[Download] Tải Bài giảng Chương 5: Tính giá các đối tượng kế toán – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Chương 5: Tính giá các đối tượng kế toán

Bài giảng Chương 5: Tính giá các đối tượng kế toán
Nội dung Text: Bài giảng Chương 5: Tính giá các đối tượng kế toán

Download


Bài giảng Chương 5: Tính giá các đối tượng kế toán trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm – ý nghĩa của tính giá, yêu cầu của tính giá, một số loại giá sử dụng trong kế toán, tính giá một số đối tượng kế toán chủ yếu, trình tự tính giá.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Chương 5: Tính giá các đối tượng kế toán – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Chương 5: Tính giá các đối tượng kế toán File Word, PDF về máy

Bài giảng Chương 5: Tính giá các đối tượng kế toán

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 5: Tính giá các đối tượng kế toán

 1. M c tiêu
  Ch ng 4
  Sau khi h c xong ch ng 5 SV có kh n ng:
  Trình bày s c n thi t ph i tính giá các i t ng k toán;
  Ch ng 5 •
  xác nh c các nhân t nh h ng n vi c tính giá và
  nh ng lo i giá c s d ng trong k toán.
  TÍNH GIÁ CÁC IT NG K TOÁN • Gi i thích các nguyên t c c n b n và các yêu c u trong
  tính giá, t ó hi u c nguyên t c và k thu t tính giá
  m ts i t ng k toán.
  • Th c hành tính giá m t s it ng k toán.

  2

  N i dung

  Tài li u tham kh o
  1. Khái ni m – Ý ngh a c a tính giá
  Lu t k toán
  2. Yêu c u c a tính giá
  Chu n m c k toán Vi t Nam
  Thông t s 200/2014/TT-BTC H ng d n ch k
  3. M t s lo i giá s d ng trong k toán
  toán doanh nghi p
  Nguy n Th Loan (Ch biên, 2018), Giáo trình Nguyên
  4. Tính giá m t s it ng k toán ch y u
  lý k toán: Lý Thuy t – Bài t p – Bài gi i, Nhà xu t b n
  Lao ng.
  5. Trình t tính giá
  Võ V n Nh (Ch biên, 2016), Giáo trình Nguyên lý k
  toán, Nhà xu t b n Kinh t Tp. HCM.
  3 4

  NLKT-Ho Hanh My 1

 2. T i sao c n tính giá it ng k toán?
  toán? 1. Khái ni m – Ý ngh a c a tính giá

  Khái ni m
  !”
  # $
  % Tính giá là ph ng pháp k toán s d ng th c o giá tr
  ol ng các it ng k toán theo nh ng nguyên t c nh t nh
  & ‘(
  )*’) # ‘ )+ + #) ) *’ ‘+ ) ,$
  ‘ # ) – ,). %
  Tính giá bao g m
  Tính giá cho ghi nh n ban u
  # ‘. ) Tính giá sau ghi nh n ban u
  /0
  1 # ‘ ) ,$
  %

  5 6

  1. Khái ni m – Ý ngh a c a tính giá 2. Yêu c u c a PP tính giá

  Ý ngh a c a tính giá Chính xác Th ng nh t Nh t quán

  Giúp xác nh và t ng h p nhi u thông tin cho công tác qu n
  lý kinh t .
  Toàn b chi phí N i dung và Ph ng pháp
  Là i u ki n th c hi n ch h ch toán kinh t (t p h p hình thành nên ph ng pháp tính tính toán, xác
  tài s n c a n v toán, xác nh giá nh giá tài s n
  các chi phí ho t ng xác nh k t qu kinh doanh).
  ph i c ghi tr tài s n cùng gi a các k k
  Giúp k toán ghi nh n, ph n ánh các it ng k toán khác chép, tính toán lo i gi a các n toán ph i n
  chính xác theo v khác nhau ph i nh.
  nhau vào ch ng t , tài kho n và t ng h p thông tin vào các t ng lo i. Tr ng h p thay
  nh nhau.
  báo cáo k toán. i?

