[Download] Tải Bài giảng Bài 4: Kế toán các khoản phải thu – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Bài 4: Kế toán các khoản phải thu

Bài giảng Bài 4: Kế toán các khoản phải thu
Nội dung Text: Bài giảng Bài 4: Kế toán các khoản phải thu

Download


“Bài giảng Bài 4: Kế toán các khoản phải thu” trang bị cho người học nội dung các khoản phải thu và các khoản ứng trước trong doanh nghiệp; trình tự ghi sổ các nghiệp vụ liên quan tới khoản phải thu của khách hàng, thuế GTGT được khấu trừ, các khoản phải thu khác, các khoản tạm ứng cho công nhân viên, các khoản chi phí trả trước, cầm cố, ký cược, ký quỹ.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Bài 4: Kế toán các khoản phải thu – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Bài 4: Kế toán các khoản phải thu File Word, PDF về máy

Bài giảng Bài 4: Kế toán các khoản phải thu

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Bài 4: Kế toán các khoản phải thu

 1. Bài 4: Kế toán các khoản phải thu

  BÀI 4: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU

  Nội dung
   Kế toán các khoản phải thu.
   Kế toán các khoản ứng trước.
   Kế toán dự phòng phải thu khó đòi.

  Giới thiệu Mục tiêu
   Bài này sẽ hướng dẫn bạn nguyên tắc và Học xong bài này, các bạn sẽ:
  phương pháp kế toán của đối tượng kế toán  Nắm được nội dung các khoản
  khoản phải thu. phải thu và các khoản ứng trước
   Các khoản phải thu là khoản phát sinh trong trong doanh nghiệp.
  quan hệ thương mại, thanh toán, tài chính và là  Trình tự ghi sổ các nghiệp vụ liên
  một bộ phận thuộc tài sản lưu động bị chiếm quan tới khoản phải thu của khách
  dụng tạm thời (như các khoản nợ của khách hàng, thuế GTGT được khấu trừ,
  hàng, các khoản chi hộ, giá trị tài sản thuế chưa các khoản phải thu khác, các khoản
  xử lý…). Vì vậy, cần phân loại ghi chép chi tiết, tạm ứng cho công nhân viên, các
  quản lý chặt chẽ để thu hồi đúng hạn và nếu có khoản chi phí trả trước, cầm cố, ký
  thể thì thu hồi trước hạn để phòng ngừa rủi ro cược, ký quỹ.
  nợ khó đòi.  Nguyên tắc và phương pháp lập dự
   Cuối niên độ, kế toán tiến hành đối chiếu công phòng các khoản phải thu khó đòi.
  nợ, kiểm tra các khoản phải thu. Nếu có các
  khoản phải thu đã quá hạn và các khoản phải
  thu chưa đến hạn nhưng có đủ bằng chứng là
  một khoản rủi ro khó đòi thì tiến hành lập dự
  phòng để phòng ngừa rủi ro.
   Theo chế độ kế toán, các khoản phải thu được
  phân loại thành:
  o Phải thu khách hàng
  o Phải thu nội bộ
   Phải thu khác

  Thời lượng học

   7 tiết.

  ACC301_Bai4_v2.0013107203 65

 2. Bài 4: Kế toán các khoản phải thu

  TÌNH HUỐNG DẪN NHẬP

  Tình huống
  Maritime Bank đáp ứng nhu cầu vay vốn của Quý
  khách hàng để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tiêu
  dùng và đầu tư phát triển,… với hình thức cho vay
  linh hoạt, thủ tục đơn giản và đặc biệt không cần tài
  sản bảo đảm. Vì vậy mà nhu cầu về tính thanh
  khoản của vốn tại doanh nghiệp là hết sức cần thiết.
  Do các doanh nghiệp thường xuyên bán hàng trả
  chậm nhưng lại cần vốn lưu động phục vụ cho hoạt
  động sản xuất kinh doanh.
  Với sản phẩm cho vay các khoản phải thu, doanh nghiệp sẽ được Maritime Bank ứng trước
  một khoản tiền dựa trên giá trị khoản phải thu.

  Câu hỏi
  Vậy thế nào là khoản phải thu mà ngân hàng có thể cho vay?

  66 ACC301_Bai4_v2.0013107203

 3. Bài 4: Kế toán các khoản phải thu

  4.1. Kế toán các khoản phải thu

  4.1.1. Kế toán các khoản phải thu khách hàng
  Phải thu khách hàng là khoản phải thu phát sinh khi
  doanh nghiệp đã cung cấp thành phẩm, hàng hóa và
  dịch vụ, đã được khách hàng chấp nhận thanh toán
  nhưng chưa thu được tiền.
  Kế toán mở sổ chi tiết theo dõi đến từng khách hàng về
  số tiền phải thu, đã thu, được ứng trước và còn phải thu.
  Cuối niên độ kế toán, kế toán kiểm tra công nợ của
  từng khách hàng, nếu có những khoản nợ quá hạn hoặc chưa đến hạn mà khách hàng
  gặp khó khăn về tài chính như phá sản, giải thể thì kế toán cần tính toán để lập dự
  phòng, nhằm phản ánh đúng tình hình tài chính của doanh nghiệp.

  4.1.1.1. Chứng từ kế toán
  Các nghiệp vụ phát sinh các khoản phải thu đều được theo dõi qua chứng từ kế toán gốc.
   Hóa đơn GTGT (mẫu số 01GTGT-3LL)
   Hóa đơn bán hàng thông thường (mẫu số 02GTGT-3LL)
   Phiếu thu (có thể có)
  Khi phát sinh khoản phải thu, trên chứng từ kế toán gốc sẽ ghi rõ số tiền phải thu. Nếu
  khách hàng trả thì sẽ giảm khoản phải thu của khách hàng đó, nhiều doanh nghiệp
  thường dùng phiếu thu để ghi nhận nghiệp vụ này.

