[Download] Tải Ảnh hưởng của việc triển khai hệ thống EPR đến các báo cáo kế toán quản trị – Tải về File Word, PDF

Ảnh hưởng của việc triển khai hệ thống EPR đến các báo cáo kế toán quản trị

Ảnh hưởng của việc triển khai hệ thống EPR đến các báo cáo kế toán quản trị
Nội dung Text: Ảnh hưởng của việc triển khai hệ thống EPR đến các báo cáo kế toán quản trị

Download


Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) là hệ thống quản lý tổng thể về mọi hoạt động từ khâu cung ứng cho đến bán hàng, tiếp thị sản phẩm, quản lý nguồn nhân lực,… trong doanh nghiệp. Chất lượng của báo cáo kế toán quản trị được nâng cao khi doanh nghiệp áp dụng hệ thống này, tuy nhiên việc áp dụng hệ thống đòi hỏi cần có sự đầu tư khá lớn từ nguồn vốn cũng như nhân lực của doanh nghiệp, do đó các doanh nghiệp cần có sự cân nhắc hợp lý trước khi vận hành hệ thống ERP.

Bạn đang xem: [Download] Tải Ảnh hưởng của việc triển khai hệ thống EPR đến các báo cáo kế toán quản trị – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Ảnh hưởng của việc triển khai hệ thống EPR đến các báo cáo kế toán quản trị File Word, PDF về máy

Ảnh hưởng của việc triển khai hệ thống EPR đến các báo cáo kế toán quản trị

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Ảnh hưởng của việc triển khai hệ thống EPR đến các báo cáo kế toán quản trị

 1. Nghiên cứu trao đổi

  Ảnh hưởng của việc triển khai hệ thống EPR
  đến các báo cáo kế toán quản trị

   Ths. Trần Xuân Quân*

  Nhận: 01/7/2020
  Biên tập: 11/7/2020
  Duyệt đăng: 21/7/2020

  Hệ thống hoạch định nguồn lực 1. Đặt vấn đề chẽ. Các báo cáo trên phần mềm
  doanh nghiệp (ERP) là hệ thống ERP được hiểu là một phần ERP có thể lấy thông tin từ nhiều
  quản lý tổng thể về mọi hoạt mềm quản lý tổng thể doanh bước, trong quy trình và thậm chí
  động từ khâu cung ứng cho đến nghiệp (DN). Thay vì sử dụng từ nhiều quy trình khác nhau. Do
  bán hàng, tiếp thị sản phẩm, nhiều phần mềm quản lý rời rạc đó, đối với kế toán nói chung và kế
  quản lý nguồn nhân lực,… trong cho từng phòng, ban như trước kia toán quản trị (KTQT) nói riêng,
  doanh nghiệp. Chất lượng của ERP cung cấp thông tin từ các
  báo cáo kế toán quản trị được
  thì khi ứng dụng ERP, tất cả các
  nâng cao khi doanh nghiệp áp phòng, ban đều sử dụng chung một phòng ban khác một cách tự động,
  dụng hệ thống này, tuy nhiên phần mềm và phần mềm này được giúp người làm KTQT nắm bắt
  việc áp dụng hệ thống đòi hỏi chia ra nhiều phân hệ, mỗi phân hệ được chuỗi thông tin một cách kịp
  cần có sự đầu tư khá lớn từ tương ứng với một phòng ban, có thời và chính xác, từ đó thiết lập
  nguồn vốn cũng như nhân lực chức năng tương tự các phần mềm các báo cáo KTQT phù hợp với
  của doanh nghiệp, do đó các quản lý rời rạc. yêu cầu của nhà quản lý.
  doanh nghiệp cần có sự cân KTQT là một lĩnh vực chuyên
  nhắc hợp lý trước khi vận hành
  Tuy nhiên, đặc điểm nổi bật của
  hệ thống ERP. ERP đó là tính tích hợp giữa các môn của kế toán và là một phần
  Từ khóa: ERP, báo cáo kế toán phân hệ. Các phần mềm quản lý không thể thiếu cho các nhà quản
  quản trị, thông tin kế toán quản rời rạc thường phục vụ cho hoạt trị của DN. Theo Langfield-Smith
  trị, chất lượng thông tin kế toán động của một phòng, ban cụ thể và cộng sự (2009) thì KTQT đóng
  (như phòng kinh doanh, phòng kế một vai trò chiến lược quan trọng
  toán, phòng nhân sự,…) và không bằng cách góp phần hình thành và
  có sự liên kết nào đối với các phần triển khai thực hiện chiến lược của
  mềm của phòng ban khác. Việc DN và giúp cho các nhà quản trị cải
  chuyển thông tin từ phòng, ban này thiện được lợi thế cạnh tranh của
  sang phòng, ban khác được thực DN. Các chiến lược này hầu hết
  hiện một cách thủ công (chuyển đều liên quan đến vấn đề chi phí và
  văn bản, copy file,…) với năng suất giá trị (lợi ích) thu được do các chi
  thấp và dễ có sai sót, rủi ro. Các phí tạo ra, qua đó giúp nhà quản lý
  phân hệ của ERP cũng phục vụ cho DN ra quyết định điều hành một
  các phòng, ban nhưng hơn thế, nó cách tối ưu nhất.
  giải quyết mối quan hệ giữa các Mahfar và Omar (2004) cũng
  phòng, ban khi mô phỏng tác cho rằng, KTQT là một phần không
  nghiệp của đội ngũ nhân viên theo thể thiếu của quy trình quản lý
  quy trình. Thông tin được luân trong một tổ chức, KTQT cung cấp
  chuyển tự động giữa các bước của thông tin cần thiết cho DN trong
  quy trình và được kiểm soát chặt quá trình lập kế hoạch, đánh giá,
  * Trường Đại học Quy Nhơn

