[Download] Tải Bài giảng Chương 2: Tổng quan về báo cáo tài chính – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Chương 2: Tổng quan về báo cáo tài chính

Bài giảng Chương 2: Tổng quan về báo cáo tài chính
Nội dung Text: Bài giảng Chương 2: Tổng quan về báo cáo tài chính

Download


Bài giảng Chương 2: Tổng quan về báo cáo tài chính trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm, mục đích của BCTC, thời hạn lập và nơi nộp BCTC, yêu cầu, nguyên tắc lập và trình bày thông tin trên BCTC, hệ thống BCTC.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Chương 2: Tổng quan về báo cáo tài chính – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Chương 2: Tổng quan về báo cáo tài chính File Word, PDF về máy

Bài giảng Chương 2: Tổng quan về báo cáo tài chính

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 2: Tổng quan về báo cáo tài chính

 1. 05-Jul-19

  ! ” “#$ #$

  %& # ‘ & ! ” “#$
  #$
  OVERVIEW OF FINANCIAL ( # ) ‘ “#$ #$
  STATEMENTS

  * # + , – Lu t k toán
  – . / , – Chu n m c k toán Vi t Nam
  0’ 1 + ‘ & ! ” ) ‘

  , –
  ! “p
  2 , –
  Nguy#n Th$ Loan (Ch% biên, 2018), Giáo trình Nguyên
  lý k toán: Lý Thuy t – Bài t p – Bài gi i, Nhà xu&t b’n
  Lao ng.
  Võ V(n Nh$ (Ch% biên, 2016), Giáo trình Nguyên lý k
  toán, Nhà xu&t b’n Kinh t Tp. HCM.
  4

  1

 2. 05-Jul-19

  Khái ni m BCTC

  Báo cáo tài chính là h th ng các thông tin liên quan % 3 4 ) 5 ! ! + ! !
  n ho)t ng s’n xu&t kinh doanh c%a doanh 6 ($ # 7 5 / ($ + #
  nghi p. 8 ‘ 1 9 : ; ($ + 9 %
  BCTC ph i cung c p nh ng thông tin c a m t doanh
  < 1 = = >? ( $
  nghi p v :
  # 9 @ A 6 @
  – Tài s n (assets)
  – N ph i tr (liabilities) B # 5 6 @6 + # ># + C
  – V n ch s h u (equity) # # ! ! 6@ 9 : $. / >: D 4
  – Doanh thu, thu nh p khác, chi phí s n xu t kinh 6 ($ 9 @ A 6A
  doanh và chi phí khác; (income, expense)
  – Lãi, l và phân chia k t qu kinh doanh (profit, loss)
  – Các lu ng ti n (cash flows)

  N i nh n báo cáo
  *E , #$ #$ F # ($ : CÁC LO I K C C C DN C
  , #$ #$ F G$ 9 A H 6@ DOANH NGHI P l p quan quan quan c p quan
  $# I (4) báo tài Thu Th n trên ng
  cáo chính (2) g kê (3) ký
  *E , #$ #$ = ‘ / , #$ #$
  (1) kinh=” / 7 , #$ #$ 9 ; J” $ 7 : doanh
  9 ; KL M , #$ #$ “# ” I 1. Doanh nghi p Nhà Quý, x x x x x
  *E , #$ #$ 6 # n c N m
  2. Doanh nghi p có v n N m x x x x x
  u t n c ngoài
  3. Các lo i doanh N m x x x x
  nghi p khác

  2

 3. 05-Jul-19

  Công vi c chu n b tr c khi l p BCTC

  (1) Tuân th chu n m c k toán liên quan và các
  thông tin tr ng y u ph i c gi i trình.
  (2) Tôn tr ng b n ch t h n hình th c (substance
  over form)
  (3) Tài s n không c ghi nh n cao h n giá tr
  có th thu h i; N ph i tr không c ghi nh n
  ! “# $% & ‘ ” ” () * + th p h n ngh a v ph i thanh toán
  ,% #

