[Download] Tải Bài giảng Chương 3: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ (2019) – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Chương 3: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ (2019)

Bài giảng Chương 3: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ (2019)
Nội dung Text: Bài giảng Chương 3: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ (2019)

Download


Bài giảng Chương 3: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ (2019) trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp kế toán nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ, kế toán DP giảm giá hàng tồn kho, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính .

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Chương 3: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ (2019) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Chương 3: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ (2019) File Word, PDF về máy

Bài giảng Chương 3: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ (2019)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 3: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ (2019)

 1. 06-Jul-19

  M c tiêu

  Sau khi h c xong ch ng này, ng i h c có th :
  CH NG 3: • Phân lo i và nguyên t c ghi nh n NL, VL, CCDC
  • Xác nh giá tr c a NL,VL, CCDC
  K TOÁN • Nh n di n và v n d ng các tài kho n k toán thích h p
  trong x lý các giao d ch kinh t liên quan n
  NGUYÊN V T LI U, NL,VL,CCDC
  • V n d ng h ch toán k toán m t s giao d ch kinh t
  CÔNG C D NG C ch y u liên quan n NL,VL,CCDC
  (Accounting for inventory) • Trình bày thông tin v NL,VL,CCDC trên báo cáo tài
  chính.

  2

  Tài li u tham kh o N i dung

  – Giáo trình K toán tài chính 1, 2015, H 1. Nh ng v n chung
  Ngân hàng TPHCM, ch biên TS. Nguy n
  Qu nh Hoa 2. Ph ng pháp k toán NL, VL, CCDC
  – Lu t k toán s 88/2015/QH13 3. K toán DP gi m giá hàng t n kho
  – Chu n m c k toán Vi t Nam s 02 – Hàng 4. Trình bày thông tin trên báo cáo tài chính
  t n kho
  – Thông t 228/2009/TT-BTC v h ng d n
  l p d phòng
  – Thông t 200/2014/TT – BTC

  1

 2. 06-Jul-19

  1. T ng quan hàng t n kho 1.1 Khái ni m, phân lo i HTK

  1.1 Khái ni m, phân lo i
  Khái ni m: (CM k toán 02)
  1.2 c i m
  Hàng t n kho là nh ng tài s n:
  1.3 Ph ng pháp tính giá
  1.4 Ph ng pháp k toán hàng t n kho
  1.5 Quy trình nh p, xu t hàng t n kho

  1.1 Khái ni m, phân lo i HTK 1.1 Khái ni m, phân lo i HTK

  Nguyên li u, v t li u (raw materials)
  Nguyên li u, v t li u (raw materials) C n c vào ngu n g c:
  C n c vào yêu c u qu n lý: – Nguyên li u, v t li u mua ngoài;
  – Nguyên li u, v t li u chính;
  – V t li u ph ; – Nguyên li u, v t li u t ch bi n, gia công.
  – Nhiên li u; C n c vào m c ích và n i s d ng:
  – Ph tùng thay th ; – Nguyên li u, v t li u tr c ti p dùng cho s n xu t, kinh
  – V t li u và thi t b xây d ng c b n; doanh;
  – Các lo i v t li u khác. – Nguyên li u, v t li u dùng cho công tác qu n lý;
  – Nguyên li u, v t li u dùng cho các m c ích khác

  2

 3. 06-Jul-19

  1.1 Khái ni m, phân lo i HTK 1.1 Khái ni m, phân lo i HTK

  C n c vào ph ng pháp phân b C n c vào n i dung:
  – Lo i phân b 1 l!n (100% giá tr ) – Lán tr i t m th i, à giáp, c p pha dùng trong XDCB,
  – Lo i phân b nhi u l!n d ng c gá l p chuyên dùng cho s n xu t, v n chuy n
  C n c vào yêu c u qu n lý và công vi c ghi chép k toán: hàng hóa.
  – Công c , d ng c ;
  – D ng c , dùng b”ng th y tinh, sành s#.
  – Bao bì luân chuy n
  – Qu!n áo, b o h lao ng;
  – dùng cho thuê
  – Công c , d ng c khác
  C n c vào m c ích s d ng:
  – Công c , d ng c dùng cho SXKD
  – Công c , d ng c dùng cho qu n lý
  – Công c , d ng c dùng cho các m c ích khác.

