[Download] Tải Ảnh hưởng của phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính đến hoạt động của ngân hàng thương mại tại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Ảnh hưởng của phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính đến hoạt động của ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Ảnh hưởng của phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính đến hoạt động của ngân hàng thương mại tại Việt Nam
Nội dung Text: Ảnh hưởng của phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính đến hoạt động của ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Download


Trong bối cảnh kinh tế diễn biến phức tạp, gia tăng áp lực cạnh tranh, mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận có thể thôi thúc những hành vi, hoạt động vi phạm pháp luật của ngân hàng thương mại (NHTM). Đặc biệt, khi xử lý vi phạm bằng hình thức phạt tiền (phạt tài chính) trong hoạt động của NHTM tại Việt Nam được đánh giá là chưa đủ sức răn đe, chưa linh hoạt và chưa tương xứng với quy mô lợi nhuận thu được từ hành vi vi phạm.

Bạn đang xem: [Download] Tải Ảnh hưởng của phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính đến hoạt động của ngân hàng thương mại tại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Ảnh hưởng của phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính đến hoạt động của ngân hàng thương mại tại Việt Nam File Word, PDF về máy

Ảnh hưởng của phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính đến hoạt động của ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Ảnh hưởng của phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính đến hoạt động của ngân hàng thương mại tại Việt Nam

 1. Ảnh hưởng của phạt tiền trong xử phạt vi phạm
  hành chính đến hoạt động của ngân hàng
  thương mại tại Việt Nam

  Nguyễn Thị Hoài Thu

  Phạm Đức Hải Nguyễn Minh Thùy
  Viện Đào tạo quốc tế – Học viện Ngân hàng

  Ngày nhận: 24/10/2019
  Ngày nhận bản sửa: 29/05/2020
  Ngày duyệt đăng: 22/06/2020

  Trong bối cảnh kinh tế diễn biến phức tạp, gia tăng áp lực cạnh tranh,
  mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận có thể thôi thúc những hành vi, hoạt động vi
  phạm pháp luật của ngân hàng thương mại (NHTM). Đặc biệt, khi xử lý vi
  phạm bằng hình thức phạt tiền (phạt tài chính) trong hoạt động của NHTM
  tại Việt Nam được đánh giá là chưa đủ sức răn đe, chưa linh hoạt và chưa
  tương xứng với quy mô lợi nhuận thu được từ hành vi vi phạm. Trước tình
  hình đó, việc tìm kiếm những biện pháp nhằm ngăn chặn, răn đe các hành
  vi vi phạm có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.
  Căn cứ vào mô hình kinh tế của tác giả Becker (1986) cũng như Thông tư
  21/2013/TT-NHNN, nhóm tác giả sử dụng mô hình Eviews và thu được kết
  quả rằng, mức phạt tiền trong hình thức phạt hành chính chưa có tác động
  rõ ràng đến lợi nhuận, thu nhập cổ phiếu và thị phần của các NHTM bị phát

  Penalties for violating in Commercial Bank in Vietnam
  Abstract: In the context of increasing competitive pressure, the demanding in maximizing profit encourages
  commercial bank to violate the law. The situation in Vietnam is highly concerned where regulations and
  penalties have been judged as not sufficient, effective and adaptive in preventing the profit earned from these
  activities. As a repercussion, searching for solution has profound practical significance.
  Base on economic model of Becker (1986) as well as Circular 21/2013/TT-NHNN, the authors use Eviews model
  and concreted that penalty in Vietnam has not made significant impact to commercial bank which have been
  found to be violating in period of 2014-2018 regrading profit, stock performance and market ownership.
  Keywords: Penalties, Commercial Bank at Vietnam

  Thu Thi Hoai Nguyen
  Email: thunth@hvnh.edu.vn
  Thuy Minh Nguyen.
  Email: thuynm@hvnh.edu.vn
  Hai Duc Pham.
  Email: haipd94@hvnh.edu.vn
  Organization of all: International School of Business, Banking Academy of Vietnam

  © Học viện Ngân hàng Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng
  ISSN 1859 – 011X 57 Số 218- Tháng 7. 2020

 2. Ảnh hưởng của phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính đến hoạt động của
  ngân hàng thương mại tại Việt Nam

  hiện vi phạm trong giai đoạn 2014-2018 tại Việt Nam.
  Từ khóa: Vi phạm hành chính, phạt tiền, ngân hàng thương mại, Việt Nam.

  1. Giới thiệu tài chính (phạt tiền) là khi xuất hiện hành vi
  vi phạm pháp luật quy định, và có thể tóm
  Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhiều ngân lược cụ thể qua 14 trường hợp như Bảng 1.
  hàng chấp nhận rủi ro để thực hiện hành vi
  kinh doanh trong các lĩnh vực không được Tuy nhiên, hình thức phạt tiền trong phạt vi
  quy định rõ ràng nhằm tối đa hóa lợi nhuận. phạm hành chính hiện nay được đánh giá là
  Hiện nay, quy phạm pháp luật về xử lý vi vẫn chưa đủ tính răn đe, nên trên thực tế các
  phạm trong lĩnh vực hoạt động tài chính- đối tượng cố tình vi phạm để đạt được các
  ngân hàng đã tương đối đầy đủ như Luật mục đích lớn hơn, đặc biệt là các tổ chức
  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), kinh tế trong hoạt động kinh doanh (VCCI,
  Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) năm 2019). Việc quy định một khung chung
  2010, đặc biệt là Nghị định số 96/2014/ mức phạt cho hành vi vi phạm mà không
  NÐ-CP ngày 17/10/2014 về xử phạt vi xác định dựa vào giá trị giao dịch có thể
  phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ tạo ra sự bất bình đẳng giữa các đối tượng
  bằng hình thức phạt tiền. Cơ sở của việc xử vi phạm (ví dụ, giao dịch 1 USD cũng sẽ
  lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt chịu chung khung xử phạt đối với giao dịch

  Bảng 1. Khung xử phạt tiền theo Nghị định 96/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính
  trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
  Mức phạt
  TT Hành vi vi phạm quy định
  (triệu đồng)
  1 Quản lý và sử dụng giấy phép 20 – 500
  2 Tổ chức, quản trị, điều hành 20 – 250
  3 Cổ phần, cổ phiếu 50 – 300
  4 Huy động vốn và phí cung ứng dịch vụ 10 – 250
  5 Cấp tín dụng, nhận ủy thác và hoạt động liên ngân hàng 10 – 300
  6 Hoạt động thông tin tín dụng 10 – 100
  7 Hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng 5 – 500
  8 Thanh toán, quản lý tiền tệ và kho quỹ 5 – 300
  9 Mua, đầu tư vào tài sản cố định và kinh doanh bất động sản 200 – 250
  10 Bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng 20 – 450
  11 Quy định về bảo hiểm tiền gửi 30 – 150
  12 Phòng, chống rửa tiền 20 – 250
  13 Chế độ thông tin, báo cáo 5 – 100
  14 Cản trở việc thanh tra, không thực hiện yêu cầu của người có thẩm quyền 2 – 50
  Nguồn: Nghị định 96/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

