i TK 711
  TK 711 TK 811 TK 811
  Lãi
  L)
  Lãi L)
  41 42

  2.5 K TOÁN CÁC KHO N UT KHÁC 2.5 K TOÁN CÁC KHO N UT KHÁC

  Ph ng pháp k toán m%t s giao d ch kinh t ch’ y u Ph ng pháp k toán m%t s giao d ch kinh t ch’ y u
  TK 111, 112, TK 228 TK 111, 112
  TK 515 138
  Thu nh p t$ ho t ng u t tài Thanh lý, nh &ng bán
  chính khác

  TK 515 TK 635
  Lãi
  43 44
  L)

  11

 12. 06-Jul-19

  2.5 K TOÁN CÁC KHO N UT KHÁC

  VD5: DN A tháng 4/N có tình hình u t tài chính
  nh sau:
  1. Ngày 5/4/N, chuy%n kho n mua 9000 c phi u
  X, m nh giá 10.000 /CP, giá chuy%n nh ng
  21.000 /CP, t* l bi%u quy t 15%. Chi ti n m t
  thanh toán cho ng i môi gi i 1.000.000
  2. Ngày 8/4/N, DN A nh n thông báo c chia c
  t c 60.000.000 i v i 10.000 CP Y mà DN
  ang n m gi .
  3. Ngày 26/4, DN A nh n c ti n chia c t c
  theo úng thông báo ngày 8/4/N
  45 46

  2.6 K TOÁN D6 PHÒNG GI M GIÁ CÁC KHO N TTC 2.6 K TOÁN D6 PHÒNG GI M GIÁ CÁC KHO N TTC

  Khái ni m:
  Nguyên t c
  K toán d phòng gi m giá các kho n u t tài
  chính là vi c tính tr c vào chi phí ho t ng tài -D phòng c l p vào th i i m l p BCTC g m:
  chính ph n giá tr có th b gi m xu ng th p h n giá + D phòng gi m giá CK kinh doanh
  g c trong t ng lai c a các lo i CK mà DN n m gi
  ho c các kho n u t v n khác. + D phòng ph i thu khó òi ( i v i kho n u
  t n m gi n ngày áo h n)
  M c ích
  + D phòng t n th t u t vào n v khác
  -T o ngu n tài chính bù p nh ng thi t h i có th%
  x y ra TK s$ d ng: TK 229 – DP t n th t tài s n

  -Ph n ánh giá tr thu n c a các kho n u t có th%
  th c hi n c
  47 48

  12

 13. 06-Jul-19

  2.6 K TOÁN D6 PHÒNG GI M GIÁ CÁC KHO N TTC 2.6 K TOÁN D6 PHÒNG GI M GIÁ CÁC KHO N TTC

  Ph ng pháp k toán m%t s giao d ch kinh t ch’ y u
  M cd
  TK 129, 229 TK 635 S l ng Giá ghi Giá CK
  phòng
  ch ng x s KT – th c t trên
  gi m giá =
  L-p d7 phòng b sung s chênh khoán b c a CK th tr ng
  u t CK
  l ch gi m giá

  M cd V n góp
  th c t V n ch V n u t c a DN
  phòng t n x –
  = c a các s! h u
  th t các T ng v n góp
  Hoàn nh-p d7 phòng s chênh l ch bên t i th c có
  kho n T th c t c a các
  TCKT bên t i TCKT
  50

  49

  2.6 K TOÁN D6 PHÒNG GI M GIÁ CÁC KHO N TTC 3. TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  Thông tin v các kho n u t tài chính c trình
  VD6: DN A bán 5.000 CP bày trên B ng cân i k toán(bên Tài s n).
  X, giá bán 17.000 /CP C s! l p B ng cân i k toán:
  (NH ã báo Có), chi phí + C n c vào S k toán t ng h p
  môi gi i thanh toán b”ng + C n c vào S , th k toán chi ti t; ho c B ng t ng
  ti n m t 1.000.000 . Giá h p chi ti t
  g c c a CP X là + C n c vào B ng cân i k toán cu i n m tr c
  20.000 /CP. Bi t r”ng + C t “S u n m”: l y s li u t$ c t “S cu i k#” trên
  DN mua CP X v i m c B ng C KT vào 31/12 n m tr c
  ích th ng m i và ã + C t “S cu i k#”: l y “S d cu i k#” c a các tài kho n
  c trích l p d phòng: có liên quan trên B ng cân i s phát sinh
  1.500 /CP X.
  51 52

  13

 14. 06-Jul-19

  3. TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3. TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  Tài s#n ng n h n
  • Ti n và các kho n t ng ng ti n: Ch ng khoán thu Tài s#n dài h n
  h i/ áo h n không quá 3 tháng và không có r i ro trong
  • Các kho n u t tài chính dài h n g m:
  vi c chuy n i thành ti n t i th i i m l p báo cáo tài
  chính(S d N chi ti t TK 1281, 1288) + u t n m gi n ngày áo h n có k# h n còn l i
  • Các kho n u t tài chính ng n h n: kho n u t ng n trên 12 tháng(S d N TK 1281, 1282, 1288)
  h n ngoài kho n t ng ng ti n(sau khi ã tr$ i d + u t vào công ty con(S d N TK 221)
  phòng gi m giá ch ng khoán kinh doanh) g m: + u t vào công ty liên doanh, liên k t(S d N TK
  + CKKD(S d N TK 121) 222)
  + u t n m gi n ngày áo h n( S d N TK 1281, + u t góp v n vào n v khác(S d N TK228)
  1282, 1288- chi ti t các kho n có k# h n còn l i không quá • D phòng gi m giá u t dài h n: S d Có TK 2292
  12 tháng và không c phân lo i là t ng ng ti n và ghi âm (…)
  • D phòng gi m giá u t ng n h n: S d Có TK 2291
  và ghi âm (…)
  53 54

  14

Download tài liệu Bài giảng Chương 6: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính (2019) File Word, PDF về máy