  4.1.1.2. Tài khoản kế toán
  Tài khoản kế toán sử dụng để hạch toán các khoản phải thu khách hàng là tài khoản kế
  toán 131 (được chi tiết đến từng đối tượng)
  Kết cấu của tài khoản kế toán 131 được trình bày trong sơ đồ 4.1 dưới đây:
  Tài khoản 131

  SDĐK SDĐK

  – Số tiền phải thu khách hàng phát sinh – Số tiền giảm giá và chiết khấu thanh
  trong kỳ. toán cho các khách hàng.
  – Số tiền chi hộ hoặc tiền thừa trả lại cho – Bù trừ công nợ.
  khách hàng. – Số tiền đã thu của khách hàng (kể cả
  – Số tiền điều chỉnh chênh lệch tỷ giá tăng ứng trước).
  về số dư phải thu bằng ngoại tệ. – Số tiền điều chỉnh chênh lệch tỷ giá giảm
  về số dư phải thu bằng ngoại tệ cuối kỳ.
  – Nợ khó đòi đã xử lý.

  SDCK: SDCK:
  Số tiền còn phải thu của khách hàng. Số tiền được khách hàng ứng trước.

  Sơ đồ 4.1: Kết cấu của tài khoản kế toán 131 “Phải thu của khách hàng”

  ACC301_Bai4_v2.0013107203 67

 4. Bài 4: Kế toán các khoản phải thu

  Chú ý

  Trên Bảng cân đối kế toán (mẫu số B01-DN) cần tổng hợp và tách riêng tổng số tiền phải thu
  khách hàng (số dư nợ) và tổng số tiền các khách hàng ứng trước (số dư có).

  4.1.1.3. Trình tự ghi sổ một số nghiệp vụ kế toán các khoản phải thu khách hàng
  (1) Bán hàng và một số hoạt động khác như: thanh lý TSCĐ, chưa thu tiền… kế toán ghi:
  Nợ TK 131: Phải thu của khách hàng
  Có TK 511: Doanh thu từ bán hàng
  Có TK 711: Doanh thu từ các hoạt động khác
  Có TK 33311: Thuế GTGT phải nộp
  (2) Giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, kế toán ghi:
  Nợ TK 531, 532: Các khoản giảm giá hàng bán, doanh thu hàng bán bị trả lại
  Nợ TK 333: Thuế GTGT phải nộp
  Có TK 131: Phải thu của khách hàng
  (3) Chi hộ khách hàng hoặc trả lại tiền thừa cho khách hàng, kế toán ghi:
  Nợ TK 131: Phải thu của khách hàng
  Có TK 111, 112, 113 ,…
  (4) Khách hàng trả tiền, bù trừ công nợ với số phải thu trước đó, kế toán ghi:
  Nợ TK 331: Phải trả nhà cung cấp, khách hàng
  Có TK 131: Phải thu của khách hàng
  (5) Hạch toán số tiền đã thu trong khoản phải thu của khách hàng (kể cả số tiền ứng
  trước), kế toán ghi:
  Nợ TK 111, 112, 113: Phương thức trả tiền tương ứng
  Có TK 131: Phải thu của khách hàng
  (6) Khoản nợ khó đòi đã xử lý vào chi phí, kế toán ghi:
  Nợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp
  Có TK 131: Phải thu của khách hàng
  (7) Điều chỉnh tỷ giá ngoại tệ:
  (7a) Điều chỉnh tăng, kế toán ghi:
  Nợ TK 131: Phải thu của khách hàng
  Có TK 515: Lãi tỷ giá hối đoái
  Có TK 413: Chênh lệch tỷ giá hối đoái
  (7b) Điều chỉnh giảm, kế toán ghi:
  Nợ TK 413: Chênh lệch tỷ giá hối đoái
  Nợ TK 635
  Có TK 131: Phải thu của khách hàng

  68 ACC301_Bai4_v2.0013107203

 5. Bài 4: Kế toán các khoản phải thu

  TK 511, 711,721 TK 131 TK 531, 532

  Bán hàng chưa thu tiền Giảm giá hàng bán

  Hàng bán bị trả lại

  (2) TK 33311
  TK 33311
  (1)
  Thuế VAT
  Thuế VAT
  phải nộp

  TK 111, 112, 113 TK 331

  (3) Số tiền chi hộ, trả lại (4) Bù trừ công nợ
  tiền thừa cho khách hàng

  TK 111, 112, 113

  (5) Số tiền đã thu của KH

  (Kể cả ứng trước)

  TK 642
  (6) Nợ khó đòi đã xử lý

  TK 413
  TK 413
  (7a) Cuối kỳ điều chỉnh (7b) Cuối kỳ điều chỉnh

  Tỷ giá tăng Tỷ giá giảm

  Sơ đồ 4.2: Trình tự ghi sổ một số nghiệp vụ kế toán liên quan đến
  khoản phải thu khách hàng

  Ví dụ ( ĐVT: Nghìn đồng )
  Hãy định khoản các nghiệp vụ phát sinh sau:
  (1) Doanh nghiệp A trong kỳ có các tài liệu sau: Xuất kho thành phẩm bán chịu
  cho doanh nghiệp B với giá trị xuất kho 45.000. Giá bán (bao gồm cả thuế GTGT
  10%) là 66.000
  (2) Doanh nghiệp B trả lại 1/10 số hàng trên vì kém phẩm chất và thanh toán bằng tiền
  mặt số thực mua.
  Các nghiệp vụ trên được định khoản như sau: (ĐVT: Nghìn đồng)
  (1) Xuất kho bán hàng chưa thu tiền:
   Phản ánh giá vốn:
  Nợ TK 632: 45.000
  Có TK 155: 45.000

  ACC301_Bai4_v2.0013107203 69

 6. Bài 4: Kế toán các khoản phải thu

   Phản ánh doanh thu:
  Nợ TK 131 (B): 66.000
  Có TK 511: 60.000
  Có TK 3331: 6.000
  (2) Phát sinh khoản hàng bán bị trả lại:
   Nhập kho số thành phẩm bị trả lại:
  Nợ TK 155: 4.500
  Có TK 632: 4.500
   Giảm phải thu về hàng bán bị trả lại:
  Nợ TK 531: 6.000
  Nợ TK 3331: 600
  Có TK 131 (B): 6.600

  4.1.1.4. Sổ kế toán
  Kế toán theo dõi các khoản phải thu khách hàng trên các loại sổ sau:
   Kế toán chi tiết: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) (mẫu số S31-
  DN), nếu có nghiệp vụ thanh toán bằng ngoại tệ thì dùng sổ chi tiết thanh toán với
  người mua (người bán) bằng ngoại tệ (S32-DN).
   Kế toán tổng hợp: Căn cứ theo trình tự phát sinh của các nghiệp vụ, kế toán ghi
  chép các khoản nợ phải thu và số tồn quỹ cuối ngày trên sổ nhật ký thu tiền (mẫu
  số S03a1-DN), sổ nhật ký bán hàng (mẫu số S03a4-DN).

