[Download] Tải Bài giảng Chương 1: Tổng quan về kiểm toán – Đại học Ngân hàng Tp. HCM – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Chương 1: Tổng quan về kiểm toán – Đại học Ngân hàng Tp. HCM

Bài giảng Chương 1: Tổng quan về kiểm toán – Đại học Ngân hàng Tp. HCM
Nội dung Text: Bài giảng Chương 1: Tổng quan về kiểm toán – Đại học Ngân hàng Tp. HCM

Download


Sau khi nghiên cứu xong chương này, SV sẽ: Chứng minh tầm quan trọng của kiểm toán đối với xã hội; Phân loại được các loại hình kiểm toán; Áp dụng các hiểu biết về môi trường kiểm toán để giải quyết các tình huống liên quan đến đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên; Hiểu/ giải thích được các bước thực hiện quy trình kiểm toán.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Chương 1: Tổng quan về kiểm toán – Đại học Ngân hàng Tp. HCM – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Chương 1: Tổng quan về kiểm toán – Đại học Ngân hàng Tp. HCM File Word, PDF về máy

Bài giảng Chương 1: Tổng quan về kiểm toán – Đại học Ngân hàng Tp. HCM

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 1: Tổng quan về kiểm toán – Đại học Ngân hàng Tp. HCM

 1. TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
  KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

  CHƢƠNG 1

  Company
  BỘ MÔN KIỂM TOÁN
  LOGO

  1

 2. Mục tiêu nghiên cứu

  Sau khi nghiên cứu xong chƣơng này, SV sẽ:
   Chứng minh tầm quan trọng của kiểm toán đối với xã hội;

   Phân loại đƣợc các loại hình kiểm toán;

   Áp dụng các hiểu biết về môi trƣờng kiểm toán để giải quyết các
  tình huống liên quan đến đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm
  pháp lý của kiểm toán viên; và

   Hiểu/ giải thích đƣợc các bƣớc thực hiện quy trình kiểm toán.
  Bộ môn Kiểm toán
  2

 3. Nội dung

  1.1 Khái niệm và phân loại kiểm toán

  1.2 Vai trò của kiểm toán trong nền kinh tế

  1.3 Khuôn khổ pháp lý

  1.4 Quy trình kiểm toán

  Bộ môn Kiểm toán
  3

 4. Câu hỏi chuẩn bị

  1. Nêu khái niệm về kiểm toán
  2. Phân biệt sự khác nhau giữa kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt
  động và kiểm toán BCTC
  3. Trình bày các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp của KTV.
  4. KTV có thể rơi vào các nguy cơ đạo đức nghề nghiệp nào? Biện
  pháp bảo vệ?
  5. KTV có chịu trách nhiệm về các sai sót của BCTC không? Giải thích
  6. Quy trình kiểm toán có các giai đoạn nào?

  Bộ môn Kiểm toán
  4

 5. Nội dung sinh viên tự đọc

  Luật kiểm toán độc lập – số 67/2011/QH12
   Điều 14. Tiêu chuẩn kiểm toán viên
   Điều 17. Quyền của kiểm toán viên hành nghề
   Điều 18. Nghĩa vụ của kiểm toán viên hành nghề
   Điều 19. Các trƣờng hợp KiTV hành nghề không đƣợc thực hiện kiểm
  toán
   Điều 21. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
   Điều 28. Quyền của doanh nghiệp kiểm toán
   Điều 29. Nghĩa vụ của doanh nghiệp kiểm toán
   Điều 30. Các trƣờng hợp DN kiểm toán không đƣợc thực hiện kiểm toán

  Bộ môn Kiểm toán 5

 6. 1.1 Khái niệm và phân loại Kiểm toán

  1.1.1 Khái niệm

  1.1.2 Phân loại

  Bộ môn Kiểm toán
  6

 7. 1.1.1 Khái niệm

  “Kiểm toán là quá trình thu thập và đánh giá bằng chứng về
  những thông tin đƣợc kiểm tra nhằm xác định và báo cáo về
  mức độ phù hợp giữa những thông tin đó với các chuẩn
  mực đã đƣợc thiết lập. Quá trình kiểm toán phải đƣợc thực
  hiện bởi các kiểm toán viên đủ năng lực và độc lập.”

  (Arens and Locbbecke, 2012)
  Bộ môn Kiểm toán 7

 8. 1.1.1 Khái niệm

  Chuẩn mực đã
  đƣợc thiết lập

  Kiểm toán viên: Mức độ phù hợp Báo cáo
  – Đủ năng lực Thu thập và đánh giá kiểm toán
  – Độc lập bằng chứng kiểm toán

  Thông tin cần đƣợc
  xác nhận

  Bộ môn Kiểm toán 8

 9. 1.1.1 Khái niệm

  Ví dụ:
  1) Cơ quan thuế kiểm tra việc tuân thủ và chấp hành các quy định về quyết
  toán thuế trong 3 năm (N-2 đến năm N) của Công ty CP Dầu khí ABC
  2) KTV kiểm toán BCTC của Ngân hàng TMCP XYZ năm N.
  3) Kiểm toán nội bộ kiểm tra và đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng của
  công ty DEF Việt Nam – chi nhánh ở các tỉnh phía Nam năm N.
  Yêu cầu:
  Anh/Chị hãy nhận biết các nội dung về “Thông tin đƣợc kiểm tra”, “Chuẩn
  mực đã đƣợc thiết lập” và “Kiểm toán viên” trong các hoạt động kiểm toán
  nêu trên?

