[Download] Tải Bài giảng Chương 2: Kế toán TSCĐ (2019) – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Chương 2: Kế toán TSCĐ (2019)

Bài giảng Chương 2: Kế toán TSCĐ (2019)
Nội dung Text: Bài giảng Chương 2: Kế toán TSCĐ (2019)

Download


Bài giảng Chương 2: Kế toán TSCĐ (2019) trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về TSCĐ, kế toán tăng TSCĐ, kế toán khấu hao TSCĐ, kế toán sửa chữa TSCĐ, kế toán giảm TSCĐ, trình bày thông tin trên BCTC.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Chương 2: Kế toán TSCĐ (2019) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Chương 2: Kế toán TSCĐ (2019) File Word, PDF về máy

Bài giảng Chương 2: Kế toán TSCĐ (2019)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 2: Kế toán TSCĐ (2019)

 1. 06-Jul-19

  Ch ng 2 giúp cho ng i h c hi u:
  Khái ni m và nguyên t c ghi nh n TSC
  Xác nh giá tr c a TSC
  Các ph ng pháp kh u hao TSC
  Các ph ng pháp h ch toán TSC khi t ng,
  gi m, kh u hao và s a ch a TSC
  Cách trình bày thông tin trên báo cáo tài
  chính

  ! ” # $ % &

  H th ng chu n m c k toán Vi t Nam (VAS 03, 04 1 Nh ng v n chung v TSC
  và 05)
  Lu t k toán s 88/2015/QH13 2 K toán t ng TSC
  Thông t 200/2014/TT/BCT, thông t
  45/2013/TT/BTC 3 K toán kh u hao TSC
  Giáo trình K toán tài chính 1, 2015, i h c Ngân
  4 K toán s a ch a TSC
  hàng TPHCM, ch biên TS. Nguy n Qu nh Hoa
  Giáo trình K toán tài chính – tr ng i h c Kinh t
  5 K toán gi m TSC
  TPHCM
  Báo cáo tài chính c a các Doanh Nghi p 6 Trình bày thông tin trên BCTC

  1

 2. 06-Jul-19

  1. NH NG V N CHUNG V TSC 1. NH NG V N CHUNG V TSC

  1.1. KHÁI NI M VÀ I U KI N GHI NH N TSC vô hình (intangible fixed assets/ non-
  TSC h u hình (tangible fixed assets / non – current intangible assets)
  current tangible assets) Là nh ng tài s n không có hình thái v t ch t nh ng
  xác nh c giá tr và do doanh nghi p n m gi
  Là nh ng tài s n có hình thái v t ch t do doanh nghi p s d ng cho ho t ng s n xu t, kinh doanh, cung
  n m gi s d ng cho ho t ng kinh doanh phù h p c p d ch v ho c cho các i t ng khác thuê phù
  v i tiêu chu n ghi nh n TSC h u hình h p v i tiêu chu n ghi nh n TSC vô hình
  Ví d : Ví d :

  1. NH NG V N CHUNG V TSC 1. NH NG V N CHUNG V TSC

  i u ki n ghi nh n TSC TSC thuê tài chính (financial lease fixed
  assets/ leased non – current assets)
  Thuê tài chính: Là thuê tài s n mà bên cho
  thuê có s chuy n giao ph n l n r i ro và l i ích
  g n li n v i quy n s h u tài s n cho bên thuê.
  Quy n s h u tài s n có th chuy n giao vào
  cu i th i h n thuê.
  (VAS 05)

  2

 3. 06-Jul-19

  1. NH NG V N CHUNG V TSC 1. NH NG V N CHUNG V TSC

  Các tr ng h p thuê tài s n d i ây th ng d n 1.2. QUY TRÌNH K TOÁN TSC
  n h p ng thuê tài chính: KHI BÀN GIAO TSC

  ÁNH S HI U S CHI TI T
  BBGNTSC TH TSC
  TSC TSC

  1. NH NG V N CHUNG V TSC 1. NH NG V N CHUNG V TSC

  THANH LÝ TSC
  M i tr ng h p t ng, gi m TSC u ph i l p
  ch!ng t” xác nh n và thành l p ban ki m nh n tài
  s n
  TSC c theo dõi chi ti t theo t”ng tài s n, t”ng
  nhóm tài s n. M#i tài s n c theo dõi trên m t
  th$ chi ti t (bao g%m n i dung, c i m, a i m
  s d ng …)
  nh k , ti n hàng ki m kê TSC . M i tr ng h p
  phát hi n th”a hay thi u TSC u ph i l p biên
  b n , tìm hi u nguyên nhân và có bi n pháp x lý.