  7 8

  NLKT-Ho Hanh My 2

 3. 2. Yêu c u c a PP tính giá 3. M t s lo i giá s d ng trong k toán

  Gi nh và nguyên t#c nh h ng n tính giá
  • Giá g c
  C s d n tích • Giá tr h p lý
  Ho t ng liên t c • Giá th tr ng
  Nh t quán • Hi n giá
  Khách quan • Giá tr thu n có th th c hi n
  Th!n tr”ng • Giá h ch toán

  9 10

  3. M t s lo i giá s d ng trong k toán 3. M t s lo i giá s d ng trong k toán
  GIÁ G C
  GIÁ G C
  Khái ni m (VAS 01)
  Là giá c tính theo s ti$n ho c kho n t ng ng ti$n
  ã tr , ph i tr T i sao ph i ghi theo giá g c?
  Ho c tính theo giá tr h p lý c a tài s n ó vào th i i m tài S d ng giá g c nh th nào?
  s n c ghi nh n.
  %c i m:
  ! c ghi nh n t i th i i m tài s n tham gia vào kh i tài s n
  chung c a nv.
  Không thay i ngay c khi giá c a tài s n trên th tr ng
  c a tài s n thay i, tr khi có quy nh khác trong CMKT.
  11 12

  NLKT-Ho Hanh My 3

 4. 3. M t s lo i giá s d ng trong k toán 3. M t s lo i giá s d ng trong k toán

  GIÁ TR& H P LÝ GIÁ TH& TR ‘NG
  Giá c a TS ho c NPT c xác nh (niêm y t) trên th
  Khái ni m tr ng ho t ng.
  Giá tr TS có th c trao i ho c giá tr m t kho n Th tr ng ho t ng?
  n c thanh toán m t cách t nguy n
  HI(N GIÁ
  • Gi a các bên có y hi u bi t
  Giá tr hi n t i c a các dòng ti n thu n s” nh n c t vi c
  • Trong s trao i ngang giá
  s d ng TS ho c s” tr thanh toán n .
  S d ng GTHL nh th nào?
  Hi n giá c s d ng nh giá cho ghi nh n ban u,
  trong m t s tr ng h p không có giá g c nh TSC! thuê tài
  chính
  13 14

  3. M t s lo i giá s d ng trong k toán 3. M t s lo i giá s d ng trong k toán

  GIÁ TR& THU)N CÓ TH* TH+C HI(N GIÁ H,CH TOÁN

  Khái ni m
  S ti n ho c t ng ng ti n thu n s” thu c khi bán TS Là giá do n v xây d ng áp d ng khi vi c xác nh giá
  ho c s” ph i tr thanh toán n hi n t i g c khó th c hi n ho c không th th c hi n c.
  S d ng cho t ng it ng k toán c th
  Là giá bán #c tính trong i u ki n kinh doanh bình th ng
  Ch$ s d ng trong n i b nv.
  tr chi phí #c tính cho vi c hoàn thành và tiêu th

  Giá tr thu n có th th c hi n s d ng nh giá sau ghi M c ích
  nh n ban u. Giúp n gi n b#t công vi c tính toán
  ! m b o vi c ghi s k toán k p th i.

  15 16

  NLKT-Ho Hanh My 4

 5. 3. M t s lo i giá s d ng trong k toán 4. Tính giá m t s it ng k toán ch y u
  GIÁ H,CH TOÁN
  4.1 Tính giá Tài s n c nh
  %c i m
  Có tính ch t n nh t ng i
  4.2 Tính giá hàng t n kho
  S d ng t m th i Cu i k% k toán, ph i i u ch$nh giá
  h ch toán ã ghi s hàng ngày tr l i giá g c
  4.3 Tính giá ch-ng khoán
  Cách l a ch”n
  Th ng s d ng giá k ho ch ho c giá cu i k tr c làm 4.4 Tính giá ngo i t , vàng b c, á quý
  giá h ch toán cho k% này.

