[Download] Tải Bài giảng Chương 11: Kế toán vốn chủ sở hữu – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Chương 11: Kế toán vốn chủ sở hữu

Bài giảng Chương 11: Kế toán vốn chủ sở hữu
Nội dung Text: Bài giảng Chương 11: Kế toán vốn chủ sở hữu

Download


Bài giảng Chương 11: Kế toán vốn chủ sở hữu trình bày các nội dung chính sau: Nguồn tài trợ vốn chủ sở hữu, nguyên nhân tăng/ giảm các nguồn vốn thuộc sở hữu, nguyên tắc và phương pháp hạch toán vốn đầu tư của các chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần,… Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Chương 11: Kế toán vốn chủ sở hữu – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Chương 11: Kế toán vốn chủ sở hữu File Word, PDF về máy

Bài giảng Chương 11: Kế toán vốn chủ sở hữu

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 11: Kế toán vốn chủ sở hữu

 1. http://vietquiz.vn

  Chöông 11

  KEÁ TOAÙN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU

 2. http://vietquiz.vn

  Muïc tieâu
   Nguồn taøi trôï voán chuû sôû höõu.
   Nguyeân nhaân taêng, giaûm caùc loaïi nguoàn voán thuoäc
  sôû höõu.
   Nguyeân taéc vaø PP haïch toaùn voán ñaàu tö cuûa caùc
  chuû sôû höõu, thaëng dö voán coå phaàn.
   PP xöû lyù cheânh leäch do ñaùnh giaù laïi taøi saûn, tyû
  giaù hoái ñoaùi cuoái kyø ñoái vôùi caùc taøi khoaûn coù goác
  ngoaïi teä.
   PP phaân phoái lôïi nhuaän vaø trích laäp caùc quyõ trong
  DN.

 3. http://vietquiz.vn

  11.1. KEÁ TOAÙN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU

  11.1.1. Khaùi nieäm
   VCSH laø giaù trò voán cuûa DN, ñöôïc tính baèng soá cheânh
  leäch giöõa giaù trò taøi saûn cuûa DN tröø (-) nôï phaûi traû.
  Caùc hình thöùc cuûa voán chuû sôû höõu
  - Voán cuûa caùc nhaø ñaàu tö
  - Thaëng dö voán coå phaàn
  - Coå phieáu ngaân quyõ
  - Lôïi nhuaän giöõ laïi
  - Caùc quyõ
  - Lôïi nhuaän chöa phaân phoái

 4. http://vietquiz.vn

  – Cheânh leäch tyû giaù:
   + Phaùt sinh hoaëc ñaùnh giaù laïi caùc khoaûn muïc tieàn
  teä coù goác ngoaïi teä trong giai ñoaïn ñaàu tö xaây döïng
  ôû thôøi ñieåm laäp Baûng caân ñoái keá toaùn cuoái naêm
  taøi chính.
   + Phaùt sinh khi DN ôû trong nöôùc hôïp nhaát BCTC
  cuûa caùc hoaït ñoäng ôû nöôùc ngoaøi söû duïng ñôn vò
  tieàn teä keá toaùn khaùc vôùi ñôn vò tieàn teä keá toaùn
  cuûa DN baùo caùo.
   – Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn laø cheânh leäch
  giöõa giaù trò ghi soå cuûa taøi saûn vôùi giaù trò ñaùnh giaù
  laïi taøi saûn khi coù quyeát ñònh cuûa Nhaø nöôùc, hoaëc
  khi ñöa taøi saûn ñi goùp voán lieân doanh, coå phaàn.

 5. http://vietquiz.vn

  11.1.2. Nguyeân taéc keá toaùn
   DN coù quyeàn chuû ñoäng söû duïng caùc loaïi nguoàn
  voán vaø caùc quyõ hieän coù theo cheá ñoä hieän haønh.
   Vieäc chuyeån dòch töø nguoàn voán naøy sang nguoàn
  voán khaùc phaûi theo ñuùng cheá ñoä taøi chính hieän
  haønh vaø ñaày ñuû caùc thuû tuïc caàn thieát.
   Neáu DN bò giaûi theå hoaëc phaù saûn, caùc chuû sôû
  höõu chæ ñöôïc nhaän nhöõng giaù trò coøn laïi sau
  khi ñaõ thanh toaùn caùc khoaûn Nôï phaûi traû.

