[Download] Tải Bài giảng Chương 14: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Chương 14: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài giảng Chương 14: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Nội dung Text: Bài giảng Chương 14: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Download


Bài giảng Chương 14: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trình bày các nội dung chính sau: Kế toán chi phí thuế TNDN hoãn lại, kế toán tài sản thuế TN hoãn lại, kế toán tài sản thuế TN hoãn lại phải trả,… Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Chương 14: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Chương 14: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp File Word, PDF về máy

Bài giảng Chương 14: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 14: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

 1. http://vietquiz.vn

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
  Khoa Kế Toán – Kiểm Toán

  GV: TS. Trần Phước

 2. http://vietquiz.vn

  1.1 Kế toán thuế TNDN hiện hành:
  1.1.1 Khái niệm, phương pháp tính :
  Thuế TNDN hiện hành là số thuế thu nhập doanh
  nghiệp phải nộp (hoặc thu hồi được) tính trên thu
  nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế thu
  nhập doanh nghiệp của năm hiện hành.
  Phương pháp tính:
  Thuế thu Thu nhập Thuế suất thuế
  nhập doanh
  = chịu thuế X thu nhập doanh
  nghiệp hiện (theo luật nghiệp hiện
  hành thuế TNDN) hành

 3. http://vietquiz.vn

  1.1 Kế toán thuế TNDN hiện hành:
  1.1.2 Chứng từ kế toán:
  • Các tờ khai thuế tạm nộp/ Quyết toán thuế
  TNDN hàng năm.
  • Thông báo thuế và biên lai nộp thuế.
  • Các chứng từ kế toán có liên quan khác.
  1.1.3 Sổ kế toán: theo hình thức Nhật ký chung
  • Sổ Nhật ký chung
  • Sổ cái các tài khoản 3334, 8211, 911.

 4. http://vietquiz.vn

  1.1 Kế toán thuế TNDN hiện hành:
  1.1.4 Tài khoản sử dụng:
  Tài khoản 8211 “ Chi phí thuế thu nhập doanh
  nghiệp hiện hành”
  • Bên Nợ:
  – Thuế TNDN phải nộp tính vào chi phí thuế
  TNDN hiện hành phát sinh trong năm.
  – Thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước
  phải nộp bổ sung do phát hiện sai sót không
  trọng yếu của các năm trước được ghi tăng chi
  phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của
  năm hiện tại.

 5. http://vietquiz.vn

  1.1 Kế toán thuế TNDN hiện hành:
  1.1.4 Tài khoản sử dụng:
  • Bên Có:
  – Số thuế TNDN thực tế phải nộp trong năm < số
  thuế thu nhập tạm phải nộp được giảm trừ vào chi
  phí thuế TNDN hiện hành đã ghi nhận trong năm.
  – Số thuế TNDN được ghi giảm do phát hiện sai sót
  không trọng yếu của các năm trước được ghi giảm
  chi phí thuế TNDN hiện hành trong năm hiện tại.
  – Kết chuyển chi phí thuế TNDN hiện hành vào bên
  Nợ TK 911
  • Tài khoản 8211 “Chi phí thuế thu nhập doanh
  nghiệp hiện hành” không có số dư cuối kỳ.

 6. http://vietquiz.vn

  1.1 Kế toán thuế TNDN hiện hành:
  1.1.5 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu:
  • Nghiệp vụ 1: Số thuế TNDN hiện hành phải nộp
  trong kỳ do DN tự xác định:
  Nợ TK 8211: Chi phí thuế TNDN hiện hành
  Có TK 3334: Thuế TNDN
  • Nghiệp vụ 2: Khi xác định số thuế TNDN tạm
  nộp lớn hơn số thuế TNDN phải nộp, kế toán xác
  định số chênh lệch giữa số tạm nộp và số phải
  nộp:
  Nợ TK 3334: Thuế thu nhập doanh nghiệp
  Có TK 8211 : Số chênh lệch

 7. http://vietquiz.vn

  1.1 Kế toán thuế TNDN hiện hành:
  1.1.5 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu:
  • Nghiệp vụ 3: Khi xác định số thuế TNDN tạm
  nộp nhỏ hơn số thuế TNDN phải nộp, kế toán
  phản ánh bổ sung số thuế TNDN còn phải nộp:
  Nợ TK 8211: Chi phí thuế TNDN hiện hành
  Có TK 3334: Thuế TNDN
  • Nghiệp vụ 4: Kết chuyển chi phí thuế TNDN hiện
  hành, kế toán định khoản:
  Nợ TK 911: Xác định kết quả kinh doanh
  Có TK 8211: CP thuế TNDN hiện hành

