[Download] Tải Bài giảng Chương 6: Kế toán các khoản ứng trước – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Chương 6: Kế toán các khoản ứng trước

Bài giảng Chương 6: Kế toán các khoản ứng trước
Nội dung Text: Bài giảng Chương 6: Kế toán các khoản ứng trước

Download


Bài giảng Chương 6: Kế toán các khoản ứng trước trình bày các nội dung chính sau: Các khoản tạm ứng, chi phí trả trước ngắn hạn, các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ, phương pháp ghi nhận và hạch toán,… Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Chương 6: Kế toán các khoản ứng trước – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Chương 6: Kế toán các khoản ứng trước File Word, PDF về máy

Bài giảng Chương 6: Kế toán các khoản ứng trước

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 6: Kế toán các khoản ứng trước

 1. www.giangblog.com

  Chöông 6
  KEÁ TOAÙN CAÙC KHOAÛN ÖÙNG TRÖÔÙC

 2. www.giangblog.com

  Muïc tieâu: phaûi naém ñöôïc:

  – Caùc khoaûn taïm öùng;

  – Chi phí traû tröôùc ngaén haïn;

  – Caùc khoaûn caàm coá, kyù cöôïc, kyù quyõ;

  – Phöông phaùp ghi nhaän vaø haïch toaùn.

 3. www.giangblog.com

  6.1. KHAÙI NIEÄM VAØ NGUYEÂN TAÉC
  6.1.1. Caùc khaùi nieäm

  chi phí thöïc teá taï
  ñaõmphaù
  chit sinh
  khoaûn öùng tröôùc chi tieâu cho hoaït ñoäng
  Chi
  Taï m
  phí
  Caù cöùkhoaû
  ntraû
  g tröôù
  n öùncg tröôùc taïm öùng
  cho CB, CNV SXKD cuûa DN
  lieân quan ñeán keát quaû
  hoaït ñoäng SXKDtaïmcuûgôû
  a inhieàu kyø

 4. www.giangblog.com

  6.1. KHAÙI NIEÄM VAØ NGUYEÂN TAÉC
  6.1.1. Caùc khaùi nieäm

  hình thöùc ñaûm baûo nôïlaøm tin
  Caàm coá TieàKhoaû
  n hoaë c
  n taø
  tieà i saû
  n n Thueâ taøi saûn
  Kyù
  Kyù
  taø quyõ
  cöôï
  i saû n c göûtgiao
  ñaë icöôï ctaøci saûn hieän vaät vaø
  tröôù
  Möôïn raøtaøni gsaûbuoä
  n c
  giaáy tôø chöùng nhaän quyeà traùcnhsôû höõm
  nhieä u

 5. www.giangblog.com

  6.1.2 Caùc nguyeân taéc haïch toaùn caùc khoaûn öùng
  tröôùc
  6.1.2.1. Nguyeân taéc chi taïm öùng:
  – Chæ taïm öùng nhaân vieân laøm vieäc taïi DN.
  – Taïm öùng theo ñuùng noäi dung quy ñònh.
  – Chæ ñöôïc giao taïm öùng môùi khi ñaõ thanh toaùn
  heát soá taïm öùng cuõ.
  – Keá toaùn phaûi môû soå chi tieát theo doõi töøng khoaûn
  taïm öùng.

 6. www.giangblog.com

  6.1.2.2. Nguyeân taéc haïch toaùn caùc khoaûn chi phí traû tröôùc
  chi phí Trong naêm taøi
  Chi phí Ngaén haïn
  phaùt sinh chính
  traû tröôùc
  Daøi haïn chi phí Treân moät naêm
  phaùt sinh taøi chính

  – Möùc phaân boå ñöôïc xaùc ñònh nhö sau:

  Chi phí traû tröôùc thöïc teá phaùt sinh
  Möùc phaân boå =
  theo töøng loaïi
  cho töøng kyø Soá kyø döï kieán phaân boå

 7. www.giangblog.com

  6.1.2.3. Nguyeân taéc haïch toaùn caùc khoaûn caàm coá, kyù
  quyõ, kyù cöôïc
  – Taøi saûn ñöa ñi caàm coá, kyù quyõ, kyù cöôïc:
  + Thôøi haïn döôùi moät naêm => taøi khoaûn “caàm coá, kyù
  quyõ, kyù cöôïc ngaén haïn”;
  + Thôøi haïn treân moät naêm => taøi khoaûn “caàm coá, kyù
  quyõ, kyù cöôïc daøi haïn”.
  + Giaù xuaát taøi saûn mang ñi caàm coá, kyù quyõ, kyù cöôïc
  baèng giaù thu veà.