  4.1.2. Kế toán thuế Giá trị gia tăng được khấu trừ
  Thuế GTGT là loại thuế tính trên giá trị tăng thêm của vật tư, hàng hóa trong các quá
  trình vận động từ sản xuất đến tiêu dùng.
  Thuế GTGT được khấu trừ chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo
  phương pháp khấu trừ.

  4.1.2.1. Chứng từ kế toán
  Chứng từ sử dụng trong kế toán thuế GTGT được khấu trừ là: Hóa đơn GTGT (mẫu
  số 01GTGT-3LL).

  4.1.2.2. Tài khoản kế toán
  Khi kế toán thuế giá trị gia tăng được khấu trừ thì dùng TK 133 để phản ánh các
  nghiệp vụ phát sinh. Tài khoản 133 hiện có 2 tài khoản cấp 2 là:
   TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ
   TK 1332: Thuế GTGT được khấu trừ của tài sản cố định
  Nội dung của tài khoản 133 được thể hiện trên sơ đồ 4.3 như sau:

  70 ACC301_Bai4_v2.0013107203

 7. Bài 4: Kế toán các khoản phải thu

  Tài khoản 133

  SDĐK:

  – Số thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ. – Số thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ. Số
  thuế GTGT được hoàn trả.

  – Số thuế GTGT đầu vào về hàng mua trả lại
  người bán.

  – Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ
  vì không đúng đối tượng.

  SDCK:
  Số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ, số
  thuế GTGT đầu vào được hoàn lại nhưng NSNN
  chưa hoàn trả.

  Sơ đồ 4.3: Kết cấu của tài khoản 133 “Thuế GTGT được khấu trừ”

  4.1.2.3. Trình tự ghi sổ một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu

  Hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến thuế GTGT được khấu trừ
  (1) Khi mua vật tư, hàng hóa và tài sản cố định dùng vào hoạt động sản xuất kinh
  doanh, chịu thuế GTGT được khấu trừ, kế toán ghi:
  Nợ TK 152, 156, 211, 213: Vật tư hàng hoá, TSCĐ tương ứng
  Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ
  Có TK 111, 112, 331,…: Phương thức trả tiền tương ứng
  (2) Khi mua vật tư, hàng hóa dùng ngay vào sản xuất kinh doanh hàng hóa chịu thuế
  GTGT khấu trừ, kế toán ghi:
  Nợ TK 621, 627, 641, 642, 241: Chi phí liên quan đến vật tư, hàng hóa mua về
  Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ
  Có 111, 112, 331,…: Phương thức trả tiền tương ứng
  (3) Khi mua hàng hóa giao bán ngay cho khách hàng không qua nhập kho, công ty
  thuộc đối tượng chịu thuế GTGT được khấu trừ, kế toán ghi:
  Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán
  Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ
  Có TK 111, 112, 331,…: Phương thức trả tiền tương ứng
  (4) Khi trả lại hàng hóa cho người bán, kế toán ghi:
  Nợ TK 111, 112, 331,…: Phương thức trả tiền tương ứng
  Có TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ
  Có TK 152, 153,…: Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa trả lại

  ACC301_Bai4_v2.0013107203 71

 8. Bài 4: Kế toán các khoản phải thu

  TK 111, 112, 331 TK 133 TK 111, 112, 331

  Mua vật tư, TSCĐ vào SXCD Trả lại hàng cho người bán

  TK 152, 153
  (1) TK 152, 156, 211, 213,…
  (4)

  TK 111, 112, 331

  Mua vật tư hàng hóa dùng ngay

  (2) TK 621, 627, 641, 642, 241,…

  TK 111, 112, 331

  Mua hàng hóa bán ngay

  (3) TK 632

  Sơ đồ 4.4: Trinh tự ghi sổ một nghiệp vụ kế toán liên quan đến
  hạch toán thuế GTGT được khấu trừ

  Ghi nhớ

   Cuối tháng, kế toán xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ vào số thuế GTGT
  đầu ra, kế toán ghi:
  Nợ TK 3331: Thuế GTGT phải nộp
  Có TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ
   Nếu doanh nghiệp được hoàn trả thuế, kế toán ghi:
  Nợ TK 111, 112: Phương thức trả tiền tương ứng
  Có TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ
   Nếu doanh nghiệp phải nộp thuế sau khi khấu trừ, kế toán ghi:
  Nợ TK 3331: Thuế GTGT được khấu trừ
  Có TK 111, 112: Phương thức trả tiền tương ứng

  Ví dụ (ĐVT: nghìn đồng)
  (1) Công ty A trong kỳ có nhận được hoá đơn GTGT của người bán, giá mua chưa
  thuế 25.000 (thuế GTGT 10%) nhưng hàng mua chưa về.
  Kế toán định khoản:
  Nợ TK 151: 25.000
  Nợ TK 1331: 2.500
  Có TK 331: 27.500

  72 ACC301_Bai4_v2.0013107203

 9. Bài 4: Kế toán các khoản phải thu

  (2) Công ty B trong kỳ mua nguyên vật liệu bằng tiền
  tạm ứng với giá mua chưa thuế là 50.000 (GTGT 10%)
  nhưng khi nhập kho, vật liệu thiếu trị giá 5.000 chưa rõ
  nguyên nhân.
  Kế toán định khoản:
  Nợ TK 152: 45.000
  Nợ TK 1381: 5.000
  Nợ TK 1331: 5.000
  Có TK 141: 55.000

  4.1.2.4. Sổ kế toán
   Khi theo dõi thuế GTGT kế toán sử dụng các loại sổ chi tiết như sau:
   Sổ theo dõi thuế GTGT (mẫu số S61- DN)
   Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được hoàn lại (mẫu số S62-DN)
   Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm (mẫu số S63-DN)
  Báo cáo thuế GTGT bao gồm:
   Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (mẫu số 01/KHBS)
   Tờ khai thuế giá trị gia tăng (mẫu số 01-GTGT)
   Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (mẫu số 01-1/GTGT)
   Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào (mẫu số 01-2/GTGT)
   Bảng giải trình tờ khai thuế GTGT (mẫu số 02A/GTGT)
   Bảng tổng hợp thuế giá trị gia tăng theo bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh
  (mẫu số 01-3/GTGT)
   Bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ
  trong năm (mẫu số 01-4A/GTGT)
   Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm (mẫu số
  01-4B/GTGT)
   Bảng kê số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt,
  bán hàng vãng lai ngoại tỉnh (mẫu số 01-5/GTGT)
   Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu số BC-26/HĐ)

  4.1.3. Kế toán các khoản phải thu nội bộ
  Phải thu nội bộ là các khoản phải thu phát sinh trong quan hệ thương mại, tài chính
  giữa các đơn vị cấp trên, cấp dưới, thành viên trong tổng công ty, tập đoàn kinh tế,
  liên hiệp xí nghiệp.

