[Download] Tải Bài giảng Chương 6: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Chương 6: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp

Bài giảng Chương 6: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp
Nội dung Text: Bài giảng Chương 6: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp

Download


Bài giảng Chương 6: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp trình bày các nội dung chính sau: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp sản xuất, kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp thương mại.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Chương 6: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Chương 6: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp File Word, PDF về máy

Bài giảng Chương 6: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 6: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp

 1. Sau khi h c xong ch ng 6 SV có kh n ng hi u và v n d ng:
  CH NG 6
  Ph ng pháp k toán các y u t c a quá trình s n xu t: nguyên
  v t li u và công c d ng c ; tài s n c nh; ti n l ng và các
  kho n trích theo l ng.

  Ph ng pháp k toán chi phí s n xu t, tính giá thành s n ph m,
  chi phí bán hàng, chi phí qu n lý doanh nghi p và xác nh k t
  qu tiêu th trong trong doanh nghi p s n xu t.

  Ph ng pháp phân tích và ghi nh n các bút toán các giao d ch
  mua, bán hàng hóa và xác nh k t qu tiêu th trong doanh

  1 nghi p th ng m i.

  6.1. K TOÁN CÁC NGHI P V KINH T CH Y U Lu t k toán
  Chu n m c k toán Vi t Nam
  TRONG DOANH NGHI P S N XU T
  – ! ” #$ % &’ (
  6.2. K TOÁN CÁC NGHI P V KINH T CH Y U
  )* #)+ ,p
  TRONG DOANH NGHI P TH NG M I Nguy-n Th. Loan (Ch/ biên, 2018), Giáo trình Nguyên
  lý k toán: Lý Thuy t – Bài t p – Bài gi i, Nhà xu0t b1n
  Lao &’ng.
  Võ V2n Nh. (Ch/ biên, 2016), Giáo trình Nguyên lý k
  toán, Nhà xu0t b1n Kinh t Tp. HCM.

  1

 2. Các m t ho t ng chính c a DN

  6.1.1. K TOÁN CÁC Y U T3 45U VÀO C A QUÁ Quá trình v n ng c a tài s n
  TRÌNH S N XU T CHU K7 HO T 4 NG C A 4 N V6 S N XU T
  6.1.2. K TOÁN QUÁ TRÌNH S N XU T
  T……H……SX……H’……T’
  6.1.3. K TOÁN TIÊU TH VÀ XÁC 46NH K T QU
  TIÊU TH CHU K7 HO T 4 NG C A 4 N V6 TH NG M I

  T………H……..T’

  CHU K7 HO T 4 NG C A 4 N V6 KINH DOANH TI8N T

  T…………T’
  6

  CHU K7 HO T 4 NG C A 4 N V6 S N XU T CHU K7 HO T 4 NG C A 4 N V6 TH NG M I

  GIAI 4O N MUA HÀNG
  QUÁ TRÌNH CUNG C P
  Ti9n Nguyên v t li u, CCDC …
  Ti9n Hàng hóa

  QUÁ
  TRÌNH
  S N
  XU T
  Kho1n ph1i thu

  Kho1n ph1i thu Thành ph m
  GIAI 4O N BÁN HÀNG
  QUÁ TRÌNH TIÊU TH
  7 8

  2

 3. 3 45 5 3 46

  PH5N 1: K TOÁN TÀI S N C3 46NH
  M T S3 KHÁI NI M (VAS 03, VAS 04)
  PH5N 2: K TOÁN NGUYÊN LI U V:T LI U, CÔNG C
  K TOÁN T;NG TÀI S N C3 46NH
  D NG C
  K TOÁN KH U HAO TÀI S N C3 46NH
  PH5N 3: K TOÁN TI8N L NG VÀ CÁC KHO N
  TRÍCH THEO L NG

  5 3 46 5 3 46

  M T S3 KHÁI NI M (VAS 03, VAS 04) K TOÁN T;NG TÀI S N C3 46NH

  (Xem l i ch ng 5) CHBNG TC K TOÁN:

  4U HÌNH: – Biên b1n giao nh n TSC4

  Tham gia vào nhi u chu k s1n xu0t kinh doanh – H?p &Dng

  Hình thái v t ch0t không i – Hóa &En mua TSC4

  Giá tr. chuy n d n vào chi phí c/a & i t ?ng s@ – ThF TSC4
  dAng có liên quan
  – Các chGng tH khác có liên quan

