[Download] Tải Bài giảng Chương 12: Kế toán doanh thu và chi phí kinh doanh – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Chương 12: Kế toán doanh thu và chi phí kinh doanh

Bài giảng Chương 12: Kế toán doanh thu và chi phí kinh doanh
Nội dung Text: Bài giảng Chương 12: Kế toán doanh thu và chi phí kinh doanh

Download


Bài giảng Chương 12: Kế toán doanh thu và chi phí kinh doanh trình bày các nội dung chính sau: Kế toán doanh thu, doanh thu bán hàng nội bộ, chiết khấu thương mại, chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp,… Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Chương 12: Kế toán doanh thu và chi phí kinh doanh – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Chương 12: Kế toán doanh thu và chi phí kinh doanh File Word, PDF về máy

Bài giảng Chương 12: Kế toán doanh thu và chi phí kinh doanh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 12: Kế toán doanh thu và chi phí kinh doanh

 1. http://vietquiz.vn

  CHÖÔNG 6: KEÁ TOAÙN DOANH THU
  VAØ CPKD

  Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, BĐS đầu tư, dịch vụ
   Doanh thu hoạt động tài chính (tiền lãi, tiền bản quyền, cổ
  tức và lợi nhuận được chia)
   Các khoản chiết khấu thương mại
   Giảm giá hàng bán
   Hàng bán bị trả lại
   Nguyên tắc phù hợp và nguyên tắc thận trọng
   5 điều kiện ghi nhận doanh thu

  4

 2. http://vietquiz.vn

  12.1 Kế toán Doanh thu
  – KÕ to¸n DT b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô
   TK 511 chØ ph¶n ¸nh doanh thu cña khèi l­îng s¶n phÈm, hµng
  hãa, B§S ®Çu t­ ®· b¸n; dÞch vô ®· cung cÊp ®­îc x¸c ®Þnh lµ ®·
  b¸n trong kú.
   Đèi víi s¶n phÈm, hµng hãa, dÞch vô thuéc ®èi t­îng chÞu thuÕ
  GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thì doanh thu ®­îc ph¶n ¸nh
  trªn TK 511 theo gi¸ b¸n ch­a cã thuÕ GTGT
   §èi víi s¶n phÈm, hµng hãa, dÞch vô kh«ng thuéc ®èi t­îng chÞu
  thuÕ GTGT, hoÆc thuéc ®èi t­îng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo
  ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp. Doanh thu ®­îc ph¶n ¸nh trªn TK 511
  theo gi¸ thanh to¸n.
  5

 3. http://vietquiz.vn

   Tr­êng hîp b¸n hµng theo ph­¬ng thøc tr¶ chËm, tr¶ gãp th×
  doanh thu b¸n hµng ®­îc ghi nhËn trªn TK 511 theo gi¸ b¸n
  tr¶ tiÒn ngay, phÇn chªnh lÖch giữa gi¸ b¸n trả chậm với giá
  bán tr¶ tiÒn ngay vµ thuÕ GTGT (nÕu cã) lµ l·i tr¶ chËm
  ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 3387, ®Þnh kú tÝnh vµ kÕt chuyÓn l·i
  tr¶ chậm vµo TK 515 doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh.
   Tr­êng hîp nhËn b¸n hµng ®¹i lý, b¸n ®óng gi¸ h­ëng hoa
  hång th× doanh thu ph¶n ¸nh trªn TK 511 lµ phÇn hoa hång
  ®­îc h­ëng.

  6

 4. http://vietquiz.vn

   Tr­êng hîp b¸n s¶n phÈm, hµng hãa cho c¬ së kinh doanh
  ®ång kiÓm so¸t cã l·i mµ c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t
  ch­a b¸n s¶n phÈm hµng hãa cho bªn thø ba đéc lËp th×
  doanh thu ®­îc kÕt chuyÓn sang TK 911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶
  kinh doanh trong kú lµ phÇn doanh thu sau khi ®· trõ ®i
  phÇn l·i t­¬ng øng víi phÇn së h÷u cña m×nh trong liªn
  doanh. PhÇn l·i ho·n l¹i ®ưîc kÕt chuyÓn sang TK 3387 (Cã
  TK 3387/Nî TK 511). Khi c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t
  ®ã b¸n s¶n phÈm hµng hãa ®ã cho bªn thø ba ®éc lËp thì
  phÇn l·i ho·n l¹i ®ã ®­îc h¹ch to¸n vµo bªn Cã TK 511 (Cã
  TK 511/Nî TK 3387). Ví dụ