  (4). Tài s n và n ph i tr trên B ng cân i k toán ph i
  c trình bày thành ng n h n (current) và dài h n (non-current); (5). Tài s n và n ph i tr ph i c trình bày riêng
  Các ch tiêu c s p x p theo tính thanh kho n gi m d n. bi t. Ch th c hi n bù tr” khi tài s n và n ph i tr liên
  – Tài s n ho c n ph i tr có th i gian áo h n còn l i không
  quan n cùng m t i t ng, phát sinh t” các giao d ch
  quá 12 tháng ho c m t chu k! s n xu t, kinh doanh thông th ng k
  t” th i i m báo cáo c phân lo i là ng n h n; và s ki n cùng lo i.
  – Nh ng tài s n và n ph i tr không c phân lo i là ng n
  h n thì c phân lo i là dài h n. (6). Các kho n m c doanh thu, thu nh p, chi phí ph i
  – Khi l p BCTC, k toán ph i th c hi n tái phân lo i tài s n và c trình bày theo nguyên t c phù h p và m b o
  n ph i tr c phân lo i là dài h n trong k! tr c nguyên t c th n tr ng. Các kho n doanh thu, thu nh p, chi
  phí c a các k! tr c có sai sót làm nh h ng n k t qu
  kinh doanh và l u chuy n ti n ph i c i u ch nh h i t ,
  không i u ch nh vào k! báo cáo.

  3

 4. 05-Jul-19

  (7). Khi l p BCTC t#ng h p gi a doanh nghi p và
  các n v c p d i không có t cách pháp nhân h ch H th ng Báo cáo tài chính g m Báo cáo tài chính
  n$m và Báo cáo tài chính gi a niên .
  toán ph thu c, s d các kho n m c n i b c a B ng
  cân i k toán, các kho n doanh thu, chi phí, lãi, l Báo cáo tài chính n(m g*m:
  c coi là ch a th c hi n phát sinh t” các giao d ch
  n ib u ph i c lo i tr” – B ng cân i k toán M us B 01 – DN
  – Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh M us B 02 – DN
  – Báo cáo l u chuy n ti n t M us B 03 – DN
  – B n thuy t minh Báo cáo tài chính M us B 09 – DN

  ! “#$ % &’ % *+
  (Statement of financial position)
  -./0 1/ 234 5 67/
  ,: C 2 6@ $# TÀI S-N NGU+N V,N
  A. TS ng n h n

  ! ” # $ % & %’ ( )

  Ti n N ng n h n
  %/ ( +6@ 4 “: C 2 6@ $#
  …………… N dài h n

  B. TS dài h n . V n CSH

  G m 2 ph n: ph n tài s n và ph n ngu n v n. …………… ……………
  K t c u theo ki u 2 bên (k t c u ngang) ho c theo ki u
  1 bên (k t c u d c)

  4

 5. 05-Jul-19

  ! ” #$% &’ ()
  “()*8@) >.’:A BC)
  ! !
  &’ () ) 5 6

  !
  )/0 1
  ! ‘)/ !
  ” # ! ‘ 7 6 !”
  #
  $ %
  ” # ! “- 8=
  )*+,)-.) ’89 :; $# 6@ 4 9 #U # $ V
  # 7 P – >: % : : : ! ” ‘ ”
  4 & . ( . I
  * : F $# – >: >& D@ G$ 6 $: : (1 +
  % : : >& D@ G$ 8 P ‘ : : (1 I
  * : F 8 A 2 < = O
  $ ) 6 ($

  5

 6. 05-Jul-19

  6 7 8 01 2 3 45
  93 : ; < . =>?>@? AB ( C D>EFFF
  G )D
  – 5 T YZIZZZ
  ,: N *- F < – 5 ? % [YZIZZZ L & . [ZZIZZZ
  – 6 $: O : 6 # : : “#
  WO+ X 6@ $# @ ]^ % _ZIZZZ ]^ % YZIZZZ
  ]^ S [ZIZZZ ]^ S [ZZIZZZ
  % HL H YZZIZZZ : : %L YZIZZZ
  -W N [IUZZIZZZ % L*^ [IYYaIZZZ
  ` -W N YZZIZZZ HN B H- W J( % M aIZZZ
  bc 1 – dZIZZZ