 8. www.giangblog.com

  6.2. KEÁ TOAÙN CAÙC KHOAÛN TAÏM ÖÙNG
  6.2.1. Chöùng töø keá toaùn
  – Giaáy ñeà nghò taïm öùng
  – Phieáu thu, phieáu chi
  – Baùo caùo thanh toaùn taïm öùng
  – Caùc chöùng töø goác: hoùa ñôn mua haøng, bieân lai
  cöôùc vaän chuyeån.
  6.2.3. Taøi khoaûn söû duïng
  Taøi khoaûn 141 “Taïm öùng”

 9. www.giangblog.com

  6.2.4. Phöông phaùp haïch toaùn:
  Sô ñoà 6.1: caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh lieân quan
  ñeán taïm öùng
  141 152,211,..
  Dö ñaàu kyø: xxx Mua vaät tö haøng hoaù,
  111, 112 TSCÑ, baèng tieàn taïm öùng

  121,128,221,..
  Taïm öùng cho CB NV
  Ñaàu tö taøi chính ngaén haïn,
  baèng tieàn maët, TGNH
  daøi haïn baèng tieàn taïm öùng
  627, 241,..
  Caùc khoaûn chi phí ñöôïc
  chi baèng tieàn taïm öùng
  334, 111
  Taïm öùng chi khoâng heát noäp
  laïi quyõ hoaëc tröø vaøo löông
  Dö cuoái kyø: xxx

 10. www.giangblog.com

  6.3. KEÁ TOAÙN CHI PHÍ TRAÛ TRÖÔÙC NGAÉN
  HAÏN
  6.3.1. Chöùng töø keá toaùn
  – Phieáu thu, phieáu chi
  – Hoùa ñôn GTGT, hoùa ñôn mua haøng
  – Baûng phaân boå chi phí
  6.3.3. Taøi khoaûn söû duïng
  Taøi khoaûn 142 ” Chi phí traû tröôùc ngaén haïn”

 11. www.giangblog.com

  6.3.4. Phöông phaùp haïch toaùn moät soá nghieäp vuï kinh teá
  phaùt sinh chuû yeáu
  Sô ñoà 6.2: Toùm taét caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh lieân
  quan ñeán TK 142
  111,
  153112
  111, 112 2413
  111,152,… 142 623, 627, 635,…
  635…
  627,641,..
  635, 241,627
  (3.1) (2.1ï)
  (2.2) (3) (2)Tröôø
  Tröôø n
  n g
  g hôï
  hôï p
  p
  (3.2) (1) Tröôø ncuï
  gc
  (4.1)
  (1.1)
  (3.3) (4.2) (4)
  coâ nKhi
  g cuï ,traû
  duï tröôù
  n g
  (2.3) chi phí söûa chöõa
  (1.2) tieàhôï p i traû
  n laõ vay tröôùc
  133 152.8,lôù138.8
  n TSCÑ coù giaù
  tieàn thueâ
  (neáu coù)
  133 trò lôùn

 12. www.giangblog.com

  6.4. KEÁ TOAÙN CAÀM COÁ, KYÙ QUYÕ, KYÙ CÖÔÏC
  NGAÉN HAÏN
  6.4.1. Chöùng töø keá toaùn
  – Phieáu thu, phieáu chi;
  – Giaáy baùo nôï, giaáy baùo coù;
  – Bieân nhaän taøi saûn;
  – Caùc chöùng töøng goác khaùc coù lieân quan.
  6.4.3. Taøi khoaûn söû duïng
  Taøi khoaûn 144 “Caàm coá, kyù quyõ kyù cöôïc ngaén haïn”

 13. www.giangblog.com

  6.4.4. Phöông phaùp haïch toaùn moät soá nghieäp vuï kinh
  teá phaùt sinh chuû yeáu
  Sô ñoà 6.9: Toùm taét caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh lieân
  quan TK 144 (1.2)
  (2.2)
  111,
  211112 144 811
  (2.1)
  (1.1) (bò phaït vi phaïm
  hôïp ñoàng)
  (2) (1)Ñi
  Duønkyù
  g TSCÑ
  cöôïc, 331
  ñeå kyù
  caàm
  quyõcoá ngaén
  214 (1.3)
  haïn.

Download tài liệu Bài giảng Chương 6: Kế toán các khoản ứng trước File Word, PDF về máy