[Download] Tải Bài giảng Chương 1: Tổng quan về kế toán – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Chương 1: Tổng quan về kế toán

Bài giảng Chương 1: Tổng quan về kế toán
Nội dung Text: Bài giảng Chương 1: Tổng quan về kế toán

Download


Bài giảng Chương 1: Tổng quan về kế toán được biên soạn nhằm giúp người học hiểu được khái niệm, nhiệm vụ và vai trò kế toán, nhận biết đối tượng sử dụng thông tin và các lĩnh vực kế toán, phương pháp kế toán trong các tình huống cụ thể tại đơn vị, nhận biết và hiểu các nguyên tắc đạo đức cơ bản trong nghề nghiệp kế toán, nhận biết khung pháp lý kế toán Việt Nam.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Chương 1: Tổng quan về kế toán – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Chương 1: Tổng quan về kế toán File Word, PDF về máy

Bài giảng Chương 1: Tổng quan về kế toán

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 1: Tổng quan về kế toán

 1.  Tổng quan về kế toán
  Chương 1
  Trường Đại học công nghiệp 
  TP.HCM
 2. Trường Đại học công nghiệp  Mục tiêu 
  ­ Hiểu khái niệm, nhiệm vụ và vai trò kế toán
  ­  Nhận  biết  đối  tượng  sử  dụng  thông  tin  và 
  TP.HCM

  các lĩnh vực kế toán
  ­  Hiểu  và  áp  dụng  được  các  nguyên  tắc, 
  phương pháp kế toán trong các tình huống cụ 
  thể tại đơn vị.
  ­  Nhận  biết  và  hiểu  các  nguyên  tắc  đạo  đức 
  cơ bản trong nghề nghiệp kế toán
  ­ Nhận biết khung pháp lý kế toán Việt Nam

 3. Trường Đại học công nghiệp  Tài liệu học tập 
  ­  Tài  liệu  chính  :  Giáo  trình  Nguyên  lý 
  kế toán, chương 1. 
  TP.HCM

  ­ Tài liệu tham khảo :
  + Luật kế toán (chủ yếu ở chương 1)
  +  Chuẩn  mực  kế  toán  (chủ  yếu  chuẩn 
  mực số 01 – VAS01; chuẩn mực số 21 – 
  VAS21).

 4. Trường Đại học công nghiệp  Nội dung nghiên cứu
  1.1. Khái niệm và phân loại
  1.2.  Đối  tượng  sử  dụng  thông  tin  kế 
  TP.HCM

  toán
  1.3. Các lĩnh vực của kế toán
  1.4. Các nguyên tắc kế toán 
  1.5. Các phương pháp kế toán
  1.6.  Nhiệm  vụ,  vai  trò  và  các  yêu  cầu 
  cơ bản của kế toán
  1.7. Đạo đức trong kế toán
  1.8. Khung pháp lý kế toán Việt Nam

 5. Trường Đại học công nghiệp 
  1.1. Khái niệm
  ­  Theo  Luật  kế  toán  năm  2003  :  “Kế 
  toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, 
  TP.HCM

  phân  tích  và  cung  cấp  thông  tin  kinh 
  tế,  tài  chính  dưới  hình  thức  giá  trị, 
  hiện vật và thời gian lao động”.

 6. Trường Đại học công nghiệp 
  + Thu thập ­> tập hợp chứng từ, hợp 
  đồng, báo cáo liên quan.
  TP.HCM

  + Xử lý ­> tính toán, phân loại các đối 
  tượng  để  ghi  chứng  từ,  sổ  sách,  báo 
  cáo…
  +  Kiểm  tra  ­>  phân  tích,  so  sách 
  những quy định với NV phát sinh.

 7. Trường Đại học công nghiệp 
  +  Phân  tích  ­>  kiểm  tra  lại  thông  tin, 
  xử  lý  về  mức  độ  phù  hợp,  đánh  giá 
  TP.HCM

  lại thông tin.

  + Cung cấp ­> Báo cáo kế toán là sản 
  phẩm  của  người  làm  kế  toán  gồm 
  báo cáo tài chính và báo cáo quản trị. 

 8. Trường Đại học công nghiệp 
  1.2. Đối tượng sử dụng thông tin kế toán
  TP.HCM

  Mục đích sử dụng thông tin, sinh viên đọc giáo trình

 9. 1.3. Các lĩnh vực của kế toán
  Trường Đại học công nghiệp 
  Căn  cứ  theo  tính  chất  và  đối  tượng  sử  dụng 
  thông tin, kế toán gồm có 2 loại:
  Kế toán quản trị Kế toán tài chính
  TP.HCM

  Thu thập, xử lý, phân  Thu  thập,  xử  lý,  phân 
  tích và cung cấp thông  tích và cung cấp thông 
  tin kinh tế, tài chính  tin  kinh  tế,  tài  chính 
  theo yêu cầu quản trị  bằng báo cáo tài chính 
  và ra quyết định trong  cho  các  đối  tượng  sử 
  nội bộ đơn vị kế toán. dụng  thông  tin  của 
  đơn vị kế toán.
  Các  báo  cáo  kế  toán  quản  trị  và  kế  toán  tài 
  chính, sinh viên tham khảo giáo trình.