  CHÚ Ý

  Kế toán mở sổ chi tiết phải thu nội bộ và phải trả nội bộ đến từng đối tượng thường xuyên
  hoặc định kỳ đối chiếu công nợ và thanh quyết toán giữa các đơn vị với nhau.

  ACC301_Bai4_v2.0013107203 73

 10. Bài 4: Kế toán các khoản phải thu

  4.1.3.1. Chứng từ kế toán
  Chứng từ sử dụng trong kế toán các khoản phải thu nội bộ
  là các chứng từ kế toán liên quan đến thu, chi, thanh toán
  bù trừ trong nội bộ như:
   Phiếu thanh toán nội bộ.
   Giấy đề nghị thanh toán (mẫu số 05-TT).
  Tùy theo từng doanh nghiệp sử dụng các mẫu khác nhau.

  4.1.3.2. Tài khoản kế toán
  Để kế toán các khoản phải thu nội bộ, kế toán sử dụng tài khoản 136.
  Kết cấu của tài khoản 136 được thể hiện trên sơ đồ 4.5 như sau:
  Tài khoản 136

  SDĐK:
  – Số vốn kinh doanh đã giao cho đơn vị cấp – Thu hồi vốn, quỹ ở đơn vị thành viên.
  dưới. – Quyết toán với đơn vị thành viên về kinh phí
  – Các khoản đã chi hộ, trả hộ đơn vị cấp trên, đã cấp, đã sử dụng.
  cấp dưới. – Số tiền đã thu về các khoản phải thu trong
  – Số tiền đơn vị cấp trên phải thu về, đơn vị nội bộ.
  cấp dưới phải nộp. – Bù trừ phải thu và phải trả trong nội bộ.
  – Số tiền đơn vị cấp dưới phải thu về, cấp trên
  giao xuống.
  – Số tiền phải thu về bán sản phẩm, hàng hóa,
  dịch vụ giữa các đơn vị nội bộ.
  SDCK: Số nợ còn phải thu ở các đơn vị nội bộ.
  Sơ đồ 4.5: Kết cấu của tài khoản 136 “Phải thu nội bộ”
  Tài khoản 136 có các tài khoản cấp 2:
   Tài khoản 1361: Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc.
   Tài khoản 1368: Phải thu khác: Nội bộ trong các đơn vị hạch toán độc lập.

  4.1.3.3. Trình tự ghi sổ một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu
  Hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến kế toán phải thu nội bộ:
  (1) Cấp vốn, kinh phí cho các đơn vị cấp dưới:
  (1a) Cấp trên, kế toán ghi:
  Nợ TK 136: Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
  Có TK 111, 112, 152, 153, 211, …: Các hình thức cấp vốn
  (1b) Cấp dưới, kế toán ghi:
  Nợ TK 111, 112, 152, 153, 211, 213,.. : Vốn được cấp
  Có TK 411, 441,…: Nguồn vốn kinh doanh, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
  (2) Nhận tiền trả vốn, kinh phí của các đơn vị cấp dưới
  (2a) Cấp trên, kế toán ghi:
  Nợ TK 111, 112, 211, 213,…: Theo hình thức trả
  Có TK 1361: Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
  (2b) Cấp dưới, kế toán ghi:
  Nợ TK 411, 441,…: Nguồn vốn kinh doanh, nguồn vốn xây dựng cơ bản
  Có TK 111, 112, 152, 153, 211, 213,..: Theo hình thức cấp vốn

  74 ACC301_Bai4_v2.0013107203

 11. Bài 4: Kế toán các khoản phải thu

  (3) Phát sinh các khoản thu hộ
  (3a) Đơn vị thu hộ, kế toán ghi:
  Nợ TK 111, 112,…
  Có TK 336: Phải trả nội bộ
  (3b) Đơn vị nhờ thu, kế toán ghi:
  Nợ TK 136
  Có TK 131: Phải thu của khách hàng
  Có TK 511: Doanh thu bán hàng
  (4) Thanh toán tiền thu hộ
  (4a) Đơn vị thu hộ, kế toán ghi:
  Nợ TK 336
  Có TK 111, 112
  (4b) Đơn vị nhờ thu, kế toán ghi:
  Nợ TK 111, 112
  Có TK 136: Khoản phải thu nội bộ đã thu được Cấp trên – Cấp dưới
  (5) Phát sinh các khoản chi hộ trong các đơn vị nội bộ
  (5a) Đơn vị chi hộ, kế toán ghi:
  Nợ TK 136: Phải thu nội bộ
  Có TK 111, 112: Các loại tiền chi hộ do yêu cầu
  (5b) Đơn vị nhờ chi, kế toán ghi:
  Nợ TK 331: Phải trả nhà cung cấp
  Nợ TK 311: Vay ngắn hạn
  Có TK 336: Phải trả nội bộ
  (6) Hai bên thanh toán các khoản chi hộ
  (6a) Đơn vị chi hộ, kế toán ghi:
  Nợ TK 111, 112
  Có TK 136: Phải thu nội bộ
  (6b) Đơn vị nhờ chi, kế toán ghi:
  Nợ TK 336: Phải trả nội bộ
  Có TK 111, 112
  (7) Đơn vị cấp dưới nộp cho đơn vị cấp trên các khoản ngoài vốn theo quy chế tài
  chính nội bộ như kinh phí quản lý, trích các quỹ,…
  (7a) Cấp trên, kế toán ghi:
  Nợ TK 136: Phải thu nội bộ
  Có TK 461: Nguồn kinh phí sự nghiệp
  Có TK 414: Quỹ đầu tư phát triển
  Có TK 415: Quỹ dự phòng tài chính
  Có TK 431: Quỹ khen thưởng, phúc lợi
  (7b) Cấp dưới, kế toán ghi:
  Nợ TK 642, 414, 415, 431
  Có TK 336: Phải trả nội bộ