  3

 4. 5 3 46 5 3 46

  XÁC 46NH NGUYÊN GIÁ TSC4: TSC h u hình do u t xây d ng c b n:

  TSC mua s m: Nguyên giá = Giá quy t toán công trình xây d ng

  Nguyên giá = Giá mua + L phí tr “c bI

  + Các kho1n thu không & ?c hoàn lIi + Các chi phí liên quan tr c ti p khác

  + Các chi phí liên quan tr c ti p tính

  & n thJi &iKm & a TSC4 vào s@ dAng

  – CKTM, gi1m giá

  5 3 46 5 3 46

  TSC c c p: TSC nh n góp v n:

  Nguyên giá = Giá tr. còn lIi trên sL sách M các &En Nguyên giá = Giá tr. còn lIi trên sL sách M các &En

  v. c0p hoNc giá tr. theo &ánh giá c/a v. c0p hoNc giá tr. theo &ánh giá c/a

  H’i &Dng giao nh n H’i &Dng giao nh n

  + Các chi phí liên quan tr c ti p khác + Các chi phí liên quan tr c ti p khác

  4

 5. 5 3 46 5 3 46

  TÀI KHO N K TOÁN: S 4T K TOÁN:
  TK 211, 213 – TSC4 hOu hình, vô hình • MUA TSC4 TRONG N U C: • MUA TSC4 TRONG N U C:
  SD4K: NG NG TSC4 VAT KH U TRC: VAT TRVC TI P:
  HH, VH hi n có &Pu kQ TK 111, 112, 331 TK 211, 213
  TK 111, 112, 331 TK 211, 213
  SPS: NG TSC4 HH, VH SPS: NG TSC4 HH, VH
  t2ng do mua sRm, gi1m do thánh lý, nh ?ng
  & ?c c0p bán
  4i9u chSnh chênh l ch 4i9u chSnh chênh l ch TK 133
  t2ng do &ánh giá lIi gi1m do &ánh giá lIi

  SDCK: NG TSC4 HH, VH
  hi n có cu i kQ T chuy n ngu n v n (n u có)

  5 3 46 5 3 46

  • T;NG DO XÂY DVNG C B N BÀN GIAO • T;NG DO 4 WC C P, NH:N GÓP V3N

  TK 111, 112, 331 TK 241 TK 211, 213 TK 411 TK 211, 213

  CP xây d ng
  Nghi m thu

  TK 133

  T chuy n ngu n v n (n u có)

  5

 6. 5 3 46 5 3 46

  VÍ D 1: VÍ D 1:

  Công ty Phát 4It kê khai thu GTGT theo PP kh0u trH
  (4VT: tri u &Dng):

  a- Mua TSC4 giao cho b’ ph n bán hàng s@ dAng, ch a
  tr1 ti9n cho NB (X) tLng giá thanh toán theo H4 GTGT
  660, trong &ó thu GTGT là 60. ThJi gian KH 5 n2m

  b- Chi phí v n chuyKn TSC4 &ã thanh toán bXng ti9n mNt
  là 11 trong &ó giá c “c: 10, thu GTGT: 1

  5 3 46 5 3 46
  K TOÁN KH U HAO TSC4
  TÀI KHO N K TOÁN:
  CÁC PH NG PHÁP TÍNH KH U HAO TSC4:
  (Thông t s 45/2013/TT-BTC) TK 214 – Hao mòn TSC4
  Ph Eng pháp kh0u hao & Jng thYng SD4K: Giái tr. hao mòn
  TSC4 hi n có &Pu kQ
  PP kh0u hao theo s d gi1m dPn có &i9u chSnh
  SPS: Giá tr. hao mòn SPS: Giá tr. hoa mòn
  TSC4 do thanh lý, TSC4 do trích kh0u hao
  PP kh0u hao theo s l ?ng, kh i l ?ng s1n ph m nh ?ng bán
  SDCK: Giá tr. hao mòn
  Ghi chú: KH tính thêm ho c ng ng tính b t ut ngày TSC4 hi n có cu i kQ
  mà TSC t ng, gi m.

