[Download] Tải Bài giảng Chương 10: Kế toán về nợ phải trả – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Chương 10: Kế toán về nợ phải trả

Bài giảng Chương 10: Kế toán về nợ phải trả
Nội dung Text: Bài giảng Chương 10: Kế toán về nợ phải trả

Download


Bài giảng Chương 10: Kế toán nợ phải trả trình bày các nội dung chính sau: Điều kiện nguyên tắc và phương pháp hạch toán và phát hành các công cụ tài chính, lập trình dự phòng trợ cấp mất việc, dự phòng nợ phải trả,… Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Chương 10: Kế toán về nợ phải trả – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Chương 10: Kế toán về nợ phải trả File Word, PDF về máy

Bài giảng Chương 10: Kế toán về nợ phải trả

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 10: Kế toán về nợ phải trả

 1. http://vietquiz.vn

  Chöông 10

  KEÁ TOAÙN NÔÏ PHAÛI TRAÛ

 2. http://vietquiz.vn

  Muïc tieâu
   Khaùi nieäm, nguyeân taéc vaø phöông phaùp haïch
  toaùn veà caùc khoaûn nôï phaûi trả.
   Ñieàu kieän, nguyeân taéc vaø phöông phaùp haïch
  toaùn vaø phaùt haønh caùc coâng cuï taøi chính.
   Laäp döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm.
   Döï phoøng nôï phaûi traû.

 3. http://vietquiz.vn

  10.1. TOÅNG QUAN VEÀ NÔÏ PHAÛI TRAÛ
   10.1.1. Caùc khaùi nieäm
  Nôï phaûi traû laø nghóa vuï hieän taïi cuûa doanh
  nghieäp phaùt sinh töø caùc giao dòch vaø söï kieän
  ñaõ qua maø doanh nghieäp phaûi thanh toaùn töø
  caùc nguoàn löïc cuûa mình.

 4. http://vietquiz.vn

  10.1. TOÅNG QUAN VEÀ NÔÏ PHAÛI TRAÛ

   10.1.1. Caùc khaùi nieäm
   Nôï ngaén haïn laø khoaûn tieàn maø doanh
  nghieäp coù traùch nhieäm phaûi traû trong voøng
  moät naêm hoaëc trong moät chu kyø kinh
  doanh bình thöôøng.
   Nôï daøi haïn laø caùc khoaûn nôï maø thôøi gian traû
  nôï treân moät naêm.

 5. http://vietquiz.vn

  10.1.2. Caùc nguyeân taéc haïch toaùn
   Caùc khoaûn nôï phaûi traû phaûi ñöôïc theo doõi chi
  tieát.
   Caùc khoaûn nôï phaûi traû phaûi ñöôïc phaân loaïi
  nôï.
   Cuoái nieân ñoä keá toaùn, soá dö cuûa caùc khoaûn nôï
  phaûi traû baèng ngoaïi teä phaûi ñöôïc ñaùnh giaù lại
  theo höôùng daãn cuûa CM soá 10 “AÛnh höôûng cuûa
  vieäc thay ñoåi tyû giaù hoái ñoaùi” vaø cheá ñoä keá
  toaùn hieän haønh.
   Phaûi kieåm tra, ñoái chieáu veà tình hình coâng nôï.

 6. http://vietquiz.vn

  10.2. KEÁ TOAÙN VAY NGAÉN HAÏN

   10.2.1. Chöùng töø keá toaùn (SGK)
   10.2.2. Soå keá toaùn vaø quy trình ghi soå keá toaùn
  (SGK)
   10.2.3. Keát caáu vaø noäi dung phaûn aùnh cuûa TK
  311 “Vay ngaén haïn“

 7. http://vietquiz.vn

  Taøi khoaûn 311″Vay ngaén haïn”
  – Soá tieàn ñaõ traû veà caùc SDÑK: xxxxx
  khoaûn vay ngaén haïn – Soá tieàn vay ngaén haïn
  – Soá cheânh leäch tyû giaù – Soá cheânh leäch tyû giaù
  hoái ñoaùi giaûm (Do hoái ñoaùi taêng (Do
  ñaùnh giaù laïi nôï vay ñaùnh giaù laïi nôï vay
  baèng ngoaïi teä) baèng ngoaïi teä)
  Toång phaùt sinh nôï Toång phaùt sinh coù

  SDCK: Soá tieàn coøn nôï
  veà caùc khoaûn vay
  ngaén haïn chöa traû.