  3

 4. 06-Jul-19

  1. NH NG V N CHUNG V TSC 1. NH NG V N CHUNG V TSC

  1.3. Xác nh giá tr c a TSC XÁC *NH GIÁ TR* BAN +U C,A TSC
  (historical cost /original cost)
  Quá trình s d ng Cu”i k# k
  Ban !u toán TSC do mua s-m
  Kh u hao/ Hao mòn l%y k
  Nguyên giá =
  Giá tr TS gi m d!n qua
  các n m. Giá tr hao mòn
  Nguyên giá là s” kh u hao/ hao mòn Giá tr còn l$i
  l%y k c a TSC

  TSC xây d)ng, ch t$o
  Toàn b& các chi phí mà doanh nghi p
  ph i b’ ra có tài s n c” nh h u Giá tr còn l$i = Nguyên Nguyên giá =
  hình tính n th i i m a tài s n giá – Kh u hao l%y k
  ó vào tr$ng thái s(n sàng s d ng

  1. NH NG V N CHUNG V TSC 1. NH NG V N CHUNG V TSC

  TSC t. nh n góp v”n liên doanh, c
  bi u t/ng TSC c c p trên c p, i u chuy n n
  Nguyên giá = Giá tr th c t ánh giá c a h i %ng giao Nguyên giá = Giá tr còn l i trên s’ sách c a n v c p
  nh n (C n c! vào giá th tr ng và t& l còn l i c a TS)
  + Chi phí bên nh n chi ra tr c khi a TSC vào s hay tính theo s nh giá c a h i %ng giao nh n + Chi phí
  d ng bên nh n chi ra tr c khi s d ng

  TSC mua d i hình th0c tr góp
  Nguyên giá = L u ý: Khi ghi nh n nguyên giá theo giá tr s’ sách c a
  n v c p thì ph i %ng th i ghi nh n hao mòn l(y k c a
  TS n th i i m giao nh n

  4

 5. 06-Jul-19

  1. NH NG V N CHUNG V TSC 1. NH NG V N CHUNG V TSC

  CHI PHÍ PHÁT SINH SAU GHI NH N BAN +U
  NGUYÊN GIÁ C,A TSC THUÊ TÀI CHÍNH
  I V1I TSC H U HÌNH
  TH1: H p %ng thuê quy nh rõ lãi su t:
  Không th’a mãn Ch-c ch-n làm t ng l i ích kinh t trong t ng n
  1
  i u ki n t ng
  Nguyên giá
  lai do s d ng tài s n ó
  NG = [ Gt × ] t =1 (1 + r )t
  Áp d ng quy
  Thay 5i b& C i ti n b&
  Chi phí SXKD trình công ngh
  trong k#
  ph n ph n
  m i TH2: H p %ng xác nh t’ng s ti n ph i tr , s
  ti n lãi ph i tr m#i k :
  T ng th i gian T ng ch t Gi m chi phí

  { }
  Chi phí s a ch a và b o ho/c công su t l ng s n ho$t &ng TS so
  d 3ng TSC h u hình T NG S N6 S TI N LÃI S K:
  nh4m m c ích khôi ph c
  s d ng ph2m v i tr c
  NGUYÊN GIÁ = PH7I TR7 THEO – PH7I TR7 x THUÊ
  ho/c duy trì kh n ng em H6P 8NG M9I K:
  l$i l i ích kinh t c a tài T ng nguyên giá
  s n theo tr$ng thái ho$t (capital expenditures)
  &ng tiêu chu2n ban !u.

  1. NH NG V N CHUNG V TSC 1. NH NG V N CHUNG V TSC

  1.4. CH;NG T< K TOÁN 1.5. TÀI KHO7N VÀ S K TOÁN
  TÀI KHO7N S= D>NG
  TK 211 – TSC h u hình ( tagible fixed assets/ non –
  current tangible assets)
  TK 213 – TSC vô hình ( intangible fixed assets/ non
  – current intangible assets)
  TK 214 – Hao mòn TSC (Depreciation/Amortization
  of fixed assets)

  S SÁCH K TOÁN
  S5 tài s n c” nh
  S5 theo dõi TSC và công c d ng c t$i n i s d ng
  Th? TSC