  6

 7. 5 3 46 5 3 46
  VÍ D 2:
  CHBNG TC K TOÁN:
  Công ty H1i Hà kê khai thu GTGT theo ph Eng pháp
  – B1ng tính kh0u hao TSC4
  kh0u trH (4VT: tri u &Dng)

  Nguyên giá c/a TSC4 hOu hình s@ dAng trong tháng
  NGHI P V K TOÁN KH U HAO TSC4:
  1/20X5 tIi b’ ph n bán hàng là 9.600, thJi gian trích KH
  N? TK 627 – Chi ti t theo PX, kho1n mAc là 10 n2m.
  N? TK 641 – Chi ti t theo kho1n mAc
  N? TK 642 – Chi ti t theo kho1n mAc
  N? TK 241. . . Chi ti t theo công trình
  Có TK 214 – Chi ti t theo TK c0p 2

  5 ! 5 !

  M T S3 KHÁI NI M M T S3 KHÁI NI M:
  CHBNG TC K TOÁN NGUYÊN LI U V:T LI U
  TÀI KHO N K TOÁN Nguyên li u v t li u là nhOng & i t ?ng lao &’ng & ?c
  TÍNH GIÁ NLVL, CCDC s@ dAng vào s1n xu0t kinh doanh &K ch tIo ra s1n
  K TOÁN NH:P NLVL, CCDC ph m. Nguyên li u v t li u có nhOng &Nc &iKm:
  K TOÁN XU T NLVL, CCDC – Tham gia vào m t chu k s1n xu0t
  – Chuy n toàn b giá tr. vào giá tr. s1n ph m
  – Hình thái v t ch0t b thay i sau quá trình s1n xu0t

  7

 8. 5 ! 5 !

  C2n cG vào vai trò trong s1n xu0t, nguyên li u v t li u CÔNG C D NG C :
  & ?c chia thành 3 loIi: Công cA dAng cA là nhOng t li u lao &’ng tham gia
  – Nguyên v t li u chính: C0u tIo nên th c thK chính vào quá trình s1n xu0t, phAc vA trong quá trình s1n
  c/a s1n ph m xu0t. Công cA dAng cA có nhOng &Nc &iKm:
  – Nguyên v t li u ph : K t h?p v”i nguyên v t li u – Tham gia vào nhi u chu k s1n xu0t
  chính &K làm thay &Li màu sRc, mùi v. c/a s1n ph m. – Giá tr. có thK & ?c phân bL m t l n hay nhi u l n
  – Nhiên li u: Cung c0p nhi t l ?ng cho quá trình s1n vào chi phí
  xu0t.

  5 ! 5 !

  CHBNG TC K TOÁN TÀI KHO N K TOÁN

  – H?p &Dng kinh t TK 152 – Nguyên li u v t li u
  – Hóa &En GTGT
  SD K: Gía tr. NVL
  – Hóa &En bán hàng tDn &Pu kQ
  – Phi u xu0t kho
  SPS: Gía tr. th c t SPS: Giá tr. th c t
  – Phi u nh p kho NVL nh p trong kQ NVL xu0t trong kQ
  – ThF kho
  SDCK: Giá tr. NVL
  – Các chGng tH khác có liên quan tDn cu i kQ

  8

 9. 5 ! 5 !

  TÍNH GIÁ NLVL, CCDC
  TK 153 – Công cA dAng cA
  NGUYÊN TZC CHUNG: ???
  SD K: Giá tr. CCDC
  tDn &Pu kQ

  SPS: Giá tr. th c t SPS: Giá tr. th c t
  CCDC nh p trong kQ CCDC xu0t trong kQ

  SDCK: Giá tr. CCDC
  tDn cu i kQ

  5 ! 5 !

  TÍNH GIÁ NH:P NLVL, CCDC – Tr Jng h?p mua S 4T K TOÁN (VAT kh0u trH)
  ngoài
  TK 111, 112, 331 TK 152, 153
  Giá TT c/a NLVL, CCDC mua ngoài =
  + Giá mua;
  + Chi phí v n chuyKn, b1o qu1n, b c d[ …
  + Các kho1n thu (không & ?c hoàn lIi); TK 133

  – (TrH) CKTM, gi1m giá, giá tr. hàng mua tr1 lIi.