  7

 5. http://vietquiz.vn

   Tr­êng hîp nhËn gia c«ng vËt t­, hµng hãa thì doanh thu
  ph¶n ¸nh vµo TK 511 lµ sè tiÒn gia c«ng thùc tÕ ®­îc h­ëng
  (kh«ng bao gåm gi¸ vËt t­, hµng hãa nhËn gia c«ng).
   Đèi víi ®¬n vÞ nhËn nhËp khÈu ñy th¸c, xuÊt khÈu ñy th¸c
  th× doanh thu ph¶n ¸nh vµo TK 511 lµ phÝ nhËp khÈu ñy
  th¸c, phÝ xuÊt khÈu ñy th¸c ®­îc h­ëng.
   TK 511 ph¶i ®­îc kÕ to¸n chi tiÕt phÇn doanh thu b¸n hµng
  vµ cung cÊp dÞch vô cho c«ng ty mÑ, c«ng ty con ®Ó phôc vô
  cho lËp BCTC hîp nhÊt cña tËp ®oµn.

  8

 6. http://vietquiz.vn

   Doanh thu cho thuª BĐS ®Çu t­ vµ doanh thu nh­îng b¸n,
  thanh lý B§S ®Çu t­ ®­îc ph¶n ¸nh vµo TK 5117 “Doanh
  thu kinh doanh B§S ®Çu t­”.
   Tr­êng hîp ng­êi mua hµng víi khèi l­îng lín ®­îc gi¶m
  gi¸ th× gi¸ b¸n ghi trªn hãa ®¬n vµ doanh thu ®­îc ph¶n ¸nh
  trªn TK 511 theo gi¸ ®· trõ kho¶n gi¶m gi¸.
   Trường hợp doanh nghiệp có doanh thu bán hàng và cung
  cấp dịch vụ bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng
  Việt Nam hoặc đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế
  toán theo tỷ giá giao dịch thực tế phát sinh hoặc tỷ giao dịch
  bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân
  hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh
  nghiệp vụ kinh tế.

  9

 7. http://vietquiz.vn

  Ghi nhận doanh thu của hợp đồng xây dựng theo 1 trong 2
  trường hợp sau:
  – Trường hợp nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế
  hoạch, doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận
  tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu
  tự xác định vào ngày lập báo cáo tài chính mà không phụ
  thuộc vào hoá đơn thanh toán theo tiến độ kế hoạch;
  – Trường hợp nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối
  lượng thực hiện và được khách hàng xác nhận, doanh thu
  và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương
  ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách hàng
  xác nhận trong kỳ phản ánh trên hoá đơn đã lập.

  10

 8. http://vietquiz.vn

   Những sản phẩm, hàng hoá được xác định là đã bán
  nhưng vì lý do về chất lượng, về quy cách kỹ thuật,…
  người mua từ chối thanh toán, gửi trả lại người bán hoặc
  yêu cầu giảm giá và được doanh nghiệp chấp thuận; hoặc
  người mua mua hàng với khối lượng lớn được chiết khấu
  thương mại thì các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng
  này được theo dõi riêng trên các Tài khoản 531“Hàng bán
  bị trả lại”, hoặc Tài khoản 532 “Giảm giá hàng bán”, Tài
  khoản 521“Chiết khấu thương mại”, cuối kỳ kết chuyển
  vào TK 511 để tính doanh thu thuần.

  11

 9. http://vietquiz.vn

   Trường hợp trong kỳ doanh nghiệp đã viết hoá đơn bán
  hàng và đã thu tiền bán hàng nhưng đến cuối kỳ vẫn chưa
  giao hàng cho người mua hàng, thì trị giá số hàng này
  không được coi là đã bán trong kỳ và không được ghi vào
  Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”
  mà chỉ hạch toán vào bên Có Tài khoản 131 “Phải thu của
  khách hàng” về khoản tiền đã thu của khách hàng. Khi
  thực giao hàng cho người mua sẽ hạch toán vào Tài khoản
  511“Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” về trị giá
  hàng đã giao, đã thu trước tiền bán hàng, phù hợp với các
  điều kiện ghi nhận doanh thu.

  12

 10. http://vietquiz.vn

   Đối với trường hợp cho thuê tài sản, có nhận trước tiền
  cho thuê của nhiều năm thì doanh thu cung cấp dịch vụ ghi
  nhận của năm tài chính được xác định trên cơ sở lấy tổng
  số tiền nhận được chia cho số kỳ nhận trước tiền.
   Đối với doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ cung cấp sản
  phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo yêu cầu của Nhà nước, được
  Nhà nước trợ cấp, trợ giá theo quy định thì doanh thu trợ
  cấp, trợ giá là số tiền được Nhà nước chính thức thông
  báo, hoặc thực tế trợ cấp, trợ giá được phản ánh trên TK
  5114 “Doanh thu trợ cấp, trợ giá”.

