[Download] Tải Bài giảng Chương 13: Kế toán thu nhập khác – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Chương 13: Kế toán thu nhập khác

Bài giảng Chương 13: Kế toán thu nhập khác
Nội dung Text: Bài giảng Chương 13: Kế toán thu nhập khác

Download


Bài giảng Chương 13: Kế toán thu nhập khác trình bày các nội dung chính sau: Các khoản thu nhập khác, nhượng bán TSCĐ, thu nhập từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản, kế toán nguồn vốn kinh doanh,… Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Chương 13: Kế toán thu nhập khác – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Chương 13: Kế toán thu nhập khác File Word, PDF về máy

Bài giảng Chương 13: Kế toán thu nhập khác

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 13: Kế toán thu nhập khác

 1. http://vietquiz.vn

  Chöông 13: KEÁ TOAÙN THU NHAÄP
  KHAÙC
  1. Caùc khoaûn thu nhaäp khaùc bao goàm:
  – Thu nhaäp töø thanh lyù, nhöôïng baùn TSCÑ
  – Cheânh leäch laõi do ñaùnh giaù laïi vaät tö, haøng
  hoùa, TSCÑ ñöa ñi goùp voán lieân doanh, ñaàu
  tö vaøo coâng ty lieân keát, ñaàu tö daøi haïn
  khaùc.
  – Thu nhaäp töø nghieäp vuï baùn vaø thueâ laïi taøi
  saûn.
  – Thu phaït do khaùch haøng vi phaïm hôïp ñoàng.
  – Thu caùc khoaûn nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù xoaù soå

 2. http://vietquiz.vn

  1. Caùc khoaûn thu nhaäp khaùc bao goàm:

  – Caùc khoaûn thueá ñöôïc NSNN hoaøn laïi
  – Thu caùc khoaûn nôï phaûi traû khoâng xaùc ñònh
  ñöôïc chuû nôï.
  – Caùc khoaûn tieàn thöôûng cuûa khaùch haøng
  khoâng lieân quan ñeán tieâu thuï haøng hoaù, dòch
  vuï khoâng tính trong doanh thu
  – Thu nhaäp quaø bieáu taëng cuûa caùc toå chöùc caù
  nhaân
  -Caùc khoaûn thu nhaäp khaùc.

 3. http://vietquiz.vn

  2. Caùc khoaûn chi phí khaùc bao goàm:
  – Chi phí phaùt sinh do thanh lyù nhöôïng baùn
  taøi saûn vaø giaù trò coøn laïi cuûa taøi saûn thanh
  lyù nhöôïng baùn.
  – Cheânh leäch loã do ñaùnh giaù laïi vaät tö, haøng
  hoùa, TSCÑ ñöa ñi goùp voán lieân doanh, ñaàu
  tö vaøo coâng ty lieân keát, ñaàu tö daøi haïn
  khaùc.
  – Tieàn phaït do DN vi phaïm HÑKT
  – Bò phaït thueá, truy noäp thueá
  – Caùc khoaûn chi phí khaùc

 4. http://vietquiz.vn

  Phöông phaùp haïch toaùn111,112,131,..
  333 711
  (6) (1)
  3331
  331,338
  (2)
  1388
  (3)
  333,111,112
  (4)
  111,211,152,156,..
  (5)

 5. http://vietquiz.vn

  Phöông phaùp haïch toaùn
  111,112,141,153,152,… 811
  (1)
  133
  211,213
  (2)
  214
  111,112,338,333
  (3)

  333
  (4)

  111,112
  (5)