  ACC301_Bai4_v2.0013107203 75

 12. Bài 4: Kế toán các khoản phải thu

  Ví dụ (ĐVT: Nghìn đồng)
  Định khoản các nghiệp vụ phát sinh sau:
  (1) Tổng công ty X trong kỳ có các tài liệu như sau. Cấp vốn kinh doanh cho công ty
  A số tiền 50.000 bằng tiền gửi ngân hàng.
  Tại Tổng công ty X, kế toán định khoản:
  Nợ TK 1361 (A): 50.000
  Có TK 112: 50.000
  Tại công ty A, kế toán định khoản:
  Nợ TK 112: 50.000
  Có TK 411 (X): 50.000
  (2) Công ty A và công ty B là 2 công ty thành viên trong tổng công ty X. Công ty A
  tiến hành nộp hộ công ty B lên tổng công ty số tiền 10.000 bằng tiền mặt.
  Tại công ty A, kế toán định khoản:
  Nợ TK 136 (B): 10.000
  Có TK 111: 10.000
  Tại công ty B, kế toán định khoản:
  Nợ TK 336 (X): 10.000
  Có TK 336 (A): 10.000

  4.1.4. Kế toán các khoản phải thu khác
  Các khoản phải thu khác là các khoản phải thu ngoài các khoản phải thu khách
  hàng, phải thu nội bộ, thuế GTGT.

  4.1.4.1. Chứng từ kế toán
  Bao gồm các chứng từ kế toán về các khoản phải thu khác như: Giấy báo nợ, phiếu
  chi, bảng lương,…

  4.1.4.2. Tài khoản kế toán
  Kế toán sử dụng TK 138 để phản ánh các khoản phải thu khác.
  Tài khoản 138 có các tài khoản cấp 3 sau:
   TK 1381: Tài sản thiếu chờ xử lý
   TK 1385: Phải thu về cổ phần hóa
   TK 1388: Phải thu khác
  Kết cấu tài khoản 138 được thể hiện trên sơ đồ 4.6 như sau:
  Tài khoản 138
  SDĐK:
  – Giá trị tài sản thiếu chờ xử lý. – Tài sản thiếu đã xử lý.
  – Các khoản phải thu khác phát sinh trong kỳ. – Phải thu khác đã thu được.
  – Phải thu khác đã xử lý.
  SDCK: Tài sản thiếu chờ xử lý và phải thu
  khác hiện có.

  Sơ đồ 4.6: Kết cấu của tài khoản 138 “Phải thu khác”

  76 ACC301_Bai4_v2.0013107203

 13. Bài 4: Kế toán các khoản phải thu

  4.1.4.3. Trình tự ghi sổ một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu
  Hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu liên quan kế toán các khoản phải thu khác.
  (1) Khi kiểm kê phát hiện tài sản thiếu nhưng chưa rõ nguyên nhân, chờ quyết định xử
  lý của cấp trên, kế toán ghi:
  Nợ TK 138: Giá trị tài sản thiếu chờ xử lý
  Nợ TK 214 : Giá trị hao mòn của TSCĐ thiếu
  Có TK 211, 111, 152, 155,…: Giá trị các loại tài sản thiếu
  (2) Khi đã có quyết định xử lý, căn cứ vào biên bản xử lý, kế toán ghi:
  Nợ TK 1388: Yêu cầu người có lỗi phải bồi thường
  Nợ TK 415: Bù đắp bằng quỹ dự phòng tài chính
  Nợ TK 811: Tính vào chi phí bất thường
  Có TK 1381: Giá trị tài sản thiếu được xử lý
  (3) Khi phát sinh các khoản phải thu khác như tiền bồi thường tài sản thiếu hoặc hư
  hỏng, chi tiền nhà, tiền nước cho công nhân viên, phạt bồi thường của nhân viên,.. kế
  toán ghi:
  Nợ TK 1388: Yêu cầu người có lỗi phải bồi thường
  Có TK 111, 152, 154,…:Phải thu tiền bồi thường tài sản thiếu
  Có TK 111, 112: Chi hộ tiền nhà, tiền điện nước cho công nhân viên
  Có TK 711: Phải thu tiền phạt, tiền bồi thường
  Có TK 1381: Tài sản thiếu yêu cầu người phạm lỗi bồi thường
  Có TK 515: Thu nhập hoạt động tài chính chưa nhận
  (4) Khi thu được các khoản phải thu khác, kế toán ghi:
  Nợ TK 111, 112, 334,…: Theo hình thức thu thực tế
  Có TK 1388
  Ví dụ (ĐVT: Nghìn đồng)
  (1) Tại công ty A trong kỳ có các tài liệu sau. Vào thời điểm ngày 31/01/2008 có kết
  quả kiểm kê quỹ như sau: Tiền mặt tồn quỹ thực tế là 155.000. Số dư tài khoản tiền
  mặt là 152.000, số thiếu hụt 3.000 được thủ quỹ xác nhận bồi thường.
  Kế toán định khoản:
  Nợ TK 1388: 3.000
  Có TK 111: 3.000
  (2) Doanh nghiệp B trong kỳ có các tài liệu sau: Mua
  nguyên vật liệu nhập kho với giá mua là 44.000 (bao
  gồm cả thuế GTGT 10%) đã trả bằng tiền gửi ngân
  hàng nhưng khi nhập kho, thiếu 5.000 nhưng chưa rõ
  nguyên nhân nên chưa đưa ra quyết định xử lý.
  Kế toán định khoản:
  Nợ TK 152: 35.000
  Nợ TK 1381: 5.000
  Nợ TK 1331: 4.000
  Có TK 112: 44.000

  ACC301_Bai4_v2.0013107203 77

 14. Bài 4: Kế toán các khoản phải thu

  4.2. Kế toán các khoản ứng trước
  Khoản ứng trước là các khoản tạm ứng, tạm chi, tạm gửi theo những quy định riêng
  doanh nghiệp có trách nhiệm thu hồi và xử lý.