  58 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 218- Tháng 7. 2020

 3. NGUYỄN THỊ HOÀI THU – NGUYỄN MINH THÙY – PHẠM ĐỨC HẢI

  1 triệu USD). Điều này là chưa hợp lý vì hoạt động ngân hàng liên tục được phát
  mức phạt chưa tương ứng với tính chất của hiện, cùng với đó hàng chục cán bộ quản lý
  vi phạm, một ví dụ cụ thể là trường hợp của của các ngân hàng phải vào lao lý.
  Ông Nguyễn Cà Rê khi căn cứ theo Nghị
  định 96/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm Điều này đặt ra vấn đề vậy qui định phạt
  hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân tiền trong xử phạt vi phạm hành chính có
  hàng. Qua đó, Ông Nguyễn Cà Rê có thể bị ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của
  phạt 90 triệu đồng vì đổi 100 USD tại đơn ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Bài
  vị không có giấy phép của cơ quan có thẩm viết sẽ tổng quan nghiên cứu về vấn đề này
  quyền tại Cần Thơ (Điều 24, Nghị định 96) nhằm xác định và kiểm định các yếu tố ảnh
  (Chí Hạnh, 2018). hưởng của xử phạt đến hoạt động của ngân
  hàng thương mại Việt Nam. Các yếu tố
  Qua báo cáo thanh tra, VietinBank đã để được xem xét bị ảnh hưởng là lợi nhuận,
  xảy ra sai phạm, một số chi nhánh huy uy tín của ngân hàng (thể hiện qua thu nhập
  động tiền gửi với lãi suất vượt trần 14% cổ phiếu) và mở rộng thị phần của NHTM.
  (Thanh tra Chính phủ, 2011) theo quy định
  của NHNN; chi hoa hồng môi giới, tiếp 2. Tổng quan nghiên cứu
  thị bằng tiền mặt không đúng quy định
  với mục đích là lách quy định về trần lãi 2.1. Xác định yếu tố ảnh hưởng của
  suất để chi tăng lãi suất tiền gửi cho khách xử phạt đến hoạt động của ngân hàng
  hàng. Ngân hàng chưa đăng ký giao dịch thương mại
  đảm bảo với tài sản đảm bảo; chưa mua bảo
  hiểm máy móc, thiết bị, giảm tài sản đảm Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của
  bảo khi chưa tất toán khoản vay bất hợp lý. NHTM luôn là một chủ đề nóng vì ý nghĩa
  Hoạt động đầu tư tài chính cũng có không thực tiễn của nó mang lại, đặc biệt trong
  ít vi phạm, như sử dụng vốn trái phiếu quốc việc nâng cao hệ thống quản trị công ty của
  tế không đúng cam kết trong cáo bạch, việc NHTM cũng như đề xuất nâng cao hiệu quả
  huy động không đạt mục tiêu, hiệu quả sử quản lý của nhà nước đối với NHTM. Qua
  dụng vốn thấp… Cơ quan thanh tra cũng thời gian thực hiện nghiên cứu, chia sẻ với
  xác định tỷ lệ nợ xấu cao hơn 7% so với quan điểm của 2 tác giả (Trần Huy Hoàng
  ngân hàng báo cáo (Vũ Mai Chi và Trần và Nguyễn Hữu Huân, 2016), các nghiên
  Anh Quý, 2019). cứu về hiệu quả hoạt động ở các NHTM sử
  dụng đa dạng phương pháp đánh giá và bộ
  Đặc biệt, tình hình vi phạm pháp luật của dữ liệu. Song, phần lớn các nghiên cứu này
  các tội phạm kinh tế trong lĩnh vực tín dụng đều tập trung tại các nước phát triển. Đề tài
  ngân hàng trong những năm gần đây quy này, gần đây đã được quan tâm nhiều hơn,
  mô ngày càng lớn cả về hành vi và hậu nhưng phần lớn đều dừng ở các nghiên cứu
  quả, giá trị tiền, tài sản thất thoát, số người định tính như nghiên cứu của tác giả Lê Thị
  phạm tội ngày càng gia tăng, có cả cán bộ Hương (2002) về “Nâng cao hiệu quả hoạt
  giữ vai trò chủ chốt, có chức vụ, quyền hạn động đầu tư của NHTM Việt Nam”, hay
  cao (Quốc hội, 2019). Những đại án trong nghiên cứu của nghiên cứu sinh Lê Dân
  lĩnh vực này bị khởi tố với con số thiệt hại (2004) “Vận dụng phương pháp thống kê
  từ hàng nghìn tỷ đồng lên đến hàng chục, để phân tích hiệu quả hoạt động của NHTM
  hàng trăm nghìn tỷ đồng. Sai phạm trong Việt Nam”.

  Số 218- Tháng 7. 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 59

 4. Ảnh hưởng của phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính đến hoạt động của
  ngân hàng thương mại tại Việt Nam

  Bảng 2. Xử lý vi phạm hành chính đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam
  từ 2017-2019
  Mức phạt
  STT Ngân hàng vi phạm Hoạt động vi phạm
  (triệu đồng)
  Ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn
  Vi phạm quy định về giới
  1 Thương tín và Ngân hàng thương mại Cổ phần 250-300
  hạn góp vốn
  Kiên Long
  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Sai sót về trình tự, thủ tục
  2 20-30
  thôn Việt Nam cho vay
  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông
  3 Hỗ trợ lãi suất sai quy định 20-30
  thôn Việt Nam
  Eximbank và Chứng khoán Rồng Việt, ABBank
  Vi phạm quy định về sở
  4 và Chứng khoán An Bình, Sacombank và 200-250
  hữu chéo
  CTCP Xuất nhập khẩu Bến Tre, OCB, etc.
  Ngân hàng Saigonbank, PG Bank, BaoViet Vi phạm sở hữu cổ phần,
  5 250-300
  Bank và PVcomBank cổ đông là chiếm trên 15%
  Điều chuyển vốn nội bộ
  6 Ngân hàng Đông Á (DAB) 200-250
  nhằm tăng vốn ảo
  Cố ý chi lãi suất ngoài trái
  7 Ngân hàng Đại Dương (OceanBannk) 20- 40
  quy định
  Vi phạm hoạt động huy
  8 Vietin Bank 250-300
  động vốn, vay
  Truy thuế
  Hợp đồng tín dụng sai quy
  9 Vietcombank- Chi nhánh Tây Đô hơn 75 tỷ
  trình
  đồng;
  Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ các bài báo như: (Báo Đấu Thầu, 2019), (Nguyễn Thảo, 2017), (Nhuệ
  Mẫn, 2019), (Bao Viet Securities, 2019)