  1.2 c i m 1.3 Ph ng pháp tính giá HTK

  Nguyên t c tính giá HTK
  – Là m t b ph n chi m t$ tr ng l n trong TS ng n + Hàng t n kho c ghi nh n ban !u theo giá g c
  h n (current assets) (giá th c t ) g m:
  – Hàng t n kho c hình thành t% nhi u ngu n
  khác nhau, v i chi phí c u thành nên khác nhau.
  – Vi c qu n lý hàng t n kho ph#c t p

  3

 4. 06-Jul-19

  1.3 Ph ng pháp tính giá HTK 1.3.1 Ph ng pháp tính giá HTK nh p kho:

  Nguyên t c tính giá HTK NVL, CCDC, hàng hoá nh p kho mua ngoài:
  + Cu i niên k toán, hàng t n kho c ghi
  nh n theo giá tr thu!n có th th c hi n c
  (net relizable value) trong tr ng h p giá tr này Giá th c t
  th p h n giá tr g c (l p d phòng gi m giá hàng
  t n kho)
  Giá tr thu n có th th c hi n c (net
  relizable value) c a v t t là giá bán c tính
  c a v t t trong k SXKD bình th ng tr% i các
  chi phí c tính hoàn ch&nh SP và chi phí
  c tính ph c v cho vi c tiêu th SP.

  1.3.1 Ph ng pháp tính giá HTK nh p kho: 1.3.1 Ph ng pháp tính giá HTK nh p kho:

  NVL, CCDC, hàng hoá nh p kho t ch bi n ho c thuê gia công:
  i v i v t t thuê ngoài gia công, tr giá v n th c
  + Giá th c t v t li u xu t kho ch bi n t bao g m giá th c t c a v t t xu t thuê ngoài
  em gia công ch bi n, chi phí v n chuy n t% doanh nghi p n
  n i ch bi n và ng c l i, chi phí thuê gia công ch
  + Chi phí v n chuy n, b c d khi giao bi n.
  Giá th c t
  và nh n
  + Chi phí ch bi n, chi phí ph i tr cho i v i v t t nh n v n góp liên doanh, v n góp c
  n v gia công ph!n, tr giá v n th c t là giá c các bên tham
  gia liên doanh, góp v n ch p thu n.

  4

 5. 06-Jul-19

  1.3.2 Ph ng pháp tính giá HTK xu t kho: 1.3.2 Ph ng pháp tính giá HTK xu t kho:

  a. Ph ng pháp s d ng giá g c (giá th c t ) a. Ph ng pháp s d ng giá th c t
  – Ph ng pháp bình quân gia quy n (Weighted Ph ng pháp bình quân gia quy n
  average method);
  – Ph ng pháp nh p tr c, xu t tr c (First in first GT VT, HH t n GT VT, HH nh p
  kho !u k + kho trong k
  out method); n giá
  xu t kho =
  – Ph ng pháp tính theo giá ích danh (Specific
  bình quân S l ng VT, HH
  identification method). + S l ng VT, HH
  t n kho !u k nh p kho trong k
  b. Ph ng pháp s d ng giá h ch toán: Áp d ng khi
  vi c xác nh giá g c khó th c hi n. n v t xây
  d ng, s d ng n i b , n nh. Giá tr v t t , S l ng n giá
  hàng hóa = VT, HH x XK bình
  xu t kho xu t kho quân