  5

 6. 06-Jul-19

  1. NH NG V N CHUNG V TSC 1. NH NG V N CHUNG V TSC
  n v :…………………… M u s S21-DN
  n v :… … … … … … … … M u s S22-DN
  a ch :… … … … … … … .. (Ban hành theo Thông t s 200/2014/TT-BTC
  a ch :………………….. (Ban hành theo Thông t s 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 c a B Tài chính)
  Ngày 22/12/2014 c a B Tài chính)
  s Theo dõi tài s n c nh và công c , d ng c t i n i s d ng
  s tài s n c nh N m……
  N m:… Tên n v (phòng, ban ho c ng i s d ng)…..
  Lo i tài s n:………..
  Ghi t ng TSC Kh u hao TSC Ghi gi m TSC Ghi t ng tài s n c nh và công c , d ng c Ghi gi m tài s n c nh và công c , d ng c
  Ch ng t Tên, Tháng Kh u hao Kh u hao Ch ng t Ch ng t Tên, nhãn hi u, Ch ng t
  S N c S Nguyên Lý do quy cách tài s n c nv S n S Ghi chú
  TT c i m, n m M c ã tính n Ngày, S Ngày, S ti n Ngày, Lý do S ti n
  S Ngày s n hi u giá T l (%) S gi m nh và công c , tính l ng giá S hi u l ng
  ký hi u a vào kh u khi ghi gi m tháng, hi u tháng tháng
  hi u tháng xu t TSC TSC kh u hao hi u TSC d ng c
  TSC s d ng hao TSC n m
  A B C D 1 2 3=1×2 E G H 4 5 I
  A B C D E G H 1 2 3 4 I K L

  C ng x x x x x x – S này có … trang, ánh s t trang 01 n trang …
  – Ngày m s : …
  – S này có … trang, ánh s t trang 01 n trang …
  – Ngày m s : … Ngày….. tháng…. n m …….
  Ng i ghi s
  Ngày….. tháng…. n m ……. (Ký, h tên) K toán tr ng Giám c
  Ng i ghi s (Ký, h tên) (Ký, h tên, óng d u)
  (Ký, h tên) K toán tr ng Giám c
  (Ký, h tên) (Ký, h tên, óng d u)

  1. NH NG V N CHUNG V TSC 1. NH NG V N CHUNG V TSC
  n v :… … … … … … … … M u s S23-DN
  a ch :… … … … … … … .. (Ban hành theo Thông t s 200/2014/TT-BTC
  Ngày 22/12/2014 c a B Tài chính)
  n v :… … … … … M u s 06-TSC
  Th tài s n c nh
  S : ……………. B ph n……………… (Ban hành theo Thông t s 200/2014/TT-BTC
  Ngày….. tháng…. n m …… l p th ……. Ngày 22/12/2014 c a B Tài chính)
  C n c vào Biên b n giao nh n TSC s …………………ngày…. tháng…. n m…
  Tên, ký mã hi u, quy cách (c p h ng) TSCD: ………… S hi u TSC ……………………………….
  N c s n xu t (xây d ng) ……………………………………. N m s n xu t ……………………………….
  B ph n qu n lý, s d ng …………………………….N m a vào s d ng ……………………………. S :………..
  Công su t (di n tích thi t k ) ……………………………………………………………………………………….
  ình ch s d ng TSC ngày………….. tháng…………….. n m…
  B NG TÍNH VÀ PHÂN B KH U HAO TSC
  Lý do ình ch ………………………………………………………………………………………………………….. Tháng…….n m……
  Nguyên giá tài s n c nh Giá tr hao mòn tài s n c nh
  S hi u T l N i s d ng TK 627 – Chi phí TK 623 TK 641 TK 642 Chi TK 241 TK 242 Chi TK 335 …
  Ngày, tháng, Di n Nguyên Giá tr
  ch ng t N m C ng d n kh u s n xu t chung Chi phí s Chi phí phí qu n lý XDCB d phí tr tr c Chi phí
  n m gi i giá hao mòn
  S Ch tiêu hao (%) Toàn DN Phân Phân Phân Phân d ng máy bán hàng Doanh nghi p dang dài h n ph i tr
  A B C 1 2 3 4
  T ho c Nguyên S x ng x ng x ng x ng thi công
  T th i giá kh u (s n (s n (s n (s n
  gian s TSC hao ph!m) ph!m) ph!m) ph!m)
  d ng
  A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 …
  D ng c ph tùng kèm theo 1 I. S kh u hao trích
  tháng tr c
  2 II . S KH TSC t ng
  S Tên, quy cách d ng c , nv trong tháng
  S l ng Giá tr –
  TT ph tùng tính
  A B C 1 2 3 III. S KH TSC
  gi m trong tháng

  4 IV. S KH trích tháng
  này (I + II – III)
  C ng x

  Ghi gi m TSC ch ng t s : …………….ngày…. tháng…. n m ………………………………………..
  Lý do gi m: …………………………………………………………………………………………………………….
  Ngày ….. tháng …. n m …
  Ng i l p b ng K toán tr ng
  Ngày….. tháng…. n m ……. (Ký, h tên) (Ký, h tên)
  Ng i ghi s
  (Ký, h tên) K toán tr ng Giám c
  (Ký, h tên) (Ký, h tên, óng d u)