  4.2.1. Kế toán các khoản tạm ứng cho công nhân viên
  Tạm ứng cho công nhân viên là việc doanh nghiệp ứng trước cho công nhân viên
  một số tiền nhất định để họ thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao mà chi phí mới
  tạm dự toán.

  4.2.1.1. Chứng từ kế toán
  Chứng từ kế toán sử dụng trong nghiệp vụ tạm ứng cho công nhân viên bao gồm:
  Phiếu chi (mẫu số 02-TT), giấy đề nghị tạm ứng (mẫu số 03-TT), giấy thanh toán tiền
  tạm ứng (mẫu số 04-TT).

  4.2.1.2. Tài khoản kế toán
  Tài khoản kế toán dùng để hạch toán là TK 141 (chi tiết theo đối tượng).
  Kết cấu của tài khoản 141 được thể hiện trên sơ đồ 4.7 như sau:
  Tài khoản 141

  SDĐK:

  – Số tiền tạm ứng phải thu. – Các khoản tạm ứng đã thanh toán.
  – Số tiền tạm ứng thiếu đã chi trả thêm.

  SDCK:
  Số tiền tạm ứng chưa thanh toán.

  Sơ đồ 4.7: Kết cấu của tài khoản 141 “Tạm ứng cho công nhân viên”

  4.2.1.3. Trình tự ghi sổ một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu
  (1) Giao tiền tạm ứng cho công nhân viên, kế toán ghi:
  Nợ TK 141: Tạm ứng cho công nhân viên
  Có TK 111, 112: Tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng
  (2) Thanh toán số tiền tạm ứng đã thực chi, kế toán ghi:
  Nợ TK 641, 642, 627: Giảm chi phí tương ứng
  Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ tương ứng
  Có TK 141: Số tiền tạm ứng thực chi
  (3) Thanh toán chênh lệch tạm ứng thừa, kế toán ghi:
  Nợ TK 111, 334, 138: Các hình thức thanh toán khác nhau
  Có TK 141: Số tiền tạm ứng thừa
  (4) Thanh toán chênh lệch tạm ứng thiếu, kế toán ghi:
  Nợ 141: Số tạm ứng bổ sung
  Có TK 111, 112

  78 ACC301_Bai4_v2.0013107203

 15. Bài 4: Kế toán các khoản phải thu

  TK 111, 112 TK 141 TK 641, 642, 627, 133

  (2) Thanh toán số thực chi
  (1) Giao tiền tạm ứng

  TK 111 TK 111, 334, 138

  (4) Hạch toán bổ sung (3) Tạm ứng thừa được thu hồi

  Sơ đồ 4.8: Trình tự ghi sổ một số nghiệp vụ kế toán liên quan đến các
  khoản tạm ứng cho CNV

  Ví dụ (ĐVT: Nghìn đồng)
  (1) Doanh nghiệp A trong kỳ có các tài liệu như sau. Tạm ứng cho chị X tiền mặt
  15.000 để đi mua vật tư.
  Kế toán định khoản:
  Nợ TK 141 (X): 15.000
  Có TK 111: 15.000
  (2) Sau khi mua vật tư nhập kho, chị X thanh toán mua vật tư hết 12.000, 1.000 trả lại
  bằng tiền mặt, còn lại trừ hết vào lương.
  Kế toán định khoản:
  Nợ TK 152: 12.000
  Nợ TK 111: 1.000
  Nợ TK 334: 2.000
  Có TK 141: 15.000

  4.2.1.4. Sổ kế toán
  Các loại sổ để phản ánh các khoản tạm ứng cho công nhân viên bao gồm: Sổ chi tiết
  tài khoản 141 (mẫu số S16: DN), Bảng tổng hợp công nợ tạm ứng.

  4.2.2. Kế toán chi phí trả trước
  Chi phí trả trước (chi phí chờ phân bổ): Là các khoản
  chi phí thực tế đã phát sinh nhưng chưa tính hết vào
  chi phí sản xuất kinh doanh của kỳ này, mà được tính
  vào hai hay nhiều kỳ kinh doanh sau đó. Đây là những
  khoản chi phí phát sinh một lần quá lớn hoặc do bản
  thân chi phí phát sinh tác động đến kết quả hoạt động
  của nhiều kỳ kinh doanh.
  Chi phí trả trước có thể là:
   Giá trị công cụ, dụng cụ loại phân bổ nhiều lần.
   Giá trị sửa chữa lớn TSCĐ ngoài kế hoạch.
   Tiền thuê TSCĐ, phương tiện kinh doanh trả trước.
   Dịch vụ mua ngoài trả trước.
   Chi phí mua bảo hiểm cho nhiều kỳ.
   Lệ phí giao thông, bến bãi… thanh toán một lần cho nhiều kỳ.

  ACC301_Bai4_v2.0013107203 79

 16. Bài 4: Kế toán các khoản phải thu

  4.2.2.1. Chứng từ kế toán
  Chứng từ kế toán sử dụng trong kế toán chi phí trả trước là bảng tính và phân bổ chi
  phí trả trước (TK 142, 242) (mẫu số 07-VT).

  4.2.2.2. Tài khoản kế toán
  Tài khoản kế toán sử dụng là TK 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn và TK 242 – Chi phí
  trả trước dài hạn.
  CHÚ Ý

  Về cơ bản tài khoản 142 và tài khoản 242 có kết cấu và nội dung tương đương.
  Cần phân biệt thế nào là chi phí tả trước dài hạn và thế nào là chi phí trả trước ngắn hạn.

  Kết cấu 2 tài khoản 142 và tài khoản 242 được thể hiện trên sơ đồ 4.9 như sau:
  Tài khoản 142, 242
  SDĐK:

  Các khoản chi phí trả trước thực tế phát sinh. Các khoản chi phí trả trước đã phân bổ vào
  chi phí kinh doanh.
  SDCK: Các khoản chi phí trả trước thực tế đã
  phát sinh nhưng chưa phân bổ vào chi phí kinh
  doanh.