  1.3.2 Ph ng pháp tính giá HTK xu t kho: 1.3.2 Ph ng pháp tính giá HTK xu t kho:

  VD1: Tình hình Kho v t li u X c a DN A tháng 3/N:
  a. Ph ng pháp s d ng giá th c t
  – T n kho !u tháng tr giá: 22.250.000 ; SL:
  c i m 1000kg
  Bình quân gia quy n cu i k – Tình hình nh p xu t trong tháng
  – u i m: Tính toán n gi n
  Phi u S l ng S l ng n giá
  – Nh c i m: Không m b o k p th i công tác k toán Ngày
  nh p kho Nh p(kg) Xu t (kg) ( /kg)
  Bình quân gia quy n sau m’i l!n nh p 07 PNK115 1.500 22.000
  – u i m: Tính giá hàng t n kho t ng i chính xác và k p 10 PNK116 2.000 23.000
  th i 12 PXK207 4.000
  – Nh c i m : Tính toán ph#c t p n u DN có nhi u m t
  15 PNK117 3.000 25.000
  hàng và giá c th ng xuyên bi n ng
  25 PXK208 2.000
  Tính giá xu t kho theo PP bình quân gia quy n cu i k

  5

 6. 06-Jul-19

  1.3.2 Ph ng pháp tính giá HTK xu t kho:

  a. Ph ng pháp s d ng giá th c t
  Ph ng pháp tính theo giá th c t ích danh
  Xu t nguyên v t li u ( lô nào thì tính n giá xu t
  kho theo n giá nh p kho c a lô ó.
  c i m
  – Áp d ng i v i nh ng DN b o qu n hàng t n kho
  theo t ng lô nh p riêng bi t và có giá tr cao
  – DN nh p, xu t hàng t n kho không nhi u trong
  m t k k toán.

  21

  1.3.2 Ph ng pháp tính giá HTK xu t kho: 1.3.2 Ph ng pháp tính giá HTK xu t kho:

  a. Ph ng pháp s d ng giá th c t VD2: Tình hình Kho v t li u X c a DN A tháng 3/N:
  – T n kho !u tháng tr giá: 22.250.000 ; SL:
  Ph ng pháp nh p tr c, xu t tr c
  1000kg
  Giá xu t kho xác nh theo nguyên t c l y giá hàng – Tình hình nh p xu t trong tháng
  nh p tr c Phi u S l ng S l ng n giá
  Ngày
  c i m nh p kho Nh p(kg) Xu t (kg) ( /kg)
  Trong i u ki n l m phát, ph ng pháp này làm 07 PNK115 1.500 22.000
  giá thành th p, giá hàng t n kho cao và ng c l i 10 PNK116 2.000 23.000
  12 PXK207 4.000
  15 PNK117 3.000 25.000
  25 PXK208 2.000
  Tính giá xu t kho theo PP FIFO

  6

 7. 06-Jul-19

  1.3.2 Ph ng pháp tính giá HTK xu t kho:

  b. Ph ng pháp s d ng giá h ch toán
  Giá h ch toán S l ng VT,
  n giá
  VT, HH nh p, = HH nh p, x h ch toán
  xu t kho xu t kho

  Giá tr VT, HH t n + Giá tr VT, HH
  nh p kho trong k
  H s = kho !u k
  giá Giá h ch toán VT, Giá h ch toán VT, HH
  + nh p kho trong k
  HH t n kho !u k

  Giá tr VT, Giá h ch
  HH xu t = toáni VT, HH x H s giá
  kho xu t kho
  25

  1.4 Ph ng pháp k toán hàng t n kho 1.5 Quy trình nh p, xu t HTK

  – Ph ng pháp kê khai th ng xuyên
  (Perpetual inventory system) Ng i yêu c u K toán Th kho

  Giá tr
  HTK t n = (1)
  cu i k Yêu c u nh p kho L p phi u nh p
  kho

  – Ph ng pháp ki m kê nh k (Periodic (2)
  (3)
  Ký phi u và Nh n phi u và
  inventory system) chuy n hàng nh p kho
  (5) (4)
  Giá tr Ghi s k toán
  Ghi th kho
  v tt
  HTK =
  xu t kho

  7

 8. 06-Jul-19

  1.5 Quy trình nh p, xu t HTK 2. Nghi p v k toán hàng t n kho

  2.1 K toán hàng t n kho theo ph ng pháp
  Ng i yêu c u K toán Th kho kê khai th ng xuyên

  (2)
  (1) 2.2 K toán hàng t n kho theo ph ng pháp
  !”#$ “#%” t kho L p phi u xu t kho Nh n phi u
  (3)
  ki m kê nh k
  (4)
  Ký phi u và nh n Xu t kho
  hàng
  (5)
  Nh n l i phi u
  (6)
  Ghi s k toán v t
  Ghi th kho
  t (7)

