[Download] Tải 512 Câu trắc nghiệm thi vào ngân hàng BIDV có đáp án – Tải về File Word, PDF

512 Câu trắc nghiệm thi vào ngân hàng BIDV có đáp án

512 Câu trắc nghiệm thi vào ngân hàng BIDV có đáp án
Nội dung Text: 512 Câu trắc nghiệm thi vào ngân hàng BIDV có đáp án

Download


Mời các bạn cùng tham khảo 512 Câu trắc nghiệm thi vào ngân hàng BIDV có đáp án dưới đây để giúp các bạn hệ thống kiến thức đã học cũng như có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới.

Bạn đang xem: [Download] Tải 512 Câu trắc nghiệm thi vào ngân hàng BIDV có đáp án – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu 512 Câu trắc nghiệm thi vào ngân hàng BIDV có đáp án File Word, PDF về máy

512 Câu trắc nghiệm thi vào ngân hàng BIDV có đáp án

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: 512 Câu trắc nghiệm thi vào ngân hàng BIDV có đáp án

 1. Đáp
  TT Câu hỏi Phương án A Phương án B Phương án C Phương án D
  án

  Công ty may ABC có doanh thu XK hơn Cho vay ngắn hạn,
  Cho vay ngắn hạn,
  80%, thường nhập khẩu nguyên liệu (vải) từ chiết khấu hối phiếu
  chiết khấu hối phiếu
  Hàn Quốc, Đài Loan và mua nguyên phụ Cho vay ngắn hạn, đòi nợ kèm bộ chứng
  đòi nợ kèm bộ chứng
  liệu của hơn 10 nhà cung cấp truyền thống Cho vay ngắn hạn, chiết khấu hối phiếu từ XK, thấu chi, bảo
  từ XK, thấu chi, bảo
  1 trong nước. Công ty được đối tác cho thanh TTQT, mua bán ngoại đòi nợ kèm bộ chứng lãnh thanh toán, thanh C
  lãnh thanh toán, thanh
  toán trả chậm 30 ngày với điều kiện phải có tệ từ XK, TTQT, mua toán trong nước và
  toán trong nước và
  bảo lãnh của ngân hàng. Theo anh chị, bán ngoại tệ quốc tế, mua bán
  quốc tế, thu hộ mạng
  BIDV có thể cung cấp cho khách hàng sản ngoại tệ, tài trợ DN vệ
  lưới, mua bán ngoại tệ
  phẩm gì? tinh

  BIDV cung cấp sản phẩm chiết khấu miễn
  truy đòi Hối phiếu đòi nợ kèm bộ chứng từ L/C trả ngay và L/C L/C và Nhờ thu trả L/C trả ngay và Nhờ
  2 L/C trả ngay A
  xuất khẩu theo các phương thức thanh toán trả chậm ngay thu trả ngay
  nào?
  Thuế, phí, lệ phí liên
  Doanh nghiệp A đủ điều kiện vay vốn tài Nguyên, nhiên vật liệu quan trong quá trình
  trợ xuất khẩu theo sản phẩm Tài trợ xuất đầu vào phục vụ cho Khấu hao tài sản cố nhập nguyên liệu đầu
  3 khẩu trọn gói. Doanh nghiệp A sẽ được vay sản xuất, kinh doanh định. vào phục vụ sản xuất A và C D
  vốn để thanh toán cho các chi phí nào? hàng hoá xuất khẩu. kinh doanh hàng xuất
  khẩu.

  Ứng trước, quản lý Ứng trước, thu hộ,
  Ứng trước, bảo đảm
  Bao thanh toán xuất khẩu bao gồm các dịch khoản phải thu, bảo quản lý khoản phải
  Ứng trước, thu hộ, rủi ro tín dụng Nhà
  4 vụ gì? đảm rủi ro tín dung thu, bảo đảm rủi ro tín D
  quản lý khoản phải thu nhập khẩu
  Nhà nhập khẩu dụng Nhà nhập khẩu

 2. Có, nhưng chỉ thực
  BIDV có thực hiện chiết khấu theo hình Có, nhưng chỉ thực hiện với các Bộ chứng
  Có, nhưng chỉ áp
  thức L/C và nhờ thu đối với các Bộ chứng hiện chiết khấu đối vớitừ xuất khẩu đã được
  5 dụng đối với hình Không B
  từ xuất khẩu đã gửi đi đòi tiền Ngân hàng bộ chứng từ không có BIDV trực tiếp gửi đi
  thức L/C
  nước ngoài hay không? bất đồng đòi tiền theo các hình
  thức L/C và nhờ thu
  Chiết khấu có truy đòi
  theo hình thức L/C và
  Khách hàng không bắt buộc áp dụng điều nhờ thu trả ngay, đồng
  Giao dịch đủ điều
  kiện TSBĐ theo quy định của BIDV khi Tiền chiết khấu để trả thời giao dịch đáp ứng
  6 kiện để chiết khấu Cả a, b và c D
  chiết khấu trong trường hợp nào? nợ vay tại BIDV các điều kiện tại Điều
  miễn truy đòi
  6 Quy định 4009 và
  văn bản sửa đổi, bổ
  sung
  Được mua hàng trả Có cơ hội tiết kiệm
  chậm nhưng vẫn đảm được chi phí kinh
  Được vay vốn ngoại tệ
  bảo Nhà xuất khẩu doanh do phí UPAS
  Lợi ích của khách hàng khi sử dụng sản với lãi suất thấp hơn
  7 được nhận tiền thanh L/C tối đa chỉ bằng lãi Cả a và c D
  phẩm UPAS L/C là gì? so với tài trợ nhập
  toán ngay mà không suất cho vay ngoại tệ
  khẩu thông thường.
  phát sinh thêm chi phí cùng thời hạn với kỳ
  cho Nhà xuất khẩu hạn trả chậm của L/C
  Tất cả các doanh Các doanh nghiệp
  Các doanh nghiệp
  nghiệp được phép hoạt nhập khẩu đang thanh
  nhập khẩu không đủ
  Đối tượng Khách hàng mục tiêu của sản động kinh doanh nhập toán theo L/C trả
  8 điều kiện vay ngoại tệ Cả b và c D
  phẩm UPAS L/C là ai? khẩu theo quy định ngay, có nhu cầu nhập
  theo quy định của
  của pháp luật Việt khẩu hàng hóa thanh
  NHNN
  Nam toán trả chậm.
  Điều kiện để khách hàng được cấp hạn mức Xếp hạng tín dụng nội Khả năng thanh toán
  9 Hệ số nợ ≤ 2,5 A, B và C D
  thấu chi không có tài sản đảm bảo là gì? bộ từ A trở lên hiện hành > 1
  Đồng tiền thấu chi được phép là đồng tiền
  10 VND USD A và B A, B và EUR C
  nào?
 3. XHTDNB A trở lên XHTDNB BBB trở
  Điều kiện nào về Xếp hạng tín dụng nội bộ nếu tài trợ đơn lẻ các lên nếu tài trợ đơn lẻ
  11 (XHTDNB) để được cấp tín dụng theo sản XHTDNB BBB trở lên XHTDNB A trở lên khâu và BBB trở lên các khâu và BB trở lên C
  phẩm tài trợ chuỗi cung ứng thủy sản? nếu tài trợ theo chuỗi nếu tài trợ theo chuỗi
  khép kín khép kín
  Điều kiện về hệ số nợ để DN XK thủy sản
  12 được cấp tín dụng theo sản phẩm tài trợ Hệ số nợ ≤ 4 Hệ số nợ ≤ 5 Hệ số nợ ≤ 6 Hệ số nợ ≤ 7 A
  chuỗi cung ứng thủy sản là gì?
  BBB nếu là đầu mối
  DN đủ điều kiện vay kinh doanh xăng dầu
  XNK xăng dầu và A
  13 đảm bảo bằng xăng dầu tồn kho. Khi đó, BBB A AA B
  đối với các doanh
  DN Xếp hạng tín dụng nội bộ tối thiểu là gì?
  nghiệp khác
  DN đủ điều kiện vay vốn theo sản phẩm tài
  BBB nếu là DN phân
  trợ doanh nghiệp vệ tinh, với TSĐB là hàng
  14 BBB A AA phối và A nếu là DN B
  tồn kho do DN tự quản lý. Khi đó, Xếp
  cung cấp
  hạng tín dụng nội bộ tối thiểu của DN là gì?

