[Download] Tải Bài giảng Chương 1: Tổng quan về kế toán (2019) – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Chương 1: Tổng quan về kế toán (2019)

Bài giảng Chương 1: Tổng quan về kế toán (2019)
Nội dung Text: Bài giảng Chương 1: Tổng quan về kế toán (2019)

Download


Bài giảng Chương 1: Tổng quan về kế toán (2019) trình bày các nội dung chính sau: Định nghĩa kế toán, vai trò và chức năng của kế toán, quá trình hình thành và phát triển của kế toán, đối tượng của kế toán, phân loại kế toán, các phương pháp kế toán, các nguyên tắc và yêu cầu của kế toán, môi trường pháp lý.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Chương 1: Tổng quan về kế toán (2019) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Chương 1: Tổng quan về kế toán (2019) File Word, PDF về máy

Bài giảng Chương 1: Tổng quan về kế toán (2019)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 1: Tổng quan về kế toán (2019)

 1. 05-Jul-19

  M c tiêu
  Sau khi h c xong ch ng 1 ng i h c có kh n ng:
  Ch ng 1
  Hi u c nh ngh a v k toán, i t ng c a k toán
  T NG QUAN V K TOÁN Nh n th c c quá trình hình thành và phát tri n k
  toán.
  Khoa KTKT – B môn K toán
  Gi i thích c cách th c phân lo i k toán
  Phân bi t c Tài s n và Ngu n v n c a m t n v k
  toán
  Hi u c các nguyên t c, ph ng pháp k toán
  Nh n th c c môi tr ng pháp lý c a k toán

  2

  N i dung
  Tài li u tham kh o
  1.1 nh ngh a k toán
  1.2 Vai trò và ch c n ng c a k toán Lu t k toán
  1.3 Quá trình hình thành và phát tri n c a k toán Chu n m c k toán Vi t Nam
  1.4 it ng c a k toán Thông t s 200/2014/TT-BTC H ng d n ch k
  1.5 Phân lo i k toán toán doanh nghi p
  1.6 Các ph ng pháp k toán Nguy n Th Loan (Ch biên, 2018), Giáo trình Nguyên
  1.7 Các nguyên t c và yêu c u c a k toán lý k toán: Lý Thuy t – Bài t p – Bài gi i, Nhà xu t b n
  Lao ng.
  1.8 Môi tr ng pháp lý
  Võ V n Nh (Ch biên, 2016), Giáo trình Nguyên lý k
  toán, Nhà xu t b n Kinh t Tp. HCM.
  3 4

  1

 2. 05-Jul-19

  1.1. nh ngh a k toán
  1.1. nh ngh a k toán

  + Lu t k toán 2003, i u 4 “

  ‘ )! , !

  !
  ” # $ % ! !
  % $ & ! ‘ ‘

  !( ) * % ‘ &
  ! )
  5 6

  1.2. Vai trò và ch c n ng c a k toán

  1.2.1. Vai trò c a k toán Ng i s d ng
  Các ho t ng kinh doanh thông tin

  K toán là công c qu n lý, giám sát ch t ch , có
  hi u qu m i ho t ng kinh t , tài chính, cung c p thông H TH NG K TOÁN
  tin y , trung th c, k p th i, công khai, minh b ch, áp
  ng yêu c u t ch c, qu n lý i u hành c a c quan nhà Ph n ánh X lý Thông tin
  n c, doanh nghi p, t ch c và cá nhân. Ghi chép Phân lo i, Báo cáo,
  D li u s px p truy n tin

  7 8

  2

 3. 05-Jul-19

  Ng i s d ng 1.3 Quá trình hình thành và phát tri n c a k toán
  thông tin
  1.3.1. Trên th gi’i

  K toán ã xu t hi n trong ho t ng th ng m i cách
  ây hàng ngàn n m d i nh ng hình th c gi n n. Qua th i
  NG#$I CÓ L%I ÍCH NG#$I CÓ L%I ÍCH gian, ho t ng k toán phát tri n thành các qui t c mang tính
  NHÀ QU!N TR”
  TR&C TI P GIÁN TI P ‘c l c a m(i qu c gia.

