[Download] Tải Bài giảng Chương 4: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Chương 4: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép

Bài giảng Chương 4: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép
Nội dung Text: Bài giảng Chương 4: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép

Download


Bài giảng Chương 4: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép trình bày các nội dung chính sau: Tài khoản kế toán, ghi sổ kép, kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết, đối chiếu và kiểm tra số liệu kế toán.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Chương 4: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Chương 4: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép File Word, PDF về máy

Bài giảng Chương 4: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 4: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép

 1. 05-Jul-19

  M C TIÊU C A CH NG

  Hi u ý ngh a, n i dung và cách th c hi n
  CH NG 4
  hai ph ng pháp k toán: tài kho n k
  toán và ghi s kép
  TÀI KHO N K TOÁN & GHI S KÉP
  Hi u c i m và m i quan h c a k
  toán t ng h p và k toán chi ti t
  Hi u cách i chi u, ki m tra s li u trên
  tài kho n t ng h p và tài kho n chi ti t.
  Company
  LOGO

  1
  2

  N I DUNG

  Tài li u tham kh o
  1. TÀI KHO N K TOÁN
  Lu t k toán
  Chu n m c k toán Vi t Nam
  2. GHI S KÉP
  Thông t s 200/2014/TT-BTC H ng d n ch k
  toán doanh nghi p
  3. KT T NG H P VÀ KT CHI TI T Nguy n Th Loan (Ch biên, 2018), Giáo trình Nguyên
  lý k toán: Lý Thuy t – Bài t p – Bài gi i, Nhà xu t b n
  Lao ng.
  4. I CHI U, KI M TRA S LI U K TOÁN
  Võ V n Nh (Ch biên, 2016), Giáo trình Nguyên lý k
  toán, Nhà xu t b n Kinh t Tp. HCM.
  3 4

  1

 2. 05-Jul-19

  CÁC PH NG PHÁP K TOÁN

  Ghi s kép

  T ng h p và
  Ch ng t k toán Tài kho n
  Cân i k toán

  Tính giá Ki m kê

  S m i quan h gi a các ph ng pháp k toán

  6

  Nh n xét v ph ng pháp ch ng t k toán 1. TÀI KHO N K TOÁN

  Ch ng t giúp k toán thu th p c nh!ng
  kh i l ng d! li u l n. 1.1 KHÁI NI M
  Nh ng các d! li u này ch a có tính h
  th ng, ch a tr% thành h th ng thông tin. 1.2 N&I DUNG – K T C’U C(A TÀI KHO N

  V n “t ra là c#n ph i có ph ng pháp
  phân lo$i các d! li u. 1.3 PHÂN LO)I TÀI KHO N K TOÁN

  TÀI KHO N K TOÁN m nh n công vi c
  phân lo$i các d! li u t ch ng t .

  7 8

  2

 3. 05-Jul-19

  1.1 KHÁI NI M 1.2 N I DUNG – K T C U C A TÀI KHO N

  N i dung c a tài kho n:
  TÀI KHO N K TOÁN – S D*: ph n ánh tình hình hi n có c a i
  t ng k toán t i m t th i i m nh t nh.
  Là ph ng pháp k toán dùng theo
  +S d #u k+.
  dõi m t cách th ng xuyên, liên t c và có h +S d cu i k+.
  th ng v tình hình hi n có và s bi n ng – S PHÁT SINH: ph n ánh s bi n ng c a
  các i t ng k toán trong k .
  c a t ng it ng k toán c th .
  + S phát sinh t ng.
  + S phát sinh gi m.

  SDCK = SD K + SPS t ng – SPS gi m
  9 10

  1.2 N I DUNG – K T C U C A TÀI KHO N 1.2 N I DUNG – K T C U C A TÀI KHO N

  BI N ! NG K t c u c a tài kho n trên LÝ THUY T:
  !”I T # NG
  T$NG GI M
  N Tên TK … Có
  -Ti n m”t Thu Chi
  -Vay ng,n h$n Vay Tr
  Debit Credit
  -Hàng hóa Nh%p Xu t
  … … …

  * Các it ng k toán v n ng theo 2 h ng il p
  Hai t “N ” và “Có” mang tính quy c

  11 12

  3

 4. 05-Jul-19

  1.2 K T C U TÀI KHO N 1.3 PHÂN LO&I TÀI KHO N K TOÁN

  K t c u c a tài kho n trên TH-C T : N&I DUNG CÔNG D.NG M/C & T NG
  KINH T & K T C’U H P, CHI TI T
  Tên tài kho n: …. S hi u: …
  Tháng … N m … -TK ph n ánh TS – TK ch y u: – TK t ng h p
  -TK ph n ánh NV + TK ph n ánh TS – TK chi ti t
  Ch ng t S ti n + TK ph n ánh NV
  Di n gi i TK i ng
  S Ngày N CÓ -TK ph n ánh + TK h0n h p
  quá trình kinh doanh
  – TK i u ch1nh
  – TK nghi p v2