 8. http://vietquiz.vn

  1.1 Kế toán thuế TNDN hiện hành:
  Sơ đồ hạch toán:
  333 (3334) 821 (8211) 911

  (1), (3) (4)

  (2)

 9. http://vietquiz.vn

  1.1 Kế toán thuế TNDN hiện hành:
  Ví dụ: Năm 2007 Công ty A có lợi nhuận kế toán:
  100.000.000 đồng. Biết trong năm 2007, công ty
  có trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ
  10.000.000 đồng. Tính CP thuế TNDN hiện hành.
  • Lợi nhuận kế toán 100.000.000 đồng
  • Thu nhập chịu thuế theo luật thuế TNDN:
  100.000.000 + 10.000.000 = 110.000.000 đồng
  • Thuế TNDN phải nộp:
  110.000.000 X 28% = 30.800.000 đồng
  • Chi phí thuế TNDN hiện hành 30.800.000 đồng

 10. http://vietquiz.vn

  1.2 Kế toán chi phí thuế TNDN hoãn lại:
  • Thuế TNDN hoãn lại là số thuế TNDN phải nộp
  hoặc được khấu trừ trong tương lai tính trên các
  khoản CL tạm thời.
  • Lợi nhuận kế toán: là lợi nhuận xác định theo
  các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán nhằm đảm
  bảo tính trung thực hợp lý về tình hình tài chính
  và kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Thu nhập chịu thuế: là cơ sở để xác định thuế
  thu nhập doanh nghiệp phải nộp chịu sự chi phối
  của các quy định của luật thuế và các văn bản
  hướng dẫn.
  Lợi nhuận kế toán = DT kế toán – CP kế toán
  Thu nhập chịu thuế = DT theo luật thuế – CP
  hợp lý

 11. http://vietquiz.vn

  1.2 Kế toán chi phí thuế TNDN hoãn lại:
  • CL vĩnh viễn: là CL giữa LN kế toán và TN chịu
  thuế phát sinh từ các khoản DT, TN khác, CP được
  ghi nhận vào LN kế toán nhưng lại không được
  tính vào TN, CP khi xác định TN chịu thuế.
   CL vĩnh viễn không tạo ra khoản có thể bị đánh
  thuế hoặc khoản khấu trừ thuế trong tương lai, phát
  sinh năm nào sẽ được điều chỉnh để tính thu nhập
  chịu thuế cho năm đó (không ghi nhận và theo dõi
  riêng như CL tạm thời).
  • CL tạm thời: là CL phát sinh do sự khác biệt về
  thời điểm doanh nghiệp ghi nhận TN hoặc CP, và
  thời điểm pháp luật về thuế quy định tính TN chịu
  thuế hoặc CP được khấu trừ khỏi TN chịu thuế.

 12. http://vietquiz.vn

  1.2.1 Kế toán tài sản thuế TN hoãn lại:
  1.2.1.1 Khái niệm, phương pháp tính:
  • Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: Là thuế
  TNDN sẽ được hoàn lại trong tương lai tính
  trên các khoản: CL tạm thời được khấu trừ,
  giá trị được khấu trừ chuyển sang các năm sau
  của các khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng và giá
  trị được khấu trừ chuyển sang các năm sau của
  các khoản ưu đãi thuế chưa sử dụng.

 13. http://vietquiz.vn

  1.2.1 Kế toán tài sản thuế TN hoãn lại:
  1.2.1.1 Khái niệm, phương pháp tính:
  a) Chênh lệch tạm thời được khấu trừ: Là các
  khoản CL tạm thời làm phát sinh các khoản
  được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
  TNDN trong tương lai khi mà giá trị ghi sổ của
  các khỏan mục tài sản hoặc nợ phải trả liên
  quan được thu hồi hay được thanh toán.
  CL tạm thời được khấu trừ phát sinh khi:
  + Giá trị ghi sổ của Tài sản < Cơ sở tính thuế
  + Giá trị ghi sổ của Nợ phải trả > Cơ sở tính
  thuế

 14. http://vietquiz.vn

  1.2.1 Kế toán tài sản thuế TN hoãn lại:
  1.2.1.1 Khái niệm, phương pháp tính:
  • Tại các DN, Chênh lệch tạm thời được khấu
  trừ thường phát sinh từ các khoản sau:
  – Chi phí trích trước: trích trước CP sửa
  chữa lớn TSCĐ, trích trước CP lãi vay trả
  sau – dài hạn (gồm cả lãi trái phiếu), …
  – Chi phí khấu hao TSCĐ theo kế toán lớn
  hơn theo thuế.
  – Các khoản dự phòng phải trả: bảo hành
  sản phẩm, tái cơ cấu doanh nghiệp, đối với
  các hợp đồng có rủi ro lớn, …

