[Download] Tải Bài giảng Chương 3: Chứng từ kế toán và kiểm kê – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Chương 3: Chứng từ kế toán và kiểm kê

Bài giảng Chương 3: Chứng từ kế toán và kiểm kê
Nội dung Text: Bài giảng Chương 3: Chứng từ kế toán và kiểm kê

Download


Bài giảng Chương 3: Chứng từ kế toán và kiểm kê trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp chứng từ kế toán, phương pháp kiểm kê kế toán, thực hành lập chứng từ kế toán, tiến hành kiểm kê kế toán.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Chương 3: Chứng từ kế toán và kiểm kê – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Chương 3: Chứng từ kế toán và kiểm kê File Word, PDF về máy

Bài giảng Chương 3: Chứng từ kế toán và kiểm kê

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 3: Chứng từ kế toán và kiểm kê

 1. 05-Jul-19

  Sau khi h c xong ch ng 3, SV có th :
  Hi u v ph ng pháp ch ng t k toán.
  Hi u v ph ng pháp ki m kê k toán.
  Th c hành l p ch ng t k toán (ti p
  c n tình hu ng th c t ).
  Ti n hành ki m kê k toán (ti p c n tình
  hu ng th c t ).

  CH NG T
  !”
  #$% &#'(
  VÀ KI M KÊ
  Lu t k toán
  1. CH NG T K TOÁN 2. KI M KÊ TÀI S N Chu n m c k toán Vi t Nam
  1.1 Khái ni m ch ng t 2.1 Khái ni m ki m kê Thông t s 200/2014/TT-BTC H ng d n ch k
  1.2 Ý ngh a c a ch ng t 2.2 Tác d ng c a ki m kê toán doanh nghi p
  1.3 Phân lo i ch ng t 2.3 Phân lo i ki m kê Nguy n Th Loan (Ch biên, 2018), Giáo trình Nguyên
  1.4 N i dung c a ch ng t 2.4 T ch c công tác ki m lý k toán: Lý Thuy t – Bài t p – Bài gi i, Nhà xu t b n
  1.5 Nguyên t c l p ch ng t kê Lao ng.
  1.6 Trình t x lý và luân Võ V n Nh (Ch biên, 2016), Giáo trình Nguyên lý k
  chuy n ch ng t toán, Nhà xu t b n Kinh t Tp. HCM.
  4

  1

 2. 05-Jul-19

  )* )*) #+ , %

  Ch ng t k toán là nh ng gi y t và v t mang tin ph n ánh
  nghi p v kinh t , tài chính phát sinh và ã hoàn thành, làm c n
  c ghi s .
  Theo i u 4, Lu t K Toán

  L p ch ng t k toán là ph ng pháp k toán ph n ánh các
  nghi p v kinh t phát sinh ã th c s hoàn thành vào gi y t
  và v t mang tin theo quy nh, theo th i gian và a i m phát
  sinh nghi p v làm c n c pháp lý cho vi c ghi s k toán.
  Ví d : Khi bán hàng Hóa n bán hàng
  Khi thu ti n Phi u thu
  Khi xu t kho NVL Phi u xu t kho

  )*) #+ , % )* 4 ,/#5
  $26$2#7,/ ”
  8 &9″
  (+,
  —*”
  #%.%/$ .0
  1*2(% —*”
  #%.%/$ .01*2(%

  ! ! ” # $ % & ‘
  $ ( ) * +, -$ . / 0
  0-1 + -% 2 3 – ,
  L p ch ng t .$ 4 $-* ! ‘ $ 5
  M U CH NG T CH NG T K TOÁN
  6 +, #
  / 4 /
  2 ‘ – 5
  70 & + 8 #
  ” #
  !9 :
  , +, #
  / ) 5
  0-1 + ( . ! # ,
  8 9 2 ‘ – #$ 5
  + ;! ‘ #
  / 8 ‘! : 9 ‘
  5