  9

 10. 5 ! 5 !
  VÍ D 3: VÍ D 3:
  Công ty Ph Eng Nam, kê khai thu GTGT theo ph Eng
  pháp kh0u trH (4VT: tri u &Dng)

  Mua và nh p kho v t li u chính, &ã thanh toán bXng
  chuyKn kho1n (NH báo n?), tLng giá thanh toán theo
  H4 GTGT 220, trong &ó thu GTGT là 20.

  Chi phí v n chuyKn v t li u chính &ã thanh toán bXng
  ti9n mNt là 3,3 trong &ó giá c “c: 3, thu GTGT: 0,3

  5 ! 5 !

  K TOÁN XU T NLVL VÍ D 4:
  C n c vào B ng phân b NLVL ghi vào s k toán: Công ty HDng Hà, kê khai thu GTGT theo ph Eng
  NW TK 621 – CP NVL tr c ti p (sL chi ti t TK 621) pháp kh0u trH (4VT: tri u &Dng)

  N? TK 627 – CP SX chung (SL chi ti t TK 627) Ngày 12/5/20X5: Xu0t kho v t li u chính &K s1n xu0t s1n
  ph m A: 250 và nhiên li u &K chIy máy tIi phân x Mng
  N? TK 641 – CP bán hàng (sL chi ti t TK 641)
  s1n xu0t s1n ph m A: 20.
  N? TK 642 – CP QLDN (SL chi ti t TK 642)

  N? TK 154 – CP SXKD dM dang (SL chi ti t TK 154)

  …….

  Có TK 152 (Chi ti t theo nhóm VL)

  10

 11. 5 ! 5 !
  VÍ D 5: Công ty Hoa Mai (4VT: tri u &Dng)
  K TOÁN XU T CCDC
  Xu0t kho công cA H dùng M phân x Mng s1n xu0t chính
  Phân bL m’t lPn: Áp dAng & i v”i tr Jng h?p CCDC
  tr. giá 25. Công cA dAng cA này thu’c loIi phân bL m’t
  xu0t kho v”i giá tr. th0p, thJi gian s@ dAng ngRn. lPn.

  TK 153 TK 627, 641, 642 …

  100% giá th c t

  5 ! 5 ” # $

  K TOÁN XU T CCDC
  M T S3 KHÁI NI M
  Phân bL nhi9u lPn: Áp dAng & i v”i tr Jng h?p CCDC
  CÁC HÌNH THBC TR L NG
  xu0t kho v”i giá tr. l”n, thJi gian s@ dAng dài.
  K TOÁN TI8N L NG
  TK 153 TK 142, 242 TK 627, 641, 642
  … K TOÁN CÁC KHAN TRÍCH THEO L NG
  PB 46NH K7

  XK CCDC ……….
  (100% GIÁ THVC T )
  PB L5N CU3I
  GT CÒN L I
  GT CL – CK GI M CP

  TK152 (PL); 138 (8)

  GT THU HTI, BT V/C

  11

 12. 5 ” # $ 5 ” # $

  M T S3 KHÁI NI M CÁC HÌNH THBC TR L NG
  1. TR L NG THEO TH]I GIAN: TI8N L NG 4 WC TÍNH C;N
  L NG CHÍNH – ti9n l Eng tr1 cho ng Ji L4 trong thJi CB VÀO TH]I GIAN LÀM VI C THVC T , TRÌNH 4 K^
  gian làm nhi m vA chính. THU:T, CHUYÊN MÔN C A NG ]I L4.

  2. TR L NG THEO S N PH_M: TI8N L NG TR CHO
  L NG PH – ti9n l Eng tr1 cho ng Ji L4 trong thJi NG ]I LAO 4 NG TÍNH THEO S3 L WNG, CH T L WNG
  gian không làm nhi m vA chính hoNc nghS theo ch &’ S N PH_M VÀ 4 N GIÁ TI8N L ENG CHO M T 4 N V6 SP.
  – Tr1 l Eng SP tr c ti p không hIn ch .
  nh ng & ?c h Mng l Eng theo ch &’ quy &.nh.
  – Tr1 l Eng theo SP gián ti p.
  – L Eng khoán kh i l ?ng, khoán công vi c.
  – Tr1 l Eng theo SP l`y ti n.
  – Tr1 l Eng theo SP có th Mng.

