[Download] Tải Bài giảng Bảo đảm tín dụng – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Bảo đảm tín dụng

Bài giảng Bảo đảm tín dụng
Nội dung Text: Bài giảng Bảo đảm tín dụng

Download


Bài giảng Bảo đảm tín dụng có nội dung trình bày về khái niệm bảo đảm tín dụng, đặc trưng, ý nghĩa của bảo đảm tín dụng, các biện pháp bảo đảm tín dụng,… Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Bảo đảm tín dụng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Bảo đảm tín dụng File Word, PDF về máy

Bài giảng Bảo đảm tín dụng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Bảo đảm tín dụng

 1. 10-May-11

  Khái ni m
  B o m tín d ng hay còn g i là
  B O M TÍN D NG b o m ti n vay là thi t l p các
  c s kinh t và pháp lý t o
  i u ki n cho NH tho mãn nhu
  c u thu h i tín d ng ã c p
  trong tr ng h p ng i vay
  không th c hi n tr n theo quy
  nh

  Các c tr ng Ý ngh a
  Gi m b t t n th t
  Giá tr c a b o m có th
  l n,nh h n ho c b ng Làm ng l c thúc y khách
  hàng th c hi n ngh a v tr n .
  S n th tr ng tiêu th
  B sung i u ki n khách
  Có y c s pháp lý hàng c vay v n

  Câu h i M t s thu t ng
  N u ngân hàng quá chú tr ng Bên b o m
  t i tài s n b o m thì d n t i Bên nh n b o m
  h u qu gì? Bên có ngh a v
  Bên nh n b o m ngay tình

  1

 2. 10-May-11

  Tình hu ng M t s thu t ng
  Ch A nh t c s i dây Ngh a v trong t ng lai
  chuy n 02 l ng, không thông Tài s n hình thành trong
  báo cho UBND mà a m!
  t ng lai
  gi”, r i bà m! ch A em c m
  c vay t i NHS

  Tình hu ng
  CÁC BI N PHÁP B O M
  1. NHNO và khách hàng ký h p
  ng n#m 2008 nh ng quý 1 Th ch p
  n#m 2009 m i gi i ngân
  C mc
  2. NHNO cho doanh nghi p vay
  u t d án th y i n và ch p
  B o lãnh
  nh n cho DN th ch p b ng Tín ch p
  chính nhà máy th y i n ó khi Ký qu$
  ã hoàn thi n, nghi m thu và % t c c, ký c c
  thu c quy n s h”u c a doanh
  nghi p.

  CÁC BI N PHÁP B O M Th ch p
  Th ch p tài s n (Mortgage)
  Th ch p tài s n là vi c m t bên V t chính
  (bên th ch p) dùng tài s n V t ph
  thu c s h”u c a mình b o
  m th c hi n ngh a v dân s
  i v i bên kia (bên nh n th
  ch p) và không chuy n giao tài
  s n ó cho bên nh n th ch p.

  2

 3. 10-May-11

  Tình hu ng Ngh a v c a bên th ch p
  M t c#n h hoàn thi n có B o qu n, gi” gìn tài s n th ch p
  Áp d ng các bi n pháp c n thi t
  các dùng n i th t, khi kh&c ph c
  chuy n nh ng thì ? Thông báo cho bên nh n th ch p v
  các quy n c a ng i th’ ba i v i tài
  s n th ch p, n u có
  Không c bán, trao i, t ng cho tài
  s n th ch p, tr( tr ng h p quy nh
  t i kho n 3 và kho n 4 %i u 349 c a
  B lu t dân s 2005.

  Quy n c a bên th ch p Ngh a v c a bên nh n th ch p
  Khai thác công d ng, h ng hoa l i, l i
  t’c Hoàn tr cho bên th ch p gi y t
  % ut làm t#ng giá tr c a tài s n th v tài s n th ch p;
  ch p Yêu c u c quan nhà n c có
  % c bán, thay th tài s n th ch p th m quy n #ng ký giao d ch b o
  Trong tr ng h p bán tài s n th ch p m xoá #ng ký trong các tr ng
  % c bán, trao i, t ng cho tài s n th h p quy nh t i các i u 355, 356
  ch p và 357 c a B lu t DS2005.
  Khi ngh a v c b o m b ng th
  ch p ch m d’t ho c c thay th b ng
  bi n pháp b o m khác.

  Quy n c a bên nh n th ch p Ngh a v c a ng i th ba
  Yêu c u bên thuê, bên m n TSTC B o qu n, gi” gìn tài s n th
  % c xem xét, ki m tra tr c ti p TSTC ch p
  Yêu c u bên th ch p ph i cung c p
  thông tin Không c ti p t c khai thác
  Yêu c u bên th ch p áp d ng các bi n công d ng tài s n th ch p
  pháp c n thi t
  Yêu c u bên th ch p ho c ng i th’ Giao l i tài s n th ch p cho
  ba gi” TSTC giao tài s n
  bên nh n th ch p ho c bên
  Giám sát, ki m tra quá trình hình thành
  Yêu c u x) lý tài s n th ch p th ch p theo tho thu n.