 6. http://vietquiz.vn

  11.2. KEÁ TOAÙN NGUOÀN VOÁN KINH DOANH
   11.2.1. Chöùng töø keá toaùn
   11.2.2. Soå keá toaùn
   11.2.3. Taøi khoaûn söû duïng:
   TK 411 “Nguoàn voán kinh doanh”
  Phaûn aùnh caùc nghieäp vuï Phaûn aùnh caùc nghieäp vuï
  phaùt sinh laøm giaûm phaùt sinh laøm taêng
  nguoàn voán kinh nguoàn voán kinh
  doanh trong ky doanh trong ky
  Toång phaùt sinh nôï Toång phaùt sinh coù
  Phaûn aùnh nguoàn voán
  kinh doanh hieän coù
  cuûa doanh nghieäp.

 7. http://vietquiz.vn

  11.2.4. Phöông phaùp haïch toaùn moät soá
  nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh chuû yeáu
  411(4111) 111,112
  111,112..
  Khi ñieàu ñoäng voán nhaän voán goùp baèng tieàn
  KD laø TSCÑ, tieàn Phaùt haønh
  211,213 cho ñôn vò khaùc 411(4112) CP
  Giaù
  214 PH>MG 152,153…

  nhaän voán goùp baèng TS
  421
  Taêng voán do traû coå töùc
  baèng CP
  411(4112)

 8. http://vietquiz.vn

   Ví duï: Trích moät soá nghieäp vuï lieân quan ñeán Coâng ty CP
  Saøi Goøn nhö sau:
   1. Phaùt haønh 10 trieäu coå phieáu phoå thoâng, meänh giaù
  10.000ñ/cp. Giaù phaùt haønh 30.000ñ/cp, ñaõ thu ñuû baèng
  TGNH.
   2. Nhaän goùp voán baèng TSCÑ höõu hình cuûa Coâng ty AA
  giaù thoûa thuaän 1 tyû ñoàng. Coâng ty AA ñoàng yù nhaän
  80.000 coå phieáu.
   3. Coâng ty ñaõ mua laïi 100.000 coå phieáu do chính Coâng ty
  phaùt haønh, giaù thöïc teá mua 15.000ñ/cp. Ñaõ thanh toaùn
  baèng TGNH.
   4. Taùi phaùt haønh 60.000 coå phieáu quyõ vôùi giaù 20.000ñ/cp,
  ñaõ thu baèng TGNH.
   5. Hoäi ñoàng quaûn trò quyeát ñònh huûy boû soá coå phieáu quyõ
  mua laïi.
   Yeâu caàu: Haïch toaùn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh
  treân.

 9. http://vietquiz.vn

  11.3. KEÁ TOAÙN CHEÂNH LEÄCH ÑAÙNH GIAÙ
  LAÏI TAØI SAÛN

   11.3.1. Chöùng töø keá toaùn(SGK)
   11.3.2. Soå keá toaùn(SGK)

 10. http://vietquiz.vn

  11.3.3. Phöông phaùp haïch toaùn moät soá
  nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh chuû yeáu
  152,153.. 412 152,153
  Cheânh leäch giaûm do ñaùnh Cheânh leäch taêng do
  giaù laïi vaät tö,HH ñaùnh giaù laïi vaät tö,HH
  211,213
  Cheânh leäch giaûm do ñaùnh
  giaù laïi TSCÑ,BÑSÑT 211,213
  214 Cheânh leäch taêng do ñaùnh
  giaù laïi TSCÑ,BÑSÑT
  214
  411
  Taêng voán theo quyeát ñònh
  cô quan coù thaåm quyeàn
  Giaûm voán theo quyeát ñònh
  cô quan coù thaåm quyeàn

 11. http://vietquiz.vn

  11.4. KEÁ TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ

   Theo chuaån möïc keá toaùn soá 10 “AÛnh höôûng
  cuûa vieäc thay ñoåi tyû giaù hoái ñoaùi”, phaûi ñaùnh
  giaù laïi caùc khoaûn muïc tieàn teä coù goác ngoaïi teä
  taïi ngaøy laäp baûng CÑKT ôû thôøi ñieåm cuoái
  naêm taøi chính.

