[Download] Tải Bài giảng Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán (2019) – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán (2019)

Bài giảng Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán (2019)
Nội dung Text: Bài giảng Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán (2019)

Download


Bài giảng Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán (2019) trình bày các nội dung chính sau: Kế toán vốn bằng tiền, kế toán nợ phải thu, kế toán nợ phải trả, kế toán chi phí trả trước và chi phí phải trả, giới thiệu về kế toán ngoại tệ.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán (2019) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán (2019) File Word, PDF về máy

Bài giảng Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán (2019)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán (2019)

 1. 06-Jul-19

  Ch ng 1 giúp cho ng i h c hi u c:
  Nh ng v n chung v v n ng n và các
  kho n thanh toán.
  Các yêu c u và nguyên t c k toán v n b ng
  ti n và các kho n thanh toán.
  Ph ng pháp k toán v n b ng ti n và các
  ! ” # kho n thanh toán.
  Trình bày thông tin v v n b ng ti n và các
  kho n thanh toán trên o o
  2 i nh.

  1 K TOÁN V N B NG TI N Lu t k toán s 88/2015/QH13.
  M t s chu n m c k toán Vi t Nam (Chu n
  m c s 01, 18, 21).
  2 K TOÁN N PH I THU Thông t 200/2014/TT-BTC; 228/2009/TT-BTC.
  Giáo trình K Toán tài chính 1, 2015, H Ngân
  Hàng, ch biên TS. Nguy n Qu nh Hoa
  3 K TOÁN N PH I TR Giáo trình K Toán tài chính tr ng ih c
  Kinh t TP.HCM – PGS.TS Bùi V n D ng.
  Báo cáo tài chính c a các DN niêm y t.
  4 K TOÁN CP TR TR C VÀ CP PH I TR

  5 GI I THI U V K TOÁN NGO I T
  3 4

  1

 2. 1

  1

  : & : 2
  = #

  > ;

  78

  9
  # 3

  &

  ? # < )

  3 *
  )
  & &

 3. @
  +,
  4
  &
  A 5 –
  B A
  C #
  $ & +.

  01/
  78

 4. 6
  9
  (

 5. $%
  1
  1

  &


  (

 6. 6

  !

  #

  2
  06-Jul-19

 7. 06-Jul-19

  K toán
  Ng i ngh P. K toán Th qu”
  K toán tr !ng/Giám c
  Ng i ngh P. K toán Th qu”
  tr !ng/Giám c
  (1) (2)
  (1) (2) ngh thanh L p phi u chi Ký duy t
  toán
  ngh n p ti n L p phi u thu Ký duy t
  (3)
  Phi u chi
  Ký phi u thu (4) (3) (4) Phi u chi
  Phi u thu
  và n p ti n
  (5) (6) (5)
  PT và thu ti n Chi ti n
  (6) Ký phi u chi (7)
  (7) Ghi s# qu”
  Ghi s# k toán Ghi s# qu” và nh n ti n
  Ghi s# k toán
  (8)
  $ 10

  1 1

  DN ch n ng ti n chính th c ghi s KT.
  N u DN dùng ngo i t làm n v ti n t
  thì ph i l p BCTC b ng ngo i t và
  chuy n i sang VND khi công b và
  n p BCTC.
  12

  3

 8. 06-Jul-19

  1 11

  112(1) 112(1)
  1 10

  JI
  G

  OP

  VW
  DE

  HD

  ML
  N

  TS

  S
  F
  F
  F
  3–

  K

  QR

  U

  Q
  U
  13-
  2 11

  J I

  HZ
  G

  J[

  J] DE

  X

  DH

  N
  F
  F

  Y

  J
  Y

  Y
  OP

  `W
  ^S

  _
  QR

  U

  Q
  U 14-, 24- 14-, 24-
  3 12

  J g
  JI
  G

  OP
  DE

  a

  DH

  cb

  e

  N

  S
  F
  F

  J
  Y
  d

  QR
  f
  hW
  ^

  UR ^
  ih
  U

  Q

  12-, 22-
  12-, 22-
  4
  13
  515 635
  13 14

  11 11

  3– 15-, 21-
  5 14

  133(1)
  338(8), 344 338(1) 138(1)
  6 9 16

  411 6-, 811
  7 15

  511 133(1)
  8

  333(1)
  15 16

  4

 9. 06-Jul-19

  1 1

  lk
  1.7. TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BCTC 1.7. TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BCTC