  Sơ đồ 4.9: Kết cấu của tài khoản 142, 242 “Chi phí trả trước”

  4.2.2.3. Trình tự ghi sổ một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu
  Hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến chi phí trả trước dài hạn và ngắn hạn:
  (1) Khi trả trước một khoản chi phí bằng tiền để thực hiện nghiệp vụ kinh doanh như
  thuê nhà,… kế toán ghi:
  Nợ TK 142: Chi phí trả trước ngắn hạn
  Nợ TK 242: Chi phí trả trước dài hạn
  Có TK 111, TK 112, TK 331, TK 334: Các hình thức trả trước (trả trước tiền thuê
  nhà xưởng, dịch vụ mua ngoài, tiền thuê CCDC, đồ dùng…)
  (2) Chi phí trả trước được phân bổ dần vào các kỳ phát sinh, kế toán ghi:
  Nợ TK 627, 641, 642, 241: Chi phí trả trước tại các bộ phận
  Có TK 142: Chi phí trả trước ngắn hạn
  Có TK 242: Chi phí trả trước dài hạn
  TK 111, 112, 331, 334 TK 142, 242 TK 627, 641, 642, 241

  (1) Chi phí trả trước thực (2) Phân bổ dần chi phí trả

  tế phát sinh trước vào các kỳ

  TK 641, 642 TK 911

  (4) Kết chuyển vào tài
  (3) Kết chuyển các chi phí
  khoản xác định kết quả

  Sơ đồ 4.10: Kế toán các khoản chi phí trả trước

  80 ACC301_Bai4_v2.0013107203

 17. Bài 4: Kế toán các khoản phải thu

  Ví dụ (ĐVT: Nghìn đồng)
  Định khoản các nghiệp vụ phát sinh sau:
  (1) Doanh nghiệp A trong kỳ có các tài liệu sau. Xuất dùng công cụ dụng cụ dự kiến
  phân bổ 2 lần, dùng cho phân xưởng 8.500, dùng cho quản lý doanh nghiệp 5.500,
  dùng cho bán hàng 3.000.
  Kế toán định khoản:
  Khi xuất dùng:
  Nợ TK 142: 17.000
  Có TK 153: 17.000
  Phân bổ lần 1:
  Nợ TK 627: 8.500
  Nợ TK 642: 5.500
  Nợ TK 641: 3.000
  Có TK 142: 17.000
  (2) Theo quyết toán về chi phí sửa chữa lớn TSCĐ tại bộ phận văn phòng bị hư hỏng
  bất thường là 60.000 với dự kiến phân bổ 6 lần.
  Kế toán định khoản:
  Khi hoàn thành bàn giao:
  Nợ TK 242: 60.000
  Có TK 2143: 60.000
  Phân bổ mỗi lần:
  Nợ TK 642: 10.000
  Có TK 242: 10.000

  4.2.2.4. Sổ kế toán
  Sổ sử dụng trong kế toán các khoản chi phí trả trước là:
   Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng (mẫu số S11-DNN)
   Sổ chi tiết tài khoản 142, 242 (mẫu số S20-DNN).

  4.2.3. Kế toán các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ
  Cầm cố, ký cược, ký quỹ là việc doanh nghiệp đem tiền hoặc tài sản giao cho đối tác
  hoặc bên thứ 3 để đảm bảo thực hiện một cam kết hợp đồng.

  4.2.3.1. Chứng từ kế toán
  Chứng từ kế toán sử dụng trong kế toán các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ là các
  chứng từ kế toán liên quan đến tài sản được mang đi cầm cố, ký cược, ký quỹ và các
  biên lai nhận được khi đi cầm cố.

  4.2.3.2. Tài khoản kế toán
  Kế toán sử dụng 2 tài khoản kế toán là:
   TK 144: Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn đối với các tài sản có thời gian thu hồi
  vốn dưới một năm.
   TK 244: Cầm cố, ký cược, ký quỹ dài hạn đối với các tài sản có thời gian thu hồi
  vốn trên một năm.

  ACC301_Bai4_v2.0013107203 81

 18. Bài 4: Kế toán các khoản phải thu

  Kết cấu tài khoản 144, 244 được thể hiện trên sơ đồ 4.11, 4.12 như sau:
  Tài khoản 144
  SDĐK:
  Giá trị tài sản đem cầm cố, ký cược, ký quỹ Giá trị tài sản đem cầm cố, ký cược, ký quỹ
  ngắn hạn. ngắn hạn nhận lại.
  SDCK:
  Giá trị tài sản còn đang cầm cố, ký cược, ký
  quỹ ngắn hạn.

  Sơ đồ 4.12: Kết cấu của tài khoản 244: “Cầm cố, ký cược, ký quỹ dài hạn”
  Tài khoản 244
  SDĐK:
  Giá trị tài sản đem cầm cố, ký cược, ký quỹ Giá trị tài sản đem cầm cố, ký cược, ký quỹ dài
  dài hạn. hạn nhận lại.
  SDCK:
  Giá trị tài sản còn đang cầm cố, ký cược, ký
  quỹ dài hạn.

  Sơ đồ 4.12: Kết cấu của tài khoản 244: “Cầm cố, ký cược, ký quỹ dài hạn”

  4.2.3.3. Trình tự ghi sổ một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu
  (1) Thế chấp tài sản để vay tiền, kế toán ghi:
  Nợ TK 144: Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
  Nợ TK 214: Hao mòn Tài sản cố định
  Có TK 152, 153, 211, 121, 221: Theo hình thức thế chấp
  (2) Trả nợ tiền vay, nhận lại tài sản thế chấp, kế toán ghi:
  Nợ TK 152, 153, 211, 121, 221: Theo hình thức thế chấp
  Có TK 144: Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
  (3) Giao nhận tài sản ký quỹ, ký cược, kế toán ghi:
  Nợ TK 144, 244: Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn, dài hạn
  Có TK 111, 112
  (4) Thanh toán tiền ký quỹ, ký cược, kế toán ghi:
  Nợ TK 111, 112: Nhận thanh toán bằng tiền
  Nợ TK 331: Thanh toán bù trừ
  Có TK 144, 244: Cầm cố, ký cược ngắn hạn, dài hạn
  (5) Vi phạm hợp đồng bị phạt mất tiền ký cược, ký quỹ, kế toán ghi:
  Nợ TK 811: Chi phí bất thường
  Có TK 144, 244: Cầm cố, ký cược ngắn hạn, dài hạn
  TK 152, 153, 211, 121, 221 TK 144, 244 TK 152, 153, 211, 121, 221