  13 14

  1.4 PHÂN LO&I TÀI KHO N K TOÁN
  TÌM HI U H TH NG TK K TOÁN VI T NAM

  • TK ph n ánh TÀI S N
  K T C U TÀI KHO N TÀI S N:
  • TK ph n ánh NGU N V N: TK N PH I TR
  N Tên TK … Có
  VÀ V N CH S H U
  S d #u k+
  • TK doanh thu & thu nh p
  S phát sinh S phát sinh
  • TK chi phí T3NG GI M

  • TK xác nh KQKD

  C ng phát sinh C ng phát sinh
  S d cu i k+
  15
  16

  4

 5. 05-Jul-19

  1.4 PHÂN LO&I TÀI KHO N K TOÁN 1.4 PHÂN LO&I TÀI KHO N K TOÁN

  VÍ D. 1: S CÁI
  K T C U TÀI KHO N TÀI S N: Tên tài kho n: TI7N M8T S hi u: 111 Tháng 12/n
  VÍ D 1: Ngày 1/12/N, công ty X t4n qu5 ti n m”t 200 tr.
  Ch ng t S ti n
  Di n gi i TK i ng
  Các kho n thu chi phát sinh trong tháng nh sau: S Ngày N CÓ
  1. Phi u chi s 12 ngày 12/12: Chi ti n m”t tr l ng cho CNV S d #u k+
  130 tr.
  2. Phi u thu s 10 ngày 13/12: Thu ti n m”t t bán hàng 160 tr.
  3. Phi u thu s 11 ngày 15/12: Rút TGNH v nh p qu5 ti n m”t
  180tr.
  4. Phi u chi s 13 ngày 18/12: Chi ti n m”t mua NVL 190tr.
  YÊU C6U: – Ph n ánh thông tin trên vào s 4 ch! T c a TK C ng phát sinh
  ti n m”t.
  S d cu i k+
  – Xác nh s ti n t4n vào ngày 31/12/N. 17 18

  1.4 PHÂN LO&I TÀI KHO N K TOÁN 1.4 PHÂN LO&I TÀI KHO N K TOÁN

  K T C U TÀI KHO N NGU’N V”N: K T C U TÀI KHO N NGU’N V”N:
  VÍ D 2:
  N Tên TK … Có Vào ngày 1/10/N, kho n vay ng(n h n ngân hàng tr giá 200 tr.
  S d #u k+ Trong tháng 10/N, có các nghi p v kinh t phát sinh:
  1. ! n v dùng s ti n thu t bán hàng 140 tr thanh toán
  S phát sinh S phát sinh kho n vay th i h n 3 tháng.
  GI M T3NG
  2. Doanh nghi p vay NH th i h n 2 tháng 300 tr tr n NB.
  3. Dùng TM 100tr thanh toán kho n n NH th i h n 9 tháng
  n h n.
  C ng phát sinh C ng phát sinh
  S d cu i k+ YÊU C)U: – Ph n ánh thông tin trên vào s *ch+ T TK “Vay
  và n thuê TC”
  – Xác nh s d TK này vào ngày 31/10/N
  19 20

  5

 6. 05-Jul-19

  1.4 PHÂN LO&I TÀI KHO N K TOÁN 1.4 PHÂN LO&I TÀI KHO N K TOÁN

  K T C U TÀI KHO N H,N H#P: TK CHI PHÍ TK
  TK h0n h p là TK v a ph n ánh TÀI S N v a ph n ánh
  N TÊN TK …. Có ph n
  NGU9N V N, bao g4m 2 TK: TK ph i thu khách hàng và KHÔNG
  TK ph i tr ng :i bán. CÓ ánh
  Phát sinh Phát sinh
  Tìm hi u TK “ ph i thu khách hàng” S” QT
  T3NG GI M
  D KD
  Tr tr c
  Giao hàng ti n
  KH-X A KH-Y TK DOANH THU & THU NH;P

  Ph i thu KH t ng Ph i tr KH t ng KHÔNG N TÊN TK …. Có

  N TK Pthu KH TS t ng NV t ng Có TK Pthu KH S” Phát sinh Phát sinh
  D GI M T3NG

  21 22

  1.4 PHÂN LO&I TÀI KHO N K TOÁN 1.4 PHÂN LO&I TÀI KHO N K TOÁN

  TK i u ch1nh: TK i u ch1nh gi m:
  • Là TK luôn i kèm v-i TK ch y u mà nó i u ch.nh • Dùng i u ch.nh gi m b-t s li u cho TK ch y u
  • Nh/m ph n ánh giá tr th c t c a TS ho c NV t i mà nó i u ch.nh t i th i i m cu i k KT ho c cu i n1m
  tài chính.
  n v mà 0 TK ch y u không ph n ánh ct i
  th i i m tính toán. • Công d ng: Nh/m ph n ánh úng giá tr th c t c a
  TS hay NV t i th i i m i u ch.nh
  TK i u ch.nh
  • K t c u: ng c v-i k t c u c a TK ch y u mà nó
  i u ch.nh
  TK i u ch.nh t1ng TK i u ch.nh gi m • Các TK thu c nhóm này:
  + TK Hao mòn TSC!, TK d phòng v TS
  + TK c phi u qu2
  TK i u ch.nh v a t1ng v a gi m + TK chi t kh u th ng m i, gi m giá hàng bán …
  23 24