  Tại Việt Nam, chưa có nghiên cứu nào đánh Theo đó, ngoài việc phải chịu tổn thất trực
  giá ảnh hưởng của phạt tiền trong phạt hành tiếp từ chi phí tiền phạt, ngân hàng sẽ chịu
  chính đến hoạt động của NHTM và cũng những tổn thất tiềm tàng khác bao gồm chi
  chính vì lẽ đó, Nhóm nghiên cứu xây dựng phí phát sinh từ việc quản trị và chi phí cơ
  mô hình hồi quy theo căn cứ lý thuyết của hội (Murphy, Shrieves và Tibbs, 2009).
  (Becker, 1968) hay (Simpson, 2002) và Nghiên cứu thực nghiệm chỉ ra rằng điều
  những nghiên cứu đã có về các yếu tố ảnh này buộc các nhà quản lý phải tập trung vào
  hưởng đến hoạt động của NHTM và ảnh việc tìm biện pháp khắc phục hậu quả của
  hưởng của phạt hành chính đến hoạt động của những vi phạm này thay vì tập trung vào
  NHTM như của đồng tác giả (Hannes Köster các dự án có lợi nhuận (Langus và Motta
  and Matthias Pelster, 2017) qua hai yếu tố: 2010). Khi công ty vướng phải những vấn
  đề về pháp lý sẽ khiến phát sinh chi phí
  (1) Ảnh hưởng của phạt tiền trong phạt hành cơ hội vì các nhà quản lý bị phân tán thời
  chính đến hoạt động của NHTM thông qua gian cho hoạt động kinh doanh hàng ngày
  lợi nhuận; (Griffin, Grundfest và Perino, 2004). Đồng
  thời, Chi phí danh tiếng tăng lên do mối
  (2) Ảnh hưởng của phạt tiền trong phạt quan tâm của các bên liên quan giảm đi,
  hành chính đến uy tín của NHTM thông ví dụ như một ngân hàng sẽ gặp nhiều khó
  qua thu nhập cổ phiếu. khăn hơn trong việc tiếp cận, duy trì khách

  60 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 218- Tháng 7. 2020

 5. NGUYỄN THỊ HOÀI THU – NGUYỄN MINH THÙY – PHẠM ĐỨC HẢI

  hàng khi ngân hàng này vướng phải việc cũng có thể có tác động rất lớn đến niềm tin
  gian lận khách hàng; yêu cầu của nhà đầu của khách hàng đối với ngân hàng của họ, có
  tư về lợi tức sẽ cao hơn (Murphy, Shrieves khả năng dẫn đến tổn thất lớn cho NHTM.
  và Tibbs, 2009); (Ban giám sát hệ thống Các tác giả đã ước tính được rằng tổn thất
  Châu Âu, 2015). Khách hàng “xử phạt” các danh tiếng, trung bình, cao hơn 7,5 lần tổng
  ngân hàng vi phạm bằng cách giảm mua số tiền phạt bởi Ủy ban Chứng khoán và sàn
  sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng hoặc giao dịch Mỹ (Karpoff, J.M., Lee, D.S. and
  tẩy chay chúng hoàn toàn, dẫn đến giảm Martin, G.S, 2008).
  giao dịch, doanh thu, lợi nhuận (Gunthorpe,
  1997). Các nghiên cứu này cho thấy hiệu Bên cạnh đó, căn cứ theo Thông tư
  quả hoạt động của các ngân hàng bị giảm 21/2013/TT-NHNN về quy định mạng lưới
  đi đáng kể khi so sánh giai đoạn trước và hoạt động NHTM, một trong các điều kiện
  sau khi công ty bị phát hiện có hành vi gian thành lập phòng giao dịch là “Không bị xử
  lận trong quá trình hoạt động, kinh doanh phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền
  (Agrawal, A. , Jaffe, J.F. và Karpoff, J.M. , tệ và ngân hàng bằng hình thức phạt tiền
  1999); (Murphy, Shrieves và Tibbs, 2009); trong thời hạn 12 tháng trở về trước tính từ
  (Tibbs, S.L. , Harrell, D.L. và Shrieves, thời điểm đề nghị” (Ngân hàng nhà nước
  R.E, 2011). Các nghiên cứu khác chứng Việt Nam, 2013). Qua đó, nhóm tác giả bổ
  minh rằng các cáo buộc về hành vi bất sung thêm yếu tố:
  hợp pháp của các ngân hàng giao dịch
  công khai dẫn đến thiệt hại đáng kể về mặt (3) Ảnh hưởng của phạt tiền trong phạt hành
  kinh tế và quyền lợi của cổ đông (Murphy, chính đến mở rộng thị phần của NHTM.
  Shrieves và Tibbs, 2009), có tác động tiêu
  cực đáng kể đến kết quả kinh doanh cuối 2.2. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu
  cùng (Arnold và Engelen 2007).
  Để đánh giá mức độ ảnh hưởng của phạt
  Ngoài ra, uy tín ngân hàng bị tổn hại có thể tiền trong phạt hành chính đến NHTM,
  ngăn cản các nhà đầu tư góp vốn vào ngân nhóm tác giả sử dụng ba mô hình theo
  hàng đã từng có vi phạm (Baucus và Baucus phương pháp bình phương nhỏ nhất (OSL-
  1997) và khiến chi phí vốn tăng lên. Các Ordinary Least Square), dựa trên tham
  nghiên cứu thực nghiệm dẫn chứng rằng tổn khảo nghiên cứu của Hannes Köster and
  thất danh tiếng (thể hiện điển hình qua giá Matthias (2017), như sau:
  cổ phiếu) có ảnh hưởng trầm trọng hơn ở các
  NHTM so với các tổn thất khác bởi lẽ ngành Ảnh hưởng của phạt tiền trong phạt hành
  này hoạt động dựa trên nguyên tắc niềm tin chính đến hoạt động của NHTM thông qua
  từ khách hàng. Bản chất vô hình của dịch lợi nhuận:
  vụ ngân hàng làm cho niềm tin trở thành
  một điều kiện tiên quyết về chức năng cho PROFit = β1 + β2PENALTYit + β3BSit +
  hoạt động của các ngân hàng và là một trong β4BIit + β5FUNDit + β6SIZEit + β7EXPit +
  những lợi thế cạnh tranh cơ bản khác biệt. β8GROWTHth + β9NPLit + β10ROEit + eit
  Giao dịch ngân hàng được đặc trưng bởi sự
  bất cân xứng thông tin, do đó khách hàng Ảnh hưởng của phạt tiền trong phạt hành
  khó có thể tự mình đánh giá các quyết định. chính đến danh tiếng của NHTM thông qua
  Vì vậy, bất kỳ hành động bất hợp pháp nào thu nhập cổ phiếu:

  Số 218- Tháng 7. 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 61

 6. Ảnh hưởng của phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính đến hoạt động của
  ngân hàng thương mại tại Việt Nam

  STOCKit = β1 + β2PENALTYit + β3BSit + mối liên hệ về kinh tế hay cá nhân nào với
  β4BIit + β5FUNDit + β6SIZEit + β7EXPit + hệ thống quản lý. Bên cạnh đó, cũng có các
  β8GROWTHth + β9LEVit + β10ROEit + eit nghiên cứu chỉ ra rằng không có mối quan
  hệ rõ ràng nào giữa mức độ độc lập trong
  Ảnh hưởng của phạt tiền trong phạt hành HĐQT với hiệu quả hoạt động của NHTM
  chính đến mở rộng thị phần của NHTM (Chekili, 2012), (Cheng and Courtenay,
  2006), (Daily, Dalton and Cannella, 2003),
  MKit = β1 + β2PENALTYit + β3BSit + (Dalton, Daily, Ellstrand and Johnson,
  β4BIit + β5FUNDit + β6SIZEit + β7EXPit + 1998), (Monks and Minow, 2004), (Useem,
  β8GROWTHth + β9NPLit + β10ROEit + eit Bowman, Myatt and Irvine, 1993).