  (%3$,1 (/(

 3. 05-Jul-19

  )* :#;, (< 2#7,/ ”
  8 &9″
  (+, )* :#;, (< 2#7,/ ”
  8 &9″
  (+,
  —*”
  #%.%/$ .0
  1*2(% —*”
  #%.%/$ .01*2(%

  #.( ”
  0=,# ”
  > ?32#7,/”
  8
  #7,/ ”
  8 @$, AB! C #7,/ ”
  8 /D2E #
  ) #7,/”
  8″F,/#G3C #7,/”
  8/# HFE

  ‘ / 2 ‘,> / – ?@ + % -* ! * @

  / $ $: @ 2 A, , .> * 7

  Ph n ánh tr c ti p it ng k toán B #
  ” ‘$ 5

  G!m nh ng ch ng t g c C 2D E % * E ”
  -B F5
  Ví d : Hoá n, phi u xu t v t t , Phi u thu chi ti n
  m”t… G= # 4 H, *

  Có giá tr pháp lý quan tr#ng nh t
  (%3$,1 (/( (%3$,1 (/(

  )* :#;, (< 2#7,/ ”
  8 &9″
  (+, )* :#;, (< 2#7,/ ”
  8 &9″
  (+,
  —*”
  #%.%/$ .0
  1*2(% —*”
  #%.%/$ .01*2(%

  IJ I*FJKF
  L KM K 6, KJNO :#;, (< 2#7,/ ”
  8

  &#(‘,
  0R
  2# 19! ID”S,
  L =
  PQ 9 R LS NNN NNK OJ5JJJ5JJJ
  T E # 9 NNN NON UJ5JJJ5JJJ
  V ! W :, NNN NXN U5JJJ5JJJ
  MU5JJJ5JJJ
  Theo công d ng Theo n i dung Theo hình th c Theo a i m
  I* 7 * H,D O ch ng t ph n ánh ch ng t l p ch ng t

  /KL ?3 9″(+, ”
  0KM,/
  C NO#P”
  Q,E C NO#P” Q,E

  (%3$,1 (/( (%3$,1 (/(

  3

 4. 05-Jul-19

  )* :#;, (< 2#7,/ ”
  8 /# HF )* :#;, (< 2#7,/ ”
  8 /# HF
  —*”
  #%.%/$ .0
  1*2(% —*”
  #%.%/$ .01*2(%

  T,27U (2V,/WX,/2#7,/”
  8 o #7,/” 8″#6″ X2&9″(+,
  o #7,/”
  8% ,# ,# =,2 ( $: 2
  ?@ +#!9 : , 8 # ” !* 8 7>5 ‘ = ” ;!/ _$ * 7 2 + :$ !
  C 2D 9 !8 $ 7 ;! ‘ / 4VI Y $ -% ‘ $ 5 Y( #! / ”
  0 :, F
  H, _$ ./ !,> 0-1
  $: G,> , !8 / 2
  4 , / 25
  ‘ 2#K$,Y Q,%72AZ#( ,”# ,# ” 7/ 6 B
  $-% ‘ $ 5 C 2D E ” -B -%F

  o #7,/”
  82#[3# ,#
  o #7,/”8 Q,#G3
  , 2 ‘ 3 – $
  D Z ‘! ! ‘! ‘! !8 7F $: ,/ ] +, / / / ./ $:
  8 @ > , -[ 7 @ #” 7D $ 0 “, ‘! !8 $ ‘!
  , 6 -% ‘ $ 5 !8 7 _$ : , .” . +, , “,
  C 2D E / $ 70 $ & ( H, > ‘! ‘! $F
  ‘! .A 9 ,]^ / -/$ ” ( !+ $ ^
  (%3$,1 (/( (%3$,1 (/(