  46 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 7/2020

 2. Nghiên cứu trao đổi

  kiểm soát và ra quyết định. Thông tính chất đúc kết kinh nghiệm triển gây ra vấn đề nghiêm trọng cho các
  qua KTQT, các nhà quản lý có khai ERP, các nhân tố thành công báo cáo KTQT.
  được các công cụ để thực hiện các hay thất bại ERP tại Việt Nam. Sangster và cộng sự (2009) đề
  chức năng của họ. Tuy nhiên, Do đó, nghiên cứu của tác giả cập rằng, các hệ thống ERP không
  KTQT truyền thống đã bị chỉ trích xem xét xem liệu việc thực hiện liên quan đáng kể đến các cải tiến
  vì nó chỉ tập trung vào quy trình nội hệ thống ERP sẽ ảnh hưởng như trong báo cáo. Đồng tình với quan
  bộ hơn là xử lý các vấn đề bên thế nào đến thông tin trên báo cáo điểm này, Jean-Baptiste (2009) đã
  ngoài như quản lý cạnh tranh, tạo KTQT của DN. Cụ thể, đó là tác cho rằng các nhân viên KTQT làm
  ra giá trị khách hàng và tạo lợi thế giả sẽ nghiên cứu theo hướng giả việc trong môi trường ERP phức
  cạnh tranh. Các công ty giờ đây cần thuyết: Liệu chất lượng thông tin tạp đôi khi buộc phải sử dụng các
  có nhiều thông tin để nâng cao khả của báo cáo KTQT có thay đổi phương pháp khác, ví dụ như bảng
  năng cạnh tranh, trong bối cảnh hội hay không khi DN áp dụng hệ tính Excel, để trình bày các báo cáo
  nhập toàn cầu và KTQT truyền thống ERP? chính xác hơn. Newman và
  thống dường như không còn phù Westrup (2005) cũng thống nhất
  Tác giả sẽ tổng hợp quan điểm
  hợp. Để tổng hợp và nâng cao vai với quan điểm này.
  của một số nghiên cứu trong và
  trò của KTQT đối với người điều Ngược lại, nhiều nghiên cứu ghi
  ngoài nước về vấn đề này, sau đó
  hành, báo cáo KTQT được sử dụng nhận việc thực hiện hệ thống ERP
  sử dụng công cụ phỏng vấn trực
  để cung cấp các thông tin tài chính sẽ cải thiện chất lượng của các báo
  tiếp của nghiên cứu định tính để
  và thông tin phi tài chính về thực cáo KTQT. Ví dụ, Spraakman
  thực hiện mục tiêu nghiên cứu. Với
  trạng tài chính của DN phục vụ yêu (2005) trong một cuộc khảo sát các
  đặc điểm của đối tượng phỏng vấn
  cầu quản lý nội bộ ngành, nội bộ công ty Canada đã cho thấy, là nhờ
  là những người am hiểu về ERP và vào hệ thống ERP chất lượng thông
  DN. Vì thế, hệ thống ERP được áp kế toán trong môi trường ERP tại
  dụng vào DN nhằm thay đổi và tin sẽ được cải thiện hơn, dẫn đến
  Việt Nam gồm: Kế toán trưởng tại các báo cáo KTQT linh hoạt và
  nâng cao chất lượng thông tin trong các công ty đã thực hiện hệ thống
  báo cáo KTQT. chính xác hơn.
  ERP, nhân viên công ty cung cấp Ngoài ra, Spathis (2006), dựa