  3

 4. 10-May-11

  Quy n c a ng i th ba gi tài
  s n th ch p Các lo i th ch p
  Th ch p pháp lý và th ch p công b ng
  % c khai thác công d ng TCPL: Khi ng i i vay không thanh toán
  % c tr thù lao và c thanh c n , ngân hàng c quy n bán tài
  s n ho c cho thuê v i t cách là ng i ch
  toán chi phí s h”u mà không c n th c hi n các th t c
  t t ng nh s can thi p c a tòa án.
  TCCB (th ch p thông th ng): Khi ng i
  i vay không th c hi n c ngh a v theo
  h p ng, vi c x) lý tài s n ph i d a trên
  c s tho thu n gi”a ng i cho vay và
  ng i i vay ho c ph i nh n s can
  thi p c a tòa án n u có tranh ch p.

  Tình hu ng:
  Các lo i th ch p
  Th ch p th’ nh t và th ch p th’ hai Khách hàng A th ch p b t ng s n v i
  Th ch p th’ nh t là vi c th ch p tài s n giá tr (theo nh giá) 1.2 t* ng vay
  b o m cho món n th’ nh t. ngân hàng s ti n 500 tri u ng, th i
  Th ch p th’ nh t có 2 tr ng h p: th ch p h n vay t( 01/02/2009 n 30/06/2009.
  cho m t bên cho vay và th ch p cho nhi u % n 15/03/2009 khách hàng l p h s
  bên cho vay d i hình th’c h p v n ( ng
  xin vay m t kho n khác 300 tri u ng
  tài tr ).
  và c+ng dùng tài s n trên th ch p.
  Th ch p th’ hai là hình th’c th ch p trong
  ó ng i i vay s) d ng ph n giá tr chênh
  l ch gi”a giá tr tài s n th ch p và kho n n
  th’ nh t c b o m b ng tài s n ó
  b o m cho kho n n th’ hai.

  Các lo i th ch p Các lo i th ch p
  Th ch p tr c ti p và th ch p gián
  Trong th ch p th’ nh t và th ch p th’ ti p
  hai c n l u ý m t s i m :
  – Trong tr ng h p ph i x) lý tài kho n
  Th ch p tr c ti p hay còn g i là th
  th ch p thanh toán m t kho n n n ch p b ng tài s n hình thành t( v n
  h n, thì các kho n n khác ch a n vay là hình th’ th ch p mà tài s n
  h n, c ng c coi là n h n. th ch p do v n vay t o nên.
  – Th’ t u tiên thanh toán c xác Th ch p gián ti p là hình th’ th
  nh theo th t ng ký th ch p . ch p mà trong ó tài s n th ch p và
  – Theo quy nh hi n hành, th ch p th’ tài s n dùng v n vay mua là hai tài
  nh t và th ch p th’ hai ch c th c
  hi n t i m t TCTD.
  s n khác nhau.

  4

 5. 10-May-11

  Ti n thu c do phát mãi tài s n th
  Các lo i th ch p ch p c dùng tr theo th’ t nh
  sau:.
  Th ch p toàn b và th ch p m t Tr các chi phí có liên quan n i u tra
  ph n b t ng s n ki n t ng…
  Theo quy nh c a pháp lu t ng i i Tr các chi phí có liên quan n phát
  vay có th th ch p toàn b b t ng mãi(phí ph i tr cho công ty d ch v bán
  s n ho c th ch p m t ph n. u giá)
  Tr n g c cho ngân hàng
  Th ch p m t ph n th ng ch, áp
  d ng trong tr ng h p ph n tài s n Tr lãi vay
  th ch p có th phát m i riêng mà Ph n còn l i chuy n tr cho ng i s
  h”u tài s n
  không nh h ng n quy n l i c a
  N u ng i s h”u không còn thì chuy n
  bên nh n th ch p. cho ng i th(a k

  Các ph ng pháp chuy n giao tài
  CÁC BI N PHÁP B O M
  s nc mc
  C m c tài s n (Collateral) Ph ng pháp 1: Chuy n giao và
  Là vi c m t bên (bên c m c ) qu n lý tài s n c m c qua kho
  giao tài s n thu c quy n s h”u c a n v trung gian (bên th’ 3)
  c a mình cho bên kia (bên nh n Ph ng pháp 2: Chuy n giao và
  c mc ) b o m th c hi n qu n lý tài s n c m c ngay t i
  ngh a v dân s . kho c a doanh nghi p.
  Ph ng pháp 3: Qu n lý t i kho
  c a ngân hàng

