[Download] Tải Bài giảng Chương 1: Tổ chức công việc kế toán trong doanh nghiệp – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Chương 1: Tổ chức công việc kế toán trong doanh nghiệp

Bài giảng Chương 1: Tổ chức công việc kế toán trong doanh nghiệp
Nội dung Text: Bài giảng Chương 1: Tổ chức công việc kế toán trong doanh nghiệp

Download


Bài giảng Chương 1: Tổ chức công việc kế toán trong doanh nghiệp trình bày các nội dung chính sau: Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán, vận dụng hệ thống tài khoản kế toán, tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán và hình thức kế toán, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo tài chính.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Chương 1: Tổ chức công việc kế toán trong doanh nghiệp – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Chương 1: Tổ chức công việc kế toán trong doanh nghiệp File Word, PDF về máy

Bài giảng Chương 1: Tổ chức công việc kế toán trong doanh nghiệp

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 1: Tổ chức công việc kế toán trong doanh nghiệp

 1. www.giangblog.com

  Chöông 1:
  TOÅ CHÖÙC COÂNG VIEÄC KEÁ TOAÙN
  TRONG DOANH NGHIEÄP
  Muïc tieâu:
  – Phöông phaùp vaän duïng ñeå toå chöùc:
  + Heä thoáng chöùng töø keá toaùn.
  + Heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn.
  + Soå keá toaùn.
  + Heä thoáng BCTC.

 2. www.giangblog.com

  1.2. TOÅ CHÖÙC VAÄN DUÏNG CHEÁ ÑOÄ CHÖÙNG TÖØ
  KEÁ TOAÙN
  1.2.1. Nhöõng qui ñònh veà cheá ñoä chöùng töø keá toaùn
  -Chöùng töø keá toaùn ban haønh theo Cheá ñoä keá toaùn doanh nghieäp
  Quyeát ñònh 15/2006/QÑ-BTC, ngaøy 20/3/2006, gồm 5 chỉ tieâu:
  + Chæ tieâu lao ñoäng tieàn löông;
  + Chæ tieâu haøng toàn kho;
  + Chæ tieâu baùn haøng;
  + Chæ tieâu tieàn teä;
  + Chæ tieâu TSCÑ.
  -Chöùng töø keá toaùn ban haønh theo caùc vaên baûn phaùp luaät khaùc.
  (Maãu vaø höôùng daãn laäp aùp duïng theo caùc vaên baûn ñaõ ban
  haønh)..

 3. www.giangblog.com

  1.2.2. Toå chöùc vaän duïng cheá ñoä chöùng töø keá
  toaùn

  Vaän duïng heä thoáng bieåu maãu chöùng töø keá toaùn:
  Baûng 1.1:

 4. www.giangblog.com

  1.3. TOÅ CHÖÙC VAÄN DUÏNG HEÄ THOÁNG TAØI
  KHOAÛN KEÁ TOAÙN

  1.3.1. Heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn Vieät Nam
  Coù 2 HTTK keá toaùn:
  – Daønh cho DN coù quy moâ lôùn: aùp duïng HTTK ban
  haønh theo QÑ 15/2006/QÑ-BTC, ngaøy 20/3/2006
  cuûa BTC. (Baûng 1.2)
  – Daønh cho DN coù quy moâ nhoû vaø vöøa: aùp duïng
  HTTK ban haønh theo QÑ 48/2006/QÑ-BTC, ngaøy
  14/9/2006 cuûa BTC. (Baûng 1.3)

 5. www.giangblog.com

  1.3.2. Toå chöùc vaän duïng heä thoáng taøi khoaûn keá
  toaùn

  Khi xaây döïng HTTK keá toaùn cho ñôn vò, keá toaùn caàn
  phaûi:
  – Döïa vaøo qui moâ veà voán vaø nguoàn lao ñoäng trong
  DN ñeå löïa choïn HTTK cho phuø hôïp.
  – Töø HTTK DN seõ aùp duïng, keá toaùn tieán haønh löïa
  choïn TK naøo seõ ñöôïc DN söû duïng.
  – Töø soá löôïng TK söû duïng ñaõ choïn löïa, keá toaùn tieán
  haønh thieát keá chi tieát HTTK cho ñôn vò.

 6. www.giangblog.com

  1.4. TOÅ CHÖÙC VAÄN DUÏNG HEÄ THOÁNG SOÅ KEÁ TOAÙN VAØ
  HÌNH THÖÙC KEÁ TOAÙN
  Theo höôùng daãn cuûa Cheá ñoä keá toaùn hieän haønh thì doanh nghieäp coù theå toå
  chöùc heä thoáng soå keá toaùn theo 1 trong 5 hình thöùc keá toaùn nhö sau:
  -Hình thöùc keá toaùn nhaät kyù chung (Sô ñoà 1.1):
  Sô ñoà 1.1: Trình töï ghi soå keá toaùn theo hình thöùc Nhaät kyù chung:
  Chöùng töø keá toaùn