  (1) Thế chấp tài sản vay tiền (2) Trả nợ vay, lấy TS

  TK 111, 112, 331
  TK 111, 112, 221

  (3) Giao TS ký cược (4) Thanh toán ký cược

  TK 811

  (5) Bị phạt tiền ký cược

  Sơ đồ 4.13: Trình tự ghi sổ một số nghiệp vụ kế toán liên quan các
  khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ

  82 ACC301_Bai4_v2.0013107203

 19. Bài 4: Kế toán các khoản phải thu

  Ví dụ (ĐVT: Nghìn đồng)
  Định khoản các nghiệp vụ phát sinh sau:
  (1) Doanh nghiệp A trong kỳ có các tài liệu sau. Đem một TSCĐ thế chấp vay vốn
  ngân hàng nguyên giá là 250.000, hao mòn luỹ kế 75.000 để vay vốn bằng tiền mặt
  125.000.
  Kế toán định khoản:
  Khi thế chấp:
  Nợ TK 214: 75.000
  Nợ TK 144: 175.000
  Có TK 211: 250.000
  Khi vay vốn:
  Nợ TK 111: 125.000
  Có TK 311: 125.000
  (2) Cuối tháng, khi đến hạn trả, doanh nghiệp A không có tiền, đồng ý cho Ngân hàng
  phát mãi bán đấu giá TSCĐ thu tiền mặt 200.000, trả nợ ngay ngân hàng, trang trải chi
  phí đấu giá 5.000, còn lại nhập quỹ.
  Kế toán định khoản:
  Nợ TK 311: 125.000
  Nợ TK 811: 5.000
  Nợ TK 111: 70.000
  Có TK 144: 175.000
  Có TK 711: 25.000
  4.2.3.4. Sổ kế toán
  Các loại sổ liên quan như: Sổ tài sản cố định (mẫu số S21-DNN), sổ theo dõi TSCĐ và
  công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng (mẫu số S11-DN), sổ chi tiết tài khoản 144, 244
  (mẫu số S20-DNN)
  4.3. Kế toán dự phòng khoản phải thu khó đòi
  Dự phòng nợ phải thu khó đòi là khoản doanh nghiệp trích lập để đề phòng các
  khoản phải thu bị thất thu khi khách hàng không có khả năng trả nợ và xác định giá trị
  thực của khoản tiền phải thu bị tồn trong thanh toán khi lập các báo cáo tài chính.
  Thời điểm lập dự phòng: Khi có bằng chứng chắc chắn về khoản phải thu có thể bị
  thất thu phù hợp với quy định trong chế độ tài chính hiện hành
  Cách trích lập dự phòng

   Ước tính một tỷ lệ nhất định (theo kinh nghiệm) trên tổng doanh số đã bán chịu.
   Lập dự phòng trên số % nợ khó đòi của khách hàng trong dạng nghi ngờ khó đòi như:
  o Phải thu khách hàng đã quá hạn từ 2 năm trở lên
  o Khách hàng trong tình trạng chờ giải thể, phá sản hoặc trốn nợ

  4.3.1. Chứng từ kế toán
  Căn cứ để lập dự phòng là các bản báo cáo về tình hình tài chính của khách hàng.
  Mỗi khách hàng được theo dõi trên một tài khoản phải thu riêng, khi báo cáo tài chính
  có dấu hiệu khó khăn thì lập tức đưa vào dạng nghi ngờ và lập dự phòng

  ACC301_Bai4_v2.0013107203 83

 20. Bài 4: Kế toán các khoản phải thu

  Chú ý

  Dự phòng nợ phải thu khó đòi:
   Đề phòng các khoản phải thu bị thất thu khi khách hàng không có khả năng trừ nợ.
   Xác định giá trị thực của khoản tiền phải thu bị tồn trong thanh toán khi lập các báo cáo
  tài chính.

  4.3.2. Tài khoản kế toán
  Kế toán theo dõi dự phòng phải thu khó đòi trên tài khoản 139.
  Kết cấu tài khoản 139 được thể hiện trên sơ đồ 4.14 như sau:
  Tài khoản 139

  SDĐK

  – Hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi. – Dự phòng phải thu khó đòi được lập tính vào
  – Xóa các khoản nợ phải thu khó đòi. chi phí quản lý doanh nghiệp.

  SDCK:
  Số dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi
  hiện có cuối kỳ

  Sơ đồ 4.14: Kết cấu của tài khoản 139: “Dự phòng phải thu khó đòi”

  4.3.3. Trình tự ghi sổ kế toán một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu
  Hạch toán một số nghiệp vụ lập và hoàn nhập dự phòng:
  (1) Cuối niên độ kế toán, căn cứ các khoản phải thu được xác định là khó đòi, kế toán
  xác định số nợ phải thu khó đòi cần hoàn nhập hoặc trích lập. Nếu số dự phòng nợ
  phải thu khó đòi cần trích lập ở kỳ kế toán này lớn hơn số dự phòng nợ phải thu khó
  đòi ở kỳ kế toán trước, kế toán ghi:
  Nợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp
  Có TK 139: Dự phòng nợ phải thu khó đòi
  (2) Nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập ở kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự
  phòng nợ phải thu khó đòi ở kỳ kế toán trước, kế toán ghi:
  Nợ TK 139: Dự phòng nợ phải thu khó đòi
  Có TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp
  (3) Khi xác định các khoản nợ khó đòi là không đòi được, kế toán ghi:
  Nợ TK 139: Dự phòng nợ phải thu khó đòi (nếu đã lập dự phòng)
  Nợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp (nếu chưa lập dự phòng)
  Có TK 131, 138
  Đồng thời ghi đơn vào bên Nợ TK 004 “Nợ khó đòi đã xử lý”.
  (4) Đối với các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa nợ nhưng sau đó lại thu hồi được, kế
  toán ghi:
  Nợ TK 111, 112: Số tiền đòi được
  Có TK 131, 138 : Phải thu của khách hàng
  Đồng thời ghi đơn vào bên Có TK 004 “Nợ khó đòi đã xử lý”.

  84 ACC301_Bai4_v2.0013107203

Download tài liệu Bài giảng Bài 4: Kế toán các khoản phải thu File Word, PDF về máy