  )* :#;, (< 2#7,/ ”
  8 /# HF )* :#;, (< 2#7,/ ”
  8 /# HF
  —*”
  #%.%/$ .0
  1*2(% —*”
  #%.%/$ .01*2(%

  T,27U (,Z W!,/ &,#”
  9 T, 27 #=
  ,# ”
  #722#7,/ ”
  8

  #7,/”
  8&9″
  (+,AKG2@$,# ,#”
  #.( 2#]”Q! o #7,/”8/ [1
  /$ 9 70 D E 8, & . Z ! ‘ – 3 $
  / $ 9 70 E $ +, ‘ 3 E /
  $ 9 71 7 6 !8 F .A 8 5
  W $D Z ‘! $ ‘! !8 $
  E” . +, , 7 & 2 2 2F o #7,/”8A ,” ^
  . D =/ 0 VI YF
  (%3$,1 (/( (%3$,1 (/(

  4

 5. 05-Jul-19

  )* :#;, (< 2#7,/ ”
  8 /# HF )* :#;, (< 2#7,/ ”
  8 /# HF
  —*”
  #%.%/$ .0
  1*2(% —*”
  #%.%/$ .01*2(%

  T, 27 U ( A_
  $A `% ?3 2#7,/ ”
  8
  /( 0
  $O2a, 2Y2+2&`! 3#;, (< H$!
  o #7,/ ”
  8 @Q, “0(,/ C,Z @ZE $ 0 5
  E/$ W,
  6 $;! L 7>
  ” ;!/ ‘ . / 0 7. / $
  70 ‘! !8 $LC @ $ ( 71 – !8 6 -* , $: 2 ‘#

  8 9 d / $ :, 5
  ” ;!/ ‘ ,* ;!/ ‘.” $ 7 =/
  0 # /6 < 8 . $L d = /L ( E”
  . / $ 5

  o #7,/ ”
  8 @Q, ,/(
  2 – !” ;!/ ‘
  0 7 7 0 7 =/ 0 .
  =/ 0

 6. 05-Jul-19

  )*b Z W!,/ @FH!,/ )*b Z W!,/ 2#7,/ ”
  8
  —*”
  #%.%/$ .0
  1*2(% —*”
  #%.%/$ .01*2(%

  n v :………………. M us 01 – VT
  B ph n:……………. (Ban hành theo Thông t s 200/2014/TT-BTC
  Ngày 22/12/2014 c a B Tài chính)

  Y $ PHI U NH P KHO
  Ngày….tháng….n m ……. N …………………….
  S : …………………………… Có …………………….
  Sa / $ – H và tên ng i giao: ……………………………………………………………………………
  – Theo ……………… s ……….. ngày ….. tháng ….. n m ….. c a ………………………
  Nh p t i kho: ……………………………………. a i m………………………………………

  V / .$ S Tên, nhãn hi u, quy
  cách, n
  S l ng

  T ph m ch t v t t , d ng Mã v Theo Th c n Thành
  c
  V : / $ T
  A
  s n ph m, hàng hoá
  B
  s
  C
  tính
  D
  ch ng t
  1
  nh p
  2
  giá
  3
  ti n
  4

  S: , & C ng x x x x x

  – T ng s ti n (vi t b ng ch ):……………………………………………………………………………
  – S ch ng t g c kèm theo:………………………………………………………………………………

  Ngày … tháng… n m…
  Ng i l p phi u Ng i giao hàng Th kho K toán tr ng
  (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ho c b ph n
  có nhu c u nh p)
  (%3$,1 (/( (Ký, h tên) (%3$,1 (/(

