[Download] Tải Bài giảng Chương 2: Tổ chức bộ máy và mô hình kế toán trong doanh nghiệp – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Chương 2: Tổ chức bộ máy và mô hình kế toán trong doanh nghiệp

Bài giảng Chương 2: Tổ chức bộ máy và mô hình kế toán trong doanh nghiệp
Nội dung Text: Bài giảng Chương 2: Tổ chức bộ máy và mô hình kế toán trong doanh nghiệp

Download


Bài giảng Chương 2: Tổ chức bộ máy và mô hình kế toán trong doanh nghiệp trình bày các nội dung chính sau: Tổ chức bộ máy kế toán, mô hình kế toán, sơ lược hệ thống kiểm soát nội bộ,… Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Chương 2: Tổ chức bộ máy và mô hình kế toán trong doanh nghiệp – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Chương 2: Tổ chức bộ máy và mô hình kế toán trong doanh nghiệp File Word, PDF về máy

Bài giảng Chương 2: Tổ chức bộ máy và mô hình kế toán trong doanh nghiệp

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 2: Tổ chức bộ máy và mô hình kế toán trong doanh nghiệp

 1. www.giangblog.com

  Chöông 2:
  TOÅ CHÖÙC BOÄ MAÙY VAØ MOÂ HÌNH KEÁ TOAÙN
  TRONG DOANH NGHIEÄP

  Muïc tieâu:

  – Toå chöùc boä maùy keá toaùn.

  – Moâ hình keá toaùn.

  – Sô löôïc heä thoáng kieåm soaùt noäi boä.

 2. www.giangblog.com

  2.1. CAÙC BOÄ PHAÄN KEÁ TOAÙN TRONG
  DOANH NGHIEÄP
  Cô caáu toå chöùc boä maùy keá toaùn bao goàm caùc boä phaän:
  +Boä phaän keá toaùn lao ñoäng tieàn löông;
  +Boä phaän keá toaùn vaät tö/haøng hoùa vaø coâng nôï phaûi
  traû;
  +Boä phaän keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh
  saûn phaåm;
  +Boä phaän keá toaùn baùn haøng vaø coâng nôï phaûi thu;
  +Boä phaän keá toaùn thanh toaùn;
  +Boä phaän keá toaùn toång hôïp
  +…

 3. www.giangblog.com

  2.1 TOÅ CHÖÙC BOÄ MAÙY KEÁ TOAÙN
  2.2.1. Ñoái vôùi doanh nghieäp coù quy moâ lôùn:
  Sô ñoà 2.1: Toå chöùc boä maùy keá toaùn trong doanh nghieäp coù quy moâ lôùn
  Tröôûng phoøng Keá toaùn taøi chính
  hay Giaùm ñoác taøi chính

  Phoù Tröôûng phoøng

  Boä phaän Keá toaùn taøi chính Boä phaän Keá toaùn quaûn trò

  Toå KT toång hôïp Toå KT döï toaùn

  Toå KT vaät tö/haøng hoùa Toå KT chi phí

  Toå KT baùn haøng Toå phaân tích

  Toå KT taøi saûn Toå KT döï aùn

  … …

 4. www.giangblog.com

  2.2.2 Ñoái vôùi doanh nghieäp coù quy moâ nhoû vaø vöøa
  Sô ñoà 2.2: Toå chöùc boä maùy keá toaùn trong doanh nghieäp coù quy
  moâ nhoû vaø vöøa

  Keá toaùn tröôûng
  hay phuï traùch keá toaùn

  Keá toaùn toång hôïp

  Keá toaùn Keá toaùn Keá toaùn Keá toaùn
  vaät tö vaø baùn haøng chi phí thanh
  caùc vaø caùc toaùn
  khoaûn nôï khoaûn nôï …
  phaûi traû phaûi thu

 5. www.giangblog.com

  2.3. CAÙC MOÂ HÌNH TOÅ CHÖÙC BOÄ MAÙY KEÁ
  TOAÙN
  Moâ hình toå chöùc ñöôïc ñònh höôùng theo 3 daïng:

  – Toå chöùc keá toaùn taäp trung.

  – Toå chöùc keá toaùn phaân taùn.

  – Toå chöùc keá toaùn vöøa taäp trung vöøa phaân
  phaân taùn.

 6. www.giangblog.com

  Sô ñoà 2.3: Moâ hình toå chöùc keá toaùn taäp trung
  Ñôn vò keá toaùn


  Ñôn vò tröïc thuoäc Ñôn vò tröïc thuoäc …
  haïch toaùn phuï thuoäc haïch toaùn phuï thuoäc
  –Öu ñieåm:
  + Goïn nheï.
  + Xöû lyù, cung caáp thoâng tin nhanh.
  + Tieát kieäm.
  –Nhöôïc ñieåm:
  + Chæ phaùt huy trong ñieàu kieän DN saûn xuaát vaø quaûn lyù
  mang tính taäp trung.
  + Cô sôû vaät chaát ñöôïc trang bò ñaày ñuû, hieän ñaïi.

