[Download] Tải Bài giảng Chương 5: Kế toán và các khoản phải thu – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Chương 5: Kế toán và các khoản phải thu

Bài giảng Chương 5: Kế toán và các khoản phải thu
Nội dung Text: Bài giảng Chương 5: Kế toán và các khoản phải thu

Download


Bài giảng Chương 5: Kế toán và các khoản phải thu trình bày các nội dung chính sau: Các nguyên tắc hạch toán về các khoản phải thu, kế toán các khoản phải thu khách hàng, khoản phải thu nội bộ, kế toán dự phòng phải thu khó đòi,… Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Chương 5: Kế toán và các khoản phải thu – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Chương 5: Kế toán và các khoản phải thu File Word, PDF về máy

Bài giảng Chương 5: Kế toán và các khoản phải thu

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 5: Kế toán và các khoản phải thu

 1. www.giangblog.com

  Chöông 5
  KEÁ TOAÙN CAÙC KHOAÛN PHAÛI THU

 2. www.giangblog.com

  Mục tiêu: phải nắm được:
  + Caùc khoaûn phaûi thu KH.
  + Phaûi thu noäi boä.
  + Phải thu khaùc.
  + Phöông phaùp haïch toaùn vaø laäp caùc
  khoaûn döï phoøng nôï phaûi thu khoù ñoøi.

 3. www.giangblog.com

  5.1. KHAÙI NIEÄM VAØ NGUYEÂN TAÉC:
  5.1.1 Khaùi nieäm
  –Phaûi thu KH laø caùc khoaûn nôï phaûi thu töø:
  + Baùn SP, haøng hoùa, BĐS đầu tư, TSCĐ;
  + Cung cấp dịch vụ cho KH.
  –Phaûi thu noäi bộ laø caùc khoaûn phaûi thu:
  + Ñôn vò caáp treân;
  + Giöõa caùc ñôn vò phuï thuoäc;
  + Caùc ñôn vò phuï thuoäc trong moät DN ñoäc laäp.
  – Phaûi thu khaùc laø caùc khoaûn ngoaøi 2 khoaûn
  treân.
  – Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi laø DP phaàn giaù trò
  coù theå bò toån thaát do khoâng thu hoài ñöôïc nôï.

 4. www.giangblog.com

  5.1.2 Caùc nguyeân taéc haïch toaùn veà caùc
  khoaûn phaûi thu
  5.1.2.1. Ñoái vôùi TK 131 – Phaûi thu khaùch
  haøng:
  –Phaûi haïch toaùn chi tieát cho töøng ñoái töôïng.
  –Khoâng haïch toaùn vaøo TK naøy caùc nghieäp
  vuï baùn thu tieàn ngay.
  –Khi haïch toaùn chi tieát keá toaùn phaûi phaân
  loaïi nôï ñeå coù caên cöù laäp döï phoøng.

 5. www.giangblog.com

  5.1.2. Caùc nguyeân taéc haïch toaùn veà caùc
  khoaûn phaûi thu:
  5.1.2.2. Ñoái vôùi TK 136 – Phaûi thu noäi boä
  –Phạm vi phản ánh:
  + Phải thu giữa đôn vò caáp treân vaø ñôn vò
  caáp döôùi;
  + Caùc ñôn vò caáp döôùi vôùi nhau.
  + Soá voán ñaàu tö coâng ty meï ñaàu tö vaøo
  coâng ty con.
  + Caùc khoaûn thanh toaùn giöõa coâng ty meï
  vaø coâng ty con.
  – Phaûi haïch toaùn chi tieát töøng khoaûn phaûi
  thu noäi boä.

 6. www.giangblog.com

  5.1.2. Caùc nguyeân taéc haïch toaùn veà caùc
  khoaûn phaûi thu
  5.1.2.3. Ñoái vôùi TK 138 – Phaûi thu khaùc
  Phaïm vi phaûn aùnh:
  + Giaù trò taøi saûn thieáu ñaõ ñöôïc phaùt hieän
  nhöng chöa xaùc ñònh ñöôïc nguyeân nhaân;
  + Caùc khoaûn phaûi thu veà boài thöôøng;
  + Tieàn laõi, coå töùc, lôïi nhuaän phaûi thu töø caùc
  hoaït ñoäng ñaàu tö taøi chính;
  + Caùc khoaûn phaûi thu phaùt sinh khi coå phaàn
  hoùa coâng ty nhaø nöôùc;