 6. http://vietquiz.vn

  Chöông 10. KEÁ TOAÙN NỢ PHẢI TRẢ
  & NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU
  I. KEÁ TOAÙN NGUOÀN VOÁN KINH DOANH:
  1. Moät soá qui ñònh chung:
  – Haïch toaùn vaøo TK 411 soá voán goùp ban ñaàu
  vaø soá voán boå sung trong quaù trình kinh
  doanh
  – Phaûi theo doõi chi tieát cho töøng toå chöùc, caù
  nhaân goùp voán.
  – Chæ ghi giaûm voán KD khi DN traû voán cho
  Ngaân saùch , bò ñieàu ñoäng voán cho DN khaùc,
  hoaøn traû voán goùp hoaëc xöû lyù buø loã kinh
  doanh theo quyeát ñònh cuûa HÑQT

 7. http://vietquiz.vn

  I. KEÁ TOAÙN NGUOÀN VOÁN KINH
  DOANH:
  1. Moät soá qui ñònh chung:
  – Tröôøng hôïp nhaän goùp voán baèng ngoaïi
  teä DN phaûi qui ñoåi sang VNÑ. Trong
  quaù trình hoaït ñoäng khoâng ñöôïc ñaùnh
  giaù laïi soá dö coù TK 411 coù goác ngoaïi teä.
  – Nhaän goùp voán baèng ngoaïi teä phaûi ghi
  soå theo giaù ñaùnh giaù cuûa HÑLD.
  – Ñoái vôùi coâng ty coå phaàn, voán goùp cuûa
  coå ñoâng ghi theo giaù phaùt haønh, phaûn
  aùnh theo 2 chæ tieâu: voán ñaàu tö cuûa chuû
  sôû höõu vaø thaëng dö voán coå phaàn.

 8. http://vietquiz.vn

  I.KEÁ TOAÙN NGUOÀN VOÁN KINH DOANH
  2. Phöông phaùp haïch toaùn
  TK söû duïng: TK 411 coù 3 TK caáp 2
  – TK 4111: Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu
  Phaûn aùnh soá voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höu theo
  ñieàu leä coâng ty.
  – TK 4112: Thaëng dö voán coå phaàn
  Phaûn aùnh phaàn cheânh leäch taêng do phaùt haønh
  coå phieáu cao hôn meänh giaù vaø cheânh leäch
  taêng, giaûm so vôùi giaù mua laïi khi taùi phaùt
  haønh coå phieáu.
  – TK 4118: Voán khaùc
  Phaûn aùnh voán kinh doanh ñöôïc hình thaønh do
  boå sung töø keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh
  hoaëc ñöôïc taøi trôï bieáu taëng.

 9. http://vietquiz.vn

  I.KEÁ TOAÙN NGUOÀN VOÁN KINH DOANH
  2. Phöông phaùp haïch toaùn:
  -Tröôøng hôïp taêng nguoàn voán
  * Nhaän goùp voán cuûa caùc chuû sôû höõu, quaø bieáu
  taëng, haøng vieän trôï khoâng hoaøn laïi:

  411 111,112

  211,213,152,..

 10. http://vietquiz.vn

  I.KEÁ TOAÙN NGUOÀN VOÁN KINH DOANH
  2. Phöông phaùp haïch toaùn
  • * Tröôøng hôïp nhaän tieàn mua coå phieáu
  cuûa caùc coå ñoâng:
  • – Giaù phaùt haønh baèng meänh giaù:
  • Nôï TK 111,112 (Meänh giaù)
  • Coù TK 411 (Meänh giaù)
  • – Giaù phaùt haønh > meänh giaù:
  • Nôï TK 111,112 ( Giaù phaùt haønh)
  • Coù TK 4111 (Meänh giaù)
  • Coù TK 4112( CL giaù phaùt haønh vaø
  MG)

 11. http://vietquiz.vn

  2. Phöông phaùp haïch toaùn

  * Moät soá tröôøng hôïp khaùc:
  411 414,415

  412

 12. http://vietquiz.vn

  2. Phöông phaùp haïch toaùn
  -Tröôøng hôïp giaûm nguoàn voán:
  * Xöû lyù taøi saûn thieáu:

  1381 411

  152,153,156,211

Download tài liệu Bài giảng Chương 13: Kế toán thu nhập khác File Word, PDF về máy