  Ngày càng nhiều DN đã áp giải pháp ERP, các nhà nghiên cứu trên câu trả lời của 73 DN Hy Lạp,
  dụng hệ thống ERP với lĩnh vực về ERP. đã tìm thấy mối quan hệ tích cực
  kinh doanh khác nhau. Chẳng hạn, 2. Các nghiên cứu liên quan đáng kể giữa ERP và báo cáo
  trong ngành đồ uống có Bia Huế, 2.1. Các nghiên cứu nước KTQT. Brazel và Dang (2008) đã
  Bia Carlsberg; ngành bánh kẹo có ngoài về sự tác động của hệ thống cung cấp bằng chứng cho thấy,
  Kinh Đô, Bibica, Phạm Nguyên; ERP đến các báo cáo KTQT ERP làm giảm độ trễ báo cáo.
  trong ngành dệt may như Công ty
  Nhiều nhà nghiên cứu đã cố Paredes và Wheatley (2018) đã
  May 10, Công ty may Việt Tiến,
  gắng đánh giá xem các DN thực chỉ ra báo cáo tài chính sẽ được cải
  Công ty Savimex, trong ngành bán
  hiện hệ thống ERP có thực hiện các thiện khi thực hiện hệ thống ERP,
  lẻ như Thế giới di động, Viễn thông vì hệ thống này giúp hạn chế các
  cải tiến nào liên quan đến báo cáo
  A… Đặc biệt, trong hệ thống ERP, KTQT của họ hay không. Spathis hành vi quản trị lợi nhuận. Báo cáo
  phân hệ kế toán là phân hệ cốt lõi, và Constantinides (2004), Dechow tài chính cải thiện sẽ dẫn đến báo
  hỗ trợ cho KTQT cung cấp thông và Mouritsen (2005), Spathis và cáo KTQT được cải thiện, vì giữa
  tin hữu ích kịp thời, có giá trị cho Ananiadis (2005), Rom và Rohde chúng có mối quan hệ chặt chẽ.
  nhà quản lý, thể hiện qua việc giúp (2006) cho rằng, hệ thống ERP Một số các nghiên cứu khác đã
  nhà quản lý có được những thông không có tác động đến các báo cáo báo cáo kết quả hỗn hợp, như một
  tin có độ tin cậy cao, đầy đủ, tổng KTQT. Một trong những lý do cuộc khảo sát trên 45 DN Hy Lạp,
  hợp thông tin một cách nhanh chính để lý giải cho vấn đề này, như được thực hiện bởi Spathis và Con-
  chóng để có thể ra quyết định một được chỉ ra bởi Granlund và Malmi stantinides (2003) lưu ý rằng, hệ
  cách kịp thời. (2002), là thực tế các báo cáo cũ thống ERP đã cải thiện chất lượng
  Đã có nhiều nghiên cứu trên thế đáp ứng được nhu cầu của nhà báo cáo nhưng thời gian phát hành
  giới tìm hiểu về sự thay đổi trong quản lý và do đó họ không sẵn sàng các báo cáo thì vẫn không đổi.
  báo cáo KTQT khi áp dụng hệ thay thế nó. Trong nghiên cứu của Ngược lại, Kanellou và Spathis
  thống ERP. Còn tại Việt Nam, các Granlund (2007), những người (2013) xác nhận rằng có sự giảm
  nghiên cứu về ERP và KTQT chưa được hỏi quan sát thấy rằng, sự thời gian và tần suất lập báo cáo kế
  nhiều, chủ yếu là các bài viết có phức tạp của hệ thống ERP có thể toán sau khi vận dụng ERP.

  Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 7/2020 47

 3. Nghiên cứu trao đổi

  Như vậy, có thể thấy sự tác (2006), Granlund (2007), Grabski Trong các công ty có quy mô lớn,
  động của hệ thống ERP đến các báo và cộng sự (2010), Kanellou và việc triển khai ERP có ảnh hưởng
  cáo KTQT là chưa rõ ràng và còn Spathis (2013) và Vakafiotis và mạnh mẽ hơn đến độ tin cậy của
  tùy thuộc vào đặc điểm tình hình cộng sự (2011) cung cấp bằng thông tin kế toán. Trong các công
  kinh doanh của mỗi DN khi áp chứng cho thấy, ERP có thể tự động ty ngoài quốc doanh, việc triển khai
  dụng hệ thống ERP. hóa việc xử lý thông tin, cải thiện ERP có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn
  2.2. Các nghiên cứu nước việc thu thập dữ liệu và làm cho đến chất lượng thông tin kế toán
  ngoài về sự tác động của hệ thống thông tin kế toán toàn diện, linh liên quan đến độ tin cậy và mức độ
  ERP đến thông tin KTQT hoạt, kịp thời và đáng tin cậy. phù hợp.
  Rất nhiều nghiên cứu được thực Các kết quả do Colmenares Tổng hợp từ các nghiên cứu
  hiện để tìm hiểu mối quan hệ giữa (2009) cung cấp, cho thấy có mối trên cho thấy hệ thống ERP thật sự
  hệ thống ERP và thông tin KTQT. tương quan tích cực giữa hệ thống có sự tác động đến thông tin
  Nhiều nghiên cứu đã xác nhận việc ERP và chất lượng thông tin KTQT.
  triển khai hệ thống ERP cải thiện KTQT. Sangster và cộng sự (2009) 2.3. Các nghiên cứu trong
  đáng kể chất lượng thông tin chỉ ra sự thành công của hệ thống nước về ảnh hưởng của hệ thống
  KTQT được cung cấp cho tất cả ERP đóng một vai trò quan trọng ERP đến KTQT
  các cấp quản lý. Spathis và Con- trong việc xử lý thông tin. Cụ thể, Các hướng nghiên cứu trong
  stantinides (2004) cho rằng, ERP theo các tác giả, một hệ thống ERP nước tập trung vào mối quan hệ
  có hiệu quả hơn trong việc xử lý thành công có liên quan trực tiếp giữa hệ thống ERP và KTQT tại
  thông tin. đến việc tự động hóa công tác thu DN thì có một đề tài Thạc sỹ “Sự
  Mối quan hệ giữa ERP và thông thập dữ liệu và cải thiện chất lượng tác động của ERP đến KTQT tại
  tin KTQT cũng được phân tích bởi thông tin KTQT. Do đó, các DN các DN tại Việt Nam” của tác giả
  Scapens và Jazayeri (2003). Các thực hiện các hệ thống ERP thành Nguyễn Thị Kim Phước (2016).
  tác giả này đã nhận thấy khả năng công sẽ có thể có một số thay đổi Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ tập
  hiển thị thông tin đã tăng lên sau tích cực liên quan đến việc xử lý trung tìm hiểu cảm nhận về sự tác
  khi thực hiện hệ thống ERP. thông tin của họ. động của ERP đến KTQT giữa
  Tương tự, một nghiên cứu Nghiên cứu về ảnh hưởng của nhóm sử dụng phần mềm ERP và
  trường hợp được thực hiện sau đó việc triển khai ERP đến chất lượng nhóm không sử dụng phần mềm
  bởi Spathis và Ananiadis (2005) đã thông tin kế toán nói chung, bao ERP, chứ chưa đi sâu vào tìm hiểu
  cố gắng trả lời liệu việc quản lý gồm cả thông tin kế toán tài chính cụ thể mối quan hệ giữa hệ thống
  thông tin kế toán có bị ảnh hưởng và thông tin KTQT, Ou và cộng sự ERP và báo cáo KTQT hiện đại
  bởi ERP hay không. Kết quả (2018) đã sử dụng dữ liệu của các như tác giả. Do đó, có thể thấy việc
  nghiên cứu của họ bổ sung cho công ty sản xuất được niêm yết trên thực hiện nghiên cứu này tại Việt
  những phát hiện của các nghiên thị trường chứng khoán A-shares Nam là thực sự cần thiết.
  cứu trước đây, cho thấy rằng một của Trung Quốc để tìm hiểu ảnh Trong kết quả nghiên cứu của
  hệ thống ERP có thể hỗ trợ xử lý hưởng của việc triển khai ERP đến Bùi Quang Hùng (2019), với việc
  thông tin hiệu quả. chất lượng thông tin kế toán từ độ tìm hiểu 400 DN đang sử dụng
  Hơn nữa, như Dechow và tin cậy và mức độ phù hợp. Ngoài phần mềm kế toán tại Việt Nam có
  Mouritsen (2005) lưu ý, ERP dẫn ra, nghiên cứu còn xác minh sự hoạt động kế toán quản trị và công
  đến việc hợp nhất dữ liệu của tổ khác biệt trong ảnh hưởng của các bố báo cáo tài chính trong năm
  chức. Spathis (2006) thì nhận công ty có quy mô khác nhau và 2017, đã chỉ ra một vấn đề có liên
  thấy rằng, có một mối tương quan các loại sở hữu khác nhau. Các tác quan đến hướng nghiên cứu của tác
  tích cực giữa hệ thống ERP và giả đã kết luận so với các công ty giả. Đó là chất lượng của phần
  chất lượng thông tin KTQT. Dựa không triển khai ERP, chất lượng mềm kế toán, trong đó có hệ thống
  trên phản hồi của 73 DN Hy Lạp, thông tin kế toán của các công ty ERP có ảnh hưởng tích cực đến
  tác giả báo cáo rằng sau khi triển triển khai ERP cải thiện đáng kể. hoạt động kế toán quản trị.
  khai ERP, thông tin KTQT linh Ngoài ra, ảnh hưởng tích cực Có thể thấy, với hướng nghiên
  hoạt, chính xác, kịp thời và đáng của hệ thống ERP đến chất lượng cứu của tác giả là tìm hiểu ảnh
  tin cậy hơn. thông tin kế toán còn khác nhau ở hưởng việc sử dụng hệ thống ERP
  Trong các nghiên cứu sau này, các công ty có quy mô khác nhau đến các báo cáo KTQT thì thông
  Rikhardsson và Kraemmergaard và hình thức sở hữu khác nhau. qua tổng quan các nghiên cứu, tác

