[Download] Tải Bài giảng Chương 3: Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Chương 3: Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền

Bài giảng Chương 3: Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền
Nội dung Text: Bài giảng Chương 3: Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền

Download


Bài giảng Chương 3: Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền trình bày các nội dung chính sau: Thế nào là tiền và các khoản tương đương tiền, nguyên tắc và phương pháp hạch toán tiền và các khoản tương đương tiền,… Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Chương 3: Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Chương 3: Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền File Word, PDF về máy

Bài giảng Chương 3: Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 3: Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền

 1. www.giangblog.com

  Chöông 3:
  KEÁ TOAÙN TIEÀN VAØ CAÙC KHOAÛN
  TÖÔNG ÑÖÔNG TIEÀN

 2. www.giangblog.com

  Muïc tieâu chöông 3:

  + Theá naøo laø tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông

  tieàn?

  + Nguyeân taéc vaø phöông phaùp haïch toaùn tieàn

  vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn.

 3. www.giangblog.com

  3.1. TOÅNG QUAN VEÀ TIEÀN VAØ CAÙC

  KHOAÛN TÖÔNG ÑÖÔNG TIEÀN

  3.1.1.Caùc khaùi nieäm

  -Tieàn.

  -Caùc khoaûn töông ñöông tieàn.

 4. www.giangblog.com

  3.1.2. Nhieäm vuï keá toaùn

  –Phaûn aùnh kòp thôøi caùc nghieäp vuï lieân quan ñeán

  tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn.

  –Toå chöùc thöïc hieän ñaày ñuû caùc quy ñònh veà

  chöùng töø, thuû tuïc haïch toaùn.

  –Kieåm soaùt vaø phaùt hieän kòp thôøi caùc sai soùt.

 5. www.giangblog.com

  •3.1.3. Caùc nguyeân taéc haïch toaùn veà tieàn vaø caùc
  khoaûn töông ñöông tieàn:

  (1) Keá toaùn tieàn söû duïng ñôn vò tieàn teä thoáng nhaát laø
  VNÑ.

  (2) DN söû duïng ngoaïi teä phaûi:

  +Quy ñoåi ra ñoàng Vieät Nam theo tyû giaù bình
  quaân lieân ngaân haøng.

  +Haïch toaùn chi tieát ngoaïi teä treân TK 007.

 6. www.giangblog.com

  Caùc nguyeân taéc haïch toaùn ngoaïi teä:

  –Nguyeân taéc 1: Ghi soå theo TGTT luùc phaùt sinh
  nghieäp vuï ñoái vôùi:

  +TK thuoäc vaät tö , haøng hoùa, TSCÑ.

  +Doanh thu, chi phí.

  +Beân nôï caùc TK voán baèng tieàn.

  +Beân coù caùc TK phaûi traû.

  +Caùc khoaûn thueá phaûi noäp.

 7. www.giangblog.com

  –Nguyeân taéc 2:
  + Beân Coù caùc TK voán baèng tieàn thì phaûi ghi soå
  theo TGTT luùc xuaát ngoaïi teä.
  + TGTT xuaát ngoaïi teä coù theå söû duïng 1 trong 4
  phöông phaùp:
  °Bình quaân gia quyeàn;
  °FIFO;

  °LIFO;

  °Thöïc teá ñích danh.

 8. www.giangblog.com

  –Nguyeân taéc 3:Ghi soå theo TGTT luùc ghi soå ñoái
  vôùi:
  + Beân coù TK phaûi thu;
  + Beân nôï caùc TK phaûi traû.
  (3) Vaøng, baïc, ñaù quyù phaûn aùnh ôû TK voán baèng
  tieàn chæ aùp duïng cho caùc DN khoâng coù chöùc naêng
  kinh doanh vaøng, baïc, ñaù quyù.
  Khi tính giaù xuaát cuõng aùp duïng 4 phöông phaùp:
  + LIFO;
  + FIFO;
  + Bình quaân gia quyeàn;
  + Thöïc teá ñích danh.

 9. www.giangblog.com

  3.2. KEÁ TOAÙN TIEÀN MAËT TAÏI QUYÕ:

  3.2.1. Chöùng töø keá toaùn

  Chöùng töø söû duïng ñeå haïch toaùn tieàn maët:

  –Chöùng töø goác

  –Chöùng töø duøng ñeå ghi soå

 10. www.giangblog.com

  3.2.2. Soå keá toaùn vaø quy trình ghi soå keá toaùn
  3.2.1.1. Ñoái vôùi hình thöùc keá toaùn nhaät kyù
  chung
  TK 111
  Khoâng söû TK …
  duïng NKÑB NKC Soå Caùi
  Chöùng
  töø goác
  NK thu
  Phieáu tieàn
  thu TK 111
  Söû duïng
  Soå quyõ TK …
  NKÑB)
  (Thuû quyõ) Phieáu NKchi Soå Caùi
  chi tieàn