  17 18

  4.1 Tính giá tài s n c nh 4.1 Tính giá tài s n c nh
  • Tính giá TSC h u hình • Tính giá TSC vô hình
  Khái ni m TSC HH: (VAS 03) Khái ni m TSC vô hình: (VAS 03)
  Là tài s n có hình thái v t ch t do doanh nghi p n m gi Là tài s n không có hình thái v t ch t do doanh nghi p n m
  s d ng cho ho t ng SXKD gi s d ng cho ho t ng SXKD, cung c p d ch v ho c
  cho thuê
  Phù h p v#i tiêu chu&n ghi nh n TSC! HH
  Phù h p v#i tiêu chu&n ghi nh n TSC! VH tài s n có hình
  Tiêu chu.n ghi nh!n TSC HH thái v t ch t do doanh nghi p n m gi s d ng cho ho t ng
  Ch c ch n thu c l i ích kinh t trong t ng lai t vi c SXKD
  s d ng TSC! HH ó Tiêu chu.n ghi nh!n TSC vô hình
  Nguyên giá tài s n ph i c xác nh m t cách áng tin Ch c ch n thu c l i ích kinh t trong t ng lai t vi c s
  c y d ng TSC! VH ó
  Th i gian s d ng #c tính trên 1 n m Nguyên giá tài s n ph i c xác nh m t cách áng tin c y
  Có tiêu chu&n giá tr hi n hành Th i gian s d ng #c tính trên 1 n m
  Có tiêu chu&n giá tr hi n hành.
  19 20

  NLKT-Ho Hanh My 5

 6. 4.1 Tính giá tài s n c nh 4.1 Tính giá tài s n c nh
  ! nh giá cho ghi nh n ban u – TSC do mua s m :
  TSC! c tính theo giá g c Giá g c c a TSC! c Chi t kh u TM,
  Nguyên Giá Các kho n thu không Chi phí tr c s
  g i là nguyên giá = mua + +
  gi m giá hàng
  giá c hoàn l i d ng mua

  Nguyên giá c a TSC!
  Là toàn b các chi phí mà doanh nghi p ph i b’ ra
  Ví d : Ngày 15/9/N n v mua 1 ô tô, các chi phí phát sinh nh
  có c TSC!
  sau:
  Tính n th i i m a tài s n ó vào tr ng thái s(n
  sàng s d ng – Giá mua: 550 tri u ( ã bao g*m thu GTGT)

  ! nh giá sau ghi nh n ban u – Chi phí phát sinh liên quan: 13,2 tri u ( ã bao g*m thu GTGT)
  Yêu c u: Xác nh nguyên giá c a ô tô. Bi t r+ng n v tính thu
  Nguyên giá
  GTGT theo ph ng pháp kh u tr , thu su t thu GTGT c a hàng
  Hao mòn l)y k (kh u hao l)y k ) hóa, d ch v là 10%.
  Giá tr còn l i 21 22

  4.1 Tính giá tài s n c nh 4.1 Tính giá tài s n c nh
  – TSC do n v t xây d ng, ch t o: Hao mòn TSC : là s gi m d n giá tr s d ng và giá tr c a TSC!
  Giá tr quy t toán Các chi do tham gia vào ho t ng s n xu t kinh doanh, do bào mòn c a t
  Nguyên
  = /Giá thành th c t + phí phát nhiên, do ti n b k thu t… trong quá trình ho t ng c a TSC!.
  giá
  công trình sinh
  Giá tr hao mòn lu/ k : là t ng c ng giá tr hao mòn c a TCS! tính
  n th i i m báo cáo.
  – TSC do nv c c p phát: Kh u hao: Là s tính toán, phân b m t cách có h th ng NG c a
  Giá tr theo ánh giá Các chi TSC! vào chi phí SXKD trong su t th i gian trích kh u hao c a TS
  Nguyên
  = th c t c a H i *ng + phí phát ó.
  giá sinh
  giao nh n TS Kh u hao l0y k : là t ng c ng s kh u hao ã trích vào chi phí SXKD
  qua các k% kinh doanh c a tài s n c nh tính n th i i m báo cáo.
  – TSC do n v , cá nhân góp v n liên doanh: Giá tr còn l i: là s v n u t còn ch a phân b vào chi phí SXKD.
  Giá tr góp v n do Các chi
  Nguyên Kh u hao
  = các bên liên doanh + phí phát Nguyên giá
  giá sinh Giá tr còn l i = –
  th ng nh t
  23 TSC! l)y k /Hao mòn l)y k 24