  48 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 7/2020

 4. Nghiên cứu trao đổi

  giả nhận thấy chưa có nghiên cứu Kết quả cho thấy, 9/10 chuyên chưa thực sự thuyết phục. Một
  nào thực sự tìm hiểu về vấn đề này gia đồng ý giả thuyết mà nghiên nghiên cứu thực nghiệm, khảo sát
  tại Việt Nam. Một số nghiên cứu cứu đưa ra. trên diện rộng trong tương lai và
  như Bùi Quang Hùng (2019), chỉ Một chuyên gia thì cho rằng, tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến
  xem xét một phần nào đó hướng đề việc áp dụng hệ thống ERP sẽ chất lượng thông tin báo cáo KTQT
  tài này khi tác giả chỉ ra chất lượng không tác động đến chất lượng trong môi trường ERP tại các DN
  của các báo cáo KTQT nói chung thông tin của báo cáo KTQT, vì Việt Nam sẽ là hướng đi sâu hơn
  và hệ thống ERP nói riêng, có tác đặc thù của các DN Việt Nam hầu cho bài báo này.
  động tích cực đến hoạt động KTQT hết là DN vừa và nhỏ cho đến siêu
  tại DN. nhỏ. Với quy mô như vậy, việc Tài liệu tham khảo
  3. Phương pháp nghiên cứu chấp nhận và vận hành hệ thống
  Để trả lời cho mục tiêu nghiên ERP là không cần thiết, nhân viên 1. Brazel, J.F. and Dang, L., 2008. The ef-
  cứu, tác giả sẽ sử dụng phương kế toán thường sẽ kiêm nhiệm các fect of ERP system implementations on the
  pháp nghiên cứu định tính với công công việc lập báo cáo tài chính và management of earnings and earnings release
  dates. Journal of information systems, 22(2),
  cụ thảo luận tay đôi để giải quyết báo cáo KTQT, do đó làm việc
  pp.1-21.
  vấn đề. Với đặc điểm của đối tượng trong môi trường ERP phức tạp đôi 2. Colmenares, L., 2009. Benefits of ERP
  được chọn phỏng vấn là những khi buộc họ phải sử dụng các systems for accounting and financial manage-
  người am hiểu về ERP và KTQT phương pháp đơn giản hơn để trình ment. Proceedings of the Academy of Infor-
  bày báo cáo. mation and Management Sciences, 13(1),
  trong môi trường ERP tại Việt Nam pp.3-7.
  gồm: Kế toán trưởng tại các công 5. Kết luận 3. Dechow, N. and Mouritsen, J., 2005.
  ty đã thực hiện hệ thống ERP; ERP là lĩnh vực đang được các Enterprise resource planning systems, man-
  DN quan tâm và đầu tư nhiều trong agement control and the quest for integration.
  Nhân viên công ty cung cấp giải Accounting, organizations and society, 30(7-
  pháp ERP; Các nhà nghiên cứu về giai đoạn hiện nay. Mặc dù ERP là 8), pp.691-733.
  ERP. Sau khi thu thập thông tin giải pháp tiên tiến nhất hiện nay, 4. Granlund, M. and Malmi, T., 2002.
  phỏng vấn từ các chuyên gia bằng tuy nhiên không phải nó không có Moderate impact of ERPS on management
  các phương tiện khác nhau, tác giả những mặt hạn chế nhất định. Đối accounting: a lag or permanent outcome?.
  Management accounting research, 13(3),
  đánh giá giả thuyết nghiên cứu và với các DN có quy mô vừa và nhỏ,
  pp.299-321.