  )*b Z W!,/ 2#7,/ “8 )*b Z W!,/ 2#7,/ “8
  —*”#%.%/$ .0
  1*2(% —*”#%.%/$ .01*2(%

  n v :………………. M u s 01 – TT
  n v :………………. M u s 02 – VT a ch :………….. (Ban hành theo Thông t s 200/2014/TT-BTC
  B ph n:……………. (Ban hành theo Thông t s 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 c a B Tài chính)
  Ngày 22/12/2014 c a B Tài chính)
  PHI U THU Quy n s :…………
  Ngày …….tháng …….n m ……. S :…………….
  N :……………
  Có:…………….
  PHI U XU T KHO H và tên ng i n p ti n:……………………………………………………………………………………..
  Ngày…..tháng…..n m …… N ……………………. a ch :………………………………………………………………………………………………………………
  S : …………………………….. Có ……………………. Lý do n p:…………………………………………………………………………………………………………..
  S ti n:……………………………….(Vi t b ng ch ):………………………………………………………
  – H và tên ng i nh n hàng: ……………………… a ch (b ph n)…………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….
  – Lý do xu t kho: ……………………………………………………………………………………………. Kèm theo:……………………………………………………………Ch ng t g c:
  – Xu t t i kho (ng n lô): ………………………….. a i m ……………………………………….. Ngày …..tháng …..n m ……
  Giám c K toán tr ng Ng i n p Ng i l p Th qu
  S Tên, nhãn hi u, quy cách, n S l ng ti n phi u
  T ph m ch t v t t , d ng c , Mã v Yêu Th c n Thành (Ký, h tên, óng d u) (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên)
  T s n ph m, hàng hoá s tính c u xu t giá ti n ã nh n s ti n (vi t b ng ch ):…………………………………………………………………………….
  A B C D 1 2 3 4 + T giá ngo i t (vàng b c, á quý):………………………………………………………………………….
  + S ti n quy i:…………………………………………………………………………………………………….
  (Liên g!i ra ngoài ph i óng d u)

  C ng x x x x x
  – T ng s ti n (vi t b ng ch ):………………………………………………………………………….
  – S ch ng t g c kèm theo:…………………………………………………………………………….

  Ngày …. tháng ….n m…
  Ng i l p Ng i nh n Th kho K toán tr ng Giám c
  phi u hàng (Ký, h (Ho c b ph n (Ký, h tên)
  (Ký, h (Ký, h tên) tên) có nhu c u
  tên) nh p)
  (Ký, h tên) (%3$,1 (/( (%3$,1 (/(

  6

 7. 05-Jul-19

  )*b Z W!,/ 2#7,/ “8 )*b Z W!,/ 2#7,/ “8
  —*”#%.%/$ .0
  1*2(% —*”#%.%/$ .01*2(%

  n v :………………. M u s 02 – TT M#u s : 01GTKT3/001
  a ch :……………… (Ban hành theo Thông t s : …/2014/TT-BTC HÓA N
  ngày …/…/2014 c a BTC) GIÁ TR GIA T NG Ký hi u: AA/11P
  Liên 1: L u S : 0000001
  Ngày……..tháng…….n m 20….
  PHI U CHI Quy n s :………. n v bán hàng: CÔNG TY TNHH A
  Mã s thu : 010023400
  Ngày …..tháng …..n m ……. S :………………… a ch : 45 ph X, qu n Y, thành ph Hà N i
  S tài kho n………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  N :……………….. i n tho i:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Có :………………… H tên ng i mua hàng………………………………………………………. …… ……. …………………………………………………..
  H và tên ng i nh n ti n:………………………………………………………………………. Tên n v ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  a ch ……………………………………………………….. … S tài kho n…………………………………………………………………
  a ch :…………………………………………………………………………………………………. Hình th c thanh toán:………………..
  Lý do chi:……………………………………………………………………………………………… STT Tên hàng hóa, d ch v n v tính S l ng n giá Thành ti n
  S ti n:………………………………….(Vi t b ng ch ):………………………………………. 1 2 3 4 5 6=4×5
  ……………………………………………………………………………………………………………..
  Kèm theo …………………………………………………….. Ch ng t g c:
  Ngày ……tháng ……n m …..
  Giám c K toán Th qu Ng il p Ng i nh n
  tr ng phi u ti n
  (Ký, h tên, óng d u) (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên)
  ã nh n s ti n (vi t b ng ch ) :………………………………………………………………………
  Mua vào
  C ng ti n hàng: ……………………….
  + T giá ngo i t (vàng b c, á quý):……………………………………………………………………. Thu su t GTGT: ….…… % , Ti n thu GTGT: ……………………… -> VAT $u vào
  T ng c ng ti n thanh toán ………………………….
  + S ti n quy i:………………………………………………………………………………………………..
  (Liên g!i ra ngoài ph i óng d u)
  S ti n vi t b ng ch :……………………………………………………………………………………………………………………………….. Bán ra
  Ng i mua hàng
  (Ký, ghi rõ h , tên)
  Ng i bán hàng
  (Ký, óng d u ghi rõ h , tên)
  -> VAT $u ra