  – ánh giá k t qu – ánh giá tình hình -T ng h p s li u K toán trên th gi i chia thành 2 tr ng phái chính
  -Ra quy t nh ho t ng SXKD. – ra chính sách, g m nhóm các n c Anglo-Saxon (Anh, M)..) và nhóm châu
  kinh t -Quy t nh u t lu t l …
  , cho vay
  Âu l c a (Pháp, c..) và m i nhóm có nh ng c tr ng k
  – i u hành H KD
  toán riêng do có s khác bi t v môi tr ng kinh doanh, pháp
  lý, chính tr , v n hóa.

  9 10

  1.3 Quá trình hình thành và phát tri n c a k toán 1.3 Quá trình hình thành và phát tri n c a k toán
  1.3.1. Trên th gi’i 1.3.1. Trên th gi’i

  Sang th k 20, gi m kho ng cách khác bi t gi a các
  qu c gia, CMKT qu c t (IAS) c hình thành v i các qui ANGLO – SAXON
  nh và nh*ng nguyên t c hòa h p k toán qu c t . (Anh – M))

  Trong xu h ng toàn c u hóa kinh t , nhu c u thông tin Xu h ng h i t# H TH NG
  òi h i mang tính chu n t c nh!m giúp so sánh c áp ng k toán qu c t IAS/ IFRS
  yêu c u th tr ng v n qu c t . V i yêu c u này, k toán ã có
  s chuy n h ng t” hòa h p sang h i t b!ng vi c xây d ng
  IFRS ch t l ng cao mang tính toàn c u. CHÂU ÂU L+C “A
  (Pháp – c)

  11 12

  3

 4. 05-Jul-19

  1.3 Quá trình hình thành và phát tri n c a k toán 1.3 Quá trình hình thành và phát tri n c a k toán

  !”#”$”%&’%( ) %% !”#”$”%&’%( ) %%

  Là m t qu c gia thu c a c a Pháp trong g n m t tr m
  n m, Vi t Nam ch u nh h ,ng c a Pháp trên nhi u ph ng Sau ngày th ng nh t t n c n m 1975, h th ng k toán
  di n trong ó có k toán. Sau n m 1954, Vi t Nam b chia ôi và th ng nh t 1970 c ti p t#c s’ d#ng trong c n c cho n khi
  $ hai mi n, k toán có nh ng s phát tri n khác nhau. Vi t Nam ti n hành i m i.
  – Mi n B c ch u nh h $ng nhi u c a h th ng k toán
  Trung Qu c v i các ch k toán quy nh cách th c ghi chép các Trong xu h ng chuy n i n n kinh t t” k ho ch hóa t(p
  nghi p v#. T” n m 1970, B Tài chính b t u i m i k toán trung sang n n kinh t th tr ng, Nhà n c ã có nhi u thay i
  theo h ng h th ng th ng nh t c a Liên Xô (c%) v i H th ng tài trong chính sách k toán nh!m nâng cao tính pháp lý trong qu n lý
  kho n k toán th ng nh t n m 1970 và m t lo t các quy nh v kinh t nh ban hành Pháp l nh k toán th ng kê (1988). Trong
  ch báo cáo k toán, ch ghi chép ban u… th i gian này, ây là v n b n pháp lý cao nh t v k toán và th ng
  – T i mi n Nam, trong giai o n 1954 – 1975, h th ng k kê c a Vi t Nam.
  toán Pháp theo T ng ho ch v&n c các doanh nghi p s’ d#ng.13 14

  1.3 Quá trình hình thành và phát tri n c a k toán 1.3 Quá trình hình thành và phát tri n c a k toán
  !”#”$”%&’%( ) %% !”#”$”%&’%( ) %%

  H th ng k toán u tiên th hi n h ng c i cách này Cùng v i xu h ng phát tri n trong khu v c và qu c t
  c áp d#ng n m 1990 nh ng ch) d”ng l i $ vi c h ng d&n ghi c s tr giúp c a EU, Vi t Nam b t u tri n khai nghiên c u
  chép trên tài kho n. và so n th o các chu n m c k toán Vi t Nam t” n m 1999.