 10. Một  số  sự  khác  biệt  giữa  kế  toán  tài 
  Trường Đại học công nghiệp 
  chính và kế toán quản trị
  Kế toán tài chính Kế toán quản trị
  Đối  Chủ yếu là bên ngoài  Các đối tượng bên 
  TP.HCM

  tượng  doanh nghiệp trong doanh nghiệp
  sử dụng 
  thông tin
  Nguyên  Tuân thủ nguyên tắc,  Không bắt buộc 
  tắc trình  chuẩn mực kế toán  phải tuân thủ 
  bày và  và chế độ kế toán nguyên tắc, chuẩn 
  cung cấp  mực kế toán và chế 
  thông tin độ kế toán. Vận 
  dụng phù hợp với 
  từng quyết định

 11. Trường Đại học công nghiệp  Kế toán tài chính Kế toán quản trị
  Tính  Bắt buộc thực hiện  Không bắt buộc và 
  pháp lý và thông tin có tính  thông tin không có 
  chất pháp lý tính pháp lý
  TP.HCM

  Đặc  Quá khứ và hiện tại   Hiện tại và tương 
  điểm  tài chính lai tài chính và phi 
  thông tin tài chính
  Thời  Định kỳ Theo yêu cầu nhà 
  gian lập quản lý

 12. Trường Đại học công nghiệp  1.4. Các nguyên tắc kế toán cơ bản:

  1. Cơ sở dồn tích
  TP.HCM

  2. Hoạt động liên tục
  3. Giá gốc
  4. Nhất quán
  5. Phù hợp
  6. Thận trọng
  7. Trọng yếu

 13. Trường Đại học công nghiệp  Cơ sở dồn tích
  Tình huống :
  TP.HCM

  – Ngaøy 1/12/N, Cty mua 100 sp x
  100.000 ñ/sp, chöa traû tieàn cho
  ngöôøi baùn.
  – Ngaøy 10/12/N, Cty baùn 100 sp x
  150.000 ñ/sp, chöa thu tieàn
  ngöôøi mua.
  – Ngaøy 10/1/N+1, Cty thu tieàn
  ngöôøi mua 1.500.000ñ baèng TM.

 14. Trường Đại học công nghiệp  Cơ sở dồn tích
  Mọi  nghiệp  vụ  KT,  TC  của  DN  phải 
  TP.HCM

  được  ghi  sổ  vào  thời  điểm  phát  sinh, 
  không căn cứ vào thời  điểm thực tế thu 
  hoặc thực tế chi tiền hoặc tương đương 
  tiền. 
  BCTC lập trên cơ sở dồn tích phản  ảnh 
  tình  hình  tài  chính  của  doanh  nghiệp 
  trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

 15. Trường Đại học công nghiệp  Ví dụ
  1/  Cty  mua  vật  liệu  nhập  kho  chưa  trả 
  tiền  cho  người  bán,  giá  mua  bao  gồm 
  TP.HCM

  thuế GTGT 10% là 110tr.
  2/ Cty trả tiền cho người bán bằng tiền 
  mặt.

 16. Trường Đại học công nghiệp 
  Hoạt động liên tục
  Tình huống :

  – Cty coù 1 caên nhaø tröôùc ñaây
  mua 500 tr ñoàng, laøm cöûa haøng.
  TP.HCM

  Hieän, giaù caên nhaø coù theå ñeán
  2.000 tr.
  +/ Tröôøng hôïp 1 : Cty ñeå caên
  nhaø laøm cöûa haøng vaø khoâng coù
  yù ñònh baùn ñi.
  +/ Tröôøng hôïp 2 : Cty quyeát ñònh
  khoâng kinh doanh nöõa vaø seõ baùn
  caên nhaø treân.

 17. Trường Đại học công nghiệp  Hoạt động liên tục
  BCTC phaûi ñöôïc laäp treân cô
  TP.HCM

  sôû giaû ñònh laø DN ñang hoaït
  ñoäng lieân tuïc vaø seõ tieáp
  tuïc hoaït ñoäng KD bình thöôøng
  trong töông lai gaàn, nghóa laø
  DN khoâng coù yù ñònh cuõng
  nhö khoâng buoäc phaûi ngöøng
  hoaït ñoäng hoaëc phaûi thu heïp
  ñaùng keå quy moâ hoaït ñoäng
  cuûa mình.

 18. Trường Đại học công nghiệp  Giá gốc
  Tình huống :
  TP.HCM

  – DN mua 1 ô tô 4 chỗ có giá mua 500 tr, 
  lệ phí trước bạ 10 tr, chi phí chạy thử: 5 
  tr. Khi mua xong, nhiều người cho rằng 
  giá trị chiếc xe phải là 800 tr. 
  Là kế toán của DN trên, bạn sẽ ghi 
  nhận chiếc ô tô với giá trị là bao nhiêu?

 19. Trường Đại học công nghiệp  Giá gốc
  TS phải được ghi nhận theo giá gốc (Giá 
  TP.HCM

  trị ban đầu của tài sản).
   Giá trị ban đầu của tài sản là toàn bộ 
  các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để có 
  được tài sản đó, tính tới thời điểm đưa 
  tài sản đó vào sử dụng.

 20. Trường Đại học công nghiệp  Phù hợp
  Tình huống :
  TP.HCM

  ­ Ngày 1/12/N, Cty thuê 1 căn nhà làm cửa 
  hàng, mỗi tháng 2 tr. Chủ nhà yêu cầu Cty 
  trả  trước  tiền  thuê  6  tháng  bằng  TM  (12 
  tr).
  ­ Trong tháng 12/N, Cty bán được 100 sp x 
  250.000 đ/sp. Giá mua vào 100 sp hết 15 tr.
  – Tiền  điện,  nước  và  tiền  thuê  nhân  viên 
  hết 2 tr. Không PS chi phí nào khác.

Download tài liệu Bài giảng Chương 1: Tổng quan về kế toán File Word, PDF về máy