  DN đủ điều kiện vay vốn theo sản phẩm tài
  trợ doanh nghiệp vệ tinh, với TSĐB là
  Không có đáp án nào
  15 quyền đòi nợ hình thành trong tương lai từ AA A BBB B
  đúng
  hợp đồng mua bán. Khi đó, Xếp hạng tín
  dụng nội bộ tối thiểu của DN là gì?
  TSĐB (không bao
  Điều kiện cấp bảo lãnh khi chưa xác định
  Ký quỹ 100% giá trị Xếp hạng tín dụng nội gồm ký quỹ) tương Không có đáp án nào
  16 được thời hạn hiệu lực của bảo lãnh tại thời A
  bảo lãnh bộ từ A trở lên ứng 100% giá trị bảo đúng
  điểm cấp tín dụng là gì?
  lãnh
  Chưa từng phát sinh
  Khách hàng đáp ứng điều kiện nào sẽ được Không có nợ quá hạn
  Xếp hạng tín dụng nội nợ cho vay bắt buộc
  17 Chi nhánh xét duyệt cấp bảo lãnh thanh tại thời điểm cấp bảo A, B và C D
  bộ từ A trở lên. tại BIDV và không có
  toán theo hạn mức? lãnh
  nợ xấu tại TCTD khác

 4. Kinh doanh có lãi và
  Không có lỗ lũy kế tối Không có lỗ lũy kế tối
  Xét trên khía cạnh kết quả hoạt động kinh Không có lỗ lũy kế không có lỗ lũy kế tối
  thiểu trong vòng 01 thiểu trong vòng 02
  18 doanh, Khách hàng đủ điều kiện vay theo tính đến thời điểm cấp thiểu trong vòng 02 C
  năm liền kề thời điểm năm liền kề thời điểm
  phương thức tài trợ TSCĐ gián tiếp khi nào? tín dụng năm liền kề thời điểm
  cấp tín dụng cấp tín dụng
  cấp tín dụng
  Dự án thuỷ điện nhóm A theo quy định cho
  vay của BIDV là Dự án có tổng mức đầu tư
  19 1.500 tỷ đồng 1.000 tỷ đồng 800 tỷ đồng 700 tỷ đồng A
  trên bao nhiêu tiền?

  Thời gian cho vay đối với dự án thuỷ điện
  có công suất lắp máy từ 05 đến dưới 30
  20 10 năm 12 năm 13 năm 15 năm B
  MW là bao nhiêu năm?

  Các dự án bất động sản Chi nhánh có thể Dự án đầu tư xây dựng Dự án đầu tư trung Dự án xây dựng khu
  21 A, B và C A
  cho vay bao gồm những loại dự án nào? khu du lịch tâm thương mại đô thị
  Doanh nghiệp Z có nhu cầu vay vốn đầu tư
  22 01 khu chung cư. Theo Anh/Chị, khách 05 năm 07 năm 10 năm 15 năm B
  hàng có thể vay tối đa bao lâu?

  Công ty A hoạt động dệt kim XK muốn vay
  Hợp đồng XK thanh
  vốn theo sản phẩm tài trợ DN dệt may thì Ô tô Camry của Giám
  23 Nhà xưởng toán theo phương thức A, B và C D
  Chi nhánh hướng dẫn khách hàng thế chấp đốc Công ty
  CAD
  các loại tài sản nào?
  Khách hàng duy trì
  Chỉ áp dụng đối với
  Xếp hạng tín dụng nội Bộ chứng từ xuất khẩu
  Trường hợp Chiết khấu có truy đòi Hối chiết khấu Hối phiếu
  bộ từ A trở lên trong có tối thiểu 01 bản gốc
  24 phiếu đòi nợ trước khi kiểm tra chứng từ, đòi nợ theo hình thức a và b D
  vòng 01 năm tính đến chứng từ vận tải
  giao dịch phải đáp ứng điều kiện nào? L/C
  thời điểm chiết khấu