  9H . I 01 2 3 45
  Ví d1 minh h6a

  1 2 3 4

  789999 ! ;99999
  M t lo)i TS M t kho’n m1c Lo)i TS này Lo)i TS này !”
  #!$
  #%&’!( )*+ ,-*+ ,) :99999 +1 ,!0 &!1 ;99999
  t(ng lên, m t trong NV t(ng t(ng lên, *ng gi’m xu ng, . ;99999 . !? ,!0 &!1

 7. 05-Jul-19

  (!) 2&!$
  )K &L
  !”6 !(&&*+(,- A %&’!( (!) M 2&!$
  )K &L
  !”6 !(&&*+(,- A
  6/1#)&/’B
  # %&’!( 6/1
  #)&/’B
  # ,/’ ‘A

  EM !? ,!0 &!1 )@!( +1 ,*+”O!$ =%&’!( 2&!()@!(
  >
  EM &) 6!N
  )89)@ B
  /6/!&!”,)’ %&’ L
  !”89)@ B
  /

  (!) * 2&!$)K &!(&&*+(, %&’!(
  (!) 2&!$
  )K &!(&&*+(, %&’!( 6/1# 6/1#)&/’B
  #)!”K!( !” ,/’ ‘A )@ H PL!”
  6
  )&/’B
  #)!”K!( !” ,/’ ‘A )@ H PL
  !”6 O H #/”, O H #/”,)!Q,.%&’!( )*+ ,*$,
  )!Q,.%&’!( )*+ ,*$,
  EM & ) 6!N
  ))@!(L
  *+ ,#’H, &!H H 89)@ B
  /
  EM R /!&!”,)’ %&’#&*!)&! &)’!$ #&’ ,*+”O!$
  .99)@ B/

  7

 8. 05-Jul-19

  ‘& ‘& % J+ K&L “M $ K ;&N K
  (Statement of profit or loss)
  45 O 1 K” ;
  ,#$ #$ 6@ 9 : 6 ($ báo cáo tài chính t0ng h.p ph’n ánh
  tình hình và k t qu’ ho)t ng kinh doanh trong m t K7 K8
  TOÁN c%a 2n v$, chi ti t theo ho)t ng kinh doanh chính và
  các ho)t ng khác, tình hình th c hi n ngh9a v1 v i NN v: thu
  và các kho’n ph’i n p khác.
  *@ 4 “#$ #$ 6@ 9 : 6 ($
  !”

  • Ph n 1: Lãi, l – ph n ánh k t qu ho t ng kinh doanh c a doanh
  nghi p
  • Ph n 2: Tình hình th c hi n ngh a v v i Nhà n c
  • Ph n 3: Thu GTGT c kh u tr”, thu GTGT c hoàn l i, thu
  GTGT c gi m, thu GTGT bán hàng n i a

  Báo cáo k t qu H%KD Báo cáo k t qu H%KD

  8 9 , % ) :
  $. / 8 F J $. / 6 ($ M $. / >: D 4 +
  ” ; 8 < => & ? #@ A)
  ‘ >: e + (A f A>: D 4 $T $. / + “#
  B” C2 D E =( ( F G DHI
  $# f A .I
  9JK

  L.i nhu n thu;n = ( Doanh thu thu;n – Chi phí) + L i nhu n khác = Thu nh p khác – Chi phí khác
  t/ ho)t ng KD (Doanh thu tài chính – Chi phí tài chính)

  Doanh thu thu n = Doanh thu bán hàng – Các kho n gi m tr”