 12. http://vietquiz.vn

  Taøi khoaûn söû duïng TK413 “Cheânh leäch tyû giaù”.

  – Ñaùnh giaù soá ngoaïi teä vaø caùc – Ñaùnh giaù soá ngoaïi teä vaø caùc
  khoaûn phaûi thu, khoaûn nôï khoaûn phaûi thu, khoaûn nôï
  phaûi traû goác ngoaïi teä cuoái kyø; phaûi traû goác ngoaïi teä cuoái kyø;
  – Ñaùnh giaù caùc khoaûn muïc – Ñaùnh giaù caùc khoaûn muïc
  tieàn teä coù goác ngoaïi teä cuûa tieàn teä coù goác ngoaïi teä cuûa
  hoaït ñoäng ñaàu tö XDCB (giai hoaït ñoäng ñaàu tö XDCB (giai
  ñoaïn tröôùc hoaït ñoäng); ñoaïn tröôùc hoaït ñoäng);
  – Keát chuyeån khoaûn cheânh – Keát chuyeån khoaûn cheânh
  leäch taêng tyû giaù hoái ñoaùi. leäch giaûm tyû giaù hoái ñoaùi.
  Toång phaùt sinh nôï Toång phaùt sinh coù
  Soá cheânh leäch giaûm tyû giaù Soá cheânh leäch taêng tyû giaù cuûa
  cuûa hoaït ñoäng ñaàu tö hoaït ñoäng ñaàu tö XDCB
  XDCB(tröôùc hoaït ñoäng) chöa (tröôùc hoaït ñoäng) chöa söû
  xöû lyù. duïng.

 13. http://vietquiz.vn

  PP haïch toaùn cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi khi doanh
  nghieäp ñaõ hoaït ñoäng chính thöùc
  Cheânh leäch tyû giaù giaûm
  111,112,131,..
  413

  Cheânh leäch tyû giaù taêng

  311,331,…

  Cheânh leäch tyû giaù giaûm

  Cheânh leäch tyû giaù taêng

 14. http://vietquiz.vn

  PP haïch toaùn cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi khi doanh
  nghieäp ñaõ hoaït ñoäng chính thöùc
  413
  515 635
  K/c laõi cheânh leäch tyû K/c loã cheânh leäch tyû
  giaù hoái ñoaùi do ñaùnh giaù hoái ñoaùi do ñaùnh
  giaù laïi caùc khoaûn muïc giaù laïi caùc khoaûn muïc
  tieàn teä coù goác ngoaïi teä tieàn teä coù goác ngoaïi teä
  cuoái naêm taøi chính cuoái naêm taøi chính

 15. http://vietquiz.vn

  (2) PP haïch toaùn cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi giai ñoaïn
  ñaàu tö xaây döïng cô baûn tröôùc khi DN hoaït ñoäng
  111,112,… 331 152,153,…
  Khi traû tieàn ngöôøi baùn Soá tieàn phaûi traû
  Ghi theo ngöôøi baùn
  tyû giaù 413
  ghi soå, Cheânh leäch giöõa giaù Cheânh leäch
  theo 4 ghi soå>tyû giaù ghi giöõa giaù ghi
  phöông nhaän nôï soåtyû giaù ghi soå

 16. http://vietquiz.vn

  (2) PP haïch toaùn cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi giai ñoaïn
  ñaàu tö xaây döïng cô baûn tröôùc khi DN hoaït ñoäng
  Khi keát thuùc quaù trình ñaàu tö
  413
  515 635

  3387 242
  Ñònh kyø K/c soá dö K/c soá dö Ñònh kyø
  phaân boå laõi Coù Nôï phaân boå loã