 5. Vận đơn chủ (Master
  bill of lading) phát
  Hàng hóa có thể hành bởi hãng tàu có
  Chiết khấu có truy đòi Hối phiếu đòi nợ đối
  không thực sự được thể có bất đồng, dẫn Hàng hóa bị tổn thất
  với bộ chứng từ xuất khẩu có vận đơn gom
  25 xuất khẩu do đó không đến Hối phiếu đòi nợ trong quá trình vận a và b D
  hàng (House bill of lading) có những rủi ro
  có nguồn tiền thanh bị từ chối thanh toán chuyển
  gì?
  toán Hối phiếu bởi Ngân hàng phát
  hành

  Rủi ro chủ yếu của sản phẩm chiết khấu có Cơ quan Tòa
  truy đòi hối phiếu đòi nợ kèm bộ chứng từ án/Trọng tài phán
  Ngân hàng phát hành Nhà nhập khẩu phá
  26 hàng xuất khẩu thanh toán theo hình thức quyết và tuyên bố Nhà a và c D
  L/C phá sản (vỡ nợ). sản (vỡ nợ)
  L/C là gì? xuất khẩu có gian lận
  thương mại
  Tất cả các Khách hàng
  có nhu cầu sử dụng
  Điều kiện về Xếp hạng tín dụng nội bộ sản phẩm đều được
  (XHTDNB) đối với Khách hàng khi thế XHTDNB từ BBB trở XHTDNB từ AA trở thế chấp quyền đòi nợ
  XHTDNB từ A trở lên
  27 chấp quyền đòi nợ hình thành trong tương lên lên hình thành trong B
  lai từ Hợp đồng/đơn hàng xuất khẩu như tương lai từ Hợp
  thế nào? đồng/đơn hàng xuất
  khẩu

  Rút ngắn thời gian xử Tăng trưởng doanh số
  Mục tiêu của cơ chế giao dịch TTTM theo Tăng cường kiểm soát
  lý giao dịch TTTM giao dịch TTTM qua
  28 hạn mức tín dụng tự động là gì? rủi ro giao dịch TTTM a, b và c A
  cho Khách hàng BIDV

 6. Phát hành/sửa đổi L/C
  nhập khẩu; Ký hậu
  vận đơn, phát hành
  Phát hành/sửa đổi L/C Phát hành/sửa đổi L/C bảo lãnh nhận
  Cơ chế giao dịch TTTM theo hạn mức tín nhập khẩu; Chiết khấu nhập khẩu; Chiết khấu hàng/ủy quyền nhận
  dụng tự động áp dụng cho những loại có truy đòi Hối phiếu có truy đòi Hối phiếu hàng theo L/C phát Tất cả các loại giao
  29 C
  nghiệp vụ TTTM nào? đòi nợ theo hình thức đòi nợ theo hình thức hành trên cơ sở hạn dịch TTTM
  L/C, nhờ thu L/C, nhờ thu; Bảo mức tín dụng tự động;
  lãnh quốc tế Chiết khấu có truy đòi
  Hối phiếu đòi nợ theo
  hình thức L/C, nhờ thu

  Điều kiện Xếp hạng tín dụng nội bộ
  (XHTDNB) để Khách hàng được BIDV cấp XHTDNB BBB trở lên
  30 XHTDNB AAA XHTDNB AA trở lên XHTDNB A trở lên C
  hạn mức tín dụng tự động là gì?

  HMTDTĐ có số dư
  Giao dịch đáp ứng các
  khả dụng còn đủ thực
  Giao dịch TTTM đáp điều kiện sử dụng
  hiện giao dịch TTTM
  Điều kiện sử dụng Hạn mức tín dụng tự ứng các điều kiện theo HMTDTĐ khác theo
  theo đề nghị của
  31 động (HMTDTĐ) là gì? quy định hiện hành Quyết định cấp a, b và c D
  Khách hàng và còn
  của BIDV HMTDTĐ cho Khách
  hiệu lực tại thời điểm
  hàng
  thực hiện giao dịch
  TTTM
  Số dư HMTDTĐ khả
  dụng có thể sử dụng
  để thực hiện cấp tín
  HMTDTĐ nằm trong
  HMTDTĐ được cấp dụng theo HMTD
  Đặc điểm của Hạn mức tín dụng tự động hạn mức tín dụng
  riêng cho từng nghiệp ngắn hạn thông
  32 (HMTDTĐ) là gì? ngắn hạn đã cấp cho a, b và c D
  vụ TTTM thường cho các mục
  Khách hàng
  đích khác (vay vốn,
  bảo lãnh, giao dịch
  TTTM khác).

 7. Thẩm quyền phê duyệt cấp/điều chỉnh/bổ
  sung Hạn mức tín dụng tự động trong
  trường hợp Khách hàng đã được Trụ sở Giám đốc Chi nhánh
  Cấp thẩm quyền tại
  chính phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn hoặc Phó giám đốc Theo quy định hiện
  Trụ Sở chính phê
  33 (với điều kiện không vượt quá hạn mức mở Giám đốc Chi nhánh phụ trách KHDN được hành của BIDV B
  duyệt
  L/C, chiết khấu đã được Trụ Sở chính phê ủy quyền
  duyệt) là ai?

  Khi thực hiện phát hành L/C nhập khẩu
  theo hạn mức tín dụng tự động, Bộ phận Không phải trình cấp
  nào có trách nhiệm trình cấp thẩm quyền Trung tâm TN TTTM thẩm quyền phê duyệt
  34 Bộ phận KHDN Bộ phận TN TTTM D
  (Ban Giám đốc) phê duyệt thực hiện giao thực hiện giao dịch
  dịch?

  Khi thực hiện giao dịch TTTM theo hạn
  mức tín dụng tự động, Bộ phận nào có trách
  Trung tâm TN TTTM
  35 nhiệm kiểm tra hạn mức tín dụng tự động Bộ phận KHDN Bộ phận TN TTTM Bộ phận QTTD B
  khả dụng?