  2.1 K toán hàng t n kho theo pp KKTX 2.1 K toán hàng t n kho theo pp KKTX

  Ch&ng t’ k toán
  Tài kho(n s d ng
  – TK 151 – Hàng i ng (Goods in transit)
  Nh p – TK 152 – Nguyên li u, v t li u (Raw
  kho materials)
  – TK 153 – Công c , d ng c (Tools and
  supplies)
  Xu t
  kho

  8

 9. 06-Jul-19

  2.1.1 K toán nh p kho 2.1.1 K toán nh p kho
  Tr ng h p hàng mua ngoài
  V t t , hàng hóa mua ngoài
  Hàng và H cùng v)
  – Hàng và H v cùng
  – Hàng i ng TK 111, 112, 331… TK 152, 153
  – Hàng nh p kho không úng so v i H
  – Gi m giá hàng mua, CKTM, hàng mua tr l i
  V t t , hàng hóa thuê ngoài gia công, ch bi n PP kh u tr% thu GTGT
  V t t , hàng hóa t ch bi n TK 1331
  V t t , hàng hóa nh p t% các ngu n khác
  Thu
  GTGT

  2.1.1 K toán nh p kho 2.1.1 K toán nh p kho
  Tr ng h p hàng mua ngoài Tr ng h p hàng mua ngoài
  Hàng i ng Nh p kh*u
  TK 111,112,331… TK 151 TK 152, 153 TK 112, 144, 331 TK 152, 153

  Cu i k , hàng ch a v Nh n c hàng
  Giá NK

  TK 627,641,642 TK 3334
  S d ng ngay Thu NK
  TK 133
  TK 33312 TK 1331
  VAT
  VAT hàng NK

  9

 10. 06-Jul-19

  VD 3: VAT Kh u tr’, thu su t: 10% ( VT: 1.000 ) VD 3: VAT Kh u tr’, thu su t: 10% ( VT: 1.000 )

  – 10/6/N: Nh p kh u lô NVL D: – 10/6/N: Phi u chi: N p thu nh p kh u, VAT
  + CIF/HCM: 250.000USD. hàng NK lô NVL D
  + Thu su t thu NK: 15% – 10/7/N: Mua ngo i tê* t i VCB b”ng ti n g i VND
  + T$ giá: 22/USD ê+ thanh toán cho nha) cung c p n c ngoài toàn
  + Th i h n thanh toán: 30 ngày bô* ti n mua lô NVL D.
  ã nh p kho theo PNK0348 T$ gia, giao d ch: 22,3/USD
  Giá tính thu NK: 300.000USD
  – 12/6/N, phi u chi: T ng chi phí v n chuy n t% c ng
  vê) kho DN 5.500 ( ã bao g m VAT 10%)