  13

 11. http://vietquiz.vn

  Không hạch toán vào Tài khoản 511 các trường hợp sau:

   Trị giá hàng hoá, vật tư, bán thành phẩm xuất giao cho bên ngoài gia
  công chế biến.
   Trị giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cung cấp giữa công ty, Tổng công
  ty với các đơn vị hạch toán phụ thuộc.
   Trị giá sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ cung cấp cho nhau giữa Tổng
  công ty với các đơn vị thành viên.
   Trị giá sản phẩm, hàng hoá đang gửi bán; dịch vụ hoàn thành đã cung
  cấp cho khách hàng nhưng chưa được xác định là đã bán.
  Trị giá hàng gửi bán theo phương thức gửi bán đại lý, ký gửi (Chưa
  được xác định là đã bán).
   Doanh thu hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác không
  được coi là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
  14

 12. http://vietquiz.vn

  – K.T Doanh thu bán hàng nội bộ
  Tài khoản 512
   Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ được thực hiện như quy định đối
  đối với doanh thu bán hàng
   TK 512 dùng để phản ánh doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa và cung
  cấp dịch vụ nội bộ giữa các đơn vị trong một công ty hay tổng công ty
   Không phản ánh vào TK 512 các khoản doanh thu bán sản phẩm, hàng
  hóa và cung cấp dịch vụ cho các đơn vị không trực thuộc công ty, TCT,
  cho công ty con, cho công ty mẹ trong cùng tập đoàn.
   Hạch toán vào TK 512 những nội dung sau:
  + Trả lương cho người lao động bằng sản phẩm, hàng hóa
  + Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ
  + Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo
  + Sản phẩm, hàng hóa dùng để biếu tặng

  15

 13. http://vietquiz.vn

  – K.T Doanh thu hoạt động tài chính
  Tài khoản 515
   Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ
  tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của
  doanh nghiệp.
   Doanh thu hoạt động tài chính gồm:
  + Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm,
  trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu;
  + Chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hoá, dịch vụ;…
  + Cổ tức, lợi nhuận được chia;
  + Lãi về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn;
  + Lãi về thu hồi, thanh lý, nhượng bán các khoản vốn góp liên doanh,
  đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư vào công ty con, đầu tư vốn khác;

  + Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác;
  + Lãi tỷ giá hối đoái;
  + Chênh lệch lãi do bán ngoại tệ;
  + Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác.
  16

 14. http://vietquiz.vn

   Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm các khoản doanh
  thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và
  doanh thu hoạt động tài chính khác được coi là thực hiện
  trong kỳ, không phân biệt các khoản doanh thu đó thực tế
  đã thu được tiền hay sẽ thu được tiền.
   Đối với các khoản doanh thu từ hoạt động mua, bán chứng
  khoán, doanh thu được ghi nhận là số chênh lệch giữa giá
  bán lớn hơn giá gốc, số lãi về trái phiếu, tín phiếu hoặc cổ
  phiếu.
   Đối với khoản doanh thu từ hoạt động mua, bán ngoại tệ,
  doanh thu được ghi nhận là số chênh lệch lãi giữa giá
  ngoại tệ bán ra và giá ngoại tệ mua vào.

  17

 15. http://vietquiz.vn

   Đối với khoản tiền lãi đầu tư nhận được từ khoản đầu tư
  cổ phiếu, trái phiếu thì chỉ có phần tiền lãi của các kỳ mà
  doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư này mới được ghi nhận
  là doanh thu phát sinh trong kỳ, còn khoản lãi đầu tư nhận
  được từ các khoản lãi đầu tư dồn tích trước khi doanh
  nghiệp mua lại khoản đầu tư đó thì ghi giảm giá gốc khoản
  đầu tư trái phiếu, cổ phiếu đó.
   Đối với khoản thu nhập từ nhượng bán các khoản đầu tư
  vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết,
  doanh thu được ghi nhận vào TK 515 là số chênh lệch giữa
  giá bán lớn hơn giá gốc.

  18

 16. http://vietquiz.vn

  – K.T Chiết khấu thương mại
  Tài khoản 515
   Chiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp bán giảm
  giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn.