  Bộ phận TN TTTM Bộ phận KHDN trình
  Trường hợp giao dịch không đáp ứng điều
  Bộ phận KHDN thông Bộ phận TN TTTM chuyển trả toàn bộ hồ cấp có thẩm quyền
  kiện sử dụng hạn mức tín dụng tự động
  báo cho Khách hàng chuyển toàn bộ hồ sơ sơ giao dịch cho Bộ quyết định việc tiếp
  hoặc hạn mức tín dụng tự động khả dụng
  36 về việc từ chối thực cho Bộ phận QLRR để phận KHDN để tiếp tục thực hiện giao C
  không còn đủ để thực hiện giao dịch, đơn vị
  hiện giao dịch thẩm định giao dịch tục xử lý theo trình tự, dịch theo hạn mức tín
  cần xử lý như thế nào?
  thủ tục cấp tín dụng dụng tự động
  hiện hành

 8. Khi thực hiện chiết khấu có truy đòi Hối
  phiếu đòi nợ theo hạn mức tín dụng tự
  động, Bộ phận nào có trách nhiệm trình cấp Trung tâm TN TTTM Không có phương án
  37 Bộ phận KHDN Bộ phận TN TTTM B
  thẩm quyền ký Hợp đồng chiết khấu với nào đúng
  Khách hàng?

  Khi BIDV cung cấp bao thanh toán xuất Đại lý bao thanh toán Ngân hàng của Nhà
  38 khẩu cho Khách hàng, dịch vụ Bảo đảm rủi BIDV cấp nhập khẩu cấp nhập khẩu cấp a hoặc b B
  ro tín dụng Nhà nhập khẩu do ai cấp?
  Nhà nhập khẩu không Nhà nhập khẩu không
  thanh toán cho Nhà thanh toán cho Nhà
  Nhà nhập khẩu không Nhà nhập khẩu không
  xuất khẩu khi đến hạn xuất khẩu khi đến hạn
  Đại lý bao thanh toán nhập khẩu thanh toán thanh toán cho Nhà thanh toán cho Nhà
  khoản phải thu vì bất khoản phải thu do mất
  Bảo đảm rủi ro tín dụng Nhà nhập khẩu khi xuất khẩu khi đến hạn xuất khẩu khi đến hạn
  39 cứ lý do gì, trừ các khả năng thanh toán C
  nào? khoản phải thu vì bất khoản phải thu do mất
  nguyên nhân liên và rủi ro chính trị tại
  cứ lý do gì khả năng thanh toán
  quan đến tranh chấp quốc gia Nhà nhập
  thương mại khẩu

  Nhà nhập khẩu không
  Nhà nhập khẩu không
  thanh toán cho Nhà
  Nhà nhập khẩu không thanh toán cho Nhà Nhà nhập khẩu không
  Khi cung cấp sản phẩm bao thanh toán xuất xuất khẩu khi đến hạn
  thanh toán cho Nhà xuất khẩu khi đến hạn thanh toán cho Nhà
  khẩu không có quyền truy đòi, BIDV được khoản phải thu vì bất
  xuất khẩu khi đến hạn khoản phải thu do xuất khẩu khi đến hạn
  40 quyền truy đòi số tiền ứng trước trong cứ lý do gì không liên B
  khoản phải thu do mất tranh chấp thương mại khoản phải thu do
  trường hợp nào? quan đến khả năng
  khả năng thanh toán giữa Nhà xuất khẩu và gian lận thương mại
  thanh toán của Nhà
  Nhà nhập khẩu
  nhập khẩu

  Điều kiện Xếp hạng tín dụng nội bộ để
  Khách hàng là Nhà xuất khẩu được BIDV
  Từ BB trở lên Từ BBB trở lên Từ A trở lên Từ AA trở lên
  41 cung cấp bao thanh toán xuất khẩu là gì? B