  5 ” # $ 5 ” # $

  K TOÁN TI8N L NG TÀI KHO N K TOÁN:

  CHBNG TC K TOÁN: TK 334 – Ph1i tr1 ng Ji lao &’ng
  – B1ng ch0m công SD4K: Các kho1n l Eng,
  th Mng ph1i tr1 NL4 4K
  – Phi u xác nh n s1n ph m hoNc kh i l ?ng công vi c
  hoàn thành SPS: Các kho1n l Eng, SPS: Các kho1n l Eng,
  th Mng &ã tr1 NL4 th Mng ph1i tr1 NL4 PS
  – B1ng tính l Eng
  SDCK: Các kho1n l Eng,
  th Mng ph1i tr1 NL4 CK

  12

 13. 5 ” # $ 5 ” # $

  S 4T K TOÁN: TK 334 VÍ D 6: Công ty HDng Hà (4VT: tri u &Dng)
  TK 622, 627, 641 …
  TK 111, 112 Ti9n l Eng ph1i tr1 trong tháng 4/20X5:
  TL PH I TR CNV
  – Công nhân s1n xu0t s1n ph m A: 230
  TR LU NG, BHXH,
  TH aNG CHO CNV
  – Nhân viên qu1n lý phân x Mng: 20
  TK 335
  TL NGHb PHÉP
  – Nhân viên b’ ph n bán hàng: 56
  TK 141, 138, 333 PH I TR CNV – Nhân viên b’ ph n qu1n lý doanh nghi p: 110
  CK KH U TRC TK 3383
  L NG
  BHXH PH I TR CNV
  TK 3382, 3383, 3389

  CNV N P BHXH, TK 353
  BHYT TI8N TH aNG PH I TR
  CNV

  5 ” # $ 5 ” # $

  VÍ D 6: Công ty HDng Hà (4VT: tri u &Dng) K TOÁN CÁC KHO N TRÍCH THEO L NG

  N I DUNG CÁC KHO N TRÍCH THEO L NG:

  1. QU^ BHXH: Hình thành tH vi c tính vào chi phí hoIt
  &’ng SXKD và &óng góp c/a NL4 theo tc l nh0t
  &.nh (theo Q4 hi n hành là 17,5% và 8%) trên ti9n
  l Eng ph1i tr1 cho NL4.

  Qu BHXH dùng tr c p cho ng i L khi m t
  s c lao ng t m th i hay v nh vi n.

  13

 14. 5 ” # $ 5 ” # $

  2. QU^ BHYT: Hình thành tH vi c tính vào chi phí hoIt 4. QU^ BHTN: Hình thành tH vi c tính vào chi phí hoIt
  &’ng SXKD và &óng góp c/a NL4 theo tc l nh0t &.nh &’ng SXKD và &óng góp c/a NL4 theo tc l nh0t &.nh
  (theo Q4 hi n hành là 3% và 1,5%) trên ti9n l Eng ph1i (theo Q4 hi n hành là 1% và 1%) trên ti9n l Eng ph1i
  tr1 cho NL4. tr1 cho NL4.
  Qu BHYT s! d ng khám ch a b nh cho ng i lao Qu BHTN s! d ng chi tr cho ng i lao ng
  ng. trong th i gian th t nghi p.
  3. KPC4: Hình thành tH vi c tính vào chi phí hoIt &’ng
  SXKD theo tc l nh0t &.nh (theo Q4 hi n hành là 2%)
  trên ti9n l Eng ph1i tr1 cho NL4.
  KPC c s! d ng trang tr i chi phí cho ho t ng
  công oàn c s” và t ch c công oàn c p trên.

  5 ” # $ 5 ” # $

  TÀI KHO N K TOÁN:
  CHBNG TC K TOÁN:
  TK 338 – Ph1i tr1 ph1i n’p khác
  – B1ng l Eng
  SD4K: BHXH, BHYT, KPC4,
  – Phi u nghS h Mng BHXH BHTN còn ph1i n’p &Pu kQ
  – B1ng thanh toán BHXH
  SPS: BHXH, BHYT, SPS: BHXH, BHYT, KPC4,
  KPC4, BHTN &ã n’p, &ã BHTN trích trong kQ
  tr1
  SDCK: BHXH, BHYT, KPC4,
  BHTN còn ph1i n’p cu i kQ

  14

 15. 5 ” # $ 5 ” !