  6

 7. 06-Jul-19

  1. NH NG V N CHUNG V TSC ‘ “( ) *

  1.6 PH@A NG PHÁP K TOÁN TSC t ng do mua s-m ( ph c v SXKD)
  Quá trình Quá trình Quá trình Thanh lý,
  (Acquisition of Non current assets)
  hình thành s d ng b o qu n nh ng bán TK 111, 112, 331, 341 TK 211, 213
  Mua TSC (ph c v SXKD)
  K toán K toán kh u K toán s a K toán
  133 Giá ch a VAT
  t ng TSC hao TSC ch a TSC gi m TSC

  111, 112, 333 (3339)
  Chi phí tr)c ti p ban !u
  ( cp v/c, l-p /t, b”c d3, l phí tr c b$ …)
  Hi n v t Giá tr
  411 414, 441
  Qu n lý TSC K t chuy n ngu n v”n

  ‘ “( ) *

  Ví d 1:
  Ngày 20/10 Mua m t TSC HH giá mua ch a thu
  GTGT là 800 tri u ch a thanh toán ti n cho ng i bán.
  Chi phí v n chuy n, l p t tài s n này là 36,3 tri u ( ã
  bao g%m thu GTGT) ã tr b)ng ti n m t.
  Tài s n này c u t b)ng qu* u t phát tri n và
  s d ng cho ho t ng SXKD
  Yêu c!u: H ch toán các nghi p v kinh t phát sinh .

  Bi t r)ng: Công ty XYZ k toán thu GTGT theo ph ng
  pháp kh u tr”. Thu su t thu GTGT là 10%

  7

 8. 06-Jul-19

  ‘ “( ) * ‘ “( ) *
  Ví d 2:
  TSC t ng do mua s-m – Nh p kh2u tr)c ti p 21/5: Nh p kh u 5 máy LX
  CIF 4.000 USD/máy.
  TK 112, 331 TK 211, 213
  Thu nh p kh u 30%
  Giá NK Thu GTGT hàng NK = 10%
  Thu GTGT theo PP kh u tr.
  Ch a thanh toán cho ng i bán
  23/5: Chi phí v n chuy n, l p t, ch y th là 23.100.000 ( ã bao g%m
  TK 333 (3332, 3333) TK 33312 TK 1332 thu GTGT) ã thanh toán b)ng ti n m t (theo PC 01)
  08/6: Vay ngân hàng ACB b)ng ngo i t th i h n 2 n m thanh toán cho
  Thu NK,
  Thu GTGT bên bán toàn b ti n mua máy LX cho nhà nh p kh u
  Thu TT B 10/6: Chuy n kho n n p thu nh p kh u và thu GTGT hàng NK máy
  hàng Nh p Kh2u
  LX cho nhà n c (Ngân hàng ã báo N )
  TK 111, 112, 333 (3339)
  Bi t r)ng: T& giá giao d ch c a NHTM Vietcombank nh sau:
  Chi phí tr)c – Ngày 21/05: t& giá mua/ bán: 22.200/ 22.500
  – Ngày 08/06: t& giá mua/bán: 21.400/ 22.800
  ti p ban !u
  Yêu c!u: nh kho n các nghi p v kinh t phát sinh

  8

 9. 06-Jul-19

  ‘ “( ) * ‘ “( ) *

  Ví d 3:
  TSC t ng do mua tr góp
  Ngày 01/08: Mua tr góp m t thi t b v s d ng t i phân
  KHI MUA KHI THANH TOÁN x ng s n xu t v i:
  TK 331 TK 211, 213 • Giá mua tr ngay ch a thu GTGT: 150 tri u
  TK 242 TK 635
  • Giá mua tr góp có thu GTGT: 220 tri u
  Giá……. ……………
  • Chuy n kho n thanh toán ngay 10% giá tr h p %ng.
  • Th i gian tr góp: 10 tháng (vào ngày cu i m#i tháng,
  TK 133
  b t u t” tháng này)
  T5ng s” Thu GTGT
  Chi phí v n chuy n và l p t là 11 tri u ( ã bao g%m thu
  ti n ph i theo PPKT
  thanh TK 111, 112 … TK 331 GTGT) thanh toán b)ng ti n m t (Phi u Chi 01)
  toán TK 242 Ngày 31/08: Chuy n kho n tr góp tháng th! 1 (NH ã
  …………..
  báo N )
  ………
  Yêu c!u: H ch toán các nghi p v kinh t phát sinh trong
  tháng 8/N

  ‘ “( ) *

  Mua TSC h u hình là nhà c a, v t ki n
  trúc có g-n li n v i quy n s d ng t
  TK 111, 112, 331 TK 211

  Nhà c a, v t ki n trúc

  TK 213

  Quy n s d ng t

  TK 133

  Theo ph ng pháp kh u tr.