 9. Khách hàng đã nhận
  Lệnh dừng thanh toán
  được bất kỳ số tiền
  của Tòa án/cơ quan
  Khi thực hiện chiết khấu miễn truy đòi Hối thanh toán nào liên Khách hàng vi phạm
  Nhà nước có thẩm
  phiếu đòi nợ theo L/C, Khách hàng có trách quan đến Hối phiếu các cam kết khác đối
  42 quyền với lý do viện a hoặc b hoặc c D
  nhiệm hoàn trả số tiền chiết khấu, lãi và phí đòi nợ đã được BIDV với Ngân hàng đại
  dẫn về gian lận thương
  liên quan cho BIDV trong trường hợp nào? chiết khấu dưới bất kỳ lý/Nhà nhập khẩu
  mại hoặc các lý do
  hình thức nào theo
  khác.
  hoặc ngoài L/C
  Sai, vì phải thêm điều
  kiện là hạn mức
  Để thực hiện sản phẩm chiết khấu miễn truy Sai, vì phải thêm điều Sai, vì phải thêm điều
  TTTM còn lại của
  đòi, Ngân hàng phát hành L/C chỉ cần đáp kiện là sau khi Chi kiện là sau khi Chi
  Ngân hàng phát hành
  ứng điều kiện là đã được BIDV cấp hạn nhánh đã được Ban nhánh đã được Trung
  L/C đó còn đủ để thực
  43 mức giao dịch TTTM có đúng không? Vì Đúng ĐCTC đồng ý cho tâm TN TTTM đồng ý C
  hiện giao dịch, nằm
  sao? phép thực hiện giao cho phép thực hiện
  trong kỳ hạn giao dịch
  dịch chiết khấu miễn giao dịch chiết khấu
  tối đa và thời hạn hiệu
  truy đòi đó miễn truy đòi đó
  lực của hạn mức đã
  cấp
  Khách hàng chịu toàn
  bộ phí dịch vụ UPAS
  Trong nghiệp vụ UPAS L/C, điều kiện để đã thông báo cộng với Khách hàng không
  Phải được BIDV chấp
  44 Khách hàng được thanh toán trước khi đến các khoản phí phạt được thanh toán trước Cả a và b D
  thuận
  hạn thanh toán L/C như thế nào? thanh toán trước hạn hạn
  mà Ngân hàng đại lý
  thu của BIDV (nếu có)
  Nhà xuất khẩu được
  Nhà xuất khẩu được yêu cầu thanh toán
  Được thanh toán vào
  yêu cầu thanh toán ngay khi xuất trình bộ
  Trong giao dịch UPAS L/C, khi xuất trình ngày đến hạn thanh Theo quy định của
  ngay khi xuất trình bộ chứng từ đòi tiền cho
  45 bộ chứng từ phù hợp, Nhà xuất khẩu sẽ toán trả chậm của bộ từng Ngân hàng đại lý B
  chứng từ đòi tiền theo ngân hàng thương
  được thanh toán như thế nào? chứng từ đòi tiền theo tài trợ UPAS L/C.
  UPAS L/C cho ngân lượng nhưng phải trả
  UPAS L/C.
  hàng thương lượng. thêm phí UPAS cho
  Ngân hàng đại lý.
 10. Theo thông báo của Theo thông báo của
  Ngân hàng đại lý từng Do Chi nhánh quyết Do Chi nhánh quyết Ngân hàng đại lý từng
  thời kỳ, thường không định dựa trên nhu cầu định dựa trên nhu cầu thời kỳ, thường không
  Theo quy định của BIDV, thời hạn trả
  46 quá 180 ngày và sẽ tài trợ của Khách tài trợ của Khách quá 03 tháng và sẽ A
  chậm của UPAS L/C là bao lâu?
  được Trụ sở chính hàng, tối đa không quá hàng, tối đa không được Trụ sở chính
  thông báo trước khi 360 ngày quá 180 ngày thông báo trước khi
  mở L/C. mở L/C.
  BIDV chỉ phát hành BIDV chỉ phát hành
  UPAS L/C cho Khách UPAS L/C cho Khách
  Phạm vi thị trường nhập khẩu của Khách Không đáp án nào
  47 hàng nhập khẩu hàng hàng nhập khẩu hàng Không giới hạn C
  hàng đối với sản phẩm UPAS L/C là gì? đúng
  hóa từ các thị trường hóa từ các thị trường
  Mỹ và Canada. Châu Âu.
  Tất cả các doanh Các doanh nghiệp
  Các doanh nghiệp
  nghiệp được phép hoạt nhập khẩu đang thanh
  nhập khẩu không đủ
  Đối tượng Khách hàng mục tiêu của sản động kinh doanh nhập toán theo L/C trả
  48 điều kiện vay ngoại tệ Cả b và c D
  phẩm UPAS L/C là ai? khẩu theo quy định ngay, có nhu cầu nhập
  theo quy định của
  của pháp luật Việt khẩu hàng hóa thanh
  NHNN
  Nam toán trả chậm.
  Phí dịch vụ UPAS
  (của Ngân hàng đại lý
  Khi thanh toán UPAS L/C qua BIDV, Phí chấp nhận Hối
  và của BIDV) và phí Phí chiết khấu bộ
  49 Khách hàng phải trả những khoản phí dịch phiếu trả chậm dưới Cả b và c B
  thanh toán bộ chứng chứng từ hàng xuất
  vụ nào? 01 năm
  từ đòi tiền như theo
  L/C trả ngay.
  Tận dụng được nguồn
  Đa dạng hóa sản phẩm
  vốn ngoại tệ giá rẻ từ
  tài trợ nhập khẩu, tăng
  Lợi ích của Chi nhánh khi triển khai sản Gia tăng thu phí dịch các ngân hàng đại lý Cả 03 phương án trên
  50 khả năng cạnh tranh D
  phẩm UPAS L/C là gì? vụ TTTM nước ngoài để đáp đều chấp nhận được
  với các ngân hàng
  ứng nhu cầu của
  khác.
  khách hàng.
 11. Khách hàng không
  Thời điểm nào Khách hàng bắt buộc phải có Trước thời điểm thanh
  phải dùng bất kỳ tài
  tài sản thế chấp là hợp đồng tiền gửi/thẻ tiết toán L/C hoặc thời
  sản thế chấp nào để
  kiệm/chứng chỉ tiền gửi/kỳ phiếu do BIDV điểm ký hậu vận
  đảm bảo cho phần vốn
  và các TCTD khác phát hành hoặc dùng bảo Trước thời điểm đơn/bảo lãnh nhận
  51 tự có bổ sung tham gia Trước khi mở L/C B
  lãnh thanh toán của TCTD khác để đảm bảo thanh toán L/C hàng/trả bộ chứng từ
  mà chỉ cần cam kết
  cho phần vốn tự có bổ sung tham gia khi cho Khách hàng, tùy
  bằng văn bản sẽ nộp
  được tài trợ nhập khẩu đảm bào bằng lô trường hợp nào xảy ra
  đủ tiền khi BIDV có
  hàng nhập? trước.
  thông báo.
  Có thể chấp thuận
  chiết khấu nếu Khách
  Chấp thuận chiết khấu
  hàng xuất trình bản
  nếu Khách hàng có
  Khách hàng xuất trình bộ chứng từ xuất Từ chối đề nghị của sao Tờ khai hải quan
  Chấp thuận chiết khấu văn bản cam kết bổ
  khẩu (không có bản gốc chứng từ vận tải) Khách hàng vì thiếu (đã được đối chiếu,
  52 như đề xuất của sung bản gốc chứng từ B
  và đề nghị BIDV chiết khấu theo hình thức chứng từ so với quy xác thực với bản gốc)
  Khách hàng vận tải chậm nhất là
  T/T, Chi nhánh sẽ xử lý như thế nào? định của BIDV. chứng thực lô hàng
  10 ngày kể từ ngày
  xuất khẩu liên quan đã
  chiết khấu
  được làm thủ tục
  thông quan
  Tổng giới hạn cấp tín dụng đối với khách
  53 hàng nhóm 1 thuộc thẩm quyền phê duyệt 100 tỷ đồng 200 tỷ đồng 300 tỷ đồng 400 tỷ đồng C
  của PTGĐ QLRR là bao nhiêu tiền?

  Giới hạn cấp tín dụng đối với một Dự án
  đầu tư trung dài hạn của khách hàng nhóm
  54 40 tỷ đồng 50 tỷ đồng 60 tỷ đồng 90 tỷ đồng B
  2 thuộc thẩm quyền phê duyệt của PGĐ
  Ban QLRRTD là bao nhiêu tiền?

  Việc phê duyệt cấp tín dụng đối với một dự
  55 án đầu tư trung dài hạn trên 1000 tỷ đồng TGĐ HĐTDTW UBQLRR HĐQT D
  thuộc thẩm quyền của ai?