  Quá trình th c hi n chính sách a ph ng hóa v ngo i giao Trong g n 7 n m sau ó, cho n n m 2006, Vi t Nam ã
  và kinh t , B Tài chính ã ban hành Quy t nh 1141 ban hành c 26 chu-n m.c k toán Vi t Nam trên n n t ng
  TC/Q /C KT n m 1995 v vi c ban hành h th ng Ch k các chu n m c k toán qu c t c a H i ng chu n m c k toán
  toán doanh nghi p c áp d#ng cho t t c các doanh nghi p thu c qu c t (IASB).
  m*i l nh v c, m*i thành ph n kinh t . +ây c coi là Ch k
  toán y và hoàn ch)nh so v i nh ng l n tr c.

  15 16

  4

 5. 05-Jul-19

  1.3 Quá trình hình thành và phát tri n c a k toán 1.4. it ng c a k toán
  !”#”$”%&’%( ) %%
  + it ng chung c a k toán là quá trình ho t ng c a m t t
  Trên c s$ n i dung các chu n m c k toán Vi t Nam, B ch c.
  Tài chính ã ban hành Ch k toán cho các doanh nghi p SXKD Quá trình ho t ng c a m t t ch c th hi n qua s. hình thành
  theo Quy t nh 15/2006 và cho các doanh nghi p nh và v”a theo
  và v n ng c a tài s n
  Quy t nh 48/2006.

  Hi n nay, B Tài chính ã ban hành Thông t 200/2014 * + , , –
  TT-BTC v Ch k toán cho các doanh nghi p SXKD, áp d ng , . / , 0 1 – 0
  cho n m tài chính b t u ho/c sau ngày 1/1/2015. 2 , 3 ”

  17 18

  1.4.1 K t c u tài s n (Tài s n)

  1.4. it ng c a k toán
  TÀI S!N:
  – Là ngu n l c kinh t
  – Do n v ki m soát
  – Có kh n ng mang l i l i ích kinh t trong t ng lai
  – + c hình thành t” giao d ch trong quá kh
  (VAS 01 – chu n m c chung)
  K t c u tài s n ) / TS

  TÀI S,N = V-N = TÀI NGUYÊN KINH T.
  ! 4 %, % 5% ! )+% %
  $ 4 %, %2 % $ ( % %,+% 3
  19 20

  5

 6. 05-Jul-19

  1.4.1 K t c u tài s n (Tài s n) 1.4.1 K t c u tài s n (Tài s n)

  -Ti n
  Tài Tài -Kho n t ng ng ti n
  s n s n – u t tài chính ng n h n
  ng n ng n -Ph i thu khách hàng ng n h n
  h n h n -Ph i thu khác
  TÀI TÀI -Nguyên v t li u
  -Công c , d ng c
  S!N S!N -Chi phí SXKD d, dang
  Tài Tài -Thành ph-m
  s n s n -Hàng hóa
  dài dài …
  h n h n

  21 22

  1.4.1 K t c u tài s n (Tài s n) 1.4.1 K t c u tài s n (Tài s n)

  -Ti n
  -Các kho n t ng ng ti n
  -+ u t tài chính ng n h n
  Tài Tài -Ph i thu khách hàng ng n h n
  s n -TSC h*u hình s n -Ph i thu khác

  ng n -TSC vô hình ng n
  -Nguyên v(t li u
  -Công c#, d#ng c#
  h n -TSC thuê tài chính h n -Chi phí SXKD d$ dang