  (C n ki m tra, i chi u khi l p, giao, nh n hoá n)
  (In t i Công ty ………, Mã s thu ……..)
  Ghi chú:
  – Liên 1: (Màu tím) L u
  – Liên 2: (Màu “) Giao ng i mua
  (%3$,1 (/( – Liên 3: ( Màu xanh) L u hành n i b (%3$,1 (/(

  )*b Z W!,/ 2#7,/ “8 )*b Z W!,/ 2#7,/ ”
  8
  —*”#%.%/$ .0
  1*2(% —*”
  #%.%/$ .01*2(%

  M#u s : 01GTKT3/001
  M#u s : 01GTKT3/001
  HÓA N HÓA N
  GIÁ TR GIA T NG Ký hi u: AA/11P
  GIÁ TR GIA T NG Ký hi u: AA/11P
  Liên 2: Giao khách hàng S : 0000001 Liên 1: L u S : 0000001
  Ngày……..tháng…….n m … …. Ngày……..tháng…….n m … ….
  n v bán hàng: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … n v bán hàng: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  Mã s thu : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . Mã s thu : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
  a ch : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . a ch : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
  S tài kho n…………………………………………………………………………………………………………………………………………. S tài kho n………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  i n tho i:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… i n tho i:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  H tên ng i mua hàng………………………………………………………. …… ……. ………………………………………………….. H tên ng i mua hàng………………………………………………………. …… ……. …………………………………………………..
  Tên n v …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tên n v ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  a ch ……………………………………………………….. … S tài kho n………………………………………………………………… a ch ……………………………………………………….. … S tài kho n…………………………………………………………………
  Hình th c thanh toán:……………….. Hình th c thanh toán:………………..
  STT Tên hàng hóa, d ch v n v tính S l ng n giá Thành ti n Mua 100 kg NVL A nh p kho STT Tên hàng hóa, d ch v n v tính S l ng n giá Thành ti n
  1 2 3 4 5 6=4×5
  Giá mua ch a thu : 80.000 /kg 1 2 3 4 5 6=4×5 Xu t bán 100 g u bông
  1 Nguyên v t li u A kg 100 80.000 8.000.000 1 G u bông con 100 100.000 10.000.000
  Thu GTGT = 10% Giá bán ch a thu là 100.000 / con
  Thu GTGT là 10%
  ã thanh toán b%ng ti n m”t
  Khách hàng thanh toán sau 3 tháng

  C ng ti n hàng: … … 8.000.000 C ng ti n hàng: … … 10.000.000
  Thu su t GTGT: ….10… % , Ti n thu GTGT: … … …800.000 Thu su t GTGT: ….10… % , Ti n thu GTGT: … … …1.000.000
  T ng c ng ti n thanh toán ……8.800.000 T ng c ng ti n thanh toán ……11.000.000
  S ti n vi t b ng ch :……………………………………………………………………………………………………………………………….. S ti n vi t b ng ch :………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Ng i mua hàng Ng i bán hàng Ng i mua hàng Ng i bán hàng
  (Ký, ghi rõ h , tên) (Ký, óng d u ghi rõ h , tên) (Ký, ghi rõ h , tên) (Ký, óng d u ghi rõ h , tên)

  (C n ki m tra, i chi u khi l p, giao, nh n hoá n)
  (%3$,1 (/( (C n ki m tra, i chi u khi l p, giao, nh n hoá n) (%3$,1 (/(