  Số lượng các thành viên trong HĐQT của Tỉ lệ nợ đã được sử dụng trong rất nhiều
  ngân hàng: Phần lớn các nghiên cứu thực nghiên cứu trên thế giới, phản ánh tính hiệu
  nghiệm đã chỉ ra rằng quy mô HĐQT càng quả thông qua chất lượng tài sản của ngân
  lớn thì sẽ làm giảm chi phí nợ của NHTM bởi hàng. Nợ xấu càng thấp thì tài sản của ngân
  sự giám sát chặt chẽ hơn đối với hoạt động hàng càng có chất lượng tốt, thể hiện ngân
  tài chính và do đó, hiệu quả hoạt động tăng hàng hoạt động hiệu quả và ít động cơ để
  lên (Anderson, R.C., Sattar M.A. & Reeb, vi phạm hoạt động ngân hàng thương mại.
  D.M, 2004), (Ebrahim, M. A., Abdullah,
  K. A. & Faudziah, H. F, 2014). Mặc dù vẫn ROA và ROE là hai biến được sử dụng
  có ý kiến trái chiều như (Yoshikawa, T., nhiều trong nghiên cứu để đánh giá khả
  Phan, P. H, 2003) rằng quy mô HĐQT càng năng sinh lời trong hoạt động của doanh
  nhỏ, càng giảm thiểu được chi phí, nhờ vậy nghiệp nói chung, ngân hàng nói riêng,
  mà hiệu quả hoạt động sẽ tăng lên trong khi do đó, thể hiện hiệu quả hoạt động. Theo
  quy mô HĐQT lớn hơn có thể làm gia tăng Rhoades (1998), ROA thường phản ánh
  những ảnh hưởng và xung đột lợi ích giữa không chính xác tính sinh lời của ngân hàng
  các thành viên. Nhưng nhóm tác giả tin do sự khuếch đại của nợ phải trả, chính vì
  rằng, quy mô của HĐQT càng lớn sẽ làm vậy, ROE được sử dụng kết hợp trong mô
  tăng hiệu quả hoạt động và giám sát hơn hình. Về cơ bản, ROE càng cao thể hiện
  trong NHTM, do đó sẽ làm giảm thiểu các ngân hàng hoạt động càng hiệu quả.
  hoạt động kinh doanh không lành mạnh, vi
  phạm pháp luật. 2.3. Dữ liệu nghiên cứu

  Tỷ lệ thành viên độc lập trong HĐQT của Nhóm tác giả sử dụng dữ liệu tập trung
  ngân hàng được tính bằng số thành viên độc vào nhóm 17 NHTM niêm yết trên 2 sàn
  lập trên tổng thành viên HĐQT. Hầu hết chứng khoán và sàn Upcom và được tổng
  các nghiên cứu đều dẫn chứng rằng mức độ hợp từ báo cáo tài chính hàng năm của từng
  độc lập trong HĐQT có mối quan hệ cùng NHTM trong khoảng thời gian từ 2014-
  chiều với hiệu quả giám sát, và do đó, có 2018, bao gồm 66 quan sát.
  ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả hoạt động
  (Beasley, 1996). Mức độ độc lập của ban Thống kê mô tả dữ liệu các biến sử dụng
  kiểm soát tạo điều kiện ngăn chặn nhà quản trong mô hình
  lý thực hiện các hành động không lành Số liệu cho thấy số lượng thành viên trung
  mạnh, bởi lẽ các cá nhân độc lập không có bình trong HĐQT của ngân hàng là 8,

  62 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 218- Tháng 7. 2020

 7. NGUYỄN THỊ HOÀI THU – NGUYỄN MINH THÙY – PHẠM ĐỨC HẢI

  Bảng 3. Mô tả các biến trong mô hình
  Kí hiệu Tên biến Cách tính
  PENALTY Phạt hành chính (Chi phí phạt) ÷ (Tổng tài sản)
  (lợi nhuận trước thuế cuối năm+ lợi nhuận sau thuế
  PROF Lợi nhuận
  cuối năm) ÷ (2 x Tổng tài sản)
  BS Số lượng các thành viên trong hội đồng quản trị (HĐQT) của ngân hàng
  BI Tỷ lệ thành viên độc lập trong HĐQT của ngân hàng
  SIZE Qui mô logarit tự nhiên của tổng tài sản
  NPL Tỷ lệ nợ Nợ ÷ Tổng vốn
  (Lợi nhuận trước thuế năm nay-lợi nhuận trước thuế
  GROWTH Chỉ số phát triển
  năm trước) ÷ (lợi nhuận trước thuế năm trước)
  Khả năng sinh lời trong
  ROE Lợi nhuận trước thuế ÷ Tổng vốn
  hoạt động
  FUND Cấu trúc về vốn Tiền gửi khách hàng ÷ Tổng huy động vốn
  Hiệu quả trong quản lý sản
  EXP Chi phí sản xuất ÷ Tổng tài sản
  xuất
  STOCK Thu nhập cổ phiếu (EPS cuối năm + EPS đầu năm) ÷ 2
  (Số lượng chi nhánh năm nay+số lượng chi nhánh
  MK Thị phần
  năm trước) ÷ (2 ×Tổng tài sản)
  Nguồn: Tác giả đề xuất, tham khảo nghiên cứu của Hannes Köster and Matthias (2017)

  trong đó 10% là thành viên độc lập. Điều dụng mức xác suất P-value của cặp giả thiết
  này là phù hợp với khuyến nghị của Jensen làm căn cứ để đánh giá ảnh hưởng của phạt
  & Ruback (1983) khi cho rằng, số lượng tiền trong phạt hành chính đến NHTM, cụ
  thành viên trong HĐQT của một NHTM thể như sau:
  không nên vượt quá 7- 8 người để đảm bảo
  hiệu quả trong hoạt động của mình. Chỉ số ○○ “p-value” bằng 0% có nghĩa là phạt tiền
  tiền phạt hành chính của các ngân hàng là trong phạt tài chính có ảnh hưởng mạnh
  khác nhau và phụ thuộc vào số lần bị phạt
  cũng như điều khoản, hành vi vi phạm. Giá ○○ “p-value” dưới 5% có nghĩa là phạt tiền
  trị trung bình của nợ (NPLs) là 93%, đạt trong phạt tài chính có ảnh hưởng vừa
  yêu cầu đối với của NHTM. Trong khi đó,
  tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) được ○○ “p-value” dưới 10% có nghĩa là phạt tiền
  duy trì ở mức 0,98%. trong phạt tài chính có ảnh hưởng yếu

  2.4. Kết quả và thảo luận kết quả ○○ “p-value” trên 10% có nghĩa là bác bỏ
  giả thuyết phạt tiền trong phạt tài chính ảnh
  Dựa trên dữ liệu thu thập được, nhóm tác hưởng đến NHTM.
  giả sử dụng phần mềm Eviews để đánh giá
  ảnh hưởng của phạt tiền trong phạt hành Kết quả cho thấy như Bảng 6 và Bảng 7 sau:
  chính đến lợi nhuận, thu nhập cổ phiếu
  và hoạt động mở rộng thị phần. Căn cứ Với mức ý nghĩa “p-value” 10% và 5%
  theo nghiên cứu của (Hannes Köster and tương ứng, không đủ cơ sở để kết luận rằng
  Matthias Pelster, 2017), nhóm tác giả sử phạt tiền trong phạt hành chính ảnh hưởng