 12. Theo Chính sách cấp tín dụng đối với khách
  hàng DN của BIDV, các trường hợp nào khi
  vay đầu tư dự án thì ngoài tài sản hình
  thành sau đầu tư, khách hàng phải bổ sung
  TSBĐ khác tối thiểu tương đương 50% dư
  nợ vay?
  56 i và ii i, ii và iv i, ii và iii i, ii, iii và iv C
  i. Khách hàng xếp loại BB
  ii. Khách hàng chưa đủ điều kiện xếp hạng
  iii. Khách hàng mới quan hệ tín dụng xếp
  loại BBB
  iv. Khách hàng mới quan hệ tín dụng xếp
  loại A

  Theo Chính sách cấp tín dụng đối với khách
  hàng DN của BIDV, các loại bảo lãnh nào
  phải áp dụng hệ số quy đổi là 1?
  i. Bảo lãnh thanh toán
  57 i, ii và iii i và ii i, ii và iv i, ii, iii và iv D
  ii. Bảo lãnh vay vốn
  iii. Thư tín dụng dự phòng bảo lãnh tài
  chính cho khoản vay của doanh nghiệp
  iv. Bảo lãnh phát hành trái phiếu

  Tỷ lệ quy đổi của dư bảo lãnh thực hiện hợp
  58 đồng theo Chính sách cấp tín dụng đối với 10% 20% 30% 40% D
  KH DN của BIDV là bao nhiêu?

  Tỷ lệ quy đổi của dư bảo lãnh thực hiện hợp
  đồng và bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản Không đáp án nào
  59 20% 30% 40% D
  phẩm theo Chính sách cấp tín dụng đối với đúng
  KH DN của BIDV là bao nhiêu?

 13. Khách hàng xếp hạng
  Khách hàng xếp hạng Khách hàng xếp hạng
  AA trở lên, hệ số nợ ≤
  AA trờ lên, hệ số nợ ≤ AA trở lên, hệ số nợ ≤
  Theo Chính sách cấp tín dụng đối với khách Khách hàng xếp hạng 2,5, khách hàng
  2,5, khách hàng không 2,5, khách hàng không
  60 hàng DN của BIDV, trường hợp nào được AA trở lên, hệ số nợ ≤ không có nợ bị B
  có nợ gốc bị chuyển có nợ bị chuyển quá
  xem xét cho vay không có TSBĐ? 2,5 chuyển quá hạn tại
  quá hạn tại BIDV hạn trong 01 năm gần
  BIDV trong 01 năm
  trong 01 năm gần nhất nhất
  gần nhất
  Tổng giá trị TSBĐ Tổng giá trị
  Tổng giá trị
  Tổng giá trị quy đổi/Tổng dư nợ TSBĐ/Tổng dư nợ
  Tỷ lệ tài sản bảo đảm được tính theo công TSBĐ/Tổng dư nợ
  61 TSBĐ/Tổng dư nợ cho cho vay, bảo lãnh và cho vay, bảo lãnh và C
  thức như thế nào? cho vay, bảo lãnh và
  vay, bảo lãnh quy đổi cam kết thanh toán cam kết thanh toán
  cam kết thanh toán
  quy đổi quy đổi
  Theo Chính sách cấp tín dụng, đối với cho
  vay đầu tư dự án, khách hàng chưa đáp ứng
  điều kiện vốn chủ sở hữu, có thể bổ sung
  62 0% 5% 10% 15% B
  thay thế tối đa bao nhiêu % trong tỷ lệ vốn
  chủ sở hữu quy đinh bằng TSBĐ ngoài dự
  án?

  Theo Chính sách cấp tín dụng, khách hàng
  xếp loại A, vay đầu tư dự án với thời gian
  63 25% 30% 35% 40% B
  06 năm thì tỷ lệ vốn chủ sở hữu tham gia dự
  án tối thiểu là bao nhiêu?

  Theo Chính sách cấp tín dụng, khách hàng
  chưa đủ điều kiện xếp hạng, vay đầu tư dự
  64 35% 40% 45% 50% D
  án với thời gian 6,5 năm thì tỷ lệ vốn chủ sở
  hữu tham gia dự án tối thiểu là bao nhiêu?

  Tài sản bảo đảm là đất chưa có GCNQSD
  chỉ nhận làm tài sản
  65 đất, đối với khách hàng AA áp dụng hệ số 40% 50% 80% C
  bảo đảm bổ sung
  tài sản bảo đảm là bao nhiêu?

 14. Khoản vay không theo sản phẩm cho vay
  nhà ở của BIDV, khách hàng thế chấp nhà ở
  hình thành trong tương lai, Hợp đồng thế
  66 80% 60% 50% 40% A
  chấp được công chứng, hệ số tài sản bảo
  đảm áp dụng trong trường hợp này là bao
  nhiêu?

  Khoản vay không theo sản phẩm cho vay
  nhà ở của BIDV, khách hàng thế chấp nhà ở
  hình thành trong tương lai, Hợp đồng thế
  67 60% 50% 40% 20% D
  chấp không được công chứng, hệ số tài sản
  bảo đảm áp dụng trong trường hợp này là
  bao nhiêu?

  Trường hợp cho vay đối với Chủ đầu tư dự
  án, nếu công chứng được Hợp đồng thế
  68 chấp tài sản gắn liền với đất hình thành 80% 60% 50% 40% A
  trong tương lai, hệ số tài sản bảo đảm áp
  dụng là bao nhiêu?

  Trường hợp cho vay đối với Chủ đầu tư dự
  án, nếu không công chứng được Hợp đồng
  thế chấp tài sản, Chi nhánh nhận thế chấp
  69 80% 60% 50% 40% D
  quyền kinh doanh phát triển dự án, hệ số tài
  sản bảo đảm áp dụng là bao nhiêu bíết
  khách hàng xếp hạng A?

  Trường hợp cho vay đối với Chủ đầu tư dự
  án, nếu không công chứng được Hợp đồng
  thế chấp tài sản, Chi nhánh nhận thế chấp
  70 60% 50% 40% 20% D
  quyền kinh doanh phát triển dự án, hệ số tài
  sản bảo đảm áp dụng là bao nhiêu bíết
  khách hàng xếp hạng BB?

 15. Doanh nghiệp đã thế chấp toàn bộ TS tại
  các TCTD, hiện tại có nhu cầu thế chấp
  chỉ nhận làm tài sản
  71 thêm Cổ phiếu của DN (CP đã lên sàn 50% 40% 20% D
  bảo đảm bổ sung
  HNX), bíêt DN hoạt động hiệu quả, xếp
  hạng A, hệ số TSBĐ áp dụng là bao nhiêu?