  S 4T K TOÁN: VÍ D 7 (s@ dAng thông tin ví dA 6):
  TK 334 TK 338 Trích các kho1n theo l Eng theo ch &’
  TK 622, 627, 641 …

  BHXH PH I TR CNV TRÍCH BHXH, BHYT, L]I GI I VÍ D 7:
  (Tính theo th c t ) KPC4

  TK 111, 112 TK 334

  TRÍCH N P BHXH,
  CNV 4ÓNG GÓP
  KPC4, SD BHYT, BHTN
  BHXH

  TK 111, 112

  BHXH 4 WC C P BÙ

  ! 5 #

  PH5N 1: K TOÁN CHI PHÍ S N XU T KHÁI NI M
  PH5N 2: K TOÁN GIÁ THÀNH S N PH_M K TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN V:T LI U TRVC TI P
  K TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRVC TI P
  K TOÁN CHI PHÍ S N XU T CHUNG
  K TOÁN T:P HWP CHI PHÍ S N XU T

  15

 16. 5 # 5 #

  KHÁI NI M CHI PHÍ S N XU T K TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN V:T LI U TRVC TI P

  Chi phí s1n xu0t là toàn b’ hao phí lao &’ng s ng và NGUYÊN TZC KT CHI PHÍ NVL TRVC TI P (TK 621):

  lao &’ng v t hoá do doanh nghi p bd ra cho hoIt &’ng Ghi theo giá thành th c t (Xem lIi cách tính giá NVL
  s1n xu0t kinh doanh trong m’t thJi kQ nh0t &.nh. xu0t kho)

  T p h?p theo tHng & i t ?ng HT CPSX riêng bi t – TK
  621 ph1i & ?c mM chi ti t theo tHng & i t ?ng.

  NVL &ã xu0t kho ch a s@ dAng h t & n cu i kQ ph1i ghi
  gi1m TK 621

  Cu i kQ k toán ph1i tLng h?p toàn b’ CP NVL tr c
  ti p k t chuyKn sang TK 154.

  5 # 5 #

  TÀI KHO N K TOÁN: S 4T K TOÁN:
  NVL TR L I KHO

  TK 621 – CP nguyên v t li u tr c ti p TK 152 TK 621 (SP … .) TK 154 (SP … .)
  B NG PB NVL
  Tr. giá NVL xu0t dùng cho – Giá tr. NVL dùng không
  s1n xu0t h t tr1 lIi kho CU3I K7 K/C CP NVLTT

  – K t chuyKn giá tr. NVL &K
  TK 331
  tính giá thành s1n ph m

  TK 133

  16

 17. 5 # 5 #

  K TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRVC TI P TÀI KHO N K TOÁN:
  NGUYÊN TZC KT CHI PHÍ NVL TRVC TI P (TK 622):
  TK 622 – Chi phí nhân công tr c ti p
  T p h?p theo tHng & i t ?ng HT CPSX riêng bi t – TK
  622 ph1i & ?c mM chi ti t theo tHng & i t ?ng. Ti9n l Eng và các kho1n K t chuyKn CP nhân công

  Cu i kQ k toán ph1i tLng h?p toàn b’ chi phí nhân trích theo l Eng c/a công tr c ti p &K tính giá thành

  công tr c ti p (s phát sinh bên n? c/a TK 622) và k t nhân tr c ti p SX s1n ph m

  chuyKn sang TK 154.

  5 # 5 #

  S 4T K TOÁN: K TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRVC TI P
  NGUYÊN TZC KT CHI PHÍ S N XU T CHUNG (TK 627):

  TK 334, 338 TK 622 (SP … .) TK 154 (SP … .)
  T p h?p theo tHng phân x Mng, b’ ph n SX: TK 627
  (PX-1; PX – 2 … )
  B NG PB TL
  CU3I K7 K/C CP NC TT
  CP SX chung & ?c theo dõi theo tHng kho1n mAc chi
  phí
  CP SX chung & ?c phân bL cho các loIi SP do chính
  PX ch tIo và k t chuyKn sang TK 154 &K tính giá
  thành s1n ph m.