   Trường hợp người mua hàng nhiều lần mới đạt được
  lượng hàng mua được hưởng chiết khấu thì khoản chiết
  khấu thương mại này được ghi giảm trừ vào giá bán trên
  “Hoá đơn GTGT” hoặc “Hoá đơn bán hàng” lần cuối cùng.
  Trường hợp khách hàng không tiếp tục mua hàng, hoặc
  khi số chiết khấu thương mại người mua được hưởng lớn
  hơn số tiền bán hàng được ghi trên hoá đơn lần cuối cùng
  thì phải chi tiền chiết khấu thương mại cho người mua.
  Khoản chiết khấu thương mại trong các trường hợp này
  được hạch toán vào Tài khoản 521.

  19

 17. http://vietquiz.vn

   Trường hợp người mua hàng với khối lượng lớn được
  hưởng chiết khấu thương mại, giá bán phản ánh trên hoá
  đơn là giá đã giảm giá (đã trừ chiết khấu thương mại) thì
  khoản chiết khấu thương mại này không được hạch toán
  vào TK 521. Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã trừ
  chiết khấu thương mại.
   Phải theo dõi chi tiết chiết khấu thương mại đã thực hiện
  cho từng khách hàng và từng loại hàng bán, như: bán
  hàng (sản phẩm, hàng hoá), cung cấp dịch vụ.
   Trong kỳ chiết khấu thương mại phát sinh thực tế được
  phản ánh vào bên Nợ Tài khoản 521 – Chiết khấu thương
  mại. Cuối kỳ, khoản chiết khấu thương mại được kết
  chuyển toàn bộ sang Tài khoản 511 – “Doanh thu bán hàng
  và cung cấp dịch vụ” để xác định doanh thu thuần của khối
  lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thực tế thực hiện trong
  kỳ báo cáo.
  20

 18. http://vietquiz.vn

  12.2 CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH

   Các tài khoản thuộc loại 6 dùng để phản ánh chi phí sản
  xuất, kinh doanh, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ (Trường
  hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp hạch toán hàng
  tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ);
   Phản ánh giá trị hàng hoá, vật tư mua vào, trị giá vốn của
  sản phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ bán ra;
   Phản ánh chi phí tài chính; phản ánh chi phí bán hàng và
  chi phí quản lý doanh nghiệp của các doanh nghiệp sản
  xuất, kinh doanh thuộc các ngành và các thành phần kinh
  tế.
  21

 19. http://vietquiz.vn

   Mỗi doanh nghiệp, mỗi đơn vị kế toán chỉ có thể áp dụng
  một trong hai phương pháp hạch toán hàng tồn kho, hoặc
  phương pháp kê khai thường xuyên, hoặc phương pháp
  kiểm kê định kỳ. Khi doanh nghiệp đã lựa chọn phương
  pháp hạch toán hàng tồn kho nào để áp dụng tại doanh
  nghiệp, thì phương pháp đó phải được áp dụng nhất quán
  ít nhất trong một niên độ kế toán.
   Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định
  kỳ: Cuối kỳ kế toán phải tiến hành kiểm kê để xác định giá
  trị thành phẩm, hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu tồn kho cuối
  kỳ. Trên cơ sở kết quả kiểm kê xác định giá trị hàng tồn
  kho đầu kỳ, cuối kỳ, và trị giá vật tư, hàng hoá mua vào
  trong kỳ để xác định trị giá vật tư, hàng hoá xuất sử dụng
  trong quá trình sản xuất, kinh doanh và trị giá vốn của
  hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ đã xuất bán trong kỳ.

  22

 20. http://vietquiz.vn

   Đối với các tài khoản dùng để tổng hợp chi phí sản xuất,
  kinh doanh và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ như Tài
  khoản 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” (Theo
  phương pháp kê khai thường xuyên), Tài khoản 631 “Giá
  thành sản xuất” (Theo phương pháp kiểm kê định kỳ) thì
  ngoài việc hạch toán tổng hợp, còn phải hạch toán chi tiết
  theo nơi phát sinh chi phí: Phân xưởng, tổ, đội sản xuất,
  bộ phận sản xuất, theo sản phẩm, nhóm sản phẩm, dịch
  vụ,…
   Đối với những chi phí sản xuất, kinh doanh không có khả
  năng hạch toán trực tiếp vào các đối tượng chịu chi phí
  như: Chi phí sản xuất chung…, thì trước hết phải tập hợp
  các chi phí này vào tài khoản tập hợp chi phí, sau đó tiến
  hành phân bổ chi phí sản xuất, kinh doanh đã tập hợp cho
  các đối tượng chịu chi phí theo các tiêu thức phù hợp.

  23

Download tài liệu Bài giảng Chương 12: Kế toán doanh thu và chi phí kinh doanh File Word, PDF về máy