  đưa ra kết luận xem xét ERP có tác việc áp dụng hệ thống ERP cần có 5. Granlund, M., 2007. On the interface
  động đến chất lượng báo cáo sự cân nhắc về kết cấu của hệ thống between management accounting and modern
  KTQT tại các DN tại Việt Nam hay ERP để đưa ra mức đầu tư hợp lý, information technology-A literature review
  tránh trường hợp lãng phí nguồn and some empirical evidence. Available at
  không. Từ đó, đưa ra các đề xuất, SSRN 985074.
  kiến nghị. lực do không phù hợp với đặc điểm
  6. Jean-Baptiste, R., 2009. Can account-
  của DN. Tuy nhiên, nhìn chung, khi ants bring a positive contribution to ERP im-
  Danh sách phỏng vấn dự kiến là
  DN áp dụng và vận hành thành plementation?. International Management
  20 chuyên gia. Sau khi trao đổi qua Review, 5(2).
  công ERP, nó sẽ giúp nhà quản lý
  điện thoại về mục tiêu, phương 7. Kanellou, A. and Spathis, C., 2013. Ac-
  nắm bắt thông tin trên báo cáo
  pháp nghiên cứu và mục đích của KTQT một cách chính xác, để từ
  counting benefits and satisfaction in an ERP
  cuộc phỏng vấn, có 10 chuyên gia environment. International Journal of Ac-
  đó đưa ra các chiến lược phát triển counting Information Systems, 14(3), pp.209-
  đồng ý tham gia việc khảo sát qua trong ngắn hạn cũng như dài hạn 234.
  việc phỏng vấn tay đôi theo thời kịp thời theo xu thế phát triển của 8. Langfield-Smith K., Hellen Thorne,
  gian và địa điểm thích hợp. thị trường. Hilton Ronald W., 2009. Management Ac-
  counting: Information for creating and man-
  4. Kết quả nghiên cứu Hiện nghiên cứu này chỉ mới aging value, 5thed, McGraw-Hill Irwin.
  Cuộc phỏng vấn được tiến hành dừng lại ở việc tổng hợp, khám phá 9. Mahfar, R. and Omar, N., 2004. The
  lần lượt đối với từng đối tượng tại sự thay đổi của báo cáo KTQT current state of management accounting
  các thời điểm khác nhau. Các ý practice in selected Malaysian companies: an
  trong môi trường ERP từ các tài empirical evidence. In International Business
  kiến của chuyên gia được ghi chép liệu liên quan ở nước ngoài, sau đó Management Conference (pp. 50-61).
  hoặc ghi âm sau đó được sắp xếp phỏng vấn các chuyên gia để kiểm 10. Bùi Quang Hùng, 2019. Nghiên cứu
  lại, lập thành phiếu phỏng vấn tra xem chất lượng báo cáo KTQT về mối quan hệ giữa chất lượng phần mềm kế
  chuyên gia, đánh số thứ tự và mã toán với hoạt động kế toán, năng lực phản
  trong môi trường ERP tại các DN
  ứng và hiệu quả hoạt động của DN tại Việt
  hóa theo từng nhóm, cuối cùng gửi Việt Nam có thật sự thay đổi hay Nam. Luận án Tiến sĩ. Đại học Kinh tế TP. Hồ
  cho chuyên gia xác nhận lại. không. Vì vậy, kết quả nghiên cứu Chí Minh….

  Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 7/2020 49

Download tài liệu Ảnh hưởng của việc triển khai hệ thống EPR đến các báo cáo kế toán quản trị File Word, PDF về máy