  Số 218- Tháng 7. 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 63

 8. Ảnh hưởng của phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính đến hoạt động của
  ngân hàng thương mại tại Việt Nam

  Bảng 4. Quan sát 17 NHTM giai đoạn 2014-2018
  STT Ngân hàng Số quan sát STT Ngân hàng Số quan sát
  VCB- NHTM Cổ phần
  VPB- NHTM Cổ phần Việt
  Ngoại Thương Việt Nam
  1 5 10 Nam Thịnh Vượng 3
  Nguồn: (Vietcombank,
  Nguồn: (VPB, 2019)
  2019)
  BID- NHTM Cổ phần Đầu EIB- Ngân hàng Cổ phần
  2 tư và phát triển Việt Nam 5 11 Xuất nhập khẩu Việt Nam 5
  Nguồn: (BIDV, 2019) Nguồn: (EIB, 2019)
  ACB- NHTM Cổ phần Á VIB- NHTM Cổ phần Quốc
  3 Châu 5 12 tế Việt Nam 3
  Nguồn: (ACB, 2019) Nguồn: (VIB, 2019)
  HDB- NHTM Cổ phần phát STB- NHTM Cổ phần Sài
  4 triển TP. Hồ Chí Minh 2 13 Gòn Thương Tín 5
  Nguồn: (HDB, 2019) Nguồn: (STB, 2019)
  TPB- NHTM cổ phần Tiên KLB- NHTM Cổ phần Kiên
  5 Phong 2 14 Long 3
  Nguồn: (TPB, 2019) Nguồn: (KLB, 2019)
  MBB- NHTM cổ phần Quân NVB- NHTM Cổ phần
  6 đội 5 15 Quốc Dân 5
  Nguồn: (MBB, 2019) Nguồn: (NVB, 2019)
  BAB- NHTM cổ phần Bắc LPB- NHTM Cổ phần Bưu
  7 Á 3 16 điện Liên Việt 3
  Nguồn: (BAB, 2019) Nguồn: (LPB, 2019)
  TCB- NHTM cổ phần
  SHB- NHTM Cổ phần Sài
  Kỹ Thương Việt Nam
  8 2 17 Gòn- Hà Nội 5
  (Techcombank)
  Nguồn: (SHB, 2019)
  Nguồn: (TCB, 2019)
  CTG- NHTM Cổ phần
  9 Công Thương Việt Nam 5
  Nguồn: (CTG, 2019)
  Tổng số 66

  đến lợi nhuận của NHTM và hoạt động mở rằng mức phạt hiện nay ở một số quốc gia
  rộng chi nhánh nhưng lại có ảnh hưởng tiêu chưa đủ sức để tác động trực tiếp đến lợi
  cực đến thu nhập cổ phiếu. Qua đó, khi chi nhuận sau thuế của các NHTM, dẫn đến
  phí phạt càng lớn, thu nhập cổ phiếu của không có sự thay đổi hành vi trong đó có
  ngân hàng càng giảm. Tuy nhiên, chúng ta việc lựa chọn hình thức kinh doanh trái
  có thể nhận ra một sự thật rằng tác động pháp luật. Tương tự, các nhà nghiên cứu
  của mức phạt tiền trong phạt hành chính cũng dựa trên mối quan hệ giữa mức phạt
  đến hoạt động kinh doanh của NHTM cũng và thu nhập cổ phiếu- cụ thể là giá cổ phiếu
  như thu nhập từ cổ phiếu là không đáng kể làm sáng tỏ thêm rằng mức phạt hiện nay
  (tương đương Coefficient là -35,81751). chưa đủ để ảnh hưởng đến danh tiếng của
  ngân hàng. Lý giải cho nguyên nhân này,
  Kết quả này trùng với một số nghiên cứu các nhà đầu tư tin rằng các mức phạt mới
  thực nghiệm mà nổi bật hơn cả là của đồng chỉ dừng lại ở mức tương đương với một
  tác giả Hannes và Matthias (2017) chỉ ra loại chi phí kinh doanh, và dựa trên nền

  64 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 218- Tháng 7. 2020

 9. NGUYỄN THỊ HOÀI THU – NGUYỄN MINH THÙY – PHẠM ĐỨC HẢI

  Bảng 5. Thống kê mô tả dữ liệu các biến
  Biến số Quan sát Giá trị trung bình Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất
  PROF 66 0,91% 0,02% 2,91%
  STOCK 66 3,19 1,60 4,09
  PENALTY 66 0,0009 0,0001 0,0042
  BS 66 8 5 15
  BI 66 10% 0% 29%
  SIZE 66 9 7 12
  NPL 66 93% 84% 96%
  GROWTH 66 42% -92% 859%
  ROE 66 0,98% 0,02% 3,32%
  FUND 66 71% 48% 89%
  EXP 66 0,19% 0,01% 0,37%
  Nguồn: Nhóm tác giả xử lý dữ liệu từ Eview

  tảng lý thuyết “risk and reward”, khi mà rủi quản lý nhà nước tại Việt Nam. Trên thực
  ro chi phí phạt không cao mà lợi nhuận thu tế, để quyết định mức phạt tiền cho hành
  về lại cao bất thường, một số ngân hàng có vi vi phạm, việc xác định một con số phản
  xu hướng kinh doanh bất hợp pháp để tối ánh mức độ nghiêm trọng của vi phạm là
  ưu hóa lợi nhuận cho cổ đông. Bên cạnh vô cùng quan trọng. Từ những kết quả tổng
  đó, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp tại hợp từ ảnh hưởng của phạt tiền đến hoạt
  mộtsố quốc gia trong đó có Việt Nam, cho động của NHTM, nhóm tác giả đề xuất các
  phép các ngân hàng sử dụng khoản phạt khuyến nghị sau:
  này như một lá chắn thuế (tax shield),
  gián tiếp làm giảm tác động của hình phạt Thứ nhất, cơ quan quản lý thay vì sử dụng
  (Hannes Köster and Matthias Pelster, các mức khung xử phạt, cần dựa trên tỷ lệ
  2017) (Hofstede, 2001) (Griffin, Grundfest phần trăm doanh thu từ các sản phẩm hoặc
  và Perino, 2004). lĩnh vực kinh doanh có liên quan đến vi
  phạm để xác định mức phạt tài chính. Rất
  3. Kết luận và khuyến nghị nhiều lý thuyết nhấn mạnh rằng doanh thu
  được tạo ra bởi một công ty từ một dòng sản
  Thời gian qua, lợi nhuận ngành Ngân hàng phẩm cụ thể hoặc lĩnh vực kinh doanh nên
  được đánh giá là khả quan khi ghi nhận lãi là căn cứ để tính toán số tiền phạt (Karpoff,
  kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây. Đặc biệt J.M., Lee, D.S. and Martin, G.S, 2008),
  nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng (Simpson, 2002), (Griffin, Grundfest và
  mạnh mẽ, kết quả thu hồi nợ tích cực, một Perino, 2004). Bởi lẽ, quy mô doanh thu
  số ngân hàng tăng vốn thành công khi từ các hoạt động đó có mối liên hệ mật
  niêm yết chính thức trên sàn. Tuy nhiên, thiết với mức phạt tài chính cần thiết đối
  trong bối cảnh hội nhập với áp lực cạnh với những vi phạm. Sau khi xác định được
  tranh ngày càng cao, tăng vốn, duy trì lợi doanh thu có liên quan, tỷ lệ phần trăm của
  nhuận và gia tăng vi phạm vẫn luôn là đề doanh thu tạo thành cơ sở của mức phạt sẽ
  tài muôn thuở của các NHTM và cơ quan được quyết định căn cứ mức độ nghiêm