 8. http://vietquiz.vn

  10.2.4. Phöông phaùp haïch toaùn vay ngaén haïn

   Sơ ñoà 10.1: Toùm taét caùc nghieäp vuï

  TK 311 – Vay ngaén haïn
  111,112 (2a) (1a) 152,211…
  133

  144,244,155,211… TK311
  (2b) (1b)
  TK144
  (1c)

  Ví duï: trang 14

 9. http://vietquiz.vn

  10.3. KEÁ TOAÙN NÔÏ DAØI HAÏN ÑEÁN HAÏN TRAÛ

   10.3.1. Chöùng töø keá toaùn (SGK)
   10.3.2. Soå keá toaùn (SGK)
   10.3.3. Taøi khoaûn söû duïng
  Taøi khoaûn 315 “Nôï daøi haïn ñeán haïn traû”

 10. http://vietquiz.vn

  Taøi khoaûn 315 “Nôï daøi haïn ñeán haïn traû”
  – Soá tieàn ñaõ thanh toaùn SDÑK: xxxxx
  veà NDH ñeán haïn traû – Soá NDH ñeán haïn traû
  – Soá cheânh leâch tyû giaù hoái phaùt sinh
  ñoaùi giaûm do ñaùnh giaù laïi – Soá cheânh leäch tyû giaù hoái
  soá dö NDH coù goác ngoaïi ñoaùi taêng do ñaùnh giaù laïi
  teä ôû thôøi ñieåm cuoái naêm soá dö NDH coù goác ngoaïi
  taøi chính teä ôû thôøi ñieåm cuoái naêm
  taøi chính
  Toång phaùt sinh nôï Toång phaùt sinh coù
  SDCK: Soá nôï coøn phaûi
  traû cuûa NDH ñaõ ñeán haïn
  hoaëc quaù haïn phaûi traûû

 11. http://vietquiz.vn

  10.3.4. Phöông phaùp haïch toaùn
   Sơ ñoà 10.3:

  TK 315 – NDH ñeán haïn traû
  TK111,112
  (2) TK 341,342
  (1)

  TK413 TK413
  (3a) (3b)

  Ví duï: trang 18

 12. http://vietquiz.vn

  10.4. KEÁ TOAÙN THUEÁ VAØ CAÙC KHOAÛN
  PHAÛI NOÄP CHO NHAØ NÖÔÙC

   10.4.1. Chöùng töø keá toaùn (SGK)
   10.4.2. Soå keá toaùn (SGK)
   10.4.3. Taøi khoaûn söû duïng
  Taøi khoaûn 333 – Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp
  Nhaø nöôùc

 13. http://vietquiz.vn

  Taøi khoaûn 333 – Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp NN

  – Soá thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø – Soá thueá GTGT ñaàu ra
  trong kyø vaø soá thueá GTGT haøng
  – Soá thueá, phí, leä phí vaø caùc nhaäp khaåu phaûi noäp;
  khoaûn phaûi noäp, ñaõ noäp vaøo – Soá thueá, phí, leä phí vaø
  NSNN; caùc khoaûn khaùc phaûi noäp
  – Soá thueá ñöôïc giaûm tröø vaøo soá vaøo NSNN.
  thueá phaûi noäp;
  – Thueá GTGT cuûa haøng baùn bò
  traû laïi, bò giaûm giaù.
  Toång phaùt sinh nôï Toång phaùt sinh coù
  SDCK: Soá thueá, phí, leä
  phí vaø caùc khoaûn khaùc
  coøn phaûi noäp vaøo NSNN.

 14. http://vietquiz.vn

  10.4.4. Phöông phaùp haïch toaùn
   (1) Keá toaùn thueá GTGT (theo phöông
  phaùp khaáu tröø):
  Soá thueá GTGT =
  Thueá GTGT –
  Thueá GTGT ñaàu vaøo
  phaûi noäp ñaàu ra ñöôïc khaáu tröø
  Phöông phaùp tính trò giaù thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø:
  [SDÑK Nôï TK 133 (neáu coù) + ∑PS Nôï TK 133] >
  [SDÑK Coù TK 3331 (neáu coù) + ∑PS Coù TK 3331] => Trò giaù thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø : [SDÑK Coù
  TK 3331 (neáu coù) + ∑PS Coù TK 3331].