 15. http://vietquiz.vn

  1.2.1 Kế toán tài sản thuế TN hoãn lại:
  1.2.1.1 Khái niệm, phương pháp tính:
  • Phương pháp xác định tài sản thuế thu nhập
  hoãn lại từ chênh lệch tạm thời được khấu trừ:

  Tài sản thuế Thuế suất
  Chênh
  thu nhập hoãn thuế thu
  lệch tạm
  lại tính trên = X nhập doanh
  thời
  chênh lệch tạm nghiệp hiện
  được
  thời được khấu hành
  khấu trừ
  trừ

 16. http://vietquiz.vn

  1.2.1 Kế toán tài sản thuế TN hoãn lại:
  1.2.1.1 Khái niệm, phương pháp tính:
  Ví dụ: Xác định tài sản thuế TN hoãn lại phát sinh từ
  các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ: Công
  ty A ghi nhận một khoản nợ phải trả là chi phí phải
  trả về bảo hành SP có giá trị 10.000.000 đồng. Nhưng
  do mục đích tính thuế thu nhập, chi phí bảo hành SP
  chỉ được khấu trừ khi công ty thực sự phát sinh chi
  phí
  Cơ sở tính thuế của khoản nợ phải trả này là 0 đồng
  Chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế
  10.000.000 đồng
  Tài sản thuế TN hoãn tính trên chênh lệch tạm thời
  được khấu trừ: 10.000.000 X 28% = 2.800.000 đồng

 17. http://vietquiz.vn

  1.2.1 Kế toán tài sản thuế TN hoãn lại:
  1.2.1.1 Khái niệm, phương pháp tính:
  b) Giá trị được khấu trừ chuyển sang các năm
  sau của các khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
  Cuối năm tài chính, căn cứ vào số lỗ hoạt động kinh
  doanh được khấu trừ vào thu nhập chịu thuế các
  năm tiếp sau theo quy định chuyển lỗ của luật
  thuế TNDN, kế toán xác định và ghi nhận tài sản
  thuế thu nhập hoãn lại trong năm hiện hành, nếu
  doanh nghiệp dự tính là chắc chắn sẽ có đủ lợi
  nhuận tính thuế thu nhập trong tương lai để sử
  dụng các khoản lỗ tính thuế từ các năm trước đó.

 18. http://vietquiz.vn

  1.2.1 Kế toán tài sản thuế TN hoãn lại:
  1.2.1.1 Khái niệm, phương pháp tính:
  b) Giá trị được khấu trừ chuyển sang các năm
  sau của các khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng:
  Phương pháp tính:
  Giá trị được
  Tài sản thuế Thuế suất
  khấu trừ vào
  thu nhập hoãn thuế thu
  các năm tiếp
  lại tính trên các = X nhập doanh
  sau của các
  khoản lỗ tính nghiệp hiện
  khoản lỗ tính
  thuế chưa sử hành
  thuế chưa sử
  dụng
  dụng

 19. http://vietquiz.vn

  1.2.1 Kế toán tài sản thuế TN hoãn lại:
  1.2.1.1 Khái niệm, phương pháp tính:
  Ví dụ: Doanh nghiệp A có kế hoạch chuyển lỗ phát
  sinh như sau:
  Năm Số lỗ Số lỗ Số lỗ Số lỗ
  phát sinh chuyển sang chuyển sang chuyển
  năm 2007 năm 2008 sang năm
  20..

  2006 20.000.000 10.000.000 10.000.000

  Cộng 20.000.000 10.000.000 10.000.000

 20. http://vietquiz.vn

  1.2.1 Kế toán tài sản thuế TN hoãn lại:
  1.2.1.1 Khái niệm, phương pháp tính:
  Ví dụ: (tt)
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại tính trên các khoản
  lỗ tính thuế chưa sử dụng:
  20.000.000 X 28% = 5.600.000 đồng
  Chú ý: Nếu các khoản lỗ không tính thuế (lỗ do vi
  phạm hợp đồng, lỗ do khuyến mãi vượt mức
  khống chế, …) thì không tính tài sản thuế thu
  nhập hoãn lại tính trên các khoản lỗ tính thuế
  chưa sử dụng.

Download tài liệu Bài giảng Chương 14: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp File Word, PDF về máy