  Soå, Theû keá Ghi chuù:
  Soå Nhaät Soå Nhaät kyù chung
  toaùn chi tieát
  kyù ñaëc + Ghi haøng ngaøy
  bieät + Ghi cuoái kyø
  Baûng Toång + Quan heä kieåm tra ñoái
  Soå caùi
  hôïp chi tieát chieáu

  Baûng caân ñoái
  soá phaùt sinh

  Baùo caùo taøi chính

 7. www.giangblog.com

  Sô ñoà 1.2: Trình töï ghi soå keá toaùn theo hình thöùc Nhaät kyù soå
  caùi
  Chöùng töø keá toaùn

  Soå quyõ
  Baûng toång
  Soå/theû keá
  hôïp
  toaùn chi
  chöùng töø
  tieát
  keá toaùn
  cuøng loaïi

  Baûng toång Ghi chuù:
  Nhaät kyù Soå caùi
  hôïp chi tieát
  + Ghi haøng ngaøy
  + Ghi cuoái kyø
  Baùo caùo taøi chính + Quan heä kieåm tra ñoái
  chieáu

 8. www.giangblog.com

  Sô ñoà 1.3: Trình töï ghi soå keá toaùn theo hình thöùc Chöùng töø ghi
  soå
  Chöùng töø keá toaùn

  Baûng toång Soå/Theû keá
  Soå quyõ hôïp chöùng töø toaùn chi
  cuøng loaïi tieát

  Soå ñaêng kyù
  chöùng töø ghi Chöùng töø ghi soå
  soå
  Baûng toång
  Soå caùi hôïp chi tieát Ghi chuù:
  + Ghi haøng ngaøy
  Baûng caân + Ghi cuoái kyø
  ñoái phaùt sinh + Quan heä kieåm tra ñoái
  chieáu

  Baùo caùo taøi chính

 9. www.giangblog.com

  Sô ñoà 1.4: Trình töï ghi soå keá toaùn theo hình thöùc Nhaät kyù –
  Chöùng töø
  Chöùng töø keá toaùn
  vaø caùc Baûng phaân
  boå

  Soå/Theû
  Baûng
  Nhaät kyù chöùng töø keá toaùn
  keâ
  chi tieát
  Baûng
  Soå caùi toång hôïp
  Ghi chuù:
  chi tieát
  + Ghi haøng ngaøy
  + Ghi cuoái kyø
  Baùo caùo taøi chính + Quan heä kieåm tra
  ñoái chieáu

 10. www.giangblog.com

  Sô ñoà 1.5: Trình töï ghi soå keá toaùn theo hình thöùc treân maùy vi
  tính
  Chöùng töø keá toaùn
  Soå keá toaùn:
  – Soå toång hôïp
  Phaàn meàm – Soå chi tieát
  keá toaùn

  Baûng toång hôïp
  chöùng töø keá toaùn – Baùo caùo taøi chính
  Maùy vi tính
  cuøng loaïi – Baùo caùo quaûn trò

  Ghi chuù:
  + Ghi haøng ngaøy
  + Ghi cuoái kyø
  + Quan heä kieåm tra ñoái chieáu

 11. www.giangblog.com

  1.4.2. Toå chöùc vaän duïng heä thoáng soå keá toaùn vaø
  hình thöùc keá toaùn
  Baûng 1.4: Danh muïc soå keá toaùn:

 12. www.giangblog.com

  1.5. TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN CHEÁ ÑOÄ
  BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH
  1.5.1. Caùc heä thoáng baùo caùo ñoái vôùi keá toaùn
  taøi chính doanh nghieäp
  BCTC goàm coù 4 maãu:
  – Baûng caân ñoái keá toaùn;
  – Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh;
  – Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä;
  – Baûng thuyeát minh BCTC.

 13. www.giangblog.com

  Baùo caùo taøi chính
  naêm
  Daïng ñaày ñuû
  Baùo caùo taøi chính
  giöõa nieân ñoä
  Daïng toùm löôïc
  Heä thoáng
  BCTC Coâng ty meï/taäp ñoaøn:
  BCTC hôïp nhaát.

  Ngoaïi leä
  Ñôn vò keá toaùn caáp
  treân/caáp döôùi tröïc
  thuoäc coâng ty nhaø
  nöôùc: BCTC toåàng hôïp.

 14. www.giangblog.com

  1.5.2. Toå chöùc thöïc hieän cheá ñoä baùo caùo taøi
  chính
  – Heä thoáng BCTC naêm:
  + AÙp duïng cho taát caû caùc doanh nghieäp.
  – Coâng ty meï vaø taäp ñoaøn laäp theâm BCTC hôïp
  nhaát.
  – Heä thoáng BCTC giöõa nieân ñoä aùp duïng ñoái vôùi:
  + DN nhaø nöôùc.
  + DN nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn.
  + Vaø caùc DN khaùc khi töï nguyeän laäp BCTC giöõa
  nieân ñoä (BCTC quyù).

Download tài liệu Bài giảng Chương 1: Tổ chức công việc kế toán trong doanh nghiệp File Word, PDF về máy