  17

 18. 5 # 5 #

  S 4T K TOÁN:
  TÀI KHO N K TOÁN:
  TK 334, 338 TK 627 (PX … .)
  TK 154 (SP … .)
  TK 627 – Chi phí s1n xu0t chung B NG PB TL

  Chi phí s1n xu0t chung K t chuyKn chi phí s1n TK 152, 153, 142 CK: PB CP SX CHUNG
  B NG PB VL
  phát sinh trong kQ (ti9n xu0t chung &K tính giá
  l Eng, kh0u hao, nguyên thành s1n ph m
  TK 214
  v t li u)
  B NG TÍNH KH

  TK 331, 335, 111…
  CÁC CP KHÁC

  5 _ 5 _

  KHÁI NI M KHÁI NI M GIÁ THÀNH S N PH_M

  K TOÁN T:P HWP CHI PHÍ S N XU T VÀ TÍNH GIÁ Giá thành s1n ph m là toàn b’ hao phí lao &’ng s ng

  THÀNH S N PH_M và lao &’ng v t hoá có liên quan & n kh i l ?ng s1n
  ph m, d.ch vA &ã hoàn thành.

  18

 19. 5 _ 5 _

  K TOÁN T:P HWP CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP K TOÁN T:P HWP CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP
  TÀI KHO N K TOÁN TÀI KHO N K TOÁN

  TK 154 – Chi phí SXKD dM dang TK 155 – Thành ph m

  SD4K: Giá tr. SPDD 4K S PS: Giá thành th c t SD4K: Giá tr. thành ph m S PS: Giá tr. thành ph m
  S PS: CPSX phát sinh s1n ph m hoàn thành nh p tDn kho 4K xu0t kho trong kQ
  trong kQ (TK 621, TK 622, kho S PS: Giá tr. thành ph m
  TK 627 k t chuyKn sang) nh p kho trong kQ
  SDCK: Giá tr. SPDD cu i kQ SDCK: Giá tr. thành ph m
  tDn kho cu i kQ

  5 _ 5 _

  CÔNG THBC TÍNH GIÁ THÀNH S M PH_M B NG TÍNH GIÁ THÀNH S M PH_M

  CPSX CPSX Giá thành
  TLng GT Giá tr. CP SX Kho1n mAc CPSX TLng giá
  Giá tr. dM dang dM dang &En v.
  Ph li u thu
  SP – DV = SPDD + phát sinh – SPDD – Chi phí trong kQ thành
  hoàn thành &Pu kQ trong kQ hDi (n u có) &Pu kQ cu i kQ s1n ph m
  cu i kQ

  1. CP NVL
  TT
  2. CP NCTT
  3. CP SXC

  C’ng

  19

 20. 5 _ ” 46

  S 4T K TOÁN TK 154 (SP… )
  PH5N 1: K TOÁN GIÁ V3N HÀNG BÁN
  SD: SPDD 4K
  TK 621 (SP… ) PH5N 2: K TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG, CHI PHÍ QU N
  K/C TK 155, 157, 632
  LÝ DOANH NGHI P
  Z sx c/a SP HT
  PH5N 3: K TOÁN DOANH THU
  TK 622 (SP… )
  PH5N 4: XÁC 46NH K T QU TIÊU TH
  K/C

  TK 627 (PX… )

  P/B

  PS. CPSX C’ng PS có

  SD: SPDD CK

  5 3 % 5 3 %

  CHBNG TC K TOÁN: S 4T K TOÁN
  – Phi u xu0t kho
  TK 155 TK 632 (CT… )
  TK 157

  TÀI KHO N K TOÁN
  HÀNG GeI 4I BÁN HÀNG GeI BÁN T.TH
  TK 632 – Giá v n hàng bán

  SPS: Giá tr. s1n ph m bán S PS: K t chuyKn sang tài BÁN HÀNG TRVC TI P

  ra trong kQ kho1n xác &.nh KQKD

  20

Download tài liệu Bài giảng Chương 6: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp File Word, PDF về máy