[Download] Tải Bài giảng Chương 5: Hoàn thành kiểm toán – Đại học Ngân hàng Tp. HCM – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Chương 5: Hoàn thành kiểm toán – Đại học Ngân hàng Tp. HCM

Bài giảng Chương 5: Hoàn thành kiểm toán – Đại học Ngân hàng Tp. HCM
Nội dung Text: Bài giảng Chương 5: Hoàn thành kiểm toán – Đại học Ngân hàng Tp. HCM

Download


Sau khi nghiên cứu chương này, sinh viên sẽ: Hiểu được cách đánh giá tổng thể trước khi lập báo cáo kiểm toán; Giải thích được bản chất và nội dung cơ bản của báo cáo kiểm toán; Phân biệt được các loại ý kiến kiểm toán, Xác định được loại ý kiến kiểm toán cần phải nêu trong từng tình huống cụ thể.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Chương 5: Hoàn thành kiểm toán – Đại học Ngân hàng Tp. HCM – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Chương 5: Hoàn thành kiểm toán – Đại học Ngân hàng Tp. HCM File Word, PDF về máy

Bài giảng Chương 5: Hoàn thành kiểm toán – Đại học Ngân hàng Tp. HCM

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 5: Hoàn thành kiểm toán – Đại học Ngân hàng Tp. HCM

 1. TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
  KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

  CHƢƠNG 5

  Company
  LOGO
  Bộ môn Kiểm toán 1

 2. Mục tiêu nghiên cứu

  Sau khi nghiên cứu chƣơng này, Sinh viê sẽ:
   Hiểu đƣợc cách đánh giá tổng thể trƣớc khi lập báo cáo
  kiểm toán.
  Giải thích đƣợc bản chất và nội dung cơ bản của báo cáo
  kiểm toán
  Phân biệt đƣợc các loại ý kiến kiểm toán
  Xác định đƣợc loại ý kiến kiểm toán cần phải nêu trong từng
  tình huống cụ thể

  Bộ môn Kiểm toán
  2

 3. Nội dung

  5.1 Đánh giá tổng thể trƣớc khi lập báo cáo kiểm
  toán

  5.2 Báo cáo kiểm toán

  Bộ môn Kiểm toán
  3

 4. Câu hỏi chuẩn bị

  1. Cho biết các quy định kế toán và trình bày BCTC về:
   Nợ tiềm tàng

   Giả định hoạt động liên tục

   Các sự kiện phát sinh sau ngày khoá sổ kế toán

  Nêu các thủ tục kiểm toán đối với các khoản trên?
  2. Phân biệt sai sót phát hiện và sai sót dự đoán? Đánh giá tổng hợp sai sót của
  KTV dựa trên loại sai sót nào?
  3. Cho biết các nội dung và trình tự các nội dung của một báo cáo kiểm toán
  4. Cho biết các loại ý kiến của KTV đƣợc đƣa ra trong trƣờng hợp nào? Cho ví dụ.

  Bộ môn Kiểm toán
  4

 5. Nội dung sinh viên tự đọc

  Tham khảo mẫu Báo cáo kiểm toán trong chuẩn
  mực/chƣơng trình KT mẫu để tìm hiểu:
   Format một báo cáo kiểm toán

   Cách viết các loại ý kiến kiểm toán

  Bộ môn Kiểm toán
  5

 6. 5.1 Đánh giá tổng thể trƣớc khi lập BCKT

  5.1.1Tìm hiểu các nghĩa vụ/nợ tiềm tàng

  5.1.2 Đánh giá về giả định hoạt động liên tục

  5.1.3 Xem xét các sự kiện xảy ra sau ngày khóa sổ

  5.1.4 Đánh giá tổng thể trƣớc khi lập báo cáo kiểm toán

  Bộ môn Kiểm toán
  6

 7. 5.1.1. Tìm hiểu các nghĩa vụ/nợ tiềm tàng

  Nợ tiềm tàng là:
  a) Nghĩa vụ nợ có khả năng phát sinh từ các sự kiện đã xảy ra và sự tồn tại của
  nghĩa vụ nợ này sẽ chỉ đƣợc xác nhận bởi khả năng hay xảy ra hoặc không
  hay xảy ra của một hoặc nhiều sự kiện không chắc chắn trong tƣơng lai mà
  doanh nghiệp không kiểm soát đƣợc; hoặc
  b) Nghĩa vụ nợ hiện tại phát sinh từ các sự kiện đã xảy ra nhƣng chƣa đƣợc ghi
  nhận vì:
  (i) Không chắc chắn có sự giảm sút về lợi ích kinh tế do việc phải thanh
  toán nghĩa vụ nợ; hoặc
  (ii) Giá trị của nghĩa vụ nợ đó không đƣợc xác định một cách đáng tin
  cậy.
  (VAS 18.07)
  Bộ môn Kiểm toán
  7