  2.1.1 K toán nh p kho
  Tr ng h p hàng mua ngoài
  Ng i bán gi(m giá/DN tr( l i hàng,CKTM

  TK 152, 153 TK 111, 112, 331

  ST gi m
  giá/GT
  TK 133 hàng tr
  l i,CKTM

  39

  10

 11. 06-Jul-19

  2.1.1 K toán nh p kho 2.1.1 K toán nh p kho
  X lý v t t , th’a thi u X lý v t t thi u
  Ph ng th&c chuy n hàng: x lý theo 2 cách
  V t t th%a, thi u trong khâu mua c x lý tùy
  – DN có th ch p nh n thanh toán luôn ph!n VT, hàng hóa thi u
  thu c vào ph ng th#c mua bán (ph ng th#c nh n
  N TK 152,153 (133): Ph!n VT,HH th c nh p
  hàng hay ph ng th#c chuy n):
  N TK 1388: Giá tr VT,HH thi u còn ph i thu
  – Ph ng th c chuy n hàng: v t t , hàng hóa ch& Có TK 331: Giá tr VT,HH theo H
  c chuy n giao quy n s( h u khi bên mua ã Khi bên bán giao b sung: N TK 152,153/
  nh n c hàng, do ó, s hàng thi u hay th%a do
  Có TK 1388
  bên bán ch u trách nhi m.
  – DN có th t% ch i không nh p lô hàng này ho c ch& ch p nh n
  – Ph ng th c nh n hàng: v t t , hàng hóa c nh p kho theo s th c nh n (yêu c!u nhà cung c p i u ch&nh giá
  chuy n giao quy n s( h u cho bên mua ngay khi thanh toán theo s l ng VT,HH th c nh n)
  bên mua n nh n hàng t i bên bán, do ó, s hàng KT ghi: N TK 152,153 (133)/ Có TK 331: Giá tr VT,HH th c nh n
  thi u hay th%a thu c v trách nhi m bên mua
  42
  41

  2.1.1 K toán nh p kho 2.1.1 K toán nh p kho
  X lý v t t thi u X lý v t t th’a
  Ph ng th&c nh n hàng Ph ng th&c chuy n hàng: x lý theo 2 cách
  – DN ghi nh n nh p kho theo s th c nh n, ph!n VT,HH thi u yêu – DN ch p nh n thanh toán luôn ph!n VT, hàng hóa th%a so
  c!u các cá nhân, n v có liên quan b i th ng (thanh toán theo v i H và yêu c!u bên bán phát hành hóa n b sung
  úng giá tr trên H ). N TK 152,153 (133): Ph!n VT,HH th c nh p
  N TK 152,153 (133): Ph!n VT,HH th c nh p Có TK 331 : Giá tr VT,HH theo th c nh p
  N TK 1381: Giá tr VT thi u ch x lý
  N TK 1388, 111, 112,152,153,156: x lý b t b i th ng – DN ch& ch p nh n nh p kho theo s th c nh n trên hóa
  Có TK 331 : Giá tr VT,HH theo H n, ph!n VT,HH th%a s- gi h cho nhà cung c p
  Khi nh n c b i th ng: N TK 152,153,111,113,156 KT ghi: N TK 152,153 (133)
  Có TK 1381 Có TK 331: Giá tr VT,HH trên hóa n

  43 44

  11

 12. 06-Jul-19

  2.1.1 K toán nh p kho 2.1.1 K toán nh p kho
  X lý v t t th’a X lý v t t th’a
  Ph ng th&c nh n hàng: Ph ng th&c nh n hàng
  a) N u ã xác nh rõ nguyên nhân: b) N u ch a xác nh nguyên nhân:
  – DN có th ch p nh n thanh toán luôn ph!n VT, hàng hóa th%a N TK 152,153,156
  so v i H và yêu c!u bên bán phát hành hóa n b sung
  Có TK 3381
  N TK 152,153 (133): Ph!n VT, HH th c nh p
  Khi có q/ nh x lý:
  Có TK 331 : Giá tr VT,HH theo H
  N TK 3381
  – DN ch& ch p nh n nh p kho theo s th c nh n trên hóa n,
  ph!n VT,HH th%a s- gi h cho nhà cung c p Có TK 632,711
  N TK 152,153 (133)
  Có TK 331: Giá tr VT,HH trên hóa n

  45 46

  VÍ D : KKTX, VAT KH U TR , THU SU T 10% ( VT: 1000 )

  3. * Nh p kh*u 18.000 t n VLC:
  – CIF/HCM: 150USD/t n.
  1. Mua VLC 10.000kg, ã v) và c nh p kho
  – Thu NK: 12%
  – n giá thanh toán: 11/kg. Thanh toán ngay b+ng
  – Thu GTGT hàng NK: 10%
  chuy n kho(n (NH ã báo N ).
  – T, giá mua – bán: 20.350 – 20.500

  – Th i h n thanh toán 30 ngày

  * Phi u chi: T ng chi phí v n chuy n VLC t’ c(ng v) n
  2. Chi phí v n chuy n VLC thanh toán b+ng TM DN 165.000 ( ã bao g m VAT 10%)
  16.500, trong ó thu GTGT 1.500.
  Gía tính thu NK = 150USD/t n