  Số 218- Tháng 7. 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 65

 10. Ảnh hưởng của phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính đến hoạt động của
  ngân hàng thương mại tại Việt Nam

  Bảng 6. Ảnh hưởng của phạt tiền trong phạt hành chính đến hoạt động của
  NHTM thông qua lợi nhuận
  Dependent Variable: PROF
  Method: Least Squares
  Date: 10/13/19 Time: 13:59
  Sample: 1 66
  Included observations: 66
  Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
  C 0,025467 0,011032 2,308524 0,0247
  BI 0,002150 0,002638 0,814967 0,4185
  BS -0,000102 9,06E-05 -1,129245 0,2636
  EXP01 0,029118 0,113470 0,256615 0,7984
  FUND 0,000565 0,002713 0,208194 0,8358
  GROWTH -0,000623 0,000164 -3,789676 0,0004
  NPL -0,043879 0,015270 -2,873480 0,0057
  PENALTY -0,108505 0,220522 -0,492039 0,6846
  ROE 0,685286 0,047882 14,31194 0,0000
  SIZE 0,002151 0,000660 3,260239 0,0019

  R-squared 0,951890     Mean dependent var 0,009075
  Adjusted R-squared 0,944158     S.D. dependent var 0,006184
  S.E. of regression 0,001461     Akaike info criterion -10,08025
  Sum squared resid 0,000120     Schwarz criterion -9,748487
  Log likelihood 342,6483     Hannan-Quinn criter. -9,949156
  F-statistic 123,1109     Durbin-Watson stat 2,303105
  Prob(F-statistic) 0,000000     Wald F-statistic 187,8128
  Prob(Wald F-statistic) 0,000000
  Nguồn: Nhóm tác giả xử lý dữ liệu từ Eview

  trọng của vi phạm, có thể được chia thành Thứ hai, trong một số trường hợp đặc thù,
  năm cấp (0%, 5%, 10%, 15% và 20%). Cơ cơ quan quản lý nên xây dựng các công
  quan quản lý có thể sử dụng lợi nhuận trực thức xác định mức tiền phạt cụ thể, ví dụ
  tiếp phát sinh từ việc vi phạm của ngân như cách Singapore xác định số tiền phạt
  hàng để khắc phục thiệt hại. Trong trường mà ngân hàng phải trả khi không đáp ứng
  hợp toàn bộ doanh thu, lợi nhuận của ngân yêu cầu tài sản lưu động (mục 38 (7) của
  hàng phụ thuộc vào hoạt động vi phạm quy Luật Ngân hàng Singapore về yêu cầu
  định hoặc các yêu cầu khác của hệ thống tài sản lưu động) (Monetary Autority of
  và là vi phạm trọng yếu trong quy định của Singapore, 2019):
  doanh nghiệp, tất cả các lợi ích có được từ Số tiền phạt =
  những hoạt động như vậy sẽ bị thu hồi.

  66 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 218- Tháng 7. 2020

 11. NGUYỄN THỊ HOÀI THU – NGUYỄN MINH THÙY – PHẠM ĐỨC HẢI

  Bảng 7. Ảnh hưởng của phạt tiền trong phạt hành chính đến danh tiếng của
  NHTM thông qua thu nhập cổ phiếu
  Dependent Variable: STOCK
  Method: Least Squares
  Date: 10/13/19 Time: 14:04
  Sample: 1 66
  Included observations: 66
  Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
  C -3,430140 2,349127 -1,460176 0,1498
  BI -0,770874 0,524994 -1,468347 0,1476
  BS -0,031482 0,022015 -1,430019 0,1583
  EXP01 36,29958 31,97951 1,135089 0,2612
  FUND 0,883376 0,561388 1,573559 0,1212
  GROWTH -0,088257 0,030917 -2,854595 0,0060
  NPL 1,253843 3,074159 0,407865 0,6849
  PENALTY -35,81751 59,21390 -2,293676 0,0256
  ROE 41,34836 8,629243 4,791655 0,0000
  SIZE 0,577363 0,151932 3,800133 0,0004

  R-squared 0,803747     Mean dependent var 3,189198
  Adjusted R-squared 0,766135     S.D. dependent var 0,549272
  S.E. of regression 0,322093     Akaike info criterion 0,710774
  Sum squared resid 5,809656     Schwarz criterion 1,042540
  Log likelihood -13,45554     Hannan-Quinn criter. 0,841870
  F-statistic 14,78086     Durbin-Watson stat 1,047642
  Prob(F-statistic) 0,000000
  Nguồn: Nhóm tác giả xử lý dữ liệu từ Eview

  Trong đó: 90 ngày trước ngày ngân hàng không tuân
  thủ yêu cầu (được gọi là thời hạn quy định),
  A là sự thiếu hụt về số lượng tài sản lưu ngân hàng đã tuân thủ tất cả các yêu cầu
  động cần thiết để ngân hàng tuân thủ yêu áp đặt cho ngân hàng theo mục 38 (1) của
  cầu; Luật; hoặc P = 7 nếu ngân hàng đã vi phạm
  chỉ một lần trong thời hạn quy định để tuân
  m = 0,5 nếu ngân hàng tuân thủ các yêu cầu thủ mọi yêu cầu áp đặt đối với ngân hàng
  trước khi kết thúc hoạt động kinh doanh theo mục 38 (1) của Luật; hoặc P= 9 trong
  vào ngày đó; hoặc m= 1 trong mọi trường đó ngân hàng đã thất bại nhiều lần trong
  hợp khác. một khoảng thời gian quy định để tuân thủ
  mọi yêu cầu áp đặt đối với ngân hàng theo
  P = 5 nếu trong khoảng thời gian liên tục mục 38 (1) của Đạo luật;

  Số 218- Tháng 7. 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 67

 12. Ảnh hưởng của phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính đến hoạt động của
  ngân hàng thương mại tại Việt Nam

  Bảng 8. Ảnh hưởng của phạt tiền trong phạt hành chính đến mở rộng
  thị phần của NHTM
  Dependent Variable: MK
  Method: Least Squares
  Date: 11/19/19 Time: 08:34
  Sample: 1 66
  Included observations: 66
  Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
  C -6,27E-06 1,19E-05 -0,524952 0,6017
  PENALTY 0,000438 0,000301 1,453874 0,1516
  BS 1,66E-08 1,12E-07 0,147821 0,8830
  BI 3,68E-06 2,67E-06 1,377181 0,1739
  FUND 7,08E-06 2,86E-06 2,478130 0,0162
  SIZE -2,65E-06 7,73E-07 -3,424578 0,0012
  EXP01 -7,10E-05 0,000163 -0,436330 0,6643
  GROWTH -1,01E-07 1,57E-07 -0,644759 0,5217
  NPL 2,54E-05 1,56E-05 1,627667 0,1092
  ROE 6,60E-05 4,39E-05 1,504056 0,1382