  9

 10. 06-Jul-19

  ‘ “( ) * ‘ “( ) *

  TSC t ng do !u t xây d)ng c b n TSC t ng do c tài tr , bi u t/ng
  TK 111, 152, 153, 331 TK 241 TK 211
  TK … … … .. TK 211, 213
  (2) Quá trình xây
  (1) Chi phí phát sinh Nh n tài tr , bi u t ng
  liên quan n vi c d)ng hoàn thành
  a vào s d ng ngay cho SXKD
  mua và XD TSC
  TK 133
  TK 111, 112, 331

  Chi phí liên quan tr)c ti p

  TK 411 TK 441, 414

  (3) K t chuy n ngu n v”n

  ‘ “( ) * ‘ “( ) *

  TSC t ng do nh n góp v”n Nh n l$i TSC mang i c!m c”

  TK 411 TK 211, 213
  EM C+M C NH N V
  Nh n góp v”n TK 211 TK 214 TK 214 TK 211

  TK 111, 112, 331
  TK 244 TK 244
  Chi phí liên quan tr)c ti p

  Giá tr còn Giá tr còn l$i
  l$i c a TS c a TS em
  em c!m c” c!m c”

  10

 11. 06-Jul-19

  ‘ “( ) * ‘ “( ) *

  TSC HH trao 5i v i TSC HH không t ng t)
  TSC h u hình mua d i hình th0c trao 5i
  Khi giao TSC h u hình cho bên trao 5i, ghi gi m TSC HH
  TSC HH trao 5i v i TSC HH t ng t) N TK 811 (Giá tr còn l i c a TSC h u hình a i trao ‘i)
  Khi nh n TSC h u hình t ng t do trao ‘i và a N TK 214 (Giá tr ã kh u hao)
  vào s d ng ngay cho SXKD, ghi: Có TK 211 (Nguyên giá).
  N TK 211 (Nguyên giá TSC h u hình nh n v ghi theo ng th i khi gia t ng thu nh p do trao 5i TSC
  giá tr còn l i c a TSC a i trao ‘i) N TK 131(X) a – S ti n ph i thu t” DN có TSC em n trao ‘i
  Có TK 711 (Giá tr h p lý c a TSC a i trao ‘i)
  N TK 214 (Giá tr ã kh u hao c a TSC a i trao
  Có TK 3331 (TK 33311) (N u có)
  ‘i)
  Khi nh n c TSC HH do trao 5i
  Có TK 211 (Nguyên giá c a TSC h u hình a i
  N TK 211 (Giá tr h p lý c a TSC nh n c do trao ‘i)
  trao ‘i).
  N TK 133 (1332) (N u có)
  Có TK 131(X) b- S ti n ph i tr DN có TSC em n trao ‘i

  ‘ “( ) * ‘ “( ) *

  TK 131 (X) TSC t ng do phát hi n th.a trong ki m kê
  a b TSC thu&c sB h u c a doanh nghi p do k toán ch a
  ghi nh n, k toán c n c0 vào h s TSC ghi nh n
  N TK 211
  TH1: a > b Có TK 241, 331, 338, 411…
  N TK 111, 112 (S” ti n ã thu thêm) N u TSC th”a ó ang s d ng thì ngoài nghi p v ghi
  Có TK 131 (S” ti n ã thu thêm) t ng nguyên giá còn ph i trích b’ sung kh u hao/ hao mòn
  N TK 627, 641, 642 (TSC dùng cho SXKD)
  Có TK 214
  TH2: a < b
  TSC không thu&c quy n sB h u c a doanh nghi p
  N TK 131 (s” ti n tr thêm)
  Có TK 111, 112 (s” ti n tr thêm) • N u xác nh c CSH: Báo cho ch TS bi t
  • N u không bi t CSH: C n c! vào tài li u ki m kê, t m
  th i theo dõi s’ và gi h .

  11

 12. 06-Jul-19

  + “( ) ” , ! + “( ) ” , !

  Kh u hao TSC (Depreciation/ Amortisation of non Doanh nghi p t xác nh th i gian trích kh u hao c a tài
  – current assets): là vi c tính toán và phân b’ m t s nc nh vô hình nh ng t i a không quá 20 n m.
  cách có h th ng giá tr ph i kh u hao (depreciable i v i TSC còn m i (ch a qua s d ng), DN ph i c n
  cost) c a tài s n c nh trong su t th i gian s c! vào khung th i gian trích kh u hao tài s n c nh
  (Ph l c 1 Thông t 45) xác nh th i gian trích kh u
  d ng h u ích (useful life) c a tài s n ó.
  hao.
  S” kh u hao l%y k c a TSC (Accumulated
  Th i gian kh u hao và ph ng pháp kh u hao TSC
  depreciation): là t’ng c ng s kh u hao ã trích vào ph i c xem xét l i ít nh t là vào cu i m i n m tài
  chi phí s n xu t, kinh doanh qua các k kinh doanh chính.
  c a tài s n c nh tính n th i i m báo cáo. • N u th i gian s d ng h u ích c tính (estimated useful
  Giá tr còn l$i c a TSC (Carrying amount/ Book life) c a tài s n khác bi t l n so v i các c tính tr c ó
  value) = Nguyên giá – s kh u hao lu* k (ho c giá thì th i gian kh u hao ph i thay ‘i t ng !ng.
  tr hao mòn lu* k ) c a TSC tính n th i i m • Ph ng pháp kh u hao thay ‘i khi có s thay ‘i áng k
  cách th!c c tính thu h%i l i ích kinh t c a TSC
  báo cáo.