  NLKT-Ho Hanh My 6

 7. 4.1 Tính giá tài s n c nh Các ph ng pháp kh u hao TSC

  Các ph ng pháp trích kh u hao TSC Kh u hao ng th,ng: s kh u hao h+ng n m không
  thay i trong su t th i gian s d ng c a TSC!.
  Ph ng pháp kh u hao ng th,ng

  Ph ng pháp kh u hao theo s d gi m d n có i u
  Nguyên giá c a TSC!
  ch$nh M c kh u hao n m =
  Th i gian trích kh u hao
  Ph ng pháp kh u hao theo s l ng, kh i l ng s n
  ph&m

  25 26

  Các ph ng pháp kh u hao TSC Các ph ng pháp kh u hao TSC
  Ví d :
  Ví d : Công ty ABC mua 1 ph n m m qu n lý, các chi phí g*m:
  Công ty mua 1 TSC! v#i giá thanh toán là 165 tri u *ng; chi t kh u
  th ng m i 5 tri u *ng, chi phí v n chuy n ( ã bao g*m thu GTGT) là – Giá mua: 200 tri u *ng (ch a bao g*m thu GTGT) ã thanh
  3,3 tri u *ng, chi phí ch y th ( ã bao g*m thu GTGT) là 2,2 tri u
  toán b+ng chuy n kho n
  *ng. Th i gian trích kh u hao TSC! d ki n là 10 n m. TSC! a vào
  s d ng ngày 01/01/2008. – Chi phí cài t, ch y th : 22 tri u *ng ( ã bao g*m thu
  Yêu c u: Xác nh s ti n trích kh u hao hàng n m theo PP ng th,ng GTGT) ã tr b+ng ti n m t.
  trong 2 tr ng h p: (i) DN tính thu GTGT theo ph ng pháp kh u
  Yêu c u: Tính nguyên giá c a ph n m m qu n lý trên và nh
  tr ; (ii) DN tính thu GTGT theo ph ng pháp tr c ti p.
  kho n NVKTPS.
  Cho bi t: Thu su t thu GTGT các hàng hóa, d ch v là 10%.
  Bi t r+ng n v tính thu GTGT theo ph ng pháp kh u tr và
  thu su t thu GTGT các hàng hóa, d ch v là 10%.
  27

  NLKT-Ho Hanh My 7

 8. Các ph ng pháp kh u hao TSC Các ph ng pháp kh u hao TSC
  Kh u hao theo s d gi m d n có i u ch$nh: s kh u hao Kh u hao theo s d gi m d n có i u ch$nh
  h+ng n m gi m d n trong su t th i gian s d ng h u ích
  Th i gian s d ng TSC! H s i u ch$nh (l n)
  M c KH h+ng n m Giá tr còn l i c a T- l kh u hao
  = x ! n 4 n m (t
 9. 4.2 Tính giá hàng t n kho 4.2 Tính giá hàng t n kho

  ! nh giá sau ghi nh n ban u
  Cu i k% k toán n m, khi giá tr thu n có th th c hi n • Giá tr thu n có th th c hi n: Là giá bán
  c a HTK nh’ h n giá g c thì ph i l p d phòng gi m giá #c tính c a hàng t*n kho trong k% s n xu t,
  HTK. kinh doanh bình th ng tr (-) chi phí #c tính
  hoàn thành s n ph&m và chi phí #c tính
  S d phòng gi m giá HTK c l p là s chênh l ch
  c n thi t cho vi c tiêu th chúng.
  gi a giá g c c a HTK l#n h n giá tr thu n có th th c hi n
  c a chúng.