 7. www.giangblog.com

  5.2. KEÁ TOAÙN CAÙC KHOAÛN PHAÛI THU
  KHAÙCH HAØNG
  – Chöùng töø keá toaùn:
  + Hoùa ñôn GTGT;
  + Phieáu thu;
  + Phieáu chi;
  + Giaáy baùo coù ngaân haøng;
  + Bieân baûn buø tröø coâng nô.ï

 8. www.giangblog.com

  5.2 KEÁ TOAÙN CAÙC KHOAÛN PHAÛI THU
  KHAÙCH HAØNG
  – Taøi khoaûn söû duïng:
  TK 131 – Phaûi thu khaùch haøng
   Löu yù:
  + TK naøy coù theå coù soá dö beân Coù. Soá dö beân
  Coù phaûn aùnh soá tieàn nhaän tröôùc, hoaëc soá ñaõ
  thu nhieàu hôn soá phaûi thu cuûa khaùch haøng.
  + Phaûi chi tieát theo töøng ñoái töôïng phaûi thu.
  + Khi laäp baûng CÑKT, khoâng ñöôïc buø tröø
  giöõa beân Nôï vaø beân Coù cuûa TK naøy.

 9. www.giangblog.com

  Phöông phaùp haïch toaùn moät soá nghieäp vuï phaùt
  sinh chuû yeáu
  Sô ñoà 5.1: Caùc nghieäp vuï phaùt sinh lieân quan ñeán
  caùc taøi khoaûn “Nôï phaûi thu khaùch haøng”
  511
  511
  511
  413 (1a),(1b)
  ,(3b),(3c),(3d)
  (4b) (5) 131 152,
  531, 413
  139
  153,..
  111,112,…
  532,
  635 521
  111,112,..
  (13a),
  (10)(13b)
  (14)
  (12)
  (9)
  (15)
  (6a),(7),(8)
  3331
  3331(neáu coù)
  3331 (neáu coù)
  (neáu coù) 642
  133
  3331
  3387
  156, 151 (1c)(4a)
  337
  (3a)
  111, 112 (4c)
  111,112
  (11)
  515

 10. www.giangblog.com

  5.3. CAÙC KHOAÛN PHAÛI THU NOÄI BỘ
  Chöùng töø keá toaùn:
  + Hoùa ñôn thueá GTGT;
  + Phieáu thu;
  + Phieáu chi;
  + Hoùa ñôn vaän chuyeån kieâm xuaát kho noäiboä;
  + Hoùa ñôn kieâm phieáu xuaát kho noäi boä;
  + Bieân baûn buø tröø coâng nôï noäi boä.

 11. www.giangblog.com

  5.3. CAÙC KHOAÛN PHAÛI THU NOÄI BOÄ
  Taøi khoaûn söû duïng:
  Taøi khoaûn 136-Phaûi thu noäi bộ
  Sô ñoà 5.2: Caùc nghieäp vuï phaùt sinh lieân quan ñeán
  caùc khoaûn nôï phaûi thu noäi boä
  111, 112,…
  111,
  512 112,… 136 (7), (9), 111, 112,..
  (1a), (1d)
  (2b)(5) (10),(13)
  411
  211 (2f), (2g)
  (1b)
  ,
  (8) 411
  3331
  451, 414,.. (2a)
  161
  214
  511 (2c) (11)
  421
  512 (4)
  (2d) (12),(14) 336
  411 (1c)
  3331
  421
  (2e)

 12. www.giangblog.com

  5.4. KEÁ TOAÙN CAÙC KHOAÛN PHAÛI THU
  KHAÙC
  –Chöùng töø keá toaùn:
  +Phieáu thu;
  +Phieáu chi;
  +Giaáy baùo nôï;
  +Giaáy baùo coù;
  +Bieân baûn kieåm nghieäm vaät tö haøng hoùa;
  +Bieân baûn kieåm keâ quyõ;
  +Bieân baûn xöû lyù taøi saûn thieáu.

 13. www.giangblog.com

  5.4. KEÁ TOAÙN CAÙC KHOAÛN PHAÛI THU
  KHAÙC
  –Taøi khoaûn söû duïng:
  Taøi khoaûn 138 – Phaûi thu khaùc
  Taøi khoaûn naøy coù 3 taøi khoaûn caáp 2:
  + Taøi khoaûn 1381 – Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù
  ù + Taøi khoaûn 1385 – Phaûi thu veà coå phaàn hoùa

 14. www.giangblog.com

  5.4. KEÁ TOAÙN CAÙC KHOAÛN PHAÛI THU KHAÙC
  Phöông phaùp haïch toaùn
  Sô ñoà 5.3: Caùc nghieäp vuï phaùt sinh lieân quan ñeán caùc
  khoaûn nôï phaûi thu khaùc
  431 138 334,1388,632,…
  (5)
  (1b)
  111,112,…
  (6)
  111,112,152,…
  334,139
  (1c) (7), (8)