  + “( ) ” , ! + “( ) ” , !

  NGUYÊN GIÁ
  Ph ng pháp tính kh u hao
  Ph ng pháp kh u hao ng th+ng.
  (Straight-line depreciation method)
  Giá tr
  Giá tr ph i kh u hao
  (depreciable cost)
  thanh lý Ph ng pháp kh u hao theo s d gi m d n
  c tính
  có i u ch,nh. (Declining-balance depreciation
  Nguyên giá – Giá tr thanh lý c tính
  method).
  Giá tr c tính
  (cost – residual value) thu khi khi h t Ph ng pháp kh u hao theo s l ng, kh i
  th i gian s d ng
  h u ích c a tài
  l ng s n ph m. (Units-of-output depreciation
  s n- Chi phí thanh method)
  lý c tính

  12

 13. 06-Jul-19

  + “( ) ” , ! + “( ) ” , !

  Ph ng pháp kh u hao ng thCng (VAS 03) Ph ng pháp kh u hao ng thCng
  (Thông t 45/2013/TT/BTC)

  + “( ) ” , ! + “( ) ” , !

  H s” i u chDnh
  Ph ng pháp kh u hao theo s” d gi m d!n có
  i u chDnh.
  Th i gian trích kh u hao c a TSC H s” i u chDnh (l!n)

  M0c trích kh u hao (n m) = Giá tr còn l$i x TE l kh u hao nhanh n 4 n m ( t ≤ 4 n m) 1,5

  Trên 4 n 6 n m (4 n m < t ≤ 6 n m) 2,0

  1 Trên 6 n m (t > 6 n m) 2,5
  TE l kh u hao = x H s” i u x 100
  nhanh Th i gian kh u hao chDnh
  (%) L u ý: Nh ng n m cu”i, khi m0c kh u hao n m theo
  ph ng pháp s” d gi m d!n b4ng ho/c th p h n m0c
  M0c trích kh u hao hàng tháng b4ng s” kh u hao ph i kh u hao tính bình quân gi a giá tr còn l$i và s” n m s
  trích c n m chia cho 12 tháng. d ng còn l$i c a TSC , thì k t. n m ó m0c kh u hao
  c tính b4ng giá tr còn l$i chia cho s” n m s d ng
  còn l$i.

  13

 14. 06-Jul-19

  + “( ) ” , ! + “( ) ” , !

  Ph ng pháp kh u hao theo s” l ng, kh”i Trích Kh u Hao TSC
  l ng s n ph2m TK 214 TK 627, 641, 642

  Kh u hao theo s l ng s n ph m: d a trên t’ng s Trích KH TSC
  n v s n ph m c tính tài s n có th t o ra. dùng cho SXKD
  TK 811
  M0c trích kh u S” l ng s n M0c trích kh u hao Trích KH TSC ch a dùng,
  hao n m c a tài = ph2m s n xu t X bình quân tính cho không c!n dùng, ch thanh lý
  s n c” nh trong n m m&t n v s n ph2m TK 353
  Trích KH TSC dùng
  Nguyên giá c a tài s n c” nh cho ho$t &ng phúc l i
  M0c trích kh u hao bình quân
  = TK 3562
  tính cho m&t n v s n ph2m S nl ng theo công su t Trích KH TSC ph c v phát
  thi t k
  tri n khoa h c và công ngh

  – “( ) .! /! – “( ) .! /!

  S a ch a TSC 4.1. K toán s a ch a nh’ (S a ch a th ng
  (Maintenance, xuyên)
  Reconstruction and Repairs)
  Do th i gian s a ch a ng n và chi phí th p nên c tính
  m&t l!n vào chi phí SXKD trong k .
  S a ch a nh’ (th ng S a ch a l n TK 111, 112, 15*, 334, 338, 331 TK 627, 641, 642
  xuyên) S a ch a thay th cùng
  B o d 3ng, s a ch a thay m&t lúc nh ng b& ph n, chi
  th t.ng b& ph n, chi ti t ti t ch y u c a TSC , n u
  nh’ nh4m duy trì ho$t &ng TK 133
  không s a ch a thì không
  bình th ng c a TSC cho th ho$t &ng c.
  n k# s a ch a l n.
  •Th i gian s a ch a ng n, •Th i gian s a ch a dài.
  không làm gián o n SXKD. •Chi phí s a ch a l n
  • Chi phí s a ch a th p.