 15. http://vietquiz.vn

  Phöông phaùp tính trò giaù thueá GTGT
  ñöôïc khaáu tröø:

   Neáu [SDÑK Nôï TK 133 (neáu coù) + ∑PS Nôï TK
  133] < [SDÑK Coù TK 3331 (neáu coù) + ∑PS Coù
  TK 3331] => trò giaù thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø:
  [SDÑK Nôï TK 133 (neáu coù) + ∑PS Nôï TK
  133].
   Ví duï :(SGK trang 23)

 16. http://vietquiz.vn

  (2) Keá toaùn thueá tieâu thuï ñaëc bieät:
   Thueá TTÑB phaûi noäp=
  Giaù tính thueá TTÑB x Thueá suaát thueá TTÑB
  Ñoái vôùi haøng saûn xuaát trong nöôùc
  Giaù baùn chöa coù thueá
  Giaù tính thueá GTGT
  =
  TTÑB 1 + Thueá suaát thueá
  TTÑB
  Ñoái vôùi haøng nhaäp khaåu
  Giaù tính thueá TTÑB= Giaù tính thueá nhaäp khaåu +
  Thueá nhaäp khaåu.

 17. http://vietquiz.vn

  (3) Keá toaùn thueá xuaát nhaäp khaåu:

  Soá löôïng ñôn vò Trò giaù
  Soá thueá Thueá
  töøng maët haøng tính thueá
  xuaát khaåu, suaát cuûa
  thöïc teá xuaát khaåu, tính treân
  thueá nhaäp = x x töøng
  nhaäp khaåu ghi moät ñôn
  khaåu phaûi maët
  trong Tôø khai haûi vò haøng
  noäp haøng
  quan hoùa

  Ví duï: trang 27

 18. http://vietquiz.vn

   (4) Keá toaùn thueá thu nhaäp doanh nghieäp
   (5) Keá toaùn thueá thu nhaäp caù nhaân (SGK)
   (6) Keá toaùn Thueá taøi nguyeân (SGK)
   (7) Thueá nhaø ñaát, tieàn thueâ ñaát cuûa Nhaø nöôùc
  (SGK)
   (8) Keá toaùn caùc loaïi thueá khaùc, phí – leä phí vaø
  caùc khoaûn phaûi noäp khaùc (SGK)

 19. http://vietquiz.vn

  10.5. KEÁ TOAÙN CAÙC KHOAÛN PHAÛI TRAÛ
  NGÖÔØI LAO ÑOÄNG
   10.5.1. Toång quan veà tieàn löông vaø caùc khoaûn
  trích theo löông:
   10.5.1.1. Khaùi nieäm, yù nghóa cuûa tieàn löông vaø caùc
  khoaûn trích theo löông (SGK)
   10.5.1.2. Nhieäm vuï cuûa keá toaùn lao ñoäng, tieàn
  löông vaø caùc khoaûn trích theo löông (SGK)
   10.5.1.3. Nguyeân taéc keá toaùn tieàn löông vaø caùc
  khoaûn trích theo löông (SGK)
   10.5.1.4. Quyõ tieàn löông, quyõ baûo hieåm xaõ hoäi, baûo
  hieåm y teá vaø kinh phí coâng ñoaøn (SGK)

 20. http://vietquiz.vn

  10.5.2. Chöùng töø keá toaùn
  10.5.3. Soå keá toaùn
  10.5.4. Taøi khoaûn söû duïng
   Taøi khoaûn 334 “Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng“
  – Caùc khoaûn tieàn löông, tieàn SDÑK: Soá tieàn coøn phaûi traû
  coâng, tieàn thöôûng coù tính chaát ngöôøi lao ñoäng
  löông, baûo hieåm xaõ hoäi vaø caùc – Caùc khoaûn tieàn löông, tieàn
  khoaûn khaùc ñaõ traû, ñaõ chi, ñaõ coâng, tieàn thöôûng coù tính chaát
  öùng tröôùc cho ngöôøi lao ñoäng; löông, baûo hieåm xaõ hoäi vaø caùc
  – Caùc khoaûn khaáu tröø vaøo tieàn khoaûn phaûi traû khaùc, phaûi chi
  löông, tieàn coâng cuûa ngöôøi lao cho ngöôøi lao ñoäng
  ñoäng.
  Toång phaùt sinh nôï Toång phaùt sinh coù
  SDCK: Caùc khoaûn tieàn löông,
  tieàn coâng, tieàn thöôûng coù tính
  chaát löông vaø caùc khoaûn khaùc
  coøn phaûi traû cho ngöôøi lao
  ñoäng

Download tài liệu Bài giảng Chương 10: Kế toán về nợ phải trả File Word, PDF về máy