  47 48

  12

 13. 06-Jul-19

  4. Mua VLC theo H 10.000kg
  – Hàng ã v) và nh p kho: 9500kg
  – 500kg thi u ch a rõ nguyên nhân
  – n giá: 10/kg (ch a VAT)
  – T. toán ngay b+ng chuy n kho(n

  5. Mua ch u VLC 10.000kg hàng ã v)
  – n giá 12/kg (ch a VAT)
  – 1500kg không tiêu chu*n c gi(m gía 20%

  49 50

  51 52

  13

 14. 06-Jul-19

  2.1.1 K toán nh p kho 2.1.2 K toán xu t kho

  Tr ng h p thuê ngoài gia công, ch bi n Nguyên li u, v t li u xu t kho
  TK 152, 153 TK 154 TK152, 153 Công c , d ng c xu t kho
  Xu t hàng i gia công Nh p hàng ã gia công
  Theo dõi t%ng it ng

  TK 331, 111,112

  CP gia công

  TK 133
  PP
  kh u VAT
  tr%

  2.1.2 K toán xu t kho 2.1.2 K toán xu t kho
  06-Jul-19

  Nguyên li u, v t li u xu t kho Nguyên li u, v t li u xu t kho
  Dùng cho SXKD
  B NG PHÂN B NVL: TK 152 TK 621 (SP… )
  NVL là CP phát sinh th ng xuyên và liên quan n
  nhi u i t ng s d ng nên c n ph i l p b ng P/B vào chi phí

  phân b .
  – Cách l p: TK 627, 641, 642
  ===> L u các phi u XK (hàng ngày)
  ===> Phân lo i các phi u XK (cu i k )
  ===> T ng h p các phi u XK cùng i t ng
  55

  14

 15. 06-Jul-19

  2.1.2 K toán xu t kho 2.1.2 K toán xu t kho

  Nguyên li u, v t li u xu t kho Công c , d ng c xu t kho
  Góp v n liên doanh Nguyên t c
  TK 152 TK 222 – Ph n ánh CCDC theo giá th c t
  Giá tr v n góp – Theo dõi chi ti t CCDC theo t%ng lo i, t%ng
  ng i và t%ng b ph n s d ng
  – CCDC có giá tr l n và s d ng lâu dài ph i
  ti n hành phân b d!n
  TK 711 TK 811 – Tùy theo c i m c a t%ng DN, ch n
  ph ng pháp phân b 1 l!n hay nhi u l!n.
  L’ TC
  Lãi TC

  2.1.2 K toán xu t kho 2.1.2 K toán xu t kho

  Công c , d ng c xu t kho Công c , d ng c xu t kho
  Ph ng pháp phân b Phân b 1 l n
  – CCDC xu t dùng có GT nh., th i gian s d ng ng n
  Giá tr PL thu – Tính toàn b GT c a CCDC xu t dùng vào CP SXKD
  M&c phân Giá tr – M&c phân h i khi báo
  b l n cu i = CCDC p/b – b các l n – h/ng, s b i
  tr .c th ng
  TK 1531, 1532 TK 627, 641, 642

  P/B toàn b GT vào CP SXKD

  59

  15

 16. 06-Jul-19

  2.1.2 K toán xu t kho 2.2 K toán VT, HH theo pp KK K
  Công c , d ng c xu t kho ! ” #$%&” ‘
  Phân b nhi)u l n – Theo dõi tình hình nh p kho v t t , hàng hóa
  TK 153 TK 242 TK 627, 641, 642 khi có nghi p v nh p
  Giá tr P/B t%ng k
  – Cu i k , ki m kê hàng t n kho xác nh
  Xu t dùng CCDC
  giá th c t hàng t n kho xác nh giá
  GT th c t hàng xu t kho
  TK 111, 112, 331 còn l i TK 111, 152
  Mua v s d ng ngay CCDC Giá th c Giá th c Giá th c
  GT thu h i Giá th c
  h t hàng t hàng – t hàng
  h.ng t hàng = t n kho + nh p kho t n kho
  TK 133 TK 138
  XK !u k trong k cu i k