  K/c toaøn boä K/c toaøn boä
  soá dö Coù soá dö Nôï

 17. http://vietquiz.vn

   Ví duï: Taïi phoøng keá toaùn Coâng ty TNHH An Phuù,
  trích moät soá nghieäp vuï lieân quan ñeán ngoaïi teä trong
  thaùng 12/n nhö sau:
   – Soá dö ñaàu thaùng cuûa moät soá taøi khoaûn:
   + TK 1112: 15.200.000ñ (1.000 USD)
   + TK 1122: 38.000.000ñ (2.500 USD)
   + TK 131: 30.400.000ñ (2.000 USD) (Dö nôï, cuûa
  Cty A)
   + TK 331: 45.600.000ñ (3.000 USD) (Dö Coù, cuûa
  Cty B)
   – Soá phaùt sinh trong thaùng:
   Ngaøy 2/12 thu tieàn cuûa Cty A 1.000USD, TGTT
  15.250, nhaäp quyõ ngoaïi teä maët.
   Ngaøy 3/12 nhaäp khaåu cuûa Cty B NVL chính, chöa
  thanh toaùn giaù CIF 5.000 USD. Thueá nhaäp khaåu
  phaûi noäp10%, Thueá GTGT nhaäp khaåu phaûi noäp:
  10%. TGTT 15.300.

 18. http://vietquiz.vn

   Ngaøy 4/12, baùn 1.200USD ngoaïi teä maët thu tieàn
  VNÑ veà nhaäp quyõ, TGTT 15.300.
   Ngaøy 10/12 duøng tieàn maët VNÑ taïi quyõ mua
  2.000 USD vaø göûi vaøo taøi khoaûn tieàn göûi ngaân
  haøng, TGTT 15.400.
   Ngaøy 18/12 traû nôï cuõ vaø moät phaàn nôï môùi cho
  Cty B baèng tieàn göûi ngaân haøng ngoaïi teä 4.000
  USD, TGTT 15.400.
   Ñieàu chænh cheânh leäch tyû giaù cuoái naêm taøi chính.
  Bieát TGTT ngaøy 31/12: 15.500.
   Yeâu caàu: Ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá
  treân. Cho bieát TGTT xuaát ngoaïi teä doanh nghieäp
  tính theo phöông phaùp FIFO, haïch toaùn haøng toàn
  kho theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân, noäp
  thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø.

 19. http://vietquiz.vn

  11.5. KEÁ TOAÙN PHAÂN PHOÁI LÔÏI NHUAÄN

   11.5.1. Khaùi nieäm
   Keát quaû hoaït ñoäng cuûa DN chính laø lôïi nhuaän
  (coøn goïi laø laõi) hay loã cuûa moät thôøi kyø nhaát ñònh
  bao goàm laõi (hay loã) cuûa caùc hoaït ñoäng SXKD,
  hoaït ñoäng taøi chính vaø hoaït ñoäng khaùc.

 20. http://vietquiz.vn

  11.5. KEÁ TOAÙN PHAÂN PHOÁI LÔÏI NHUAÄN
   11.5.1. Khaùi nieäm
   Theo cheá ñoä hieän haønh (Nghò ñònh cuûa Chính phuû soá
  199/2004/NÑ – CP ngaøy 03 thaùng 12 naêm 2004) soá lôïi
  nhuaän caùc DNNN sau khi duøng ñeå buø ñaép loã naêm
  tröôùc vaø noäp thueá TNDN ñöôïc phaân phoái nhö sau:
   a) Chia laõi cho caùc thaønh vieân goùp voán lieân keát
   b) Buø ñaép caùc khoaûn loã cuûa naêm tröôùc
   c) Trích 10% vaøo quyõ döï phoøng taøi chính;
   d) Trích laäp caùc quyõ ñaëc bieät töø lôïi nhuaän sau thueá
  theo tyû leä ñaõ ñöôïc nhaø nöôùc quy ñònh.
   e) Soá coøn laïi sau khi laäp caùc quyõ quy ñònh taïi ñieåm a,
  b, c, d khoaûn naøy ñöôïc phaân phoái theo tyû leä giöõa voán
  nhaø nöôùc ñaàu tö taïo coâng ty, vaø voán coâng ty töï huy
  ñoäng bình quaân trong naêm.

Download tài liệu Bài giảng Chương 11: Kế toán vốn chủ sở hữu File Word, PDF về máy