 7. www.giangblog.com

  Sô ñoà 2.4: Moâ hình toå chöùc keá toaùn phaân taùn
  Ñôn vò keá toaùn

  … Ñôn vò tröïc thuoäc Ñôn vò tröïc thuoäc …
  haïch toaùn ñoäc laäp haïch toaùn ñoäc laäp

  –Öu ñieåm:
  +Ñaùp öùng nhu caàu thoâng tin taïi ñôn vò noäi boä.
  +Phuø hôïp vôùi DN coù quy moâ lôùn.
  –Nhöôïc ñieåm:
  +Boä maùy keá toaùn coàng keành, toán keùm vaø choàng cheùo.

 8. www.giangblog.com

  Sô ñoà 2.5: Moâ hình toå chöùc keá toaùn vöøa taäp trung
  vöøa phaân taùn

  Ñôn vò keá toaùn

  … Ñôn vò tröïc Ñôn vò tröïc thuoäc …
  thuoäc haïch toaùn haïch toaùn ñoäc
  phuï thuoäc laäp

 9. www.giangblog.com

  2.4. TOÅ CHÖÙC HEÄ THOÁNG KIEÅM SOAÙT NOÄI BOÄ
  TRONG DOANH NGHIEÄP
  2.4.1. Caùc khaùi nieäm vaø yù nghóa
  2.4.1.1. Caùc khaùi nieäm
  Kieåm soaùt noäi boä laø nhöõng phöông phaùp vaø chính saùch
  ñöôïc thieát keá ñeå ngaên chaën gian laän, giaûm thieåu sai soùt,
  khuyeán khích hieäu quaû hoaït ñoäng, vaø nhaèm ñaït ñöôïc söï
  tuaân thuû caùc chính saùch vaø quy trình ñöôïc thieát laäp.
  2.4.1.2. YÙ nghóa
  –Ñaûm baûo söï chính xaùc soá lieäu keá toaùn vaø BCTC.
  –Giaûm ruûi ro gian laän.
  –Giaûm ruûi to khoâng coá yù.
  –Giaûm ruûi ro khoâng tuaân thuû quy trình kinh doanh.

 10. www.giangblog.com

  2.4.2. Toå chöùc heä thoáng KSNB:
  2.4.2.1. Moâ hình toå chöùc heä thoáng KSNB:
  –Heä thoáng KSNB do laõnh ñaïo cuûa ñôn vò toå chöùc.
  Sô ñoà 2.6: Moâ hình toå chöùc Heä thoáng KSNB
  HEÄ THOÁNG KSNB

  CÔ CHEÁ KSNB KIEÅM TOAÙN NOÄI BOÄ
  (phuï thuoäc quaù trình) (ñoäc laäp quaù trình)

  Ngöôøi kieåm soaùt chòu Ngöôøi kieåm soaùt khoâng chòu
  traùch nhieäm veà keát quaû traùch nhieäm veà keát quaû hoaït
  hoaït ñoäng ñoäng

 11. www.giangblog.com

  2.4.2.2. Toå chöùc heä thoáng kieåm soaùt noäi boä (KSNB)

  a. Thieát laäp cô cheá KSNB:

  –Thieát laäp cô cheá kieåm soaùt baùn haøng vaø giao haøng;

  –Thieát laäp cô cheá kieåm soaùt mua haøng;

  –Thieát laäp cô cheá kieåm soaùt HTK vaø TSCÑ;

  –Thieát laäp cô cheá kieåm soaùt tieàn;

  –Thieát laäp cô cheá kieåm soaùt heä thoáng thoâng tin;

 12. www.giangblog.com

  b. Thieát laäp boä phaän kieåm toaùn noäi boä (KTNB):
  –ÔÛ caùc DN coù quy moâ lôùn phaûi toå chöùc boä maùy KTNB.
  –Boä phaän KTNB ñöôïc toå chöùc ñoäc laäp.
  –Vieäc baét buoäc phaûi thaønh laäp boä phaän KTNB chæ coù taïi caùc
  toå chöùc tín duïng, hay ngaân haøng.
  –KTNB coù caùc nhieäm vuï:
  + Kieåm tra tính phuø hôïp, hieäu löïc vaø hieäu quaû cuûa heä thoáng
  KSNB.
  + Kieåm tra vaø xaùc nhaän chaát löôïng, ñoä tin caäy cuûa thoâng
  tin.
  + Kieåm tra söï tuaân thuû caùc nguyeân taéc hoaït ñoäng, quaûn lyù.
  + Phaùt hieän sai soùt, ñeà xuaát yù kieán.

Download tài liệu Bài giảng Chương 2: Tổ chức bộ máy và mô hình kế toán trong doanh nghiệp File Word, PDF về máy