 8. 5.1.1. Tìm hiểu các nghĩa vụ/nợ tiềm tàng

  Yêu cầu kế toán
  Trừ khi khó xảy ra khả năng phải chi trả, doanh nghiệp phải trình bày tóm tắt
  bản chất của khoản nợ tiềm tàng tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm cùng với các
  thông tin sau:
  a) Ƣớc tính về ảnh hƣởng tài chính của khoản nợ tiềm tàng;
  b) Dấu hiệu không chắc chắn liên quan đến giá trị hoặc thời gian của các
  khoản chi trả có thể xảy ra; và
  c) Khả năng nhận đƣợc các khoản bồi hoàn.
  (VAS 18.81)
  Bộ môn Kiểm toán
  8

 9. 5.1.1. Tìm hiểu các nghĩa vụ nợ tiềm tàng

  Thủ tục kiểm toán
   Phỏng vấn Ban Giám đốc đơn vị đƣợc kiểm toán và những ngƣời khác trong
  đơn vị, kể cả chuyên gia tƣ vấn pháp luật trong đơn vị, nếu có thể;
   Xem xét các biên bản họp Ban quản trị và thƣ từ trao đổi giữa đơn vị và
  chuyên gia tƣ vấn pháp luật ngoài đơn vị;
   Kiểm tra các khoản phí tƣ vấn pháp luật
   Nếu KTV đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu liên quan đến các vụ kiện
  tụng và tranh chấp đã đƣợc xác định: KTV phải trao đổi trực tiếp với
  chuyên gia tƣ vấn pháp luật.
  (VSA 501.09)
  Bộ môn Kiểm toán
  9

 10. 5.1.2 Đánh giá về giả định hoạt động liên tục

  Yêu cầu kế toán
  Báo cáo tài chính phải đƣợc lập trên cơ sở giả định là doanh nghiệp đang hoạt
  động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thƣờng trong
  tƣơng lai gần, nghĩa là doanh nghiệp không có ý định cũng nhƣ không buộc
  phải ngừng hoạt động hoặc phải thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động của mình.
  Trƣờng hợp thực tế khác với giả định hoạt động liên tục thì BCTC phải lập trên
  một cơ sở khác và phải giải thích cơ sở đã sử dụng để lập BCTC.
  (VAS 01.04)
  Bộ môn Kiểm toán
  10

 11. 5.1.2 Đánh giá về giả định hoạt động liên tục

  Thủ tục kiểm toán

  Thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về tính hợp lý của
  giả định hoạt động liên tục

  Xem xét các đánh giá của Ban Giám đốc đơn vị đƣợc kiểm toán

  Phỏng vấn Ban Giám đốc đơn vị đƣợc kiểm toán

  Thực hiện các thủ tục kiểm toán bổ sung khi cần thiết

  (VSA 570.06)
  Bộ môn Kiểm toán
  11

 12. 5.1.3 Xem xét các sự kiện xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán

  Khái niệm
  Là những sự kiện phát sinh kể từ sau ngày kết thúc
  kỳ kế toán đến ngày lập báo cáo kiểm toán và những
  sự việc mà kiểm toán viên biết đƣợc sau ngày lập báo
  cáo kiểm toán.
  (VSA 560.05)
  Bộ môn Kiểm toán
  12

 13. 5.1.3 Xem xét các sự kiện xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán

  Các loại sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

  (i) Sự kiện cần phải điều chỉnh báo cáo tài chính, và

  (ii) Sự kiện không cần phải điều chỉnh nhƣng có thể phải
  công bố trên thuyết minh báo cáo tài chính.