  14

 15. 06-Jul-19

  – “( ) .! /! – “( ) .! /!

  4.2. K toán s a ch a l n TSC
  TH2:Khi không th’a i u ki n ghi nh n TSC
  Do th i gian s a ch a dài và chi phí l n nên toàn b chi phí
  s a ch a l n c t p h p vào bên N TK 241 – Xây d)ng
  c b n dB dang. Sau khi hoàn thành 1. CP s a ch a l n có liên quan nhi u k và phát
  TH1: N u s a ch a !u t nâng c p TSC Ghi t ng sinh t xu t ch a có k ho ch trích tr c thì CP
  …………….c a TSC ó TK … … . s a ch a l n c phân b’ d n vào CP kinh doanh
  111, 112, 15*, 334, 338 241 (2413) TK … trong k , nh ng t i a không quá 3 n m TK
  (1) T p h p CP s a ch a l n T ng… … . …………….
  theo ph ng th0c t) làm (Thông t 45/ 2013/ TT/ BTC và Thông t 200/2014/TT/BTC)
  111, 112, 331
  (2) Theo ph ng th0c thuê ngoài

  133

  – “( ) .! /! – “( ) .! /!

  S a ch a Giai o$n s d ng
  Giao o$n ang s a ch a 2. iv i TSC c thù (theo yêu c u k thu t )
  hoàn thành TSC
  111, 15*, 334.. TK … … . 627, 641, 642
  ph i c ti n hành s a ch a l n có tính chu k ,
  2413
  k toán th c hi n trích tr c chi phí s a ch a
  Ph ng th0c t) làm (2) (3)
  TSC TK … … … …
  ……………… … … … … … … ..
  133
  N u s th c chi s a ch a TSC l n h n s trích
  111, 112, 331
  theo d toán thì DN c tính thêm vào chi phí
  h p lý s chênh l ch này. N u s th c chi s a
  ch a tài s n c nh nh- h n s ã trích thì ph n
  Ph ng th0c thuê ngoài
  chênh l ch c h ch toán gi m chi phí kinh
  (1) doanh trong k .
  ………………….
  (Thông t 200/2014/TT/BTC)

  15

 16. 06-Jul-19

  – “( ) .! /! 0 “( ) #

  TSC gi m do thanh lý, nh ng bán (Disposal of
  S a ch a Giai o$n s d ng
  Giao o$n ang s a ch a non – current assets)
  hoàn thành TSC
  GI7M TSC THU NH P BÁN TSC
  TK 111, 15*, 334.. TK 2413 TK … … … .. TK 627, 641, 642
  TK 211, 213 TK 214 TK 711 TK 111, 112, 131
  Ph ng th0c t) làm
  KHLK Giá bán TSC
  NG
  133 (3) (1)
  TK 811 3331
  ……………… …………….
  GTCL PPKT
  111, 112, 331
  TK 111, 112, 331
  Chi phí nh ng
  TK 152, 111, 131
  Ph ng th0c thuê ngoài
  bán, thanh lý Ph li u thu h i
  (2) TK 133
  ……………… t. thanh lý
  PP kh u tr.

  0 “( ) #

  Ví d 4:
  Thanh lý m t TSC HH, nguyên giá 150 tri u ã
  kh u hao h t. Chi phí phát sinh trong quá trình
  thanh lý chi b)ng ti n m t là 1,1 tri u ( ã bao g%m
  thu GTGT). Ti n bán thanh lý ã thu b)ng ti n
  m t là 2,2 tr (không có hóa n) và ph li u thu
  h%i t” thanh lý nh p kho tr giá 1,1 tri u.
  Yêu c!u: H ch toán các nghi p v kinh t phát sinh.
  Bi t r4ng: Doanh nghi p h ch toán thu GTGT theo
  ph ng pháp kh u tr”. Thu su t thu GTGT 10%

  16

 17. 06-Jul-19

  – “( ) # 0 “( ) #

  TSC gi m do phát hi n thi u trong ki m kê TSC gi m do góp v”n
  TK 211 TK 221, 222
  TK 211 TK 1381 TK 1388, 334 Giá tr v”n
  NG
  Gi m TSC B-t b i góp
  NG
  GTCL th ng TK 214
  Kh u hao
  TK 214 TK 811
  l%y k
  Giá tr hao DN ch u
  mòn t5n th t Giá tr còn l$i Giá tr v”n góp
  (Nguyên giá – kh u (do các bên liên
  BIÊN B7N KIFM KÊ hao l%y k ) doanh ánh giá)