  R-squared 0.821131     Mean dependent var 1.50E-06
  Adjusted R-squared 0.815599     S.D. dependent var 1.79E-06
  S.E. of regression 1.64E-06     Akaike info criterion -23.66722
  Sum squared resid 1.50E-10     Schwarz criterion -23.33546
  Log likelihood 791.0184     Hannan-Quinn criter. -23.53613
  F-statistic 2.433351     Durbin-Watson stat 0.942779
  Prob(F-statistic) 0.020618
  Nguồn: Nhóm tác giả xử lý dữ liệu từ Eview

  r là lãi suất trung bình đã bao gồm chí phí xử phạt, số ít công bố
  chi phí xử phạt trong năm nay nhưng lại
  Bài báo còn nhiều hạn chế như giới hạn không có thông tin trong năm trước hay
  66 quan sát chưa bao quát được thực một số thay đổi quy ước về chi phí xử phạt;
  trạng toàn bộ hệ thống ngân hàng và thực một số khác có chi phí xử phạt quá nhỏ
  tế ảnh hưởng của hình thức phạt tiền đến nên không công bố. Chính vì sự thiếu hụt
  hoạt động của NHTM tại Việt Nam. Bên cũng như không minh bạch trong thông tin,
  cạnh đó, phần lớn dữ liệu các NHTM được nhóm nghiên cứu phải xây dựng giả định
  nghiên cứu không cung cấp số liệu cụ thể về cách tính chi phí phạt tiền và không thể
  về mức xử phạt hành chính hay chi phí xử sử dụng mô hình phân tích chuỗi thời gian
  phạt trong các báo cáo tài chính hàng năm. mà tập trung dữ liệu bảng không cân đối
  Một số NHTM có công bố chi phí tài chính (Unbalanced Panel Data).

  68 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 218- Tháng 7. 2020

 13. NGUYỄN THỊ HOÀI THU – NGUYỄN MINH THÙY – PHẠM ĐỨC HẢI

  Bảng 9. Tổng hợp so sánh kết quả nghiên cứu với giả thuyết nghiên cứu
  Giả thuyết Kết quả
  Ảnh hưởng của phạt tiền trong phạt Không đủ cơ sở để kết luận về ảnh hưởng
  Giả thuyết 1: hành chính đến hoạt động của NHTM của phạt tiền trong phạt hành chính đến
  thông qua lợi nhuận; hoạt động của NHTM thông qua lợi nhuận;
  Ảnh hưởng của phạt tiền trong phạt Phạt tiền trong phạt hành chính ảnh hưởng
  Giả thuyết 2: hành chính đến uy tín của NHTM tiêu cực đến uy tín của NHTM thông qua
  thông qua thu nhập cổ phiếu. thu nhập cổ phiếu
  Ảnh hưởng của phạt tiền trong phạt Không đủ cơ sở để kết luận về ảnh hưởng
  Giả thuyết 3: hành chính đến mở rộng thị phần của của phạt tiền trong phạt hành chính đến
  NHTM hoạt động mở rộng thị phần của NHTM
  Nguồn: Tổng hợp từ kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả

  Nhóm tác giả đề xuất, trong thời gian tới, bảo thông tin minh bạch, chính xác, khoa
  các cơ quan quản lý cần xây dựng và hoàn học. Với số liệu đáng tin cậy, các nghiên
  thiện hệ thống lưu trữ; công bố dữ liệu về cứu khoa học trong tương lai sẽ trở nên
  xử lý vi phạm trong hoạt động NHTM, đảm khách quan và xác thực hơn ■

  Tài liệu tham khảo
  1. ACB, 2019. s.cafef.vn. [Online] tại: https://s.cafef.vn/hastc/ACB-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-a-chau.chn [truy
  cập 10 4 2019].
  2. Agrawal, A. , Jaffe, J.F. và Karpoff, J.M. , 1999. Management turnover and governance changes following the
  revelation of fraud. J. Law Econ, 42(1), p. 309–342.
  3. Anderson, R.C., Sattar M.A. & Reeb, D.M, 2004. Board characteristics, accounting report integrity, and the cost of
  debt. Journal of Accounting and Economics, 37(3), pp. 315-342.
  4. BAB, 2019. finance.vietstock.vn. [Online] tại: https://finance.vietstock.vn/BAB/tai-tai-lieu.htm [truy cập 10 4 2019].
  5. Báo Đấu Thầu, 2019. baodauthau.vn. [Online] tại: https://baodauthau.vn/tai-chinh/can-buc-tranh-chan-thuc-ve-so-
  huu-cheo-ngan-hang-99122.html [truy cập 5 7 2019].
  6. Bao Viet Securities, 2019. www.bvsc.com.vn. [Online] tại: https://www.bvsc.com.vn/News/2019121/641328/ngan-
  hang-vi-pham-so-huu-cheo-so-huu-co-phan-chua-the-dut-diem.aspx [truy cập 10 4 2019].
  7. Becker, G., 1968. Crime and Punishment: An Economic Approach. Journal of Political Economy, 76(2), pp. 169-217.
  8. BIDV, 2019. www.bidv.com.vn. [Online] tại: https://www.bidv.com.vn/vn/quan-he-nha-dau-tu/bao-cao-va-tai-lieu
  [truy cập 10 4 2019].
  9. Chekili, 2012. Impact of some governance mechanisms on earnings management: An empirical validation within the
  Tunisian market. Journal of Business Studies Quarterly, 3(3), pp. 95-104.
  10. Cheng and Courtenay, 2006. Board composition, regulatory regime and voluntary disclosure. International Journal of
  Accounting, Volume 41, pp. 262-289.
  11. Chí Hạnh, 2018. tuoitre.vn. [Online] tại: https://tuoitre.vn/doi-100-usd-tai-tiem-vang-bi-phat-90-trieu-
  dong-20181023142045593.htm [truy cập 10 6 2019].
  12. CTG, 2019. finance.vietstock.vn. [Online] tại: https://finance.vietstock.vn/CTG/tai-tai-lieu.htm [truy cập 10 4 2019].
  13. Daily, Dalton and Cannella, 2003. Corporate governance: decades of dialogue and data. Academy of Management
  Review, Volume 28, pp. 371-382.
  14. Dalton, Daily, Ellstrand and Johnson, 1998. Meta-analytic reviews of board composition, leadership structure and
  financial performance. Strategic Management Journal, Volume 19, pp. 269-290.
  15. Ebrahim, M. A., Abdullah, K. A. & Faudziah, H. F, 2014. The Effect of Board of Directors Characteristics, Audit
  committee characteristics and executive committee characteristics on firm performance in Oman: An empirical study.
  Asian Social Science, Volume 11.
  16. EIB, 2019. finance.vietstock.vn. [Online] tại: https://finance.vietstock.vn/EIB/tai-tai-lieu.htm [truy cập 10 4 2019].
  17. Griffin, Grundfest và Perino, 2004. Stock price response to news of se- curities fraud litigation: an analysis of
  sequential and conditional information. Abacus, Volume 40, p. 21–48.
  18. Griffin, Grundfest và Perino, 2004. Stock price response to news of se- curities fraud litigation: an analysis of
  sequential and conditional information. Abacus, Volume 40, p. 21–48.