  Bộ môn Kiểm toán
  13

 14. Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán: Trách
  nhiệm KTV

  Ngày kết thúc Ngày ký báo cáo Ngày công bố
  Kỳ kế toán năm Kiểm toán BCTC và BCKT
  (1) (2) (3)

  o KTV có trách nhiệm: o KTV không bắt buộc. o KTV không bắt buộc.
  o Thu thập bằng chứng Nhƣng nếu KTV biết: Nhƣng nếu KTV biết:
  o Yêu cầu điều chỉnh hoặc o Yêu cầu điều chỉnh hoặc o Yêu cầu điều chỉnh hoặc
  thuyết minh thuyết minh thuyết minh
  o Đƣa ý kiến phù hợp o Đƣa ý kiến phù hợp trong o Đƣa ý kiến phù hợp trong
  BCKT mới BCKT mới (giải thích nguyên
  o Áp dụng biện pháp ngăn nhân)
  chặn phù hợp o Áp dụng biện pháp ngăn
  chặn phù hợp

  Bộ môn Kiểm toán
  14
  (VSA 560)

 15. 5.1.3 Xem xét các sự kiện xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán

  Thủ tục kiểm toán

  Thủ tục kiểm tra số dƣ thông thƣờng

  Thủ tục chuyên dùng để phát hiện các sự kiện sau
  ngày kết thúc niên độ

  Bộ môn Kiểm toán
  15

 16. Thủ tục chuyên dùng để phát hiện các sự kiện sau ngày kết
  thúc niên độ

   Tìm hiểu về các thủ tục mà Ban Giám đốc đã thiết lập;
   Phỏng vấn Ban Giám đốc và Ban quản trị đơn vị;
   Xem xét các biên bản họp (nếu có) của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành
  viên, Ban Giám đốc và Ban quản trị sau ngày kết thúc kỳ kế toán và phỏng vấn
  về các vấn đề đã đƣợc thảo luận trong các cuộc họp này nhƣng chƣa có biên
  bản;
   Xem xét báo cáo tài chính giữa niên độ kỳ gần nhất kể từ sau ngày kết thúc kỳ
  kế toán của đơn vị (nếu có).
  VSA 560. 07

  Bộ môn Kiểm toán
  16

 17. 5.1.4. Đánh giá tổng thể trƣớc khi lập báo cáo kiểm toán

   Áp dụng thủ tục phân tích
   Đánh giá sự đầy đủ của bằng chứng
   Đánh giá tổng hợp các sai sót chƣa điều chỉnh
   Rà soát lại hồ sơ kiểm toán
   Yêu cầu đơn vị cung cấp thƣ giải trình
   Kiểm tra các công bố trên thuyết minh BCTC
   Xem xét các thông tin đính kèm với BCTC

  Bộ môn Kiểm toán
  17

 18. Đánh giá tổng hợp các sai sót chƣa điều chỉnh

   Xác định tổng sai sót chƣa điều chỉnh (gồm sai sót đã phát hiện,
  sai sót dự đoán đƣợc ƣớc tính từ kết quả kiểm tra mẫu và từ thủ
  tục phân tích hoặc các thủ tục khác)
   So sánh tổng sai lệch với mức trọng yếu tổng thể
   Lựa chọn cách giải quyết thích hợp cho mỗi tình huống (tổng
  sai sót thấp hơn mức trọng yếu, vượt mức trọng yếu hoặc xấp xỉ
  mức trọng yếu)

  Bộ môn Kiểm toán
  18

 19. Kết quả kiểm tra toàn bộ BCTC – Tình huống A

  Bảng tổng hợp sai sót chƣa điều chỉnh (A)
  Ảnh hƣởng đến

  Sai sót Lợi nhuận trƣớc thuế

  Đã phát hiện
  Dự phòng Nợ phải thu chƣa đủ yêu cầu 90
  Vốn hóa Tài sản cố định 240
  330
  Mức trọng yếu
  tổng thể: 1400
  Dự kiến
  Mức trọng yếu
  Tính giá Hàng tồn kho 240
  khoản mục: 700
  Xác nhận Nợ phải thu 300
  540

  Tổng hợp 870
  Bộ môn Kiểm toán

 20. Tình huống A

   Phân tích: Ở tình huống A, tổng sai sót chƣa điều chỉnh
  nhỏ hơn nhiều so với mức trọng yếu tổng thể và khoản
  mục.

   Kết luận: Không cần phải thực hiện thêm thủ tục kiểm toán

  Bộ môn Kiểm toán
  20

Download tài liệu Bài giảng Chương 5: Hoàn thành kiểm toán – Đại học Ngân hàng Tp. HCM File Word, PDF về máy