[Download] Tải Bài giảng Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn

Bài giảng Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn
Nội dung Text: Bài giảng Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn

Download


Bài giảng Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn trình bày các nội dung chính sau: Nguyên tắc hạch toán về các khoản đầu tư ngắn hạn, kế toán các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn,… Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn File Word, PDF về máy

Bài giảng Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn

 1. www.giangblog.com

  Chöông 4
  KEÁ TOAÙN CAÙC KHOAÛN ÑAÀU TÖ
  NGAÉN HAÏN

 2. www.giangblog.com

  Muïc tieâu:
  – Taøi saûn naøo ñaàu tö ngaén haïn?
  – Phöông phaùp haïch toaùn.

 3. www.giangblog.com

  4.1. KHAÙI NIEÄM VAØ NGUYEÂN TAÉC
  4.1.1. Khaùi nieäm
  Caùc khoaûn ñaàu tö laø taøi saûn cuûa doanh nghieäp,
  khi doanh nghieäp ñem voán tham gia vaøo hoaït ñoäng
  taøi chính nhaèm muïc ñích sinh lôøi ôû töông lai.
  Caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn bao goàm:
  –Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn;
  –Ñaàu tö ngaén haïn khaùc;
  –Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn.

 4. www.giangblog.com

  4.1.2. Caùc nguyeân taéc haïch toaùn veà caùc

  khoaûn ñaàu tö ngaén haïn

  –Ghi soå theo nguyeân taéc giaù goác:

  Giaù CK = Giaù mua + Chi phí mua

  –CK daøi haïn mua vaøo ñeå baùn trong voøng 1

  naêm => CK ngaén haïn.

 5. www.giangblog.com

  – Khi giaù goác < giaù thò tröôøng => ñöôïc pheùp

  laäp döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn.

  – Tröôøng hôïp goùp voán lieân keát kinh teá ngaén

  haïn => giaù lieân keát laø giaù thoûa thuaän.

  – Keá toaùn phaûi môû soå theo doõi chi tieát töøng

  loaïi traùi phieáu, coå phieáu.

 6. www.giangblog.com

  4.2. KEÁ TOAÙN CAÙC KHOAÛN ÑAÀU TÖ

  CHÖÙNG KHOAÙN NGAÉN HAÏN

  Chöùng khoaùn bao goàm: Coå phieáu vaø traùi phieáu.

  4.2.1. Chöùng töø keá toaùn:

  (1) Phieáu thu, phieáu chi;

  (2) Giaáy baùo nôï, giaáy baùo coù;

  (3) Caùc chöùng töø khaùc coù lieân quan,…

 7. www.giangblog.com

  4.2.2. Soå keá toaùn vaø quy trình ghi soå keá toaùn:

  – Ñoái vôùi hình thöùc Nhaät kyù chung: 1211

  Chöùng töø Soå 212
  NKC
  goác Caùi

  –Ñoái vôùi hình thöùc Chöùng töø ghi soå:
  TK
  Chöùng Chöùng töø Soå
  1212
  töø goác ghi soå Caùi
  TK …

 8. www.giangblog.com

  – Ñoái vôùi hình thöùc Nhaät kyù Soå Caùi:
  1211

  Chöùng töø Nhaät kyù soå 1212
  goác Caùi

  –Ñoái vôùi hình thöùc Nhaät kyù chöùng töø:
  Baûng keâ soá 1,
  soá 2
  Chöùng töø Soå caùi
  goác NK chöùng töø soá
  1,soá 2

 9. www.giangblog.com

  –Taøi khoaûn söû duïng: Taøi khoaûn 121 “Ñaàu

  tö chöùng khoaùn ngaén haïn”

  –TK 121 coù 2 TK caáp 2:

  +TK 1211: Coå phieáu.

  +TK 1212: Traùi phieáu, tín phieáu, kyø phieáu.

 10. www.giangblog.com

  4.2.3. Keát caáu vaø noäi dung phaûn aùnh cuûa TK 121
  “Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn”
  Sô ñoà 4.1: Sô ñoà haïch toaùn
  121
  111,112,131
  (1) 111,112,131….
  (4)
  515 TK515
  (2)
  228
  (3a) (5)
  635
  635
  228
  (3b)
  515

 11. www.giangblog.com

  4.2.4. Phöông phaùp haïch toaùn ñaàu tö ngaén
  haïn khaùc
  4.2.4.1. Khaùi nieäm vaø nguyeân taéc
  – Ñaàu tö ngaén haïn khaùc laø caùc khoaûn ñaàu tö khoâng
  phaûi laø ñaàu tö ngaén haïn bao goàm caùc khoaûn ñaàu tö
  hay cho vay baèng tieàn hoaëc hieän vaät (taøi saûn coá
  ñònh, nguyeân lieäu, vaät lieäu, haøng hoùa…) maø thôøi haïn
  thu hoài khoâng quaù moät naêm.
  – Giaù trò khoaûn ñaàu tö ñöôïc tính theo giaù thoûa
  thuaän. Phaàn cheânh leäch phaûn aùnh vaøo beân Nôï TK
  811 hoaëc beân Coù TK 711.

 12. www.giangblog.com

  Taøi khoaûn söû duïng: TK 128 – Ñaàu tö ngaén haïn
  khaùc
  TK 128, , coù 2 taøi khoaûn caáp 2:
  + Taøi khoaûn 1281 – Tieàn göûi coù kyø haïn
  + Taøi khoaûn 1288 – Ñaàu tö ngaén haïn khaùc
  Phöông phaùp haïch toaùn
  128
  111,112
  (1) 111,112,152,156…
  (4)
  152,155,156 TK515
  … (2)
  711
  152,155,156… (5)
  (3)
  811 635

 13. www.giangblog.com

  4.2.5. Keá toaùn döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö
  ngaén haïn
  4.2.5.1. Khaùi nieäm vaø nguyeân taéc
  Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn laø
  phöông phaùp taïo ra nguoàn löïc taøi chính baèng
  caùch trích tröôùc vaøo chi phí kinh doanh nhaèm
  muïc ñích giaûm thieåu caùc ruûi ro khi caùc khoaûn
  ñaàu tö ngaén haïn bò giaûm giaù.

 14. www.giangblog.com

  Nguyeân taéc:
  – Laäp döï phoøng vaøo thôøi ñieåm cuoái naêm.
  – Möùc laäp döï phoøng = (Giaù trò thuaàn coù theå
  thöïc hieän ñöôïc – Giaù goác) x soá löôïng
  Möùc laäp döï phoøng:
  + Kyø naøy > kyø tröôùc: laäp theâm vaøo chi phí
  taøi chính
  + Kyø naøy < kyø tröôùc : ghi giaûm chi phí taøi
  chính

 15. www.giangblog.com

  –Ñieàu kieän laäp döï phoøng ñaàu tö ngaén haïn:

  + Mua chöùng khoaùn, traùi phieáu ñuùng phaùp luaät.

  + Ñöôïc töï do buoân baùn treân thò tröôøng.

  –DN phaûi laäp döï phoøng cho töøng loaïi chöùng

  khoaùn

  TK söû duïng: TK 129 – döï phoøng giaûm giaù ñaàu

  tö ngaén haïn.

 16. www.giangblog.com

  Phöông phaùp haïch toaùn

  635 129 635

  (2b) (1)
  Giaûm DP DP naêm n
  (2a)
  Laäp theâm DP

Download tài liệu Bài giảng Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn File Word, PDF về máy