  Bộ môn Kiểm toán 9

 10. 1.1.2 Phân loại Kiểm toán

   Theo mục đích kiểm toán
   Kiểm toán hoạt động
   Kiểm toán tuân thủ
   Kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC)
   Theo chủ thể kiểm toán
   Kiểm toán của nhà nƣớc
   Kiểm toán nội bộ
   Kiểm toán độc lập

  Bộ môn Kiểm toán 10

 11. 1.1.2 Phân loại Kiểm toán

  Kiểm toán hoạt động

  Kiểm toán hoạt động là việc kiểm tra và đánh giá về sự hữu hiệu
  và tính hiệu quả đối với hoạt động của một bộ phận hay toàn bộ tổ
  chức để đề xuất những biện pháp cải tiến.
  Cải tiến bằng cách
  nào?

  Bộ môn Kiểm toán 11

 12. 1.1.2 Phân loại Kiểm toán

  Kiểm toán tuân thủ
  Kiểm toán tuân thủ là việc kiểm tra nhằm đánh giá mức độ
  chấp hành một quy định nào đó của Nhà nƣớc hay của chính
  đơn vị.
  Công ty đã vi phạm Luật
  thuế TNDN

  Bộ môn Kiểm toán 12

 13. 1.1.2 Phân loại Kiểm toán

  Kiểm toán BCTC
  Kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm tra để đƣa ra ý kiến nhận
  xét về sự trình bày trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính
  của một đơn vị.
  Doanh thu tăng đột biến. BCTC
  có trình bày trung thực và hợp
  lý không?

  Bộ môn Kiểm toán 13

 14. 1.1.2 Phân loại Kiểm toán

  Kiểm toán của Nhà nƣớc

  Là hoạt động kiểm toán do các công chức của Nhà
  nƣớc tiến hành, chủ yếu xem xét việc chấp hành các
  luật pháp ở đơn vị, đánh giá hiệu quả hoạt động
  hoặc kiểm toán BCTC tại đơn vị sử dụng vốn và kinh
  phí nhà nƣớc.

  Bộ môn Kiểm toán 14

 15. 1.1.2 Phân loại Kiểm toán

  Kiểm toán nội bộ
  Là loại kiểm toán do nhân viên của đơn vị thực hiện, nhằm xem xét,
  đánh giá tính hữu hiệu của HTKSNB, tính trung thực, đầy đủ của các
  thông tin trên BCTC, báo cáo kế toán quản trị hay việc thực hiện các
  nhiệm vụ, quy định… của đơn vị.

  Chúng ta sẽ kiểm toán hoạt động của bộ
  phận Marketing

  Bộ môn Kiểm toán 15

 16. 1.1.2 Phân loại Kiểm toán

  Kiểm toán độc lập
  Là loại kiểm toán đƣợc tiến hành bởi các kiểm toán viên độc lập
  thuộc các tổ chức kiểm toán độc lập.

  Công ty kiểm toán
  XYZ

  Bộ môn Kiểm toán
  16

 17. 1.2 Vai trò của Kiểm toán trong nền kinh tế

  1.2.1 Lịch sử phát triển

  1.2.2 Vai trò của kiểm toán

  Bộ môn Kiểm toán 17

 18. 1.2.1 Lịch sử phát triển

   Ra đời từ thời Trung Cổ, kiểm toán đƣợc thực hiện để thẩm tra về tính
  chính xác của các thông tin tài chính
   Các yếu tố giúp hoạt động kiểm toán phát triển theo thời gian:
   Sự tách rời quyền sở hữu và chức năng quản lý – tác nghiệp
  Sự ra đời của thị trƣờng chứng khoán
  Việc mở rộng thị trƣờng đầu tƣ

  Bộ môn Kiểm toán
  18

 19. 1.2.1 Lịch sử phát triển

  Các dấu mốc phát triển quan trọng tại Việt Nam:
   5/1991: Công ty kiểm toán VN đầu tiên (VACO) ra đời.
   1/1994: Ban hành quy chế về hoạt động kiểm toán độc lập.
   07/1994: Cơ quan kiểm toán nhà nƣớc trực thuộc Chính phủ đƣợc thành lập.
   9/1999: Ban hành 4 chuẩn mực kiểm toán đầu tiên
   4/2005: Thành lập Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)
   3/2011: Luật kiểm toán độc lập đƣợc ban hành
   12/2012: BTC sửa đổi và ban hành hệ thống 37 chuẩn mực kiểm toán Việt
  Nam áp dụng từ ngày 1/1/2014.

  Bộ môn Kiểm toán 19

 20. 1.2.2 Vai trò của kiểm toán

  Một số lý thuyết giải thích vai trò của kiểm toán
   Lý thuyết ngƣời đại diện (Agency theory): kiểm toán giúp cổ đông của
  doanh nghiệp kiểm tra các thông tin báo cáo từ ban giám đốc doanh nghiệp vì
  có sự mâu thuẫn lợi ích giữa ban giám đốc và các cổ đông.
   Học thuyết về thông tin (Information hypothesis): kiểm toán giúp làm giảm
  rủi ro thông tin, tăng độ tin cậy cho những ngƣời sử dụng báo cáo tài chính
  của doanh nghiệp.
   Học thuyết về sự đảm bảo (Insurance hypothesis): nhu cầu cần phải có sự
  đảm bảo do những ngƣời sử dụng thông tin có thể chịu tổn thất nặng nề khi
  thông tin sai.
  (Sundem et al., 1996; Wallace, 1980)
  Bộ môn Kiểm toán 20

Download tài liệu Bài giảng Chương 1: Tổng quan về kiểm toán – Đại học Ngân hàng Tp. HCM File Word, PDF về máy