  Các kho n gi m tr” = Chi t kh u TM + Gi m giá hàng bán +
  Hàng bán b tr l i + thu (TT%B, XNK, GTGTtt)

  8

 9. 05-Jul-19

  K t c u Báo cáo k t qu H%KD

  . 3′! & )&/ O!$ &!” , !” #/ , #!A2 ES#& /1 .. &/ &!B 2 %&!$#
  !$# %&’!( , !(
  6 )@*” . & 2&T%&!$#
  ; 3′! & )&/ )&/! O!$ &!” , !” #/ , #!A2 ES#& /1 .; D+1 &/!B %&!$#
  : !$ ‘A &!” , O!$ .: ‘G, L+1 &/!B % A )’!$ )@*+$# )&/ A
  8 D+1 &/!B ,’B 2 )*” B
  # O!$ &!” , !” #/ , #!A2 ES#& /1 .8 & 2&T)&/ A 3 & B &!” &
  I 3′! & )&/ )!” #&T & .I & 2&T)&/ A 3 &’!4 L !1
  7 & 2&T)!” #&T & .7 D+1 &/!B K!/ )&/ A 3
  < & 2&TO!$ &!” , .< D!4#+O!( )@ H #’G2& A/
  U & 2&TV/!( L ?$E’! & ,& B 2
  .9 D+1 &/!B )&/! )*” &’!1) -‘B 1 , % & E’! &

  ‘& ‘& PQ+ K+RS $T U
  Báo cáo k t qu H%KD (S VW V of cash flows)

  Vai trò c a báo cáo k t qu kinh doanh: ,á$ á$ 5 á á à í * á
  + ì à à , -. /0 á 12 á
  Ph n ánh k t qu kinh doanh và ch rõ nguyên nhân v á – +
  kh n$ng sinh l i c a doanh nghi p
  L G@
  Ki m tra c tình hình th c hi n trách nhi m, ngh a v
  c a doanh nghi p i v i Nhà n c v kho n thu và các • Cung c p thông tin liên quan n s v n ng c a ti n t và tình
  kho n ph i n p khác. hình ti n t trong k! c a doanh nghi p

  • %ánh giá kh n$ng kinh doanh t o ra ti n, trên c s ó phân
  tích kh n$ng thanh toán c a doanh nghi p và l p k ho ch thu
  chi ti n cho k! sau.

  9

 10. 05-Jul-19

  Báo cáo l u chuy n ti n t
  Báo cáo l u chuy n ti n t
  L u chuy )
  5 ! ! $. / Wg * ^ + ! ! A #
  “#$ #$ 6 # 6 ) ! ” h @
  O S O O O S F 8
  $ R T R U R T + R # >O 6@ $# 6E “#$ #$
  ,: C 2 6@ $# 6E “#$ #$
  Ph ng pháp l p: , #$ #$ 6@ 9 : $. / 6 ($ 6E “#$ #$

  – Ph ng pháp tr c ti p – @ “#$ #$ 6E < + F <

  – Ph ng pháp gián ti p

  10

 11. 05-Jul-19

  1 .5 W 1 .5 W
  NT $. / ($
  * E 6@ $# + A 5 >? ( $ 6E 6@ $#
  e P 6@ $# @ / 6@ $# # ( ° #
  # ># 6@ $# # ( ° $
  – ) “O > $ # 6 $: ‘ ,: N *- ° $ % &%
  – ) “O > $ # 6 $: ‘ , *b * ^ ° ‘% # ( $
  )
  – ) “O > $ # 6 $: ‘ , H —
  ° * +%, % $,
  – ) 6 #
  ) -$ ,

  Câu h i và bài t p ch ng 2, Nguy n Th Loan (Ch biên, 2018),
  Giáo trình Nguyên lý k toán: Lý Thuy t – Bài t p – Bài gi i, Nhà
  xu t b n Lao ng.

  11

Download tài liệu Bài giảng Chương 2: Tổng quan về báo cáo tài chính File Word, PDF về máy