  7

 8. 05-Jul-19

  )*b Z W!,/ 2#7,/ “8 )*b Z W!,/ 2#7,/ “8
  —*”#%.%/$ .0
  1*2(% —*”#%.%/$ .01*2(%
  M#u s : 02GTTT3/001
  n v :………………. M us 03 – TT
  HÓA N BÁN HÀNG
  B ph n:……………. (Ban hành theo Thông t s 200/2014/TT-BTC
  Ký hi u: AB/12P
  Liên 1: L u S : 0000001
  Ngày……..tháng…….n m ……. Ngày 22/12/2014 c a B Tài chính)

  n v bán hàng: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
  Mã s thu : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … GI Y NGH T M NG
  a ch : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . Ngày ….. tháng ….. n m ……
  S tài kho n……………………………………………………………………………………………………………………………………..
  i n tho i:………………………………………………………………………………………………………………………………………. S : …………………
  H tên ng i mua hàng………………………………………………………. …… ……. ……………………………………………….
  Tên n v ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. Kính g i:………………………………………………………………………………………………………………………..
  a ch ………………………………………………………. S tài kho n………………………………………………………………….
  Hình th c thanh toán:……………….. MST:…………………………………………………………………………………………….. Tên tôi là:………………………………………………………………………………………………………………………..
  STT Tên hàng hóa, d ch v n v tính S l ng n giá Thành ti n
  1 2 3 4 5 6=4×5 a ch :……………………………………………………………………………………………………………………………

  ngh cho t m ng s ti n:…………………………….(Vi t b ng ch )…………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Lý do t m ng:…………………………………………………………………………………………………………………

  Th i h n thanh toán:…………………………………………………………………………………………………………

  Giám c K toán tr ng Ph trách b ph n Ng i ngh t m ng

  C ng ti n bán hàng hóa, d ch v : … ……………………………. (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên)
  S ti n vi t b ng ch :…………………………………………………………………………………………………………………………….

  Ng i mua hàng Ng i bán hàng
  (Ký, ghi rõ h , tên) (Ký, óng d u, ghi rõ h , tên)

  (C n ki m tra, i chi u khi l p, giao, nh n hoá n) (%3$,1 (/( (%3$,1 (/(

  )* /!1Q, “c2 ?3 2#7,/ “8 )*d 0=
  ,# “> e^ NU !;, 2#!1`, 2#7,/ “8
  —*”#%.%/$ .01*2(% —*”#%.%/$ .01*2(%

  ?3f “#!,#?,2#7,/ “8
  o V8 2 ‘ – ” ;!/ m _$,j! ! TV –
  ‘ 0 9! 5 G N $ ,i m Y ` 4
  2 ‘
  o #g# 5 T $ Ki m tra & hoàn ch nh ch ng t
  ! ;! _$,j! – Tính rõ ràng, trung th c c a các kho n m c
  o T& 7 ‘ e k =/ -`/ `/ i #
  * – Tính h p pháp, h p l c a NVKT
  : B$5 T ‘ -/ .l – Tính chính xác c a s li u, thông tin

  o -* ” ;! Luân chuy n& ghi s
  o + /$ .” $ = 8! / 0
  – Phân lo i ch ng t
  ‘$ – Luân chuy n n các b ph n liên quan
  o L7 7 4 ! ` 7 ” ;!/ – Vào s k toán
  #) ‘ 4 ” .A .Q ,) & .A .Q l .Q a
  ^
  ! # , 9 ! / B o qu n – L u tr – H y
  o 7 7> : R 7 #
  / 8 – Phân lo i theo NDKT, s p x p theo th t th i gian
  7! #` _$;! – Ch ng t không S D ng Tr c Ti p ghi s : 5 n m
  (%3$,1 (/( – Ch ng t SDTT ghi s : 10 n m (%3$,1 (/(