 11. www.giangblog.com

  3.2.1.2. Ñoái vôùi hình thöùc keá toaùn Nhaät kyù soå
  caùi

  TK 111
  Chöùng Nhaät kyù soå
  töø goác caùi TK112
  TK …

  Soå quyõ
  (Thuû quyõ)

 12. www.giangblog.com

  3.2.1.3. Ñoái vôùi hình thöùc keá toaùn Nhaät kyù
  chöùng töø

  Phieáu Baûng
  thu TK 111
  keâ soá 1
  Chöùng Soå TK 112
  töø goác Caùi
  Phieáu TK …
  NKCT
  chi soá 1

 13. www.giangblog.com

  3.2.1.4. Ñoái vôùi hình thöùc keá toaùn Chöùng töø ghi
  soå

  TK 111
  TK 111
  TK 112
  Soå TK 112
  TK …

  Chöùng CTGS Caùi
  töø goác TK …

  Soå quyõ
  (Thuû quyõ)

 14. www.giangblog.com

  3.2.1.5. Ñoái vôùi hình thöùc keá toaùn treân maùy vi
  tính

  Phaàn meàm TK 111
  keá toaùn
  Chöùng töø goác
  Soå caùi TK 112

  TK …

  Baûng toång hôïp
  chöùng töø keá
  toaùn cuøng loaïi Maùy vi tính

 15. www.giangblog.com

  3.2.3. Taøi khoaûn söû duïng

  TK söû duïng taøi khoaûn 111 “Tieàn maët”

  Taøi khoaûn 111 coù 3 taøi khoaûn caáp 2:

  -TK 1111: Tieàn Vieät Nam

  – TK 1112: Ngoaïi teä

  – TK 1113: Vaøng, baïc, ñaù quyù, kim khí quyù

 16. www.giangblog.com

  Sô ñoà 3.1: Haïch toaùn moät soá nghieäp vuï kinh teá
  phaùt sinh
  511 TK 111 – Tieàn maët
  (1a) (2a) 152,153,211212…
  3331 133
  711 621,627,623,635,641,
  (1b)
  131, 141 (2b) 642,881,…
  (1c)
  112 311,315,331,333,334…
  (1d) (2c)
  338 (3388) (1e) (2d) 338,334
  144,244 (2e) 144,244
  (1f)
  121,128,221,222,22 (1g)
  8
  338 (3381) 138 (1381)
  (3a) (3b)

 17. www.giangblog.com

  3.2.4.2. Phöông phaùp haïch toaùn tieàn maët taïi quyõ
  laø ngoaïi teä:
  Sô ñoà 3.2: Haïch toaùn caùc nghieäp vuï phaùt sinh chuû yeáu
  cuûa tieàn maët taïi quyõ laø ngoaïi teä
  (Söû duïng tyû giaù thöïc teá -Doanh nghieäp ñang trong quaù
  trình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh )
  511 131 1112 331 152,153,156,…
  (1a) (1b)
  (1a) (2b) (2a)

  515 635 515 635
  Laõi loã Laõi loã

 18. www.giangblog.com

  Sô ñoà 3.3 Haïch toaùn caùc nghieäp vuï phaùt sinh chuû
  yeáu cuûa tieàn maët taïi quyõ laø ngoaïi teä
  (Söû duïng tyû giaù thöïc teá -Doanh nghieäp ñang trong
  quaù trình xaây döïng cô baûn chöa hoaøn thaønh )
  1112 331 152,153,156,…
  (2) (1)

  413

  Loã laõi

 19. www.giangblog.com

  3.3. KEÁ TOAÙN TIEÀN GÖÛI NGAÂN HAØNG
  3.3.1. Chöùng töø keá toaùn

  3.3.2. Taøi khoaûn söû duïng

  Taøi khoaûn söû duïng: TK 112 “Tieàn göûi Ngaân haøng”

  TK 112 coù 3 taøi khoaûn caáp 2:

  –TK 1121 – Tieàn Vieät Nam
  –TK 1122 – Ngoaïi teä
  –TK 1123 – Vaøng, baïc, kim khí quyù, ñaù quyù

 20. www.giangblog.com

  3.3.3. Phöông phaùp haïch toaùn moät soá nghieäp vuï kinh
  teá phaùt sinh chuû yeáu
  Sô ñoà 3.4 Toùm taét moät soá nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh chuû
  yeáu cuûa keá toaùn tieàn göûi ngaân haøng

  111 TK 112 – TGNH
  (1a) (2a) 111…
  113 (1b) 152,153,156,211,213,621
  131 627, 641,…
  (1c) (2b)
  144,244 (1d)
  (2c) 121,128,221,222,228
  411 (1e)
  511,515,711 (1f) (2d) 311,315,331,333,338
  515 (1g) (2e) 144,244

  338 (3381) 138 (1381)
  (3a) (3b)

Download tài liệu Bài giảng Chương 3: Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền File Word, PDF về máy