  B i th ng

  2.2 K toán VT, HH theo pp KK K

  VD 4:
  DN A có tình hình hàng t n kho nh sau:
  – T n kho !u k : 1,5 t n v t li u X, giá th c t
  225.000.000
  – Nh p kho trong k : 20 t n v t li u X, giá th c
  t 3.100.000.000
  – V t li u t n kho cu i k theo ki m kê: 2 t n
  DN tính giá theo ph ng pháp bình quân gia
  quy n, ki m kê hàng t n kho theo PP KKDK.
  Tính giá tr v t li u X xu t kho.
  64

  16

 17. 06-Jul-19

  2.2 K toán VT, HH theo pp KK K 2.2 K toán VT, HH theo pp KK K
  Doanh nghi p s(n xu t
  Tài kho(n s d ng: TK 611 – Mua hàng
  TK 621, 627, 641, 642…
  + TK 6111 – Mua nguyên v t li u TK 151, 152, 153 TK 611
  (1)
  + TK 6112 – Mua hàng hóa K, K/C giá tr HTK
  (3)
  – TK 611 ch& áp d ng DN h ch toán hàng t n Giá tr H xu t kho
  kho theo PP KK K
  TK 111, 112, 331 TK 151, 152, 153
  – Tr giá hàng mua ph n ánh trên TK 611 theo
  Trong k , mua hàng
  giá th c t (2)
  – Khi xu t hàng ch& ghi m t l!n vào cu i k KT CK, X/ giá tr HTK

  sau khi ki m kê và x/ c GT hàng t n kho TK 133

  cu i k

  2.2 K toán VT, HH theo pp KK K 2.2 K toán VT, HH theo pp KK K
  Doanh nghi p s(n xu t Doanh nghi p s(n xu t

  TK 611 TK 111, 111, 112 TK 611 TK 138
  Hàng c gi m giá, tr l i hàng C/n c# biên b n x lý
  hàng thi u h t, m t
  TK 138 TK 334

  TK 133 TK 632

  17

 18. 06-Jul-19

  3. K toán DP gi(m giá hàng t n kho 3. K toán DP gi(m giá hàng t n kho

  Nguyên t c k toán
  – DP gi m giá hàng t n kho (Provision for
  devaluation of inventories) là vi c tính tr c vào TK 2294 TK 632
  chi phí ph!n giá tr b t n th t do giá tr thu n c a
  hàng t n kho b gi m th p h n so GT s sách (Net D phòng n/m k ti p > S d TK d phòng
  realizable value < The original cost of inventory)
  – S d phòng c l p = CL gi a giá g c và giá
  tr thu!n
  – DP gi m giá hàng t n kho c l p vào th i i m D phòng n/m k ti p < S d TK d phòng
  l p BCTC
  – TK s d ng: TK 2293 – DP gi m giá hàng t n kho
  (Allowance for decline in value of inventory)

  4. Trình bày thông tin trên báo cáo tài chính 4. Trình bày thông tin trên báo cáo tài chính

  Trên B(ng cân i k toán B(ng thuy t minh BCTC
  (Notes to the financial statements)
  IV. Hàng t n kho
  1. Hàng t n kho (Inventories) III. Chu*n m c và Ch 0 k toán áp d ng
  2. D phòng gi m giá HTK (Provision against 7. Nguyên t c ghi nh n hàng t n kho:
  devaluation of goods in stock ) – Nguyên t c ghi nh n hàng t n kho;
  – PP tính giá tr hàng t n kho;
  – PP h ch toán hàng t n kho;
  – PP l p d phòng gi m giá hàng t n kho.

  72
  71

  18

 19. 06-Jul-19

  4. Trình bày thông tin trên báo cáo tài chính

  B(ng thuy t minh BCTC
  (Notes to the financial statements)
  VI. Thông tin b sung cho các kho(n m c
  trình bày trong BC KT
  7. Hàng t n kho
  – Nguyên v t li u
  – Công c , d ng c

  73

  19

Download tài liệu Bài giảng Chương 3: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ (2019) File Word, PDF về máy