  8

 9. 05-Jul-19

  )*d 0=
  ,# “> e^ NU !;, 2#!1`, 2#7,/ “8 )*d 0=
  ,# “> e^ NU !;, 2#!1`, 2#7,/ “8
  —*”#%.%/$ .01*2(% —*”#%.%/$ .01*2(%

  [1 AS,/#_”

 10. 05-Jul-19

  )*d 0=
  ,# “> e^ NU !;, 2#!1`, 2#7,/ “8 )*d 0=
  ,# “> e^ NU !;, 2#!1`, 2#7,/ “8
  —*”#%.%/$ .01*2(% —*”#%.%/$ .01*2(%

  J j k lm n m go

  !( !+ ‘ ‘ $ 7 7! #
  `. _$

  7 . $;! -/! 3 -% : ;!

  ‘$ G = 0 ;!/ L 7> = k, ;! 9 ,> 7
  :, ` ! $] “, $ ‘$
  T’ $ #
  71 / 0 ! # , ;!
  Y* > R 7 7! #
  `1 :
  #
  a !( !+ & 7 7
  !” . = 70 #
  !
  + 7> : 7! *

  (%3$,1 (/( (%3$,1 (/(

  * Im *) p
  —*”#%.%/$ .01*2(% —*”#%.%/$ .01*2(%

  I>2B,”# 9″ 26$ &`% &Q
  T+, ” +, #/ $: – =
  < `/-* ! ‘$ -* ! ) ‘ = + ” A, -* ) = / – #” ) ‘
  $ ” `/-* ) ‘
  $ ` !” ( -/!D
  -* ! #
  ” -%- ‘$ 5
  ?$ , j 9 $: ‘! 9,] -*
  7 !8 ! 5 T+, ” 70 ‘$ ) (
  $ $ ‘, -* 7 o 8
  S/$ 2 ) ” #
  $ ;! #
  a . $;! 7 # / – !W * =:
  -% ‘ $ =-/ -= +, +, ” + +, # / * ‘!-* ! #$ -%
  ‘$ 5
  Va #
  : /, & / ,8 , –
  Y 9!Op ! ‘ $ KJJO

  (%3$,1 (/( (%3$,1 (/(

  10

 11. 05-Jul-19

  * qh * qh
  —*”#%.%/$ .01*2(% —*”#%.%/$ .01*2(%

  o T+, ” Q . $ – / 0
  +2 “0KL,/ #G33#’ ” 9,# ,# &`% &Q
  L6 / 7 /, & 3 7 :,
  !* q ‘ $ 6, #
  7> .$ $ s! , 8 $ –

  / 8 – + . $ L( /$ # , / 7 ;! 4 –

  !” $/ o A, ( $ !;! $: VI t 8 7
  VI . $;! VIF^
  (%3$,1 (/( (%3$,1 (/(

  * : j r * : j r
  —*”#%.%/$ .01*2(% —*”#%.%/$ .01*2(%

  T,27U ( 3# .$ $

  (%3$,1 (/( (%3$,1 (/(

  11

 12. 05-Jul-19

  * : j r * : j r
  —*”#%.%/$ .01*2(% —*”#%.%/$ .01*2(%

  `% &Q”8,/ 3#B, T,27″#.( “#L # 7 +,
  W $F
  ” !* ,i * > =/ !* 6, >
  Z2 2 “! !;! 4 / = 2 $ . VI / 0
  . /$ –
  Tq : +, ” q 7 L 7> ;!
  $] _$ “! !;! 4 / 0

  (%3$,1 (/( (%3$,1 (/(

  * : j r *b J t
  —*”#%.%/$ .01*2(% —*”#%.%/$ .01*2(%

  `% &Q@[” “#KL,/
  T+, ” !8 $ : ;!