  33 34

  4.2 Tính giá hàng t n kho LOGO
  4.2 Tính giá hàng t n kho
  Ph ng pháp KKTX
  Các ph ng pháp k toán Hàng t n kho
  Tình hình Nh p – Xu t – T n kho
  Theo dõi
  Trong k , k toán (SL, GT)
  Ph n ánh HTK th ng xuyên, liên t c

  Kê khai th ng xuyên
  Giá tr hàng t*n Tính giá hàng
  Giá tr hàng Giá ttr hàng
  n kho Giá tr hàng
  Ki m kê nh k% kho cu i k% t*n u k% nh p trong k% xu t trong k%
  Nh!n xét:
  .u i m:
  Qu n lý ch t ch” và xác nh nhanh chóng và k p th i s d hàng
  t*n kho ph c v cho qu n lý kinh doanh.

  Nh c i m:
  35 Kh i l ng công vi c k toán quá nhi u theo dõi hàng t*n kho 36

  NLKT-Ho Hanh My 9

 10. LOGO LOGO
  4.2 Tính giá hàng t n kho 4.2 Tính giá hàng t n kho
  Ph ng pháp KK K
  L u ý: Trong k , K toán Ph ng pháp ki m kê nh k
  không theo dõi hàng xu t
  kho v SL và GT, ho c ch Nh n xét
  theo dõi SL
  u i m: Ti t ki m chi phí k toán
  Theo dõi tình hình hàng Nh p Nh c i m
  Trong k , k toán kho (SL, GT)
  Tính giá tr th c t
  • Không ki m soát ch t c hàng t n kho d x y ra
  hàng Xu t kho m t mát, th t thoát mà k toán không bi t d n n
  Ki m kê xác nh SL, GT sai sót khi tính tr giá hàng t n kho xu t dùng
  Cu i k , k toán hàng t n kho cu i k
  • Không bi t c s l ng t n và giá tr hàng t n
  kho cu i k chính xác
  Giá tr hàng Giá tr hàng Giá tr hàng Giá tr hàng
  xu t trong k% t*n u k% nh p trong k% t*n cu i k%
  37 38

  4.2 Tính giá hàng t n kho
  4.2 Tính giá hàng t n kho
  • Tính giá NVL, CCDC, hàng hóa nh!p kho
  Tính giá nh!p kho c n xác nh Tr ng h p n v mua ngoài
  S l ng th c t nh p kho
  Chi t kh u TM,
  T ng giá tr th c t nh p kho Các kho n Chi phí
  Giá th c Giá gi m giá hàng
  = – + thu không + khác
  t mua mua, giá tr hàng
  ! n giá nh p kho mua tr l i
  c hoàn l i

  Tr ng h p n v t ch bi n và thuê ngoài ch bi n
  Giá th c t c a
  CP v!n chuy n, b o Chi phí ch bi n,
  T ng giá tr th c t NK Giá th c VL xu t kho
  = + qu n, b c d1 khi + ph i tr cho bên gia
  t ch bi n / em
  ! n giá nh p kho = giao và nh!n công
  S l ng th c t NK gia công

  39 40

  NLKT-Ho Hanh My 10

 11. 4.2 Tính giá hàng t n kho 4.2 Tính giá hàng t n kho
  • Tính giá thành ph.m nh!p kho
  • Tính giá thành ph.m nh!p kho
  Giá g c thành ph&m nh p kho = Giá thành s n xu t th c t Các b c tính giá thành s n xu tt::
  B c1: T p h p các chi phí tr c ti p (NVL tr c ti p, nhân công
  tr c ti p) liên quan n i t ng tính giá.
  B c 2: T p h p và phân b chi phí s n xu t chung
  Chi phí nguyên v t li u tr c ti p B c 3: Xác nh giá tr SPDD cu i k%
  Giá thành s n Chi phí nhân công tr c ti p B c 4: Tính ra t ng giá thành SP và giá thành n v SP
  xu t th c t
  Chi phí s n xu t chung