  TÀI – u t tài chính dài h n TÀI -Thành ph m
  -Hàng hóa …
  -Ph i thu dài h n
  S!N -Ký qu), ký c c dài h n
  S!N
  -Tài s n c nh h u hình
  Tài … Tài -Tài s n c nh vô hình
  s n s n -Tài s n c nh thuê tài chính
  -+ u t tài chính dài h n
  dài dài -Ph i thu dài h n
  h n h n -Ký qu/, ký c c dài h n

  23 24

  6

 7. 05-Jul-19

  1.4.2. Ngu n hình thành tài s n (Ngu n v n) 1.4.2 Ngu n hình thành tài s n (Ngu n v n)

  Là ngh a v hi n t i c a DN N
  phát sinh t” các giao d ch và s ki n Ng n H n
  N% N%
  PH!I ã qua PH!I
  TR! TR!
  DN ph i thanh toán t” các ngu n l c N
  c a mình. Dài H n
  NGU0N NGU0N
  V N V N
  Là giá tr v n c a DN
  NGU0N NGU0N
  V N + c tính b!ng s chênh l ch V N
  CSH gi*a giá tr Tài s n c a doanh CSH
  nghi p tr” (-) N ph i tr
  (VAS 01 – Chu n m c chung)
  25 26

  1.4.2. Ngu n hình thành tài s n (Ngu n v n) 1.4.2 Ngu n hình thành tài s n (Ngu n v n)

  N -Vay và n ng n h n
  Ng n H n -Ph i tr NB
  N% -Thu ph i n p N%
  PH!I … PH!I
  TR! TR!
  N
  NGU0N Dài H n -Vay dài h n NGU0N -V n CSH
  V N -N dài h n V N -Các kho n chênh l ch
  -Ph i tr , ph i n p -Ngu1n kinh phí và các qu)
  NGU0N dài h n khác NGU0N
  V N … V N
  CSH CSH

  27 28

  7

 8. 05-Jul-19

  1.4.2 Ngu n hình thành tài s n (Ngu n v n)
  B!NG CÂN I K TOÁN
  -Vay và n ng n h n TÀI S N NGU N V N
  N -Ph i tr NB A. Tài s n ng n h n A. N ph i tr
  Ng n H n -Thu ph i n p
  N% I. Ti n và các kho n t ng ng ti n I. N ng n h n
  … II. Các kho n u t tài chính ng n h n II. N dài h n
  PH!I
  -Vay dài h n III. Các kho n ph i thu
  TR!
  N -N dài h n IV. Hàng t n kho
  Dài H n V. Tài s n ng n h n khác
  NGU0N -Ph i tr , ph i n p
  V N dài h n khác… B. Tài s n dài h n B. V n ch s h u
  I. Các kho n ph i thu dài h n I. V n ch s h u
  NGU0N -V n CSH II. Tài s n c nh II. Ngu n kinh phí và các qu
  V N -Các kho n chênh l ch III. B t ng s n u t
  CSH -Ngu1n kinh phí và các qu) IV. Các kho n u t tài chính dài h n
  V. Tài s n dài h n khác

  T ng c ng tài s n T ng c ng ngu n v n

  29 30

  1.4.3 M i quan h gi a tài s n và ngu n v n
  Ví d#: L(p b ng cân i k toán (gi n n)
  c a công ty BCA 31/12/N và tính X
  1. Ph i tr CNV: 800 8. Ti n g’i NH: 2000
  • Tài s n = Ngu n v n
  2. Hàng hóa: 500 9. Thu ph i n p NN: 550
  • Ngu n v n=N ph i tr +V n CSH 3. Vay dài h n: 2100 10. Tài s n c nh: 7300
  • Tài s n=N ph i tr +V n CSH 4. Ngu n v n KD: 7000 11. Ti n m t: 800
  • V n CSH= Tài s n-N ph i tr 5. Thành ph m: 3200 12. Ph i tr ng.bán: 900
  6. Ph i thu KH: 1500 13. Công c# d#ng c#: 200
  7. Vay ng n h n: 1800 14. L i nhu(n ch a phân
  Ví d v l p b ng cân i k toán
  ph i: X