  T+, ” .8 7 ‘ = -)
  / % 7 ;! 0 ] -) *
  7 % l/ $: 0;!/ /
  #
  / ‘ !8 _$ “! ! /
  +, $

  (%3$,1 (/( (%3$,1 (/(

  12

 13. 05-Jul-19

  *b J t *b J t
  —*”#%.%/$ .01*2(% —*”#%.%/$ .01*2(%

  0Ku2 &# &`% &Q #>2 # ,&`% &Q
  T’ $ ” V ) +, ” _$ #
  a )

  Khóa s k toán V ! % -* ! +, ” *

  Xác nh giá tr TS trên s sách ‘! > -%- ‘$

  L( ” ;! 4VI -e ‘ ( $: VI Y#$ 3#Kv,/ 3#+3&`% &Q

  Ki m kê hi n v t

  Ki m kê i chi u

  (%3$,1 (/( (%3$,1 (/(

  *b J t *b J t
  —*”#%.%/$ .01*2(%

  :#Kv,/ “#72 ” 9, # ,# &`% &Q
  n v :………………. M u s 05 – VT

  `% &QAD 2# 9!
  B ph n:……………. (Ban hành theo Thông t s 200/2014/TT-BTC

  `% &Q# , U?” Ngày 22/12/2014 c a B Tài chính)

  BIÊN B N KI M KÊ V T T , CÔNG C!, S N PH”M, HÀNG HOÁ
  u 2 $ ` – u 2 $ ` –
  – Th i i m ki m kê …..gi …ngày …tháng …n m……
  = : 0 7 / 0 7 & – Ban ki m kê g$m :
  Ông/ Bà:………………………………………..Ch c v ……………………………………… i di n:……………………………….Tr %ng ban
  =/ VI Y 9 ,] ? F : 0 7 9 R Ông/ Bà:………………………………………..Ch c v ……………………………………… i di n:…………………………………….U viên
  Ông/ Bà: ……………………………………….Ch c v ……………………………………… i di n:…………………………………….U viên
  ‘ ( ( & ! – ã ki m kê kho có nh ng m t hàng d &i ây:
  S Tên, nhãn hi u, n Theo Theo Chênh l ch Ph m ch t

  $ $ ‘,F =-) 7/ $ / & T
  T
  quy cách v t t ,
  d ng c , …

  s
  v
  tính
  n
  giá S
  s k toán
  Thành S
  ki m kê
  Thành S
  Th a
  Thành S
  Thi u
  Thành
  Còn
  t t
  Kém
  ph m
  M t
  ph m

  ‘ / 7 ;! 4VI =5 =/ R . w A B C D 1
  l ng
  2
  ti n
  3
  l ng
  4
  ti n
  5
  l ng
  6
  ti n
  7
  l ng
  8
  ti n
  9
  100%
  10
  ch t
  11
  ch t
  12

  V! ” * > ` $: ‘ -$
  V – +, ” = -* 7 – * ‘! -* 7 / C ng x x x x x x x x x x
  Ngày … tháng … n m …
  ;! 9! a = +-R 2 $ `/ -% ‘ Giám c K toán tr ng Th kho Tr ng ban ki#m kê
  (Ý ki n gi i quy t s chênh l ch) (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên)
  70 t ,j! $ /?L > -% / ( (Ký, h tên)

  Q4 ‘ 8 7 V / 0 = ”
  – ;!/ 5
  (%3$,1 (/(

  13

 14. 05-Jul-19

  *b J t j z l {:
  —*”
  #%.%/$ .0
  1*2(% —*”
  #%.%/$ .01*2(%

  x^ N&9″y!’&`% &Q
  ;! #| U @ ” ?3 2#Kv,/ O /!1}, #_
  Y 9! G -* ! = – ” ($, C #6 @ Q,O ~)•EO +(” 0=
  ,# /!1Q, N
  &9 “(+, O #
  e![“@’, $(AZ,/*
  Y9 #
  / R4 VI . +22;! #| U @ ” ?3 @F H!,/ #7,/ “8U
  &`% &Q
  ‘!

  (%3$,1 (/( (%3$,1 (/(

  14

Download tài liệu Bài giảng Chương 3: Chứng từ kế toán và kiểm kê File Word, PDF về máy