  TK … … .. TK … … ..
  BIÊN B7N X= LÝ
  TSC THI U GTCL < GTVG GTCL > GTVG
  Chênh l ch
  L i LG

  0 “( ) # 123 4 5 67 8 9 6 8

  B7NG CÂN I K TOÁN
  TSC gi m do chuy n thành CCDC ( Statement of financial position)
  TK 211 TK 627, 641, 642 TÀI S7N S” ti n
  Giá tr còn l$i nh’ B – TÀI S7N DÀI HHN
  NG
  L u ý: th i gian II. Tài s n c” nh
  TK 214 phân b5 không 1. Tài s n c” nh h u hình
  Giá tr hao mòn quá 3 n m k t. – Nguyên giá xxx
  ngày có hi u l)c – Giá tr hao mòn lu* k (*) (xxx)
  thi hành c a Trình bày
  2. Tài s n c” nh thuê tài chính theo giá tr
  TK 242 Thông t
  45/2013/TT-BTC – Nguyên giá còn l$i
  Phân b5
  (ngày 10/6/2013) – Giá tr hao mòn lu* k (*)
  Giá tr còn l$i l n Trình bày
  3. Tài s n c” nh vô hình theo chi
  TK 153 – Nguyên giá phí th)c t
  TSC HH ch a s d ng – Giá tr hao mòn lu* k (*) phát sinh
  4. Chi phí xây d)ng c b n dB dang trong k#

  17

 18. 06-Jul-19

  4 5 67 8 9 6 8 4 5 67 8 9 6 8

  THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Notes T ng, gi m TSC h u hình
  to the financial statements) Trình bày kho n 9 m c VI. Thông tin b sung cho các
  Thông tin trình bày trên thuy t minh BCTC kho n m c trình bày trong B ng Cân i k toán
  s. giúp cho ng i s s ng BCTC có thêm
  thông tin v các chính sách k toán áp d ng
  i v i TSC và tình hình bi n ng c a
  t”ng lo i, nhóm TSC .
  Nguyên t c ghi nh n và các kh u hao
  TSC , TSC thuê tài chính trình bày m c
  IV.Các chính sách k toán áp d ng.

  Nhà c a, Máy Ph ng ti n TSC 4 5 67 8 9 6 8
  Kho n m c v t ki n móc, v n t i, … h u hình T ng
  trúc thi t b truy n d n khác c ng
  Nguyên giá
  S d “u n m
  – Mua trong n m
  T ng, gi m TSC h u hình
  – “u t XDCB hoàn thành
  – T ng khác
  – Chuy n sang b t ng s n – Giá tr còn l i cu i k c a TSC h u hình dùng th
  “u t ch p, c m c m b o kho n vay;
  – Thanh lý, nh ng bán
  – Gi m khác – Nguyên giá TSC cu i n m ã kh u hao h t nh ng
  S d cu i n m v n còn s d ng;
  Giá tr hao mòn l y k
  S d “u n m
  – Nguyên giá TSC cu i n m ch thanh lý;
  – Kh u hao trong n m – Các cam k t v vi c mua, bán TSC h u hình có giá
  – T ng khác tr l n trong t ng lai;
  – Chuy n sang b t ng s n
  “u t – Các thay i khác v TSC h u hình.
  – Thanh lý, nh ng bán
  – Gi m khác
  S d cu i n m
  Giá tr còn l i
  – T i ngày “u n m
  – T i ngày cu i n m

  18

 19. 06-Jul-19

  4 5 67 8 9 6 8
  Quy n Quy n B n quy n, TSC T ng
  Kho n m c s d ng phát b ng sáng … vô hình c ng
  T ng, gi m TSC vô hình Nguyên giá
  t hành ch khác

  S d “u n m
  Trình bày kho n 10 m c VI. Thông tin b sung cho các – Mua trong n m
  kho n m c trình bày trong B ng Cân i k toán – T o ra t n i b DN
  – T ng do h p nh t kinh doanh
  – T ng khác
  – Thanh lý, nh ng bán
  – Gi m khác
  S d cu i n m
  Giá tr hao mòn l y k
  S d “u n m
  – Kh u hao trong n m
  – T ng khác
  – Thanh lý, nh ng bán
  – Gi m khác
  S d cu i n m
  Giá tr còn l i
  – T i ngày “u n m
  – T i ngày cu i n m

  4 5 67 8 9 6 8

  T ng, gi m TSC vô hình

  – Giá tr còn l i cu i k c a TSC vô hình dùng th ch p, c m
  c m b o kho n vay;
  – Nguyên giá TSC vô hình ã kh u hao h t nh ng v n s d ng;
  – Thuy t minh s li u và gi i trình khác.

  19

Download tài liệu Bài giảng Chương 2: Kế toán TSCĐ (2019) File Word, PDF về máy