  Ph ng pháp 1 Ph ng pháp 2
  4b
  n v trung
  gian NH cho vay Ngân hàng cho vay
  (Công ty kho (Bên nh n c m c ) (Bên nh n c m c )
  bãi) 1b
  Bên b o qu n
  tài s n c m c 2 3 4a 1a 1b 2 3
  1a
  DN i vay
  (Bên c m c ) Doanh nghi p vay v n
  (Bên c m c )
  5

  5

 6. 10-May-11

  Ngh a v c a bên c m c tài s n
  Ph ng pháp 3
  Ngân hàng cho vay Giao tài s n
  (Bên nh n c m c ) Báo cho bên nh n c m c v
  quy n c a ng i th’ ba i v i tài
  s n c m c , n u có;
  1 2 Thanh toán cho bên nh n c m c
  chi phí h p lý b o qu n, gi” gìn
  Doanh nghi p vay v n tài s n c m c , tr( tr ng h p có
  (Bên c m c ) tho thu n khác.

  Quy n c a bên c m c tài s n
  Yêu c u bên nh n c m c ình ch, vi c
  Ngh a v c a bên nh n c m c
  s) d ng tài s n c m c B o qu n, gi” gìn tài s n
  % c bán tài s n c m c , n u c bên Không c bán, trao i, t ng cho, cho
  nh n c m c ng ý; thuê, cho m n tài s n c m c ; không
  % c thay th tài s n c m c b ng m t c em tài s n c m c b o m
  tài s n khác n u có th a thu n; th c hi n ngh a v khác;
  Yêu c u bên nh n c m c gi” tài s n Không c khai thác công d ng, h ng
  c m c tr l i tài s n c m c khi ngh a hoa l i, l i t’c t( tài s n c m c , n u
  v c b o m b ng c m c ch m không c bên c m c ng ý;
  d’t; Tr l i tài s n c m c khi ngh a v c
  Yêu c u bên nh n c m c b i th ng b o m b ng c m c ch m d’t ho c
  thi t h i x y ra i v i tài s n c m c . c thay th b ng bi n pháp b o m
  khác.

  Quy n c a bên nh n c m c tài s n
  CÁC BI N PHÁP B O M
  Yêu c u ng i chi m h”u, s) d ng trái B o lãnh (Guarantee)
  pháp lu t tài s n c m c tr l i tài s n ó;
  B o lãnh là vi c ng i th’ ba (bên b o
  Yêu c u x) lý tài s n c m c theo lãnh) cam k t v i bên có quy n (bên
  ph ng th’c ã tho thu n ho c theo nh n b o lãnh) s- th c hi n ngh a v
  quy nh c a pháp lu t th c hi n ngh a thay cho bên có ngh a v (bên c
  v ; b o lãnh), n u khi n th i h n mà bên
  % c khai thác công d ng tài s n c m c b o lãnh không th c hi n ho c
  c và h ng hoa l i, l i t’c t( tài s n th c hi n không úng ngh a v . Các
  c m c , n u có tho thu n; bên c+ng có th tho thu n v vi c bên
  b o lãnh ch, ph i th c hi n ngh a v
  % c thanh toán chi phí h p lý b o qu n
  khi bên c b o lãnh không có kh
  tài s n c m c khi tr l i tài s n cho bên
  n#ng th c hi n ngh a v c a mình.
  c mc .

  6

 7. 10-May-11

  B o lãnh B o lãnh
  Xét v b n ch t, b o lãnh ngân Các quan h sau ây phát sinh:
  hàng là hình th’c b o m th c – Th’ nh t, quan h gi”a ngân
  hi n ngh a v (giao d ch b o m) hàng v i bên có quy n (bên nh n
  mang tính phái sinh b o lãnh).
  – Th’ hai, quan h d ch v b o
  V n c t ra là quan h b o
  lãnh gi”a t ch’c tín d ng v i
  lãnh có ph i là quan h h p ng khách hàng (bên có ngh a v v i
  hay ch, là cam k t n ph ng? bên nh n b o lãnh)
  H p ng b o lãnh ngân hàng
  c ký k t gi”a nh”ng ch th
  nào?

  Ph ng pháp b o lãnh BÀI T P TÌNH HU NG
  B o lãnh b ng tài s n X lý các tình hu ng sau theo các
  B o lãnh có b o m tài s n ho c quy nh c a pháp lu t
  uy tín
  B o lãnh m t ph n ho c toàn b
  ngh a v
  B o lãnh riêng bi t và b o lãnh
  duy trì

  7

Download tài liệu Bài giảng Bảo đảm tín dụng File Word, PDF về máy