  Số 218- Tháng 7. 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 69

 14. Ảnh hưởng của phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính đến hoạt động của
  ngân hàng thương mại tại Việt Nam

  19. Hannes Köster and Matthias Pelster, 2017. Financial penalties and bank performance. Journal of Banking and
  Finance, Volume 79, pp. 57-73.
  20. Hannes Köster and Matthias Pelster, 2017. Financial penalties and the systemic risk of banks. Journal of Banking and
  Finance.
  21. HDB, 2019. finance.vietstock.vn. [Online] tại: https://finance.vietstock.vn/HDB/tai-tai-lieu.htm [truy cập 10 4 2019].
  22. Hofstede, 2001. Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors Institutions, and Organizations Across
  Nations. 2 ed. Thousand Oaks: Sage publications.
  23. Karpoff, J.M., Lee, D.S. and Martin, G.S, 2008. The cost to firms of cooking the books. Journal of Financial and
  Quantitative Analysis, 43(3), pp. 581-612.
  24. KLB, 2019. finance.vietstock.vn. [Online] tại: https://finance.vietstock.vn/KLB/tai-tai-lieu.htm [truy cập 10 4 2019].
  25. LPB, 2019. finance.vietstock.vn. [Online] tại: https://finance.vietstock.vn/LPB/tai-tai-lieu.htm [truy cập 10 4 2019].
  26. MBB, 2019. finance.vietstock.vn. [Online] tại: https://finance.vietstock.vn/MBB/tai-tai-lieu.htm [truy cập 10 4 2019].
  27. Monetary Autority of Singapore, 2019. www.mas.gov.sg. [Online] Available at: http://www.mas.gov.sg/Regulations-
  and-Financial-Stability/Regulations-Guidance-and-Licensing/Commercial-Banks/Subsidiary-Legislation/2007/Banking-
  Financial-Penalties-Under-Sections-38-and-39-Order-2007.aspx
  [Accessed 10 6 2019].
  28. Monks and Minow, 2004. Corporate Governance, Cambridge: MA: Basil Blackwell.
  29. Murphy, Shrieves và Tibbs, 2009. Understanding the penalties associated with corporate misconduct: an empirical
  examination of earnings and risk. J. Financ. Quant. Anal, 44(1), pp. 55-83.
  30. Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2013. Thông tư số 21/2013/TT-NHNN: Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân
  hàng thương mại, Việt Nam: Tư vấn pháp luật.
  31. Nguyễn Thảo, 2017. bizlive.vn. [Online] tại: https://bizlive.vn/ngan-hang/kiem-toan-chi-ra-nhieu-sai-sot-tai-
  agribank-2991922.html [truy cập 10 6 2019].
  32. Nhuệ Mẫn, 2019. tinnhanhchungkhoan.vn. [Online] tại: https://tinnhanhchungkhoan.vn/tien-te/ngan-hang-vi-pham-
  so-huu-cheo-so-huu-co-phan-chua-the-dut-diem-255278.html [truy cập 10 6 2016].
  33. NVB, 2019. finance.vietstock.vn. [Online] tại: https://finance.vietstock.vn/NVB/tai-tai-lieu.htm [truy cập 10 4 2019].
  34. Quốc hội, 2019. quochoi.vn. [Online] tại: http://quochoi.vn/bandannguyen/content/tintuc/Lists/News/
  Attachments/109/Nga%CC%82n%20ha%CC%80ng%20Nha%CC%80%20nu%CC%9Bo%CC%9B%CC%81c%20
  Vie%CC%A3%CC%82t%20Nam.doc [truy cập 10 4 2019].
  35. SHB, 2019. finance.vietstock.vn. [Online] tại https://finance.vietstock.vn/SHB/tai-tai-lieu.htm [truy cập 10 4 2019].
  36. STB, 2019. finance.vietstock.vn. [Online] tại: https://finance.vietstock.vn/STB/tai-tai-lieu.htm [truy cập 10 4 2019].
  37. TCB, 2019. finance.vietstock.vn. [Online] tại: https://finance.vietstock.vn/TCB/tai-tai-lieu.htm [truy cập 10 4 2019].
  38. Thanh tra Chính phủ, 2011. thanhnien.vn. [Online] tại: https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/phat-hien-nhieu-
  sai-pham-tai-vietinbank-554465.html [truy cập 11 9 2019].
  39. Tibbs, S.L. , Harrell, D.L. và Shrieves, R.E, 2011. Do shareholders benefit from corporate misconduct? A long-run
  analysis. J. Emp. Legal Stud, 8(3), pp. 449-476.
  40. TPB, 2019. finance.vietstock.vn. [Online] tạit: https://finance.vietstock.vn/TPB/tai-tai-lieu.htm [truy cập 10 4 2019].
  41. Trần Huy Hoàng và Nguyễn Hữu Huân, 2016. Phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của hệ thống
  ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập tài chính quốc tế. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/
  Journal of Science and Technology Development, 19(1).
  42. Useem, Bowman, Myatt and Irvine, 1993. US institutional investors look at corporate governance in the 1990s.
  European Management Journal, Volume 11, pp. 175-189.
  43. VCCI, 2019. vibonline.com.vn. [Online] tại: http://vibonline.com.vn/bao_cao/vcci_gop-y-nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-
  bai-bo-mot-dieu-cua-nghi-dinh-962014nd-cp-quy-dinh-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-tien-te-va-ngan-h-
  ang [truy cập 10 4 2019].
  44. VIB, 2019. finance.vietstock.vn. [Online] tại: https://finance.vietstock.vn/VIB/tai-tai-lieu.htm [truy cập 10 4 2019].
  45. Vietcombank, 2019. portal.vietcombank.com.vn. [Online] tại: https://portal.vietcombank.com.vn/Investors/Pages/chi-
  tiet-nha-dau-tu.aspx?ItemID=1087&devicechannel=default
  [truy cập 10 4 2019].
  46. VPB, 2019. finance.vietstock.vn. [Online] tại: https://finance.vietstock.vn/VPB/tai-tai-lieu.htm [truy cập 10 4 2019].
  47. Vũ Mai Chi và Trần Anh Quý, 2019. tapchinganhang.gov.vn. [Online] tại: http://tapchinganhang.gov.vn/tinh-hinh-xu-
  ly-no-xau-tai-viet-nam-qua-cac-giai-doan-cac-van-de-can-quan-tam-va-khuyen-nghi.htm [truy cập 7 6 2019].
  48. Yoshikawa, T., Phan, P. H, 2003. The performance implications of ownership driven governance reform. European
  Management Journal, 21(6), pp. 698-706.

  70 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 218- Tháng 7. 2020

Download tài liệu Ảnh hưởng của phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính đến hoạt động của ngân hàng thương mại tại Việt Nam File Word, PDF về máy