  Doanh nghiệp đã thế chấp toàn bộ TS tại
  các TCTD, hiện tại có nhu cầu thế chấp
  chỉ nhận làm tài sản
  72 thêm Cổ phiếu của DN (CP đã lên sàn 80% 50% 40% C
  bảo đảm bổ sung
  HNX), bíêt DN xếp hạng BBB, hệ số TSBĐ
  áp dụng làbao nhiêu?
  chi phí thực tế mà Chủ
  Trường hợp Chi nhánh nhận thế chấp quyền Giá trị QSD đất dự án đầu tư đã bỏ ra trong
  Chi phí tiền thuê đất Tổng dự toán xây
  73 kinh doanh, phát triển dự án, giá trị TSBĐ tính toán theo giá thị việc triển khai, kinh B
  nộp cho nhà nước dựng dự án
  được xác định dựa theo? trường doanh dự án để hình
  thành dự án
  Trường hợp nhận thế chấp nhà ở hình thành
  trong tương lai để đảm bảo cho các khoản Giá trị QSD đất dự án giá trị bên mua nhà đã
  Tổng giá trị theo hợp Cả 3 đáp án trên đều
  74 vay (không gắn với sản phẩm cho vay nhà ở tính toán theo giá thị thanh toán cho Chủ C
  đồng mua bán sai
  của BIDV), giá trị TSBĐ áp dụng CS cấp trường đầu tư
  tín dụng là?

  Theo văn bản số 796/CV-QLTD ngày Các khoản vay ngắn
  11/05/2012 của BIDV về chỉ đạo lãi suất hạn, trung hạn và dài
  Các khoản vay ngắn
  trong hoạt động cho vay, đối với các khoản Các khoản vay ngắn Các khoản vay trung hạn, trừ trường hợp
  75 hạn, trung hạn và dài D
  cho vay mới “Chi nhánh xác định kỳ hạn trả hạn hạn và dài hạn khách hàng cá nhân
  hạn
  lãi định kỳ không quá 3 tháng lần đối với vay cầm cố số tiết
  loại khoản vay nào? kiệm, giấy tờ có giá

  Theo văn bản số 796/CV-QLTD ngày
  11/05/2012 của BIDV về chỉ đạo lãi suất Tối thiểu từ 120% đến
  100% lãi suất cho vay 120% lãi suất cho vay 150% lãi suất cho vay
  76 trong hoạt động cho vay, mức lãi suất tối tối đa 150% lãi suất D
  trong hạn trong hạn trong hạn
  thiểu áp dụng đối với các khoản nợ quá hạn cho vay trong hạn
  được xác định là bao nhiêu?

 16. Theo văn bản số 796/CV-QLTD ngày
  11/05/2012 của BIDV về chỉ đạo lãi suất
  trong hoạt động cho vay, các trường hợp áp
  77 dụng mức lãi suất quá hạn từ trên 100% đến Phó GĐ Ban QLRRTD GĐ Ban QLRRTD Phó TGĐ QLRR TGĐ C
  dưới 120% lãi suất cho vay trong hạn thuộc
  thẩm quyền phê duyệt của cấp điều hành
  nào?

  Theo văn bản số 0599/CV-QLTD ngày
  25/11/2011 của BIDV về hướng dấn cấp tín
  dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư
  78 trực tiếp nước ngoài thì “đối với cho vay 30% 50% 70% 85% C
  trung dài hạn, BIDV chỉ xem xét cho vay bổ
  sung vốn đối với các dự có vốn tự có ≥ bao
  nhiêu % ”
  Theo Qui định số 1138/QĐ-HDDQT ngày
  11/11/2011, hệ số nợ của khách hàng hoạt
  79 động trong lĩnh vực sản xuất gia công hàng ≤ 2 ≤3 ≤5 ≤6 D
  da giầy, dệt may được quy định là bao
  nhiêu?
  Theo QĐ 1138/QĐ-HDDQT ngày
  11/11/2011, khi cho vay vốn lưu động đối
  80 50% 60% 70% 80% C
  với khách hàng xếp loại BBB, tỷ lệ tài sản
  bảo đảm phải đáp ứng tối thiểu bao nhiêu
  Theo QĐ 1138/QĐ-HDDQT ngày
  11/11/2011, trường hợp chưa đủ điều kiện
  định hạng tín dụng nội bộ, đối với cho vay
  81 dự án khách hàng phải có vốn chủ sở hữu 30% 40% 50% 60% C
  (bằng tiền và/hoặc hiện vật) tham gia vào
  dự án tối thiểu là bao nhiêu % tổng mức đầu
  tư của dự án nếu thời hạn cho vay là 6 năm

 17. Theo QĐ 1138/QĐ-HDDQT ngày
  11/11/2011, trường hợp chưa đủ điều kiện
  định hạng tín dụng nội bộ, đối với cho vay
  82 dự án khách hàng phải có vốn chủ sở hữu 30% 40% 50% 60% D
  (bằng tiền và/hoặc hiện vật) tham gia vào
  dự án tối thiểu là bao nhiêu % tổng mức đầu
  tư của dự án nếu thời hạn cho vay >7 năm
  Theo QĐ 1138/QĐ-HDDQT ngày
  11/11/2011, BIDV không cấp tín dụng mới
  83 B BB C C và D D
  với đối tượng khách hàng xếp hạng Tín
  dụng nội bộ nào
  Theo QĐ 1138/QĐ-HDDQT ngày
  11/11/2011 trường hợp khách hàng xếp
  hạng B, CCC, CC, đối với cho vay vốn lưu
  84 50% 70% 80% 100% C
  động, dư nợ cho vay không vượt quá bao
  nhiêu % số thu nợ trong chu kỳ sản xuất
  kinh doanh của khách hàng trước đó

  Theo chính sách cấp tín dụng của BIDV, hệ
  số nợ của khách hàng kinh doanh bất động
  85 ≤3 ≤5 ≤6 ≤7 A
  sản trong giai đoạn đầu tư được quy định là
  bao nhiêu

  Theo chính sách cấp tín dụng của BIDV, hệ
  số nợ của khách hàng hoạt động trong lĩnh
  86 ≤3 ≤5 ≤6 ≤7 C
  vực chế biến thuỷ hải sản được quy định là
  bao nhiêu?