  6

 7. 05-Jul-19

  1.5 Ý NGH

 8. 05-Jul-19

  2.2 !6NH KHO N K TOÁN 2.2 !6NH KHO N K TOÁN

  nh kho n gi n n: nh kho n ph c t$p:
  D a trên n i dung NVKT PS trên ch5ng t
  g c, k toán xác nh: – Là nh kho n liên quan – Là nh kho n liên quan
  – Ghi n TK nào và bao nhiêu ti n ? n 2 TK t ng h p. n ít nh t 3 TK t ng h p.
  ! nh kho n
  – Ghi có TK nào và bao nhiêu ti n ? VÍ D : Thanh toán 4 tr ti n VÍ D : KH thanh toán 500 tr
  k toán
  mua CCDC b/ng ti n m t. ti n hàng còn n , 40% b/ng
  ti n m t và 60% chuy n kho n.
  N TK 153 – CCDC: 4
  ! nh kho n ! nh kho n N TK 111-Ti n m t: 200
  Có TK 111 – Ti n m t: 4
  gi n n ph5c t p N TK 112 – TGNH : 300
  Có TK 131-PThu KH:500

  29 30

  2.3 Ý NGH

 9. 05-Jul-19

  3. KT T4NG H#P VÀ KT CHI TI T 4. ! i chi u – Ki m tra s li u k toán

  M i quan h gi!a KT t ng h p và KT chi ti t
  D ng 1 S c9n thi t ph i ki m tra s li u k toán:
  S d TK c p 2 S d TK – Kh n1ng x y ra sai sót trong quá
  SPS t1ng M0 cho = SPS t1ng c p trình ghi s k toán.
  SPS gi m TK c p 1 SPS gi m 1 – Yêu c9u i v-i s li u trên s k
  D ng 2
  toán tr -c khi l%p các báo cáo k toán là
  chính xác, trung th c
  S d S chi ti t S d TK c p 1
  m0 cho
  SPS t1ng = SPS t1ng ho c
  SPS gi m TK c p1 SPS gi m TK c p 2
  / TK c p 2
  33 34

  4. ! i chi u – Ki m tra s li u k toán 4.1 Ki m tra s li u trên tài kho n t ng h p

  Các ph ng pháp ki m tra s li u k toán: B ng i chi u s d và s phát sinh:
  4.1 Ki m tra s li u trên tài kho n t ng h p Là b ng kê t t c SD!K, SPS trong k và SDCK c a
  t t c các TK t ng h p. (Xem m u 3.2 GT/106)
  -B ng i chi u s d và s phát sinh các
  Tài kho n Tính cân i T ng S” D !K T ng S” D !K
  – B ng i chi u s d và s phát sinh ki u bên N# = bên CÓ
  bàn c c a các TK c a các TK
  T ng PS N# T ng PS CÓ
  4.2 Ki m tra s li u trên tài kho n chi ti t =
  c a các TK c a các TK
  T ng S” D CK T ng S” D CK
  – B ng chi ti t s d và s phát sinh =
  bên N# bên CÓ
  c a các TK c a các TK

  35 36

  9

 10. 05-Jul-19

  4.1 Ki m tra s li u trên tài kho n t ng h p 4.1 Ki m tra s li u trên tài kho n t ng h p

  H n ch c a B ng cân i tài kho n: B ng cân i tài kho n ki u bàn c :
  Không ki m tra c 04 sai sót: – Có tác d ng nh b ng cân i tài kho n.
  – Sai quan h i 5ng TK. – Ph n ánh quan h i 5ng gi+a các TK k
  toán liên quan giúp cho vi c ki m tra tính
  – B: sót nghi p v . h p lý c a quan h kinh t ã phát sinh và
  – Ghi trùng bút toán. phát hi n ra l;i ghi sai quan h i 5ng TK.
  – Sai cùng m t s ti n. – B ng này không phát hi n c l;i: sai cùng
  s ti n, ghi trùng bút toán và b: sót nghi p v .
  – N u n v s7 d ng quá nhi u TK và phát sinh
  quá nhi u nghi p v thì vi c l%p b ng r t m t
  th i gian th c t ít dùng.
  37 38

  4.2 Ki m tra s li u trên tài kho n chi ti t

  B ng chi ti t s d và s phát sinh: Bài t p
  – Là b ng kê s li u 0 các TK c p 2, s
  th8 k toán chi ti t theo t ng TK t ng h p.
  Sau ó, i chi u v-i s li u trên TK t ng Câu h i và bài t p ch ng 4, Nguy n Th Loan (Ch biên,
  h p. 2018), Giáo trình Nguyên lý k toán: Lý Thuy t – Bài t p –
  – M

Download tài liệu Bài giảng Chương 4: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép File Word, PDF về máy