  41 42

  4.2 Tính giá hàng t n kho 4.2 Tính giá hàng t n kho
  • Tính giá thành ph.m nh!p kho • Tính giá NVL, CCDC, hàng hóa, thành ph.m xu t kho

  Tính giá NVL, CCDC, Tính giá NVL, CCDC,
  T ng giá Chi phí SX Chi phí SX Chi phí SX Ph li u
  thành SPSX d dang u phát sinh d dang thu h*i
  hàng hóa, TP xu t kho trong k hàng hóa, TP t n kho cu i k
  hoàn thành k% + trong k% – cu i k% trong k% (PP KKTX) (PP Ki m kê nh k )
  = –
  trong k%

  Có 4 ph ng pháp

  T ng giá thành s n ph&m hoàn thành Nh p tr #c xu t tr #c (FIFO)
  Giá thành
  n v sp = Bình quân gia quy n
  S l ng s n ph&m hoàn thành
  Giá th c t ích danh
  Giá bán l/
  43 44

  NLKT-Ho Hanh My 11

 12. 4.2 Tính giá hàng t n kho LOGO 4.2 Tính giá hàng t n kho
  • Tính giá NVL, CCDC, hàng hóa, thành ph.m xu t kho

  Nh p tr c xu t tr c Giá bán l 8
  Hàng nào nh p kho Th ng c
  tr c s c xu t dùng trong
  tr c ngành bán l ?
  Tính giá
  !
  ” 2 34
  hàng xu t
  kho/t n kho
  # $ % &’ ( ) * + ,-,.
  Bình Quân Gia Quy n Th c t ích danh /0#0 # 1* ”
  – Bình quân gia Hàng nh p v i giá # % ! 2 % 3 245 6 7 %
  quy n liên hoàn tr nào s c xu t
  – Bình quân gia úng giá tr ó
  quy n cu i k

  45 46

  4.2 Tính giá hàng t n kho 4.2 Tính giá hàng t n kho
  • Tính giá NVL, CCDC, hàng hóa, thành ph.m xu t kho • Tính giá NVL, CCDC, hàng hóa, thành ph.m xu t kho
  8 8
  ‘) 56
  56 5 & 9 5 2
  * 5 ‘ 5’ ? ( ,-,.
  K t chuy n t TK HTK (TK 15) sang TK Mua hàng (TK 611) /0#0 # 1* ” @ ‘!
  1< (< 5 8 5 ‘ 3 2 45 6 7
  ,’ 56 2A5

  +# % 2 733 2 % +
  ; 5 * ; B?CD ?C)EF
  +5 9 ” : ! %’; ‘ (< A G??
  %+
  = > “: %
  ‘; ; 5 * ; BGD? GDHEF
  A G??
  47 48

  NLKT-Ho Hanh My 12

 13. 4.2 Tính giá hàng t n kho 4.2 Tính giá hàng t n kho
  • D phòng gi m giá hàng t n kho • Ví d : u tháng 5, TK 152 (VL A): 18.000.000 (SL: 1.000kg)

  – Ngày 3/5: Xu t kho 700 kg VL A SXSP .
  – Ngày 8/5: mua 600 kg VL A, giá mua 16.500 /kg, chi phí v!n
  M cd = Giá g c – Giá tr thu n có th chuy n 165.000 (t t c ã bao g m thu GTGT).
  phòng c n c a HTK th c hi n cc a
  – Ngày 16/5: xu t kho 800 kg VL A SXSP .
  trích l p HTK
  – Ngày 22/5: mua 1.300kg VL A, giá mua 15.950 /kg, chi phí v!n
  chuy n 260.000 (t t c ã bao g m thu GTGT).
  – Ngày 30/5: xu t kho 1.100 kg VL A SXSP.
  Yêu c u: Tính giá VL A xu t kho theo các PP FIFO, BQGQ (liên
  hoàn, cu i k ).
  Bi t r2ng n v :
  – H ch toán hàng t n kho ph ng pháp KKTX
  – Tính thu GTGT theo PP tr c ti p
  49 50

  4.3 Tính giá ch-ng khoán 4.4 Tính giá ngo i t , vàng b c, á quý

  • Giá ch-ng khoán = Giá v n = Chi phí th c t mua Tính giá ngo i t
  Bên N các TK v n b+ng ti n: áp d ng t- giá giao d ch
  Chi phí u t : chi th c t .
  Giá th c t phí môi gi i, t v n,
  = Giá mua +
  mua phí khác Bên Có các TK v n b+ng ti n: áp d ng t- giá bình quân
  gia quy n liên hoàn.
  • Khi thu h*i CK, giá v n c xác nh theo PP bình quân gia
  T i th i i m l p BCTC, các kho n m c ti n t có g c
  quy$n liên hoàn.
  ngo i t (Ti n ngo i t , n ph i thu là ngo i t ,…) ph i c
  • T i th i i m l p BCTC, k toán l p d phòng gi m giá ch ng
  khoán khi có b+ng ch ng v s gi m giá ch ng khoán ph n ánh giá l i theo t- giá giao d ch th c t (…) công b vào th i
  ánh giá tr thu n c a ch ng khoán. i m ánh giá l i. CL phát sinh c ghi vào CLTGH!.

  51 52

  NLKT-Ho Hanh My 13

 14. 4.4 Tính giá ngo i t , vàng b c, á quý 5. Trình t tính giá

  Tính giá vàng b c, á quý • B c 1: T ng h p các chi phí th c t
  T ng h p tr c ti p: các chi phí liên quan tr c ti p n m t lo i
  Giá nh p kho: Giá th c t = Giá mua + Chi phí liên quan
  tài s n c th c t p h p tr c ti p cho lo i tài s n ó.
  Giá xu t kho: áp d ng ph ng pháp tính giá xu t kho
  T ng h p gián ti p: Các chi phí liên quan n nhi u lo i tài s n
  hàng t*n kho.
  c tính toán phân b cho theo tiêu th c thích h p cho t ng lo i
  tài s n

  T ng chi phí c n phân b
  Chi phí tính S n v tiêu th-c
  cho các lo i tài s n
  cho tài s n c = x phân b thu c tài s n
  th T ng s n v tiêu th-c c th
  thu c các lo i tài s n

  53 54

  5. Trình t tính giá Bài t!p
  • B c 2: Tính toán xác nh giá th c t c a tài s n

  Giá TS = Chi phí tr c ti p + Chi phí gián ti p Câu h’i và bài t p ch ng 5, Nguy0n Th Loan (Ch
  biên, 2018), Giáo trình Nguyên lý k toán: Lý Thuy t – Bài
  Quá trình hình thành tài s n di0n ra trong th i gian nh t nh: t p – Bài gi i, Nhà xu t b n Lao ng.
  mua TSC!, NVL, hàng hóa, quá trình s n xu t SP n chi c,
  s n xu t SP theo n t hàng: c ng toàn b chi phí liên quan
  n giá c a tài s n.
  Quá trình hình thành tài s n di0n ra liên t c trong su t th i
  gian ho t ng c a n v : s n xu t SP kh i l ng l#n, vi c
  hình thành tài s n di0n ra liên t c.
  CP
  Giá th c CP SX d dang CP phát sinh
  = + – d dang
  t uk trong k cu i k
  55 56

  NLKT-Ho Hanh My 14

Download tài liệu Bài giảng Chương 5: Tính giá các đối tượng kế toán File Word, PDF về máy