  Theo chính sách cấp tín dụng của BIDV, hệ
  số quy đổi được quy định khi chuyển đổi số
  87 dư bảo lãnh thực hiện hợp đồng để thực 1 0.4 0.3 0.5 B
  hiện chính sách về bảo đảm tiền vay là bao
  nhiêu?

 18. Theo chính sách cấp tín dụng của BIDV,
  đối với cho vay đầu tư dự án nhà máy may
  88 với thời hạn cho vay ≤5 năm, khách hàng 20% 25% 30% 15% A
  xếp loại AAA phải có tỷ lệ vốn chủ sở hữu
  tham gia vào dự án tối thiểu là bao nhiêu?

  Theo chính sách cấp tín dụng của BIDV,
  đối với cho vay đầu tư dự án nhà máy xi
  măng với thời hạn cho vay > 7 năm, khách
  89 25% 30% 35% 40% D
  hàng xếp loại BBB phải có tỷ lệ vốn chủ
  sở hữu tham gia vào dự án tối thiểu là bao
  nhiêu?

  Theo quy định tại chính sách cấp tín dụng
  của BIDV, khi cho vay vốn lưu động đối
  với khách hàng xếp loại CCC, BIDV chỉ
  90 0,4 ≥0,5 ≥0,6 0,3 C
  chấp nhận các tài sản bảo đảm có hệ số giá
  trị tài sản bảo đảm tại Quy định giao dịch
  bảo đảm trong cho vay ở mức bao nhiêu?

  Theo quy định tại chính sách cấp tín dụng
  của BIDV, khi cho vay vốn lưu động đối
  với khách hàng chưa đủ điều kiện xếp hạng
  91 70% 50% 100% 75% C
  theo hệ thống xếp hạng TD nội bộ, khách
  hàng phải đáp ứng tỷ lệ tài sản bảo đảm tối
  thiểu là bao nhiêu

 19. Khi BIDV cho vay đầu tư dự án nhà máy
  sản xuất kính đối với khách hàng DN chưa
  đủ điều kiện xếp hạng theo hệ thống xếp 50% tổng mức đầu 60% tổng mức đầu 40% tổng mức đầu 30% tổng mức đầu
  92 C
  hạng TD nội bộ, thời hạn cho vay ≤5 năm tư của dự án tư của dự án tư của dự án tư của dự án
  thì Khách hàng phải có vốn chủ sở hữu
  tham gia vào dự án tối thiểu bằng bao nhiêu?

  Khi BIDV cho vay đầu tư dự án nhà máy
  sản xuất gạch đối với khách hàng DN chưa
  đủ điều kiện xếp hạng theo hệ thống xếp
  hạng TD nội bộ, ngoài tài sản bảo đảm 50% dư nợ cho vay 40% dư nợ cho vay 60% dư nợ cho vay 30% dư nợ cho vay
  93 A
  hình thành từ vốn vay, khách hàng phải có đầu tư dự án. đầu tư dự án. đầu tư dự án. đầu tư dự án.
  tài sản bảo đảm khác và/hoặc có bảo đảm
  bằng bảo lãnh đáp ứng tỷ lệ tài sản bảo đảm
  tối thiểu là bao nhiêu?

  Theo Quy định tại QĐ 6251/QĐ-
  QLRRTD2 của BIDV v/v cấp tín dụng đối
  với nhóm khách hàng có liên quan, đối với
  khách hàng là doanh nghiệp trong nhóm
  khách hàng có liên quan phải đảm bảo Hệ
  94 số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (trong đó 4 5 6 7 B
  vốn điều lệ là vốn thực góp) đối với Công
  ty mẹ (căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất)
  hoặc Công ty mà các khách hàng trong
  nhóm cùng có liên quan nhỏ hơn hoặc bằng
  bao nhiêu?

 20. Theo Quy định tại QĐ 6251/QĐ-
  QLRRTD2 của BIDV v/v cấp tín dụng đối
  với nhóm khách hàng có liên quan, đối với
  khách hàng là doanh nghiệp trong nhóm
  95 khách hàng có liên quan phải đảm bảo Hệ 4 5 6 7 A
  số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (trong đó
  vốn điều lệ là vốn thực góp) đối với các
  Công ty có cùng quan hệ với một cá nhân
  nhỏ hơn hoặc bằng bao nhiêu?

  Hai hoặc nhiều khách Hai hoặc nhiều khách Hai hoặc nhiều khách
  hàng có quan hệ tín hàng có quan hệ tín hàng có quan hệ tín
  dụng với nhiều tổ dụng với BIDV và có dụng với BIDV và có
  chức tín dụng và có quan hệ trực tiếp hoặc quan hệ trực tiếp hoặc
  quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với nhiều tổ gián tiếp với cùng
  Khái niệm “Nhóm khách hàng có liên
  gián tiếp với nhiều tổ chức tín dụng và/hoặc một tổ chức và/hoặc Không có đáp án nào
  96 quan” được quy định tại QĐ 6251/QĐ- C
  chức và/hoặc một cá một cá nhân khác một cá nhân khác đúng
  QLRRTD2 của BIDV là:
  nhân khác thuộc một thuộc một trong các thuộc một trong các
  trong các trường hợp trường hợp theo quy trường hợp theo quy
  theo quy định tại Điều định tại Điều 8 Quy định tại Điều 6 Quy
  6 Quy định 6251/QĐ- định 6251/QĐ- định 6251/QĐ-
  QLRRTD2. QLRRTD2. QLRRTD2.

  Theo Quy định tại QĐ 6251/QĐ-
  QLRRTD2 của BIDV v/v cấp tín dụng đối
  với nhóm khách hàng có liên quan, tổng
  giới hạn cấp tín dụng đối với một nhóm
  97 khách hàng có liên quan không được vượt 15%, 25% 25%,15% 50%,15% 50%, 25% B
  quá bao nhiêu % vốn tự có của BIDV, trong
  đó giới hạn cấp tín dụng đối với một khách
  hàng không được vượt quá bao nhiêu % vốn
  tự có

Download tài liệu 512 Câu trắc nghiệm thi vào ngân hàng BIDV có đáp án File Word, PDF về máy