  +vt: tri u ng

  31 32

  8

 9. 05-Jul-19

  1.5. Phân lo i k toán !”6″%7 +

  1.5.1. Phân lo i theo ho t ng 8 + % %
  % +% %
  – K toán ho t ng s n xu t kinh doanh 8 + % %
  – K toán công %, % 8 + % %
  % %

  8 + % % 8 + % % 8 + % %
  1.5.2. Phân lo i theo l nh v.c % % % % %
  -K toán tài chính
  -K toán qu n tr
  – Ki m toán 8 + % % 8 + % %
  -H th ng thông tin k toán % %

  33 34

  !”9″%7 5và yêu !”9″%7 5và yêu

  !”9″!”%7 5 !”9″!”%7 5
  $”%) 5 –
  !” ) 52
  “# #
  %
  &$
  ‘ !
  ” # (
  $ # % &)
  !”# # # # % $& # #
  $ $ * #
  # # . + &# #

  35 36

  9

 10. 05-Jul-19

  !”9″%7 5và yêu !”9″%7 5và yêu

  !”9″!”%7 5 !”9″!”%7 5
  #” ) 5
  :”%) 5 +
  ) # ! , #
  . ) ‘
  #
  ; 2 /
  ‘# # ‘# ( #%
  + . –
  -# # # #
  2 – / ‘! ! ) $
  &, # – +
  ‘ ” ) ‘ ” !
  # – % # +* # +
  !
  0 ‘ ! % ) ”

  37 38

  !”9″%7 5và yêu !”9″%7 5và yêu

  !”9″!”%7 5 !”9″!”%7 5

 11. 05-Jul-19

  !”9″%7 5và yêu !”9″%7 5và yêu

  !”9″!”%7 5 !”9″!”%7 5
  6″%) 5
  9″ ) 5
  ?@; – + + + ! ” !
  0 ‘ 1 &
  ?2@A B- + C &2/+/ ! %”
  5 5 = -+ + ! !) 2/+/
  -+ C
  = , +’ ” ‘
  0 ! &
  +’ ” ! 1 1
  ! ) ! ‘
  41 42

  !”9″%7 5và yêu !”9″%7 5và yêu

  !”9″$”%7 yêu !”9″$”%7 yêu

  !”%7 $”%; % +

  ( # ( + + + + + + + + #+ + +
  ” ‘ # “) # + +” + + ! + + + +’ + + +
  $ ‘ “# $ +! + + + +’ ,
  &
  * ‘! #
  &

  43 44

  11

 12. 05-Jul-19

  !”9″%7 5và yêu !”9″%7 5và yêu

  !”9″$”%7 yêu !”9″$”%7 yêu

  #”%4 % %- %- :”%; %.

  D , ( #
  . – -+ – ” “!- “!
  – , ” &

  45 46

  !”9″%7 5và yêu !”9″%7 5và yêu

  !”9″$”%7 yêu !”9″$”%7 yêu

 13. 05-Jul-19

  !”E”%D + Bài t p

  F % %
  Tính pháp lý c a k toán có Câu h i và bài t(p ch ng 1, Nguy0n Th Loan (Ch biên,
  th s p x p theo trình t. t” 2018), Giáo trình Nguyên lý k toán: Lý Thuy t – Bài t p –
  Lu t k toán, H th ng H Bài gi i, Nhà xu t b n Lao ng.
  chu-n m.c k toán, Ch
  k toán và o c ngh Ch k toán
  nghi p.

  * %- % %

  49 50

  13

Download tài liệu Bài giảng Chương 1: Tổng quan về kế toán (2019) File Word, PDF về máy