  lo

  lw
  u t tu

  yx

  
  j

  p
  qr

  s

  {z
  u
  |u

  lu
  m

  n

  v

  }{

  ~{

  v

  t
  lk

  …
  yx
  j

  ƒz

  ~l r

  z

  j

  {z

  {z
  mu

  „u

  |u

  vu
  v{
  l r

  ‚
  nr
  } €

  |r
  r
  vu
  }l

  vl

  l r

  ‚
  nr
  } u€
  |u

  lu
  }l

  }{

  ~{

  |
  17 18

  2 2

  %&’ () *+ ,-./01-/)2 -3
  – Kho n ph i thu là tài s n c a DN phát sinh
  trong quá trình cung c p hàng hóa, d ch và 2.1 KT N PH I THU KHÁCH HÀNG
  m t s tr ng h!p khác
  – Kho n ph i thu là ph n v n c a DN b các i 2.2 KT THU GTGT C KH$U TR%
  tác chi m d”ng
  – Doanh nghi p c n ki#m soát và qu n lý ch$t
  ch% kho n ph i thu 2.3 KT D& PHÒNG PH I THU KHÓ ÒI

  20

  5

 10. 06-Jul-19

  2.1 2.1

 11. !
 12. ” #
 13. $ !

  # $ %
  % & ‘
  &
  ‘ (
  21

  2.1 2.1

  ‰ˆ

  Ž
  ‡

  ‹Š
  Œ

  
  —–•

  “” š

  ©¨
  ‘

  ž
  ‘

  –¢

  ¥
  ”

  ™

  ›™

  œ

  ’Ÿ

  ¡

  §
  ’“

   

  £¤
  ˜

  ¦
  ³²

  ³´ ¨

  ¹¸
  ©ª

  ©¬

  ¯°®

  µ¶ ¬

  ª
  §
  «

  ­

  §

  ´

  ·
  §

  µ§

  º
  §

  §
  ±

  ±

  ±
  ©»
  §

  ½ ¼
  C
  !” ³¾

  —©¿

  ³¨
  ®

  Ä

  ©Å

  ©»
  ´

  ÀÁ

  §

  §

  §

  §
  ³

  Ã

  ©Ã

  ¹Ã
  Â

  Â

  ±
  ©

  ¼
  ±

  ©

  ¼
  # !$ $ %& %’ () & *+ +
  ¾

  ©¨

  ²
  Æ
  ®

  ©¬

  ÈÉÊ

  ©ª

  ©¬
  Ç

  «

  §

  §
  «

  ËÌ

  §
  Ã

  ¦

  ±
  ¯
  , !” – .
  /$ ( 0

  ©—³ ¿
  ¨
  µ¶ ¬

  ´Í

  Ä
  ´

  Ë

  ´
  ³

  ³

  ³
  Ã

  Ã
  ¼

  µÎ
  ¹

  Â

  ½ ±
  24

  6

 14. 06-Jul-19

  2.1 2.1

  1 2 – # 3
  -4 5 & 67 8 /$ %
  -8 .
  / 9 : ! ;; !9
  0
  !< 3
  => $ ? $
  % , -8 –
  26

  2.1 2.1

  511
  521
  1 4
  ×Ö
  Ó

  ÜÛ

  ÞÝ
  ÏÐ

  Ò

  ÔÕ

  ØÕ

  ÚÕ

  Õ
  Õ

  à
  Ñ

  Ñ

  333(1) 333(1)
  ß
  Ù
  âá

  ë
  åä

  æ×

  å èé
  Ø
  Ü
  Ü
  ã
  ÙÞ

  Ü
  å

  ç

  ê

  111, 112 635
  ì

  2 5

  413 111, 112
  3 6

  27 28

  7

 15. 2.1

  2.2
  FG + & 3
  :6 4
  8 & #@ 56
  # =!
  >H &/ % 89 ,7
  A 6 89 “!
  $ 56 # #
  :B : $
  8; $ #5 &’ %
  ” #
  7

  &’ % ()
  S

  *;
  29
  6 >?( *+
  -B
  8

  8

 16. õ ï
  õî ü
  ñ ð
  þü í
  õî õî øî õî ð ñ
  ï

  M î í
  M î ï íî ø
  ï ï ø ò ñ
  øî ð ï

  øî ùø íò
  ð
  þ
  ï
  K ñ þ
  ï í ù ï
  ð
  î ñ
  î ôó
  ð LM ñ í
  ñ õî þ

  ñ þü í ñ ü õ
  í íò
  ò
  ñ í öî ò öî
  ñ î øî
  í N þ ÷
  I
  þ
  í ï ï øî ï
  K
  ò ð ùø
  ï ñ
  30

  ü
  ñ ü í ûú
  LM õ
  öî ôó í î
  õî ñ ü
  õ ñ í
  þI þ ø
  ü
  íò öî þ ý
  ÿ
  öî
  N î
  î ø øî ÷

  þ ôó
  LO
  ï
  ï ï ò ùø øò

  õ
  õò
  õò
  òú øî
  öî
  þ P þ

  ï ï
  ÷
  ï ð
  8
  06-Jul-19

Download tài liệu Bài giảng Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán (2019) File Word, PDF về máy