  3385
  (9)

  211 214
  (1a)

  621,627,152,.. 334,632
  (2)

 15. www.giangblog.com

  5.5. KEÁ TOAÙN DÖÏ PHOØNG PHAÛI THU KHOÙ
  ÑOØI:
  –Döï phoøng nôï phaûi thu khoù ñoøi ñöôïc trích
  tröôùc vaøo CP HÑKD naêm BC nhaèm:
  + Buø ñaép toån thaát coù theå xaûy ra trong naêm
  KH;
  + Baûo toaøn voán KD;
  + Ñaûm baûo phaûn aùnh ñuùng giaù trò cuûa caùc
  khoaûn nôï phaûi thu taïi thôøi ñieåm laäp BCTC.

 16. www.giangblog.com

  5.5. KEÁ TOAÙN DÖÏ PHOØNG PHAÛI THU
  KHOÙ ÑOØI
  5.5.1. Nguyeân taéc, phöông phaùp vaø xöû lyù
  khoaûn döï phoøng
  5.5.1.1. Nguyeân taéc laäp döï phoøng
  –Coù 3 nguyeân taéc caàn tuaân thuû:
  + Thôøi ñieåm laäp;
  + Ñoái töôïng lập;
  + Đieàu kieän laäp.

 17. www.giangblog.com

  5.5.1.1. Nguyeân taéc laäp döï phoøng
  –Thôøi ñieåm laäp
  + Thôøi ñieåm laäp vaø hoaøn nhaäp caùc khoaûn DP laø
  thôøi ñieåm cuoái kyø keá toaùn của naêm taøi chính.
  –Ñoái töôïng laäp vaø ñieàu kieän laäp
  + Keá toaùn caên cöù vaøo chöùng töø goác, ñoái chieáu
  xaùc nhaän cuûa khaùch nôï veà soá tieàn coøn nôï.
  + Caùc khoaûn khoâng ñuû caên cöù xaùc ñònh laø nôï
  phaûi thu khoù ñoøi phaûi xöû lyù nhö moät khoaûn toån
  thaát.
  + Caùc khoaûn ñuû caên cöù xaùc ñònh laø nôï phaûi thu
  khoù ñoøi thì phaûi laäp DP.

 18. www.giangblog.com

  Xöû lyù caùc khoaûn laäp DP nôï phaûi thu khoù ñoøi
  –Neáu soá DP phaûi trích laäp = soá dö khoaûn DP =>
  khoâng phaûi trích laäp.
  –DP phaûi trích laäp > soá dö khoaûn DP => phaûi
  trích theâm vaøo CP QLDN phaàn cheânh leäch.
  –DP phaûi trích laäp < soá dö khoaûn DP => ñieàu
  chænh giaûm vaøo CP QLDN phaàn cheânh leäch.
  –Caùc khoaûn nôï sau khi ñaõ coù quyeát ñònh xöû lyù,
  DN phaûi theo doõi trong thôøi haïn toái thieåu laø 5
  naêm.

 19. www.giangblog.com

  5.5.1.2. Phöông phaùp laäp döï phoøng
  – Ñoái vôùi nôï phaûi thu quaù haïn thanh toaùn, möùc
  trích laäp DP nhö sau:
  + 30% giaù trò nôï quaù haïn töø 3 thaùng ñeán 1 naêm.
  + 50% giaù trò nôï quaù haïn töø 1 naêm ñeán 2 naêm.
  + 70% giaù trò nôï quaù haïn töø 2 naêm ñeán 3 naêm.
  – Ñoái vôùi nôï chöa ñeán haïn thanh toaùn nhöng có
  khả năng không thu hồi được thì DN döï kieán möùc
  toån thaát ñeå trích laäp DP.

 20. www.giangblog.com

  Ví duï 1: Tình hình nôï phaûi thu khoù ñoøi ôû 1
  doanh nghieäp saûn xuaát nhö sau: (Ñôn vò tính:
  1.000ñ)
  Naêm 1: Khoaûn nôï phaûi thu khoù ñoøi ñoái vôùi
  khaùch haøng A laø: 10.000ñ
  Naêm 2: Khaùch haøng A vaãn chöa traû ñöôïc soá
  nôï 10.000ñ
  Naêm 3: Khaùch haøng A tieáp tuïc nôï doanh
  nghieäp soá tieàn 10.000ñ

Download tài liệu Bài giảng Chương 5